Yrkesbeskrivelse

Helsefagarbeider

En helsefagarbeider gir omsorg, og utfører grunnleggende sykepleie til mennesker i alle aldre.

Helsefagarbeideren tar vare på pasientens og brukerens behov for helhetlig omsorg, ernæring, grunnleggende sykepleie og miljøarbeid. Som helsefagarbeider skal du kunne yte profesjonell helsehjelp, kunne utføre grunnleggende førstehjelp og ivareta pasientsikkerhet.

En helsefagarbeider har varierte arbeidsoppgaver og kontakt med mennesker i alle aldre. Noen er syke og andre kan ha nedsatt funksjonsevne eller skal trene seg opp etter en ulykke.

Du kan arbeide på ulike steder som på sykehus, sykehjem, hjemme hos mennesker som trenger helsehjelp, i psykiatrien og i rusomsorgen.

Arbeidsoppgavene til en helsefagarbeider varierer, og er avhengig av pasienten eller brukerens behov.

Vanlige arbeidsoppgaver for helsefagarbeideren kan være:

 • planlegge og gjennomføre grunnleggende sykepleie for akutt eller kronisk syke og mennesker med sammensatte og komplekse behov 
 • sette i gang forebyggende og behandlende tiltak innen eget ansvars- og kompetanseområde
 • bruke elektronisk pasientjournal og dokumentere forhold om pasienten og hva slags helsehjelp som gis hvorfor 
 • assistere med personlig hygiene, påkledning, forflytning og trening for å opprettholde brukerens funksjonsnivå
 • bruke tilgjengelig velferdsteknologi som for eksempel trygghetsalarmer, lokaliseringsteknologi (GPS), elektroniske medisindispensere 
 • tilberede måltider og kartlegge ernæringssituasjon
 • miljørettede tiltak og aktiviteter 
 • utføre førstehjelp ved behov

Helsefagarbeideren skal bidra i folkehelsearbeidet ved å forebygge ensomhet og bidra til god livskvalitet for pasientene og brukerne. I tillegg skal helsefagarbeideren bidra til at pasienter og brukere mestrer i hverdagen og legge til rette for et aktivt liv.

På de fleste arbeidssteder må du regne med å jobbe turnus. Det betyr at du må jobbe på dag, kveld, natt og noen helger. 

Yrkestittelen helsefagarbeider erstatter de tidligere titlene hjelpepleier og omsorgsarbeider. Helsefagarbeider er en beskyttet tittel og du må ha autorisasjon fra Helsedirektoratet.

Hvor jobber helsefagarbeidere ?

Helsefagarbeideren jobber i hjemmetjenesten, på sykehjem, på bo- og servicesenter, på sykehus, i rusomsorgen, innen psykiatrien, i boliger for personer med fysisk eller psykisk funksjonsnedsettelse, ved opptrenings- og behandlingssentre, og i skolen med barn eller ungdom som har behov for ekstra hjelp.

 

Personlige egenskaper

Som helsefagarbeider må du like å jobbe med mennesker. Du må kunne jobbe med mennesker som har ulik kulturell bakgrunn og ulik livssituasjon og som har forskjellige evner og muligheter for kommunikasjon. Du må kunne vise omsorg, vennlighet og respekt. Dessuten må du ha gode samarbeidsevner og evne til læring om omstilling. 

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Etter- og videreutdanning
Som helsefagarbeider kan du ta videreutdanning innenfor mange ulike retninger på fagskole. Se oversikt over helsefag på fagskole.

Hva jobber helsefagarbeiderutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2021. Tall fra høsten 2020. Forklaring til statistikken

 • 569908 - Fagskoleutdanning, eldreomsorg
 • 461201 - Hjelpepleier, VK II
 • 461202 - Videreutdanning for hjelpepleiere
 • 461903 - Helsearbeiderfaget, Vg3
 • 461902 - Omsorgsarbeiderfaget, VK II

Hva er de vanligste utdanningene for helsefagarbeidere ?

Kilde: Kilde: Statistisk sentralbyrå 2021. Tall fra høsten 2020.

Bedrifter

Helsefagarbeider i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 5132121 - HELSEFAGARBEIDER
 • 5132110 - ASSISTERENDE BESTYRER (OMSORGSARBEID)
 • 5132101 - HJELPEPLEIER
 • 5132119 - HJELPEPLEIER (PSYKISK HELSEARBEID)
 • 5132116 - HJELPEPLEIERMEDARBEIDER
 • 5132102 - OMSORGSARBEIDER
 • 5132120 - OMSORGSARBEIDER (PSYKISK HELSEARBEID)
 • 5131123 - BARNEPLEIER
 • 5139146 - ASSISTENT (PU)
 • 5132108 - MILJØARBEIDER (HELSE- OG OMSORG)
 • 5132112 - SPESIALHJELPEPLEIER
 • 5132107 - LEDENDE HJELPEPLEIER
 • 5132113 - OVERPLEIER
 • 5132114 - SERVICEARBEIDER (OMSORGSARBEID)

Andre yrker

Sist kvalitetssikret den 18. februar 2022, av Faglig råd for helse og oppvekstfag