Utforsk yrker

Fortell hva du er interesser i eller hva du kan – og vi vil vise deg yrker som kan passe for deg

Beta versjon: Jobbegenskaper er fortsatt under utvikling. Vi ønsker tilbakemeldinger på tjenesten på epost: hei@utdanning.no
Foreløpig er bare 300 av de 600 yrkene du finner på Utdanning.no med i denne tjenesten.

Ingen valg

Vis egenskaper
 1. Evnen til raskt å flytte hånden, hånden sammen med armen eller to hender for å gripe, håndtere eller sette sammen gjenstander.

 2. Evnen til å bedømme hvilke av flere objekter som er nærmest eller lengst borte fra deg, eller å bedømme avstanden mellom deg og en gjenstand.

 3. Evnen til raskt og gjentatte ganger bøye, strekke, vri eller nå noe med kropp, armer og/eller ben.

 4. Evnen til å utøve muskelkraft gjentatte ganger eller kontinuerlig over tid. Dette innebærer muskulær utholdenhet og motstand mot muskeltretthet.

 5. Evnen til å bruke små støt med muskelkraft til å drive seg selv (som ved hopping eller sprinting) eller kaste en gjenstand.

 6. Evnen til å anvende generelle regler på spesifikke problemer for å finne meningsfylte svar.

 7. Evnen til å kombinere ulike deler informasjon for å kunne danne generelle regler eller konklusjoner (inkluderer å finne sammenhenger mellom tilsynelatende urelaterte hendelser).

 8. Evnen til å velge riktige matematiske metoder eller formler for å løse et problem.

 9. Evnen til å fortelle når noe er feil eller sannsynligvis vil gå galt. Det innebærer ikke løse problemet, bare å erkjenne at et problem finnes.

 10. Evnen til å snakke tydelig slik at andre kan forstå deg.

 11. Evnen til å oppdage forskjeller eller likheter mellom farger, herunder nyanser og styrke.

 12. Evnen til å gjøre presist koordinerte bevegelser med fingrene på en eller begge hender for å gripe, håndtere eller sette sammen svært små objekter.

 13. Evnen til å se objekter ved gjenskinn eller sterkt lys.

 14. Evnen til å anstrenge deg fysisk over lengre perioder uten å bli andpusten.

 15. Evnen til å gjøre raske, enkle, gjentatte bevegelser med fingre, hender og håndledd.

 16. Evnen til å oppdage eller identifisere forskjeller mellom lyder som varierer i tonehøyde og styrke.

 17. Evnen til å huske informasjon som ord, tall, bilder og prosedyrer.

 18. Evnen til å komme opp med en rekke ideer om et emne (antall ideer er det sentrale, ikke ideenes kvalitet, nøyaktighet eller kreativitet).

 19. Evnen til raskt å forstå, kombinere og organisere informasjon i meningsfulle mønstre.

 20. Evnen til å generere eller anvende forskjellige sett med regler for å kombinere eller gruppere ting på forskjellige måter.

 21. Evnen til å bruke mage- og nedre ryggmuskulatur til å støtte en del av kroppen gjentatte ganger eller kontinuerlig over tid uten å gi opp eller slites ut.

 22. Evnen til å beholde eller gjenopprette kroppsbalansen eller stå oppreist i en ustabil posisjon.

 23. Evnen til raskt å bevege armer og ben.

 24. Evnen til å koordinere to eller flere lemmer (for eksempel to armer, to bein eller ett ben og en arm) mens du sitter, står eller ligger. Det innebærer ikke å utføre aktivitetene mens hele kroppen er i bevegelse.

 25. Evnen til å koordinere bevegelsen i armer, ben og overkropp sammen når hele kroppen er i bevegelse.

 26. Evnen til å se detaljer på avstand.

 27. Evnen til å identifisere fra hvilken retning en lyd kommer fra.

 28. Evnen til å fokusere på en enkelt lydkilde med andre forstyrrende lyder til stede.

 29. Evnen til å identifisere eller gjenkjenne et kjent mønster (et tall, et objekt, et ord eller en lyd) som er skjult bak distraksjoner.

 30. Evnen til å lytte til og forstå informasjon og ideer presentert gjennom tale.

 31. Evnen til å formidle informasjon og ideer muntlig slik at andre forstår.

 32. Evnen til å se detaljer på nært hold (på få meters avstand).

 33. Evnen til å se under dårlige lysforhold.

 34. Evnen til å raskt og nøyaktig sammenligne likheter og forskjeller i sett med bokstaver, tall, objekter, bilder eller mønstre. Tingene som skal sammenlignes, kan bli presentert samtidig eller etter hverandre. Denne evnen omfatter også å sammenligne et presentert objekt med et husket objekt.

 35. Evnen til å ordne ting eller handlinger i en bestemt rekkefølge eller et bestemt mønster i henhold til en bestemt regel eller et sett med regler (f.eks. mønstre av tall, bokstaver, ord, bilder, matematiske operasjoner).

 36. Evnen til å komme opp med uvanlige eller smarte ideer om et gitt tema eller situasjon, eller å finne kreative måter å løse et problem på.

 37. Evnen til å reagere raskt (med hånd, finger eller fot) på et signal (lyd, lys, bilde) når det oppstår.

 38. Evnen til å velge raskt mellom to eller flere bevegelser som respons på to eller flere forskjellige signaler (lys, lyd, bilder). Dette omfatter tiden det tar før riktig respons startes med hånd, fot eller andre kroppsdeler.

 39. Evnen til å konsentrere seg om en oppgave over tid uten å bli distrahert.

 40. Evnen til å se objekter eller objekters bevegelse ved siden av deg når blikket er rettet rett fremover.

 41. Evnen til å lese og forstå informasjon og ideer presentert skriftlig.

 42. Evnen til å formidle informasjon og ideer skriftlig slik at andre forstår.

 43. Evnen til å vite hvor du befinner deg i forhold til omgivelsene, eller hvor andre gjenstander er i forhold til deg selv.

 44. Evnen til å utøve maksimal muskelkraft for å løfte, skyve, trekke eller bære objekter.

 45. Evnen til å holde hånden og armen stødig mens du beveger armen, eller mens du holder armen og hånden i en og samme posisjon.

 46. Evnen til raskt og gjentatte ganger justere kontrollene på en maskin eller et kjøretøy til nøyaktige posisjoner.

 47. Evnen til å identifisere og forstå hva en annen person sier.

 48. Evnen til å summere, trekke fra, multiplisere eller dividere raskt og korrekt.

 49. Evnen til å beregne egne eller utstyrs bevegelser tidsmessig i påvente av endringer i hastighet og/eller retning for et objekt eller omgivelse i bevegelse.

 50. Evnen til å bytte frem og tilbake mellom to eller flere aktiviteter eller informasjonskilder (f.eks. tale, lyder, berøring eller andre kilder).

 51. Evnen til å bøye, strekke, vri eller nå noe med kropp, armer og/eller ben.

 52. Evnen til å forestille seg hvordan noe vil se ut etter at det er flyttet på eller når delene flyttes eller omorganiseres.

Vis ferdigheter
 1. Forstå konsekvensene av ny informasjon med hensyn til nåværende og fremtidig problemløsning og beslutningstaking.

 2. Å gi full oppmerksomhet til hva andre mennesker sier, ta seg tid å forstå poengene som kommuniseres, stille relevante spørsmål og ikke avbryte på upassende steder.

 3. Styre drift av utstyr eller systemer.

 4. Overvåke måleinstrumenter, tallskiver eller andre indikatorer for å sørge for at en maskin fungerer som den skal.

 5. Fastsette årsaker til driftsfeil og finne riktige tiltak.

 6. Bringe andre sammen og bygge broer.

 7. Installere utstyr, maskiner, ledninger eller programmer basert på gitte spesifikasjoner.

 8. Lære andre hvordan du gjør noe.

 9. Identifisere komplekse problemer og gjennomgå relatert informasjon for å kunne utarbeide og vurdere alternativer og implementere løsninger.

 10. Justere handlinger i forhold til andres handlinger.

 11. Anvende logikk og resonnement for å identifisere styrker og svakheter ved alternative løsninger, konklusjoner eller problemstillinger.

 12. Gjennomføre tester og inspeksjoner av produkter, tjenester eller prosesser for å evaluere kvalitet eller ytelse.

 13. Velge og bruke passende opplærings-/instruksjonsmetoder og -prosedyrer når man lærer eller lærer bort nye ting.

 14. Forstå skriftlige setninger og avsnitt i arbeidsrelaterte dokumenter.

 15. Anvende matematikk for å løse problemer.

 16. Skaffe og føre tilsyn med utstyr, fasiliteter og materialer for å sikre at de brukes på riktig måte for et bestemt arbeid.

 17. Anvende vitenskapelige regler og metoder for å løse problemer.

 18. Bestemme hvordan penger skal brukes for å få jobben gjort og redegjøre for disse utgiftene.

 19. Analysere behov og produktkrav for å lage et design.

 20. Overtale andre til å ombestemme seg eller endre atferd.

 21. Overvåke/vurdere egne, andre personers eller organisasjoners prestasjoner for å kunne gjøre forbedringer eller iverksette korrigerende tiltak.

 22. Motivere, utvikle og lede mennesker i arbeidet og finne de beste menneskene til jobben.

 23. Skrive dataprogrammer for ulike formål.

 24. Reparere maskiner eller systemer ved bruk av de nødvendige verktøy.

 25. Aktivt lete etter måter å hjelpe andre mennesker på.

 26. Kommunisere effektivt skriftlig etter hva som er relevant med hensyn til publikums behov.

 27. Å snakke med andre for å formidle informasjon på en effektiv måte.

 28. Å være oppmerksom på andres reaksjoner og forstå hvorfor de reagerer som de gjør.

 29. Fastsette hvordan et system skal fungere, og hvordan endringer i betingelser, drift og miljø vil påvirke resultatene.

 30. Identifisere mål eller indikatorer på systemytelse og hvilke handlinger som kreves for å forbedre eller korrigere ytelse med hensyn til målene for systemet.

 31. Generere eller tilpasse utstyr og teknologi til brukernes behov.

 32. Administrere egen og andre personers tid.

 33. Fastsette hva slags verktøy og utstyr som trengs for å gjøre en jobb.

 34. Utføre rutinemessig vedlikehold på utstyr og bestemme hva slags vedlikehold som er nødvendig til bestemte tider.

 35. Vurdere de relative kostnadene og fordelene ved mulige tiltak for å velge det beste tiltaket.

Vis kunnskaper
 1. Kunnskap om struktur og innhold i norsk språk, herunder betydningen og staving av ord, sammensetningsregler og grammatikk.

 2. Kunnskap om forretnings- og ledelsesprinsipper involvert i strategisk planlegging, ressursallokering, personalressursmodellering, ledelsesteknikker, produksjonsmetoder og koordinering av mennesker og ressurser.

 3. Kunnskap om plante- og dyreorganismer, og om deres vev, celler, funksjoner, avhengighetsforhold og interaksjon med hverandre og miljøet.

 4. Kunnskap om materialer, metoder og verktøy involvert ved bygging eller reparasjon av hus, bygninger eller andre strukturer som motorveier og veier.

 5. Kunnskap om kretskort, prosessorer, databrikker, elektronisk utstyr og maskinvare/programvare, herunder programmer og programmering.

 6. Kunnskap om designteknikker, verktøy og prinsipper involvert ved produksjon av nøyaktige tekniske planer, tegninger og modeller.

 7. Kunnskap om ulike filosofiske systemer og religioner. Dette omfatter grunnleggende prinsipper, verdier, etikk, tenkemåter, skikker, praksiser og innvirkning på menneskers kultur.

 8. Kunnskap om struktur og innhold i et fremmedspråk (ikke norsk), herunder betydningen og staving av ord, sammensetningsregler og grammatikk, samt uttale.

 9. Kunnskap om og prediksjon av fysiske prinsipper, lover og deres innbyrdes forhold og anvendelse for forståelse av væske-, material- og atmosfærisk dynamikk og mekaniske, elektriske, atomære og subatomære strukturer og prosesser.

 10. Kunnskap om prinsipper og metoder for beskrivelse av egenskaper for land, sjø og luftmasser, herunder fysiske egenskaper, steder, interne sammenhenger og utbredelse av planteliv, dyreliv og mennesker.

 11. Kunnskap om historiske hendelser og deres årsaker, indikatorer og effekter på sivilisasjoner og kulturer.

 12. Kunnskap om praktisk anvendelse av ingeniørvitenskap og teknologi. Dette omfatter anvendelse av prinsipper, teknikker, prosedyrer og utstyr for design og produksjon av ulike varer og tjenester.

 13. Kunnskap til lover, lovverk, rettsprosedyrer, presedens, offentlige reguleringer, myndighetspålegg, etatregler og den demokratiske politiske prosessen.

 14. Kunnskap om materialers kjemiske sammensetning, struktur og egenskaper, og om kjemiske prosesser og transformasjoner materialene gjennomgår. Dette omfatter bruk av kjemikalier og deres interaksjoner, faresignaler, produksjonsteknikker og avhendingsmetoder.

 15. Kunnskap om administrative og kontorfaglige prosedyrer og systemer som tekstbehandling, fil- og arkivbehandling, stenografi og transkripsjon, skjemautforming og andre typer kontorprosedyrer og kontorterminologi.

 16. Kunnskap om prinsipper og prosesser for kundetjenester og personlige tjenester. Dette omfatter vurdering av kundebehov, oppfyllelse av kvalitetsstandarder for tjenester og evaluering av kundetilfredshet.

 17. Kunnskap om teori og teknikker for komposisjon, produksjon og utførelse av verker innen musikk, dans, visuell kunst, drama og skulptur.

 18. Kunnskap om aritmetikk, algebra, geometri, kalkulus, statistikk og deres anvendelse.

 19. Kunnskap om teknikker og utstyr for planting, dyrking og innhøsting av matvarer (både planter og dyr) til forbruk, herunder lagrings-/håndteringsteknikker.

 20. Kunnskap om medieproduksjon, kommunikasjon og formidlingsteknikker og -metoder. Dette omfatter alternative måter å informere og underholde via skriftlige, muntlige og visuelle medier.

 21. Kunnskap om informasjon og teknikker for diagnostisering og behandling av skader, sykdommer og misdannelser hos mennesker. Dette omfatter symptomer, behandlingsalternativer, legemidlers egenskaper og interaksjoner, samt forebyggende helsehjelp.

 22. Kunnskap om maskiner og verktøy, herunder om design, bruk, reparasjon og vedlikehold.

 23. Kunnskap om økonomiske og regnskapsfaglige prinsipper og praksiser, finansmarkedene, bankvirksomhet og analyse og rapportering av økonomiske data.

 24. Kunnskap om prinsipper og prosedyrer for rekruttering, utvelgelse, opplæring, kompensasjon og fordeler, arbeidsforhold og forhandling, samt personalinformasjonssystemer.

 25. Kunnskap om råvarer, produksjonsprosesser, kvalitetskontroll, kostnader og andre teknikker for maksimalt effektiv produksjon og distribusjon av varer.

 26. Kunnskap om menneskelig atferd og ytelse; individuelle forskjeller i evner, personlighet og interesser; læring og motivasjon; psykologiske forskningsmetoder; og vurdering og behandling av atferdsmessige og affektive lidelser.

 27. Kunnskap om prinsipper og metoder for å vise frem, promotere og selge produkter eller tjenester. Dette omfatter markedsføringsstrategi og -taktikk, produktdemonstrasjon, salgsteknikker og salgsstyringssystemer.

 28. Kunnskap om relevant utstyr, retningslinjer, prosedyrer og strategier for å fremme effektive lokale, statlige eller nasjonale sikkerhetsoperasjoner for beskyttelse av mennesker, data, eiendom og institusjoner.

 29. Kunnskap om gruppeadferd og -dynamikk, samfunnsmessige trender og påvirkninger, folkevandringer, etnisitet, kulturer og deres historie og opprinnelse.

 30. Kunnskap om overføring, kringkasting, omkobling, styring og drift av telekommunikasjonssystemer.

 31. Kunnskap om prinsipper, metoder og prosedyrer for diagnostikk, behandling og rehabilitering av fysiske og psykiske dysfunksjoner, og for karriererådgivning og veiledning.

 32. Kunnskap om prinsipper og metoder for transport av mennesker eller gods med fly, jernbane til havs eller på veien, herunder relative kostnader og fordeler.

 33. Kunnskap om prinsipper og metoder for utforming av pensum og opplæring, undervisning og instruksjoner for enkeltpersoner og grupper, og måling av opplæringseffekter.

Utdanningsnivå

286

Til toppen

Kokk

Utdanning: Videregående

Kokker jobber med å lage mat, sette opp menyer, planlegge innkjøp og velge ut råvarer.

Advokatsekretær

Utdanning: Fagskole

Advokatsekretærer sørger for at advokatkontoret fungerer på en effektiv måte.

Advokat

Utdanning: Universitet og høgskole

Advokater gir juridiske råd, forhandler på vegne av klienter, og fører saker for retten.

Aktivitør

Utdanning: Videregående

Aktivitøren tilrettelegger for aktiviteter for ulike brukere.

Aksjemegler

Utdanning: Universitet og høgskole

En aksjemegler kjøper og selger aksjer og andre aksjelignende verdipapirer.

Aktuar

Utdanning: Universitet og høgskole

En aktuar regner ut finansiell risiko og jobber som oftest i et forsikringsselskap.

Akupunktør

Utdanning: Fagskole, Universitet og høgskole

En akupunktør setter nåler i bestemte punkter i kroppen for å behandle mennesker.

Grunnskolelærer

Utdanning: Universitet og høgskole

En grunnskolelærer arbeider med elever fra 1–10. klasse,

Ambulansearbeider

Utdanning: Universitet og høgskole, Videregående

Som ambulansearbeider jobber du i ambulansetjenesten med akuttmedisin og rykker ut ved akutt sykdom eller skade.

Anleggsgartner

Utdanning: Fagskole, Videregående

Anleggsgartnere bygger, drifter og vedlikeholder uteområder.

Anleggsmaskinfører

Utdanning: Videregående

Som anleggsmaskinfører kjører du maskiner som gravemaskin, hjullaster, anleggsdumper, doser, veihøvler og traktorgraver.

Animatør

Utdanning: Fagskole, Universitet og høgskole

Animasjon handler om å skape liv og bevegelse. Som animatør bør du være kreativ og ha interesse for film og skuespill.

Apotektekniker

Utdanning: Videregående

Apotekteknikeren ekspederer legemidler og informerer kundene om trygg og riktig bruk av legemidler.

Arkitekt

Utdanning: Universitet og høgskole

Arkitekter jobber med å utforme hus, bygninger og byer og steder.

Arkivar

Utdanning: Universitet og høgskole

Arkivarer sørger for at informasjon bevares og gjøres tilgjengelig.

Art director

En art director utvikler ideer og konsepter for reklame, TV og radio.

Astronom

Utdanning: Universitet og høgskole

Astronomer studerer objekter og fenomener i universet, som planeter, galakser og stjerner.

Audiograf

Utdanning: Universitet og høgskole, Videregående

Som audiograf er du ekspert på hørsel og hjelper mennesker med hørselsproblemer.

Automatiker

Utdanning: Fagskole, Videregående

En automatiker monterer og vedlikeholder robot-, styre- og reguleringssystemer i industrielle og automatiserte anlegg.

Avioniker

Utdanning: Videregående

En avioniker arbeider på luftfartøyets elektriske, elektroniske og digitale systemer og komponenter.

Baker

Utdanning: Videregående

Bakere jobber med å lage brød, bagetter, kaker og annet bakverk.

Badevakt

Badevakten skal sørge for publikums sikkerhet i et bade- og svømmeanlegg, og må kunne grunnleggende livredning og førstehjelp.

Barne- og ungdomsarbeider

Utdanning: Videregående

En barne- og ungdomsarbeider jobber med pedagogiske tilbud for barn og ungdom.

Barnehageassistent

Som barnehageassistent hjelper du til med de daglige aktivitetene og gjøremålene i en barnehage.

Barnelege

Utdanning: Universitet og høgskole

Som barnelege er du lege med spesialisering på barnesykdommer.

Bartender

Utdanning: Videregående

Bartendere jobber i bar, og er en viktig servicemedarbeider som bedriftens ansikt utad.

Barnevernspedagog

Utdanning: Universitet og høgskole

Barnevernspedagoger forebygger, løser konflikter og gir omsorg til barn og unge.

Billakkerer

Utdanning: Videregående

En billakkerer reparerer eller endrer lakk på biler.

Bibliotekar

Utdanning: Universitet og høgskole

Bibliotekarer hjelper brukere av biblioteket med å finne informasjonen de er ute etter.

Bilmekaniker (lette kjøretøy)

Utdanning: Videregående

En bilmekaniker for lette kjøretøy reparerer og vedlikeholder biler.

Bioingeniør

Utdanning: Universitet og høgskole

Som bioingeniør samler du inn og analyserer blodprøver og andre typer biologisk prøvemateriale.

Biokjemiker

Utdanning: Universitet og høgskole

En biokjemiker forsker på biokjemiske prosesser i levende organismer.

Biolog

Utdanning: Universitet og høgskole

Biologer jobber med dyre- og planteliv og arbeider både ute i felt og på laboratorier.

Bioteknolog

Utdanning: Universitet og høgskole

Bioteknologer bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkter.

Blomsterdekoratør

Utdanning: Videregående

Som blomsterdekoratør lager du blomsterarbeider til små og store begivenheter og arrangementer.

Bonde

Som bonde er du selvstendig næringsdrivende og driver din egen gård.

Bussjåfør

Utdanning: Videregående

Som bussjåfør er din viktigste oppgave å transportere passasjerer på en trygg, miljøvennlig og komfortabel måte.

Brannkonstabel

Som brannkonstabel slokker du branner, og driver med rednings- og sikkerhetsarbeid i brannvesenet.

Butikkmedarbeider

Butikkmedarbeideren hjelper kunder og yter service i forskjellige typer butikker.

Danser

Utdanning: Universitet og høgskole

Som danser bruker du kroppen til å uttrykke deg gjennom bevegelse. En danser må ha bevegelsesglede, god fysikk, musikalitet og utholdenhet. I tillegg må du være kreativ og like å samarbeide.

Dataingeniør

Utdanning: Universitet og høgskole

Som dataingeniør jobber du med systemutvikling og drift av maskiner eller systemer.

Dirigent

Utdanning: Universitet og høgskole

Som dirigent instruerer og leder du et orkester eller et kor.

Dommer

Utdanning: Universitet og høgskole

Som dommer leder du rettsmøter, og avgjør utfallet i saker ved dom.

Dykker

Utdanning: Fagskole

En yrkesdykker utfører arbeid under vann.

Dyrepleier

Utdanning: Universitet og høgskole

Som dyrepleier hjelper du veterinæren i det daglige arbeidet. Arbeidsdagen består av omsorg, pleie og behandling av dyr.

Eiendomsmegler

Utdanning: Universitet og høgskole

Eiendomsmegleren legger til rette for at kjøp og salg av eiendommer skjer på en trygg og effektiv måte.

Elektriker

Utdanning: Fagskole, Videregående

Elektrikere monterer og reparerer elektriske anlegg.

Elektroingeniør

Utdanning: Fagskole, Universitet og høgskole

Elektroingeniører arbeider med forbedring av eksisterende teknologi og utvikling av nye teknologiske løsninger.

Energimontør

Utdanning: Fagskole, Videregående

En energimontør jobber med å bygge og vedlikeholde el-kraftnettet.

Ergoterapeut

Utdanning: Universitet og høgskole

Ergoterapeuter er eksperter på aktivitet og deltakelse, og arbeider for at alle skal kunne delta aktivt i samfunnet.

Klinisk ernæringsfysiolog

Utdanning: Universitet og høgskole

En kliniske ernæringsfysiolog har god kunnkap om sammenhengen mellom kosthold og helse, og bruker denne kunnskapen til forebygging og behandling av ernæringsrelaterte sykdommer.

Yrkesfaglærer

Utdanning: Universitet og høgskole

En yrkesfaglærer er en lærer med spesiell kompetanse innenfor et fagfelt.

Fengselsbetjent

Utdanning: Universitet og høgskole

Fengselsbetjenter har ansvar for å følge opp, veilede og motivere mennesker som soner fengselsstraff.

Filosof

Utdanning: Universitet og høgskole

En filosof studerer de mest grunnleggende spørsmål som angår menneskets tilværelse.

Fisker

Utdanning: Videregående

Fiskere driver med fangst av fisk. Arbeidet foregår på både små og store båter.

Flymotormekaniker

Utdanning: Videregående

En flymotormekaniker overhaler, reparerer, tester og utfører service på luftfartøyets motorer.

Flygeleder

Utdanning: Universitet og høgskole

En flygeleder overvåker og dirigerer flytrafikken i og rundt Norge.

Forfatter

Utdanning: Fagskole, Universitet og høgskole, Videregående

Forfattere skriver romaner, dikt, teaterstykker, fagbøker og lignende.

Forsikringsrådgiver

Utdanning: Universitet og høgskole

Forsikringsrådgivere gir tilbud og råd til kunder om hvilke forsikringer de har behov for, og selger dem forsikringer.

Fotograf

Utdanning: Fagskole, Universitet og høgskole, Videregående

En fotograf tar bilde av hendelser, natur, omgivelser eller mennesker.

Fotterapeut

Utdanning: Videregående

Fotterapeuten behandler og forebygger fotproblem knyttet til bruk av sko eller ulike sykdommer.

Frisør

Utdanning: Videregående

Frisøren klipper, former, farger og endrer strukturen til ulike typer hår.

Fysiker

Utdanning: Universitet og høgskole

Fysikere jobber med alt fra studiet av små partikler til hvordan universet fungerer.

Fysioterapeut

Utdanning: Universitet og høgskole

Fysioterapeuter jobber med kropp og bevegelse for å fremme god helse.

Førerhundtrener

Førerhundtreneren trener opp førerhunder til blinde og svaksynte.

Barnehagelærer

Utdanning: Universitet og høgskole

Som barnehagelærer er du med på å skape et trygt og omsorgsfullt miljø for barn gjennom lek, læring, omsorg og dannelse.

Geofysiker

Utdanning: Universitet og høgskole

Geofysikere skal forklare, og noen ganger forutse, det som skjer i jordas indre og ytre.

Geograf

Utdanning: Universitet og høgskole

Geografer studerer mennesker, samfunn og natur, og ser på sammenhengen mellom disse.

Grafisk designer

Utdanning: Fagskole, Universitet og høgskole, Videregående,

Som grafisk designer jobber du med visuell kommunikasjon ved å formidle ideer gjennom bilder og tekst.

Geolog

Utdanning: Universitet og høgskole

Geologi er læren om jordens sammensetning, oppbygging og utvikling fra opprinnelsen og fram til i dag.

Guide

Som guide leder du omvisninger for besøkende.

Gynekolog

Utdanning: Universitet og høgskole

En gynekolog er en lege med spesialisering i faget kvinnesykdommer og fødselshjelp.

Heismontør

Utdanning: Videregående

Heismontører monterer, reparerer og vedlikeholder heiser og rulletrapper.

Helsesekretær

Utdanning: Fagskole, Videregående

Som helsesekretær har du en kontorfaglig og medisinskteknisk utdanning tilpasset helsetjenesten.

Helsesykepleier

Utdanning: Universitet og høgskole

Som helsesykepleier gjør du et viktig arbeid med å ta vare på barn og unges helhetlige helse.

Historiker

Utdanning: Universitet og høgskole

Historikere jobber med å skape forståelse og kunnskap om menneskehetens og verdens historiske utvikling.

HMS-ingeniør

Utdanning: Universitet og høgskole

Som HMS-ingeniør skal du bidra til å bedre helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen.

Hotelldirektør

Utdanning: Fagskole, Universitet og høgskole, Videregående

Som hotelldirektør er du hotellets leder og har hovedansvaret for drift, økonomi og de ansatte på hotellet.

Hudpleier

Utdanning: Videregående

En hudpleier fremmer sunn hud, forebygger hudproblemer og behandler hud, ansikt og kropp.

Hudlege

Utdanning: Universitet og høgskole

En hudlege er en lege med spesialisering innen hudsykdommer og seksuelt overførte sykdommer.

Hydrolog

Utdanning: Universitet og høgskole

Som hydrolog jobber du med problemstillinger knyttet til utnyttelse av vannressurser.

Idrettstrener

Utdanning: Universitet og høgskole, Videregående

En idrettstrener planlegger, gjennomfører og evaluerer trening og konkurranse.

Industrimaler

Utdanning: Videregående

Industrimaleren utfører korrosjonsvern på stål, metall og betong.

Industrimekaniker

Utdanning: Fagskole, Videregående

Industrimekanikere vedlikeholder og monterer maskiner og utstyr.

Industridesigner

Utdanning: Universitet og høgskole

Industridesignere utformer produkter, tjenester, programvarer og systemer for privat næringsliv og offentlig sektor.

Interiørarkitekt

Utdanning: Universitet og høgskole

En interiørarkitekt planlegger hvordan hus og bygninger skal se ut innvendig.

Isolatør

Utdanning: Videregående

Som isolatør isolerer du rør, kanaler og utstyr. Energiutnyttelse og miljøforbedring står sentralt i jobben.

IT-konsulent

Utdanning: Fagskole, Universitet og høgskole, Videregående

Som IT-konsulent har du meget gode kunnskaper om datateknologi.

Jordmor

Utdanning: Universitet og høgskole

En jordmor følger den gravide kvinnen under svangerskap, fødsel og barseltid. Jordmor tar også livmorhalsprøver, utfører veiledning i forbindelse med familieplanlegging og har samtaler i forkant av- og oppfølgning etter abort.

Kabinpersonale fly

Som kabinpersonale har du ansvaret for passasjerenes sikkerhet og service under flyreisen.

Karriereveileder

Utdanning: Universitet og høgskole

En karriereveileder hjelper mennesker med å ta bevisste yrkes- og karrierevalg.

Keramiker

Utdanning: Universitet og høgskole, Videregående

En keramiker lager kopper, fat og figurer i leire.

Kateket

Utdanning: Fagskole, Universitet og høgskole

En kateket leder undervisningsarbeidet i en menighet. En viktig oppgave er å undervise konfirmanter og andre unge.

Kiropraktor

En kiropraktor diagnostiserer og behandler smerter og sykdom i nerve-, muskel- og skjelettsystemet.

Kjemiingeniør

Utdanning: Universitet og høgskole

En kjemiingeniør arbeider med kjemiske prosesser.

Kjemiker

Utdanning: Fagskole, Universitet og høgskole

En kjemiker undersøker hvordan verden rundt oss er konstruert helt ned til de minste bestanddeler.

Kjole- og draktsyer

Utdanning: Videregående

En kjole- og draktsyer syr klær til enkeltkunder eller til små kolleksjoner.

Klesdesigner

Utdanning: Fagskole, Universitet og høgskole

Som klesdesigner utvikler og bestemmer du snitt, form, materiale, farger og funksjon for klær.

Konduktør

En konduktør er ansvarlig for togpassasjerenes sikkerhet ombord i toget og ved av- og påstigning.

Konservator

Konservatorens oppgave er å bevare og vedlikeholde kulturminner fra å bli nedbrutt og ødelagt over tid. En konservator kan jobbe med et bredt spekter av materialer.

Fagoperatør kran- og løfteoperasjoner (Kranfører)

Utdanning: Videregående

Fagoperatører kran- og løfteoperasjoner, også kalt kranførere, betjener ulike kraner på byggeplasser, i havner og i offshoreindustrien.

Koreograf

Utdanning: Universitet og høgskole

En koreograf arbeider kunstnerisk med dans og bevegelse.

Kunderådgiver i bank

Som kunderådgiver i bank hjelper du kunder med banktjenester.

Kunsthåndverker

Utdanning: Fagskole, Universitet og høgskole, Videregående

En kunsthåndverker arbeider med kunstprosjekter ut ifra ulike materialer som glass, keramikk, metall, tekstil, tre og lær.

Kunstner

Utdanning: Fagskole, Universitet og høgskole

Som kunstner utøver eller skaper du kunstutrykk som skal dekorere, vekke følelser, fortelle historier eller dele opplevelser.

Laborant

Utdanning: Videregående

Laboranten jobber med analyse, produktutvikling og rapportering.

Landmåler

Utdanning: Fagskole, Universitet og høgskole, Videregående,

En landmåler måler opp og markerer grenser i terrenget.

Landskapsarkitekt

Utdanning: Universitet og høgskole

En landskapsarkitekt planlegger omgivelsene vi har rundt oss, og jobber for at det blå og grønne får sin plass.

Yrkessjåfør

Utdanning: Videregående

En yrkessjåfør jobber med person-, vare-, anleggs-, bulk-, tank- eller spesialtransport.

Leder

Lederyrket er svært allsidig og finnes innenfor de fleste yrkesområder.

Logistikkoperatør

Utdanning: Videregående

En logistikkoperatør arbeider med transport av materialer, varer, gods eller passasjerer. Lasting, lossing og klargjøring for forsendelse av gods eller passasjerer er vanlige oppgaver.

Lektor

Utdanning: Universitet og høgskole

En lektor er en lærer med mastergrad fra universitet eller høgskole.

Logoped

Utdanning: Universitet og høgskole

En logoped hjelper mennesker som av ulike grunner har problemer med å kommunisere.

Lydtekniker

Utdanning: Fagskole, Universitet og høgskole, Videregående

Som lydtekniker er du ansvarlig for at opptak, avspilling og formidling av lyd skjer på en god måte.

Markedsfører

Utdanning: Universitet og høgskole

En markedsfører utarbeider, former og lanserer kampanjer for bedrifter.

Markedssjef

Utdanning: Universitet og høgskole

Markedssjefen har ansvaret for markedsplaner og markedsaktiviteter i en bedrift.

Maskiningeniør

Utdanning: Fagskole, Universitet og høgskole

Som maskiningeniør designer du produkter, utformer produksjonsutstyr og styrer produksjonsprosesser.

Massasjeterapeut

En massasjeterapeut løser opp og forebygger spenninger i muskulaturen til klientene.

Matros

Utdanning: Videregående

Matroser jobber med vedlikehold, vakthold, lasting og lossing om bord på skip.

Matematiker

Utdanning: Universitet og høgskole

Som matematiker arbeider du med ulike anvendelser av matematikk, matematisk forskning eller undervisning.

Mekaniker

Som mekaniker arbeider du med vedlikehold, reparasjon og forbedring av mekanisk utstyr.

Meteorolog

Utdanning: Universitet og høgskole

Meteorologen jobber med å forstå og formidle vær.

Modell

En modell engasjeres for å vise klær, smykker eller andre gjenstander. Modeller er ofte ansatt i et modellbyrå.

Mur-og flislegger

Utdanning: Fagskole, Videregående,

Mur- og flisleggeren bygger opp nytt murverk og restaurerer gammelt murverk.

Musiker

Utdanning: Universitet og høgskole

Musikere skaper, fremfører og koordinerer musikk innenfor en rekke sjangre og stilarter.

Musikkpedagog

Musikkpedagogen underviser i musikk. Som musikkpedagog må du ha en evne til å inspirere og videreformidle kunnskap.

Møbelsnekker

Utdanning: Videregående

En møbelsnekker velger, bearbeider og setter sammen materialer til møbler.

Møbeltapetserer

Utdanning: Videregående

En møbeltapetserer stopper og trekker om møbler.

Naturforvalter

Naturforvalteren tar vare på miljøet og naturressursene rundt oss.

Negledesigner

Utdanning: Fagskole

En negledesigner jobber som regel på neglesalong med stell og pleie av negler og hender.

Optiker

Utdanning: Universitet og høgskole

Optikeren undersøker syn og avdekker synsfeil hos mennesker.

Ortopeditekniker

Utdanning: Videregående

Ortopediteknikeren lager og reparerer ortopediske hjelpemidler.

Ortopediingeniør

Utdanning: Universitet og høgskole

Ortopediingeniøren utvikler og tilpasser proteser og andre ortopediske hjelpemidler.

Patolog

Utdanning: Universitet og høgskole

En patolog er en lege som undersøker vev og/eller celler for å se etter sykelige forandringer.

Personalsjef

Som personalsjef har du ansvar for personalsaker og lønn i en bedrift.

Petroleumsingeniør

Utdanning: Universitet og høgskole

Som petroleumsingeniør arbeider du innenfor olje- og gassbransjen, gjerne med ansvar for områder som produksjon, boring eller reservoar.

Pilot

Utdanning: Fagskole, Universitet og høgskole, Videregående

En pilot fører et fly, helikopter eller fjernstyrt luftfartøy, og kan jobbe både i sivil luftfart og i Forsvaret.

Platearbeider

Utdanning: Videregående

En platearbeider utformer plater, rør og profiler, og setter dette sammen til større konstruksjoner.

Politibetjent

Utdanning: Universitet og høgskole

Politibetjenter jobber for å skape trygghet i samfunnet, og kan arbeide med alt fra patruljering og ordenstjeneste til etterforskning.

Politiker

Politikere jobber blant annet med fordeling av goder og plikter i samfunnet. Som politisk folkevalgt er du med på å gjennomføre den politikken du og ditt parti står for.

Postbud

Utdanning: Universitet og høgskole,

Et postbud sorterer og distribuerer post, både til privatpersoner og bedrifter.

Fagoperatør i kjemisk prosessindustri (Prosesstekniker)

Utdanning: Fagskole, Videregående

En fagoperatør i kjemisk prosessindustri (prosesstekniker) arbeider med den daglige driften av anlegg for produksjon og behandling av eksempelvis kjemikalier, drikkevann, medisiner og gass.

Prest

Utdanning: Universitet og høgskole

En prest holder gudstjenester og har ansvar for kirkelige handlinger som vielser, konfirmasjon, dåp og begravelser.

Psykiater

Utdanning: Universitet og høgskole

Psykiateren er en lege som utreder og behandler personer med psykiske lidelser.

Spesialsykepleier innen psykisk helse og rus

Utdanning: Universitet og høgskole

Som spesialsykepleier innen psykisk helse hjelper du mennesker som har psykiske helseutfordringer.

Psykolog

Utdanning: Universitet og høgskole

Psykologer undersøker, behandler og forsker på menneskers atferd og mentale prosesser.

Radiograf

Utdanning: Universitet og høgskole, Videregående

Radiografen tar bilder som brukes til å stille diagnose eller som grunnlag for stråleterapi.

Radiolog

Utdanning: Universitet og høgskole

En radiolog er en lege som har spesialisert seg på arbeid med røntgen, CT, MR og ultralyd.

Redaktør

Utdanning: Universitet og høgskole

En redaktør leder arbeidet i en redaksjon eller et mediehus, og avgjør hva som skal publiseres. Redaktøren har det faglige, etiske og ofte også rettslige ansvaret for innholdet.

Regissør

Utdanning: Fagskole, Universitet og høgskole

En filmregissør forbereder og styrer en filminnspilling. Regissøren leder også etterarbeidet av det som er filmet.

Regnskapsfører

Utdanning: Universitet og høgskole

Regnskapsføreren hjelper kundene med regnskapet og gir økonomisk rådgivning som sikrer lønnsom drift.

Reiselivsmedarbeider

Utdanning: Fagskole, Universitet og høgskole, Videregående

Reiselivsmedarbeideren jobber med salg, koordinering og gjennomføring av reiser og opplevelser til kundene.

Reiseleder

Reiselederen sørger for at kundene får en god reise.

Renholdsoperatør

Utdanning: Videregående

Renholdsoperatøren rengjør og vedlikeholder overflater og bidrar til å skape et godt innemiljø.

Resepsjonist

Utdanning: Videregående

Resepsjonisten er hotellets ansikt utad, og sørger for at gjestene får et flott opphold ved å gi dem god service, og god informasjon.

Rørlegger

Utdanning: Fagskole, Videregående,

Som rørlegger tilpasser, monterer, installerer og reparerer du sanitær- og varmeanlegg og andre røranlegg.

Revisor

Utdanning: Universitet og høgskole

Som revisor kontrollerer du at bedrifters årsregnskap er riktig. Du kan også veilede og gi råd innen økonomi. En revisors hovedoppgave er å sikre at informasjon selskaper og organisasjoner gir er til å stole på.

Saksbehandler

Som saksbehandler arbeider du med å utrede og besvare søknader, notater og andre skriv.

Samfunnsøkonom

Utdanning: Universitet og høgskole

Samfunnsøkonomer forutsier den økonomiske utviklingen og gir råd basert på dette.

Scenograf

Utdanning: Universitet og høgskole

En scenograf er ansvarlig for det visuelle uttrykket i en forestilling, konsert eller film.

Sekretær

Utdanning: Fagskole, Universitet og høgskole, Videregående,

En sekretær svarer på telefon og e-post, utfører saksbehandling og andre administrative oppgaver.

Servitør

Utdanning: Videregående

Servitøren tar imot bestillinger, serverer mat og gjør sitt beste for at hver enkelt gjest skal trives.

Skomaker

Utdanning: Videregående

Skomakeren reparerer sko.

Rektor/skoleleder

Rektor er skolens øverste leder, og har ansvar for pedagogisk, personal- og administrativ ledelse på en skole.

Slakter

Utdanning: Videregående

Slaktere avliver dyr og klargjør skrottene for videre bearbeiding.

Skuespiller

Utdanning: Universitet og høgskole, Videregående

Som skuespiller jobber du med innspillinger til film og TV, eller på en teaterscene. Du kan også opptre i hørespill eller som stemme i dataspill.

Sminkør

Utdanning: Fagskole, Videregående

En sminkør legger sminke og ordner hår, parykker og masker. Sminkører jobber gjerne med film, teater, reklame eller ulike typer arrangementer.

Sosiolog

Utdanning: Universitet og høgskole

Sosiologen har kunnskap om mennesket som individ og mennesket som en del av en gruppe, og bruker dette til å forstå hvordan mennesker fungerer sammen.

Sosionom

Utdanning: Universitet og høgskole

En sosionom hjelper mennesker med å forebygge, løse og redusere sosiale problemer.

Speditør

Utdanning: Fagskole, Universitet og høgskole, Videregående

Speditører jobber med transport og logistikk.

Statsviter

Utdanning: Universitet og høgskole

Som statsviter har du kunnskap om hvordan samfunn organiseres og styres politisk, og av samfunnsborgernes politiske atferd.

Sveiser

Utdanning: Fagskole, Videregående

En sveiser fører metalliske materialer sammen ved press eller ved hjelp av varme.

Tak- og membrantekker

Utdanning: Fagskole, Videregående

Tak- og membrantekkeren tekker og isolerer tak på ulike bygninger.

Takstingeniør (takstmann)

Som takstingeniør er jobben din å sette verdi på noe. Mange jobber med å taksere boliger.

Tannhelsesekretær

Utdanning: Videregående

Tannhelsesekretæren assisterer tannlegen, og har hovedansvaret for hygienen og smittevernet på tannklinikken

Tannlege

Utdanning: Universitet og høgskole

Som tannlege behandler du sykdommer i munnhule og kjeve.

Tanntekniker

Utdanning: Universitet og høgskole, Videregående

En tanntekniker lager tannerstatninger til pasienter som har mistet eller skadet tennene sine.

Teknisk tegner

Utdanning: Fagskole, Videregående,

En teknisk tegner lager arbeidstegninger for blant annet bygg, maskiner og anleggsprosjekter.

Telekommunikasjonsmontør

Utdanning: Videregående

En telekommunikasjonsmontør bygger, installerer, drifter og vedlikeholder telenett, kabelnett, satellittsamband, datanett og mobilnett. 

Tolk

Utdanning: Universitet og høgskole

En tolk arbeider med muntlig overføring av innholdet fra et språk til et annet.

TV-fotograf

Utdanning: Universitet og høgskole

En TV-fotograf formidler hendelser og historier til publikum gjennom bilder.

Toller

Utdanning: Fagskole

Som toller kan du blant annet jobbe med kontroll av reisende, reisegods, kjøretøy og båter.

Urmaker

Utdanning: Videregående

En urmaker reparerer, vedlikeholder og restaurerer urverk.

Tømrer

Utdanning: Fagskole, Videregående

Tømrere bygger trehus og andre trekonstruksjoner.

Vekter

Utdanning: Videregående

Vekterens eller sikkerhetsmedarbeiderens jobb er å skape trygghet gjennom blant annet å forebygge ulykker og lovbrudd.

Verktøymaker

Utdanning: Videregående

Som verktøymaker fremstiller og vedlikeholder du industriverktøy.

Byggdrifter / vaktmester

Utdanning: Videregående

En byggdrifter jobber med drift og vedlikehold av bygninger og anlegg.

Vernepleier

Utdanning: Universitet og høgskole

Som vernepleier veileder og tilrettelegger du for mennesker med fysiske, psykiske eller sosiale funksjonsnedsettelser.

Veterinær

Utdanning: Universitet og høgskole

Veterinæren behandler og forebygger sykdommer hos dyr, men jobber også med mattrygghet og dyrevelferd.

Økonomisjef

Utdanning: Universitet og høgskole

Økonomisjefen har ansvaret for økonomien i en bedrift.

Øyelege

Utdanning: Universitet og høgskole

Øyeleger stiller diagnose og behandler sykdommer i øyet.

Kjøttskjærer

Utdanning: Videregående

En kjøttskjærer skjærer ned hele dyreskrotter til fileter, biffer og produksjonskjøtt.

Salgsmedarbeider

Utdanning: Videregående

En salgsmedarbeider jobber med salg, produktveiledning, kundebehandling og yter service til privatkunder eller bedrifter.

Låsesmed

Utdanning: Videregående

Låsesmeden prosjekterer, installerer, reparerer, vedlikeholder og yter service på lås- og sikkerhetssystemer.

Romteknolog

Utdanning: Videregående

Som romteknolog jobber du med alle typer romrelatert teknologi.

Asfaltør

Utdanning: Videregående

En asfaltør lager, legger og vedlikeholder asfaltdekker.

Banemontør

Utdanning: Videregående

Banemontører arbeider med bygging og drift av jernbane og sporvei.

Betongfagarbeider

Utdanning: Videregående

En betongfagarbeider produserer betongkonstruksjoner innen bygg- og anleggsvirksomhet.

Ernæringskokk

Utdanning: Videregående

Ernæringskokker lager mat ved storkjøkken og institusjoner, basert på kunnskap om ernæring, kosthold og helse.

Elektroreparatør

Utdanning: Videregående

Elektroreparatøren reparerer og vedlikeholder elektriske apparater og utstyr.

Motorsykkelmekaniker

Utdanning: Videregående

Motorsykkelmekanikere utfører service og reparasjoner på motorsykler.

Bilskadereparatør

Utdanning: Videregående

En bilskadereparatør retter opp skader i karosseriet på skadde kjøretøy.

Fjell- og bergverksarbeider

Utdanning: Videregående

Fjell- og bergverksarbeideren jobber med uttak og sikring av berg og produksjon av pukk og grus.

Anleggsmaskinmekaniker

Utdanning: Videregående

Anleggsmaskinmekanikere reparerer og vedlikeholder anleggsmaskiner.

Gravør

Utdanning: Videregående

Gravøren lager inngraveringer på ulike typer gjenstander.

Skogsoperatør

Utdanning: Fagskole, Videregående

En skogsoperatør jobber med hogst, kjøring og skjøtsel av skog.

Bore- og vedlikeholdsoperatør

Utdanning: Fagskole, Videregående

En bore- og vedlikeholdsoperatør arbeider i alle faser av boreoperasjoner på rigg, plattform eller båt.

Gipsmaker

Utdanning: Videregående

En gipsmaker arbeider med gips til bygninger og kunstformål.

Landbruksmaskinmekaniker

Utdanning: Videregående

Landbruksmaskinmekanikeren vedlikeholder og reparerer maskiner til landbruket. Arbeidet foregår oftest på spesialverksteder.

Glassfagarbeider

Utdanning: Videregående

Som glassfagarbeider kan du blant annet jobbe som glassmontør, rammemaker, bilglassmontør eller med bygging av fasader.

Steinfagarbeider

Utdanning: Videregående

Steinfagarbeideren jobber manuelt eller med maskiner for å utvinne og bearbeide stein.

Energioperatør

Utdanning: Videregående

Energioperatører monterer og drifter produksjonsanlegg for energi, for eksempel kraftanlegg og strømtransformatorer.

Tekstilrenser

Utdanning: Videregående

En tekstilrenser jobber med kjemisk rens av ulike tekstiler.

Håndvever

Utdanning: Videregående

En håndvever vever tekstiler.

Vei- og anleggsarbeider

Utdanning: Fagskole, Videregående

Vei- og anleggsarbeideren bygger og utfører ulike typer vei-, vann- og avløpsarbeid.

Gravferdskonsulent

En gravferdskonsulent hjelper etterlatte i forbindelse med dødsfall og gravferd. Gravferdskonsulenten ordner det praktiske, og vil være en støtte for etterlatte ved dødsfall.

Byggingeniør

Utdanning: Fagskole, Universitet og høgskole

Byggingeniøren utreder, planlegger og gjennomfører byggeprosjekter. Ofte er byggingeniøren lederen på en byggeplass.

Sjåfør

Utdanning: Videregående

En sjåfør transporter mennesker eller varer.

Idrettsutøver

Som profesjonell idrettsutøver lever du av å trene og delta i konkurranser. Ofte har du mye kontakt med sponsorer og andre samarbeidspartnere.

Sportsdommer

Utdanning: Universitet og høgskole

Som sportsdommer ser du til at idrettskamper og konkurranser gjennomføres etter regelverket.

Miljøterapeut

Utdanning: Universitet og høgskole

Miljøterapeuter planlegger og tilrettelegger hverdagen for mennesker som har behov for behandling, oppfølging eller tilsyn.

Psykoterapeut

Psykoterapeuter bruker samtaleterapi og andre metoder for å hjelpe klientene til økt livskvalitet og bedre psykisk helse.

Teknisk forfatter

En teknisk forfatter utarbeider bruksanvisninger, håndbøker, installasjonsveiledninger, kataloger og tekniske rapporter.

Økonomikonsulent

Utdanning: Fagskole, Universitet og høgskole

En økonomikonsulent har oppgaver som budsjettering, saksbehandling, fakturering eller regnskapsføring.

CNC-operatør

Utdanning: Videregående

CNC-operatøren bruker datamaskin til å styre mekaniske maskiner og lage komplekse deler i metall eller andre materialer.

Kjeveortoped

Utdanning: Universitet og høgskole

En kjeveortoped er en tannlege som har spesialisert seg på å behandle feil i tannstilling og bitt.

Anestesisykepleier

Utdanning: Universitet og høgskole

Anestesisykepleiere tar vare på og bedøver pasienter under operasjon, undersøkelser og ved akutte situasjoner.

Landbruksrådgiver

Landbruksrådgivere arbeider med rådgiving til landbruket.

Vikler

Utdanning: Videregående

En vikler monterer og vedlikeholder elektriske maskiner.

Mikrobiolog

Utdanning: Universitet og høgskole

Mikrobiologer studerer én- og fåcellede organismer slik som bakterier, sopp, virus og amøber.

Nevrolog

Utdanning: Universitet og høgskole

Som nevrolog er du lege med spesialisering på sykdommer i nervesystemet.

Intensivsykepleier

Utdanning: Universitet og høgskole

En intensivsykepleier behandler og pleier pasienter med akutt og/eller kritiske sykdommer og skader.

Planteviter

Utdanning: Universitet og høgskole

Plantevitere jobber med rådgivning, driftsledelse, undervisning eller forskning innen plantedyrking.

Lokomotivfører

Utdanning: Fagskole,

En lokfører kjører tog og passer på at det tekniske på toget fungerer som det skal.

Trikkefører

En trikkefører kjører trikk og frakter passasjerer langs oppsatte ruter og spor.

Undervisningsinspektør

Utdanning: Universitet og høgskole

Undervisningsinspektøren er en del av skoleledelsen, og legger til rette for undervisning og læring.

Branningeniør

Utdanning: Universitet og høgskole

Branningeniører jobber med bygnings- og brannsikkerhet. Blant de viktigste arbeidsoppgavene er å gjennomføre kontroller og gi råd.

Farmasøyt

Utdanning: Universitet og høgskole

En farmasøyt er en ekspert på legemidler.

Maskinist

Utdanning: Fagskole, Universitet og høgskole, Videregående

Som maskinist har du ansvar for drift og vedlikehold av teknisk utstyr og maskiner om bord på skip og plattformer.

Museumsformidler

En museumsformidler planlegger og gjennomfører opplegg på museer. Det kan være omvisninger, utstillinger eller foredrag.

Kommunikasjonsrådgiver

En kommunikasjonsrådgiver har ansvaret for å kommunisere bedriftens budskap gjennom sosiale medier, nettsider, pressen og andre typer media.

Bilmekaniker (tunge kjøretøy)

Utdanning: Videregående

En bilmekaniker for tunge kjøretøy jobber med lastebiler, varebiler, busser og andre kjøretøy som veier mer enn 3500 kilo.

Chassispåbygger

Utdanning: Videregående

En chassispåbygger spesialtilpasser kjøretøy for transport av mennesker, dyr, varer og gods. En chassispåbygger må kunne gjøre tilpasninger av kjøretøy tilpasset ulike behov i samfunnet så både kunder og brukere får kjøretøy tilpasset sitt behov.

Fagoperatør i farging, trykking og etterbehandling

Utdanning: Videregående

Fagoperatøren farger, trykker og etterbehandler tekstiler.

Strikkehåndverker

Utdanning: Videregående

Strikkehåndverkeren strikker for hånd og med strikkemaskin.

Eksponeringsdesigner

Utdanning: Videregående

Eksponeringsdesignere lager konsepter, utstillinger og messestander.

Flystrukturmekaniker

Utdanning: Videregående

En flystrukturmekaniker jobber på luftfartøyets struktur og komponenter.

Vaskerioperatør

Utdanning: Videregående

Vaskerioperatøren jobber med industriell vask av tekstiler.

Prosessingeniør

Som prosessingeniør utvikler og drifter du prosessanlegg.

Rekvisitør

Utdanning: Universitet og høgskole

Som rekvisitør anskaffer og lager du rekvisitter til forskjellige oppsetninger.

Musikkterapeut

Utdanning: Universitet og høgskole

Som musikkterapeut bruker du musikk og musikkopplevelser for å fremme helse, trivsel og utvikling hos mennesker.

Allmennlege

Utdanning: Universitet og høgskole

Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobber som fastlege.

Anestesilege

Utdanning: Universitet og høgskole

Anestesilegen har ansvar for å gi pasienter bedøvelse og smertelindring.

Kaptein

Utdanning: Fagskole, Universitet og høgskole

En kaptein er øverste leder på et skip og har ansvar for navigasjon, sikkerhet og fartøy.

Personlig trener

Som personlig trener hjelper og motiverer du mennesker til å nå treningsmålene sine.

Nettverkstekniker

Utdanning: Fagskole, Universitet og høgskole

En nettverkstekniker feilsøker, drifter og forbedrer datanettverk.

Skadedyrbekjemper

En skadedyrbekjemper hjelper bedrifter og privatpersoner med å bli kvitt skadedyr.

Etterforsker

Utdanning: Universitet og høgskole

En etterforsker samler opplysninger for å finne ut om noe ulovlig har skjedd.

Modellbygger

Utdanning: Videregående

En modellbygger lager modeller til industriprodukter.

Gjenvinningsoperatør

Utdanning: Videregående

En gjenvinningsoperatør samler inn, transporterer, sorterer og behandler avfall.

Samfunnsplanlegger

Utdanning: Universitet og høgskole

Som samfunnsplanlegger arbeider du med planlegging og utvikling av regioner, byer, lokalsamfunn eller en bestemt sektor i samfunnet.

Advokatassistent

Utdanning: Fagskole

En advokatassistent avlaster advokater med praktiske og faglige oppgaver.

NDT-kontrollør

Utdanning: Videregående

NDT-kontrolløren tester om produkter og materialer er feilfrie ved hjelp av ikke-ødeleggende metoder.

Støper

Utdanning: Videregående

En støper lager produkter i jern, stål og andre metaller, ofte deler som skal brukes i annen industri.

Dyrepasser

Fôring, stell og rengjøring er vanlige oppgaver for en dyrepasser. Å aktivisere dyrene er også en viktig del av jobben.

Bilpleier

Utdanning: Videregående

Som bilpleier vasker og polerer du biler utvendig, vasker og renser innvendig, og reparerer småskader på alle bilens overflater.

Ingeniør i energi og miljø i bygg

Ingeniører i energi- og miljø i bygg jobber med å lage gode løsninger innen energi og miljø i nye og gamle bygninger.

Kantinemedarbeider

Som kantinemedarbeider lager du kald og varm mat. Kundebehandling er også en viktig del av jobben.

Skogbruksleder

Som skogbruksleder gir du tilbud på arbeid som bør gjøres i skogen til eieren av skogen, og har ansvaret for at jobben blir gjort riktig.

Innkjøper

Som innkjøper har du ansvaret for å bestille varer, utstyr eller tjenester som bedriften du jobber for trenger.

Fagoperatør i grafisk produksjonsteknikk

Utdanning: Videregående

Som fagoperatør i grafisk produksjonsteknikk produserer du ulike grafiske produkter.

Systemutvikler

Utdanning: Universitet og høgskole

Som systemutvikler lager du nye programvare, data- og informasjonssystemer.

Barista

En barista lager ulike kaffedrikker i en kaffebar.

Avløser

En avløser jobber i landbruket og tar over det daglige arbeidet for bonden på en gård.

IT-leder

Utdanning: Fagskole, Universitet og høgskole

Som IT-leder er du ansvarlig for bedriftens IT-funksjon. Du kan også lede et IT-selskap.

IT-arkitekt

Utdanning: Universitet og høgskole

Som IT-arkitekt skal du planlegge helhetlige IT-system og sørge for at forskjellige IT-løsninger passer sammen.

Statistiker

Utdanning: Universitet og høgskole

En statistiker jobber med matematiske modeller og å analysere data.

IT-prosjektleder

En IT-prosjektleder har ansvaret for å lede og gjennomføre IT-prosjekter.

Trafikkbetjent (parkering)

Trafikkbetjenter jobber med trafikksikkerhet, parkering og trafikkavvikling.

Flytekniker

Utdanning: Fagskole

Flyteknikere har ansvaret for å godkjenne fly som luftdyktige etter vedlikehold og reparasjon.

IT-driftstekniker

Utdanning: Fagskole, Universitet og høgskole, Videregående

IT-driftsteknikeren sørger for stabile, sikre og gode IT-løsninger for arbeidsplassen.

Au pair

Som au pair bor du hos en vertsfamilie og passer barna deres og gjør litt husarbeid.

Gjørtler

Utdanning: Videregående

Gjørtleren lager eller restaurerer gjenstander i messing og bronse.

Indremedisiner

Utdanning: Universitet og høgskole

Som indremedisiner er du lege med spesialisering på sykdommer i indre organer.

Samfunnsmedisiner

Utdanning: Universitet og høgskole

Som samfunnsmedisiner jobber du for å fremme og forbedre helsen hos befolkningen.

Sexolog

En sexolog gir råd og veiledning, og hjelper deg med å løse eller mestre seksuelle problem.

Fant du ikke noe som passer for deg?

Let i alle registrerte yrker i Norge.

Yrker etter bokstav