Få gratis karriereveiledning på Karriereveiledning.no

Yrkesbeskrivelse

Oseanograf

Som oseanograf jobber du med å forstå fenomener i havet og sjøvannets fysiske og kjemiske egenskaper.

Oseanografi betyr "beskrivelse av havet". Oseanografer jobber med vannmasser og studerer vannets egenskaper, bevegelse, struktur og dynamikk. Havets rolle for klimaet og klimaendringer er et sentralt tema for oseanografer.

Oseanografi omhandler kun havets fysiske og kjemiske egenskaper. I utdanningen inngår ikke biologi. 

Vanlige arbeidsoppgaver for en oseanograf:

  • innhente målinger og analysere data
  • utvikle og bruke modeller for hydrografi (temperatur og saltholdighet), bølger og strøm
  • overvåke havets miljø og biokjemisk vannkvalitet
  • drive med fysisk og biologisk modellering
  • gjøre miljørisiko- og konsekvensanalyser i kyst- og fjordområder
  • simulere og beregne transport og spredning av forurensning i form av oljeutslipp, utslipp fra landbruk og oppdrettsanlegg og miljøgifter i sedimenter

Oseanografer benytter seg av matematiske metoder, fysiske lover og datateknologi for å levere tjenester for en rekke fagområder, deriblant skipsfart, fiskeri, forvaltning, oppdrettsnæring og offshore-bedrifter. Det er vanlig at oseanografer forsker.

Selv om det benyttes stadig bedre metoder som satellittfjernmåling, er likevel arbeid til havs en viktig del av oseanografien. Disse er nødvendige for å gjøre ulike målinger av sjøvannet.

Oseanografer kan jobbe som havforsker.

Hvor jobber oseanografer ?

Oseanografer jobber innen bransjer som oljeindustri, forskning, skoleverket, værvarsling, forvaltning og i miljørettet arbeid.

Personlige egenskaper

Som forsker må du være nysgjerrig, like å finne ut av ting og like å ta til deg store mengder teori. Du bør også kunne jobbe strukturert og systematisk.

Utdanning

Flere utdanningsinstitusjoner i Norge tilbyr utdanning innen oseanografi.

Oversikt over utdanning i oseanografi

Hva jobber geofysikkutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tallene er fra høsten 2019. Forklaring til statistikken

  • 856201 - Dr.scient.-utdanning, geofysikk
  • 756213 - Master, geofysikk, toårig

Hva er de vanligste utdanningene for oseanografer ?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tallene er fra høsten 2019.

Sist kvalitetsikret den 28. januar 2019, av Havforskningsinstituttet