Gjennomgått i samarbeid med Politiets Fellesforbund Troms 14. desember 2022

Politibetjent

Politibetjenter jobber for å skape trygghet i samfunnet, og kan arbeide med alt fra patruljering og ordenstjeneste til etterforskning.

Arbeidsoppgaver

Politiet skal opprettholde alminnelig orden og bistå ved ulykker, nødssituasjoner eller andre farlige situasjoner. De skal også jobbe forebyggende for å hindre at kriminalitet og ulykker skjer. 

Vanlige arbeidsoppgaver:

 • ivareta loven ved pågripelser og nøye etterforskningsarbeid og bevisinnsamling
 • fartskontroller og andre typer kontroller av biltrafikk (som alkoholtester)
 • patruljering i bygater og boligstrøk
 • utrykning når det skjer ulykker

Politiet håndterer sikkerheten rundt kongefamilien og de mest profilerte politikerne våre. De har sin egen antiterrorstyrke som skal håndtere terror på norsk jord. Norsk politi har også oppgaver i utlandet, og brukes til å utdanne og trene opp politistyrker i andre land. 

Nasjonale ekspertenheter

Som politi er det mange muligheter for spesialisering. Politiet har egne ekspertenheter med nasjonalt ansvar for sine fagområder:

Økokrim: Politiets enhet for etterforskning av økonomisk kriminalitet. 
Kripos: Enheten for bekjempelse av organisert og annen alvorlig kriminalitet. 
Utrykningspolitiet: Skal bidra til trafikksikkerhet på veiene.
Utlendingsenheten: Jobber med asylsøkere som kommer til Norge og uttransportering av folk som ikke skal være her.

Mange nyutdannede politibetjenter starter sin karriere på etterforskningsenheter som etterforsker.

Som politibetjent samarbeider du tett med andre yrkesgrupper, deriblant politijurister, advokater og helsepersonell.

Hvor jobber politibetjenter?

Nesten alle politifolk begynner i politietaten og fortsetter der. De fleste begynner som politi «ute i gatene», altså i operativ tjeneste. Mange går deretter over i etterforskningsarbeid og til ulike saksområder internt i politiet.

Det finnes enkelte arbeidsmuligheter for politifolk utenfor politiet. Forsikringsselskap har avdelinger som etterforsker forsikringssvindel. I disse finnes mange tidligere politifolk. Også NAV og skatteetaten rekrutterer politifolk til enheter som etterforsker trygdemisbruk og skattesvindel. Enkelte banker og advokatfirmaer har også politifolk ansatt. Noen går inn i ulike deler av sikkerhetsbransjen (sikkerhetssjef på oljeplattform, sikring av flyplasser osv.). Noen få blir privatetterforskere.

Intervjuer

Ei dame i politiuniform

Politibetjent

Stine Bekken

– Vi er vanlige mennesker, som går i uniform, og er politi fordi vi ønsker å hjelpe andre, sier Stine.
Portrettfoto av kvinne med politiuniform

Etterforsker

Laila Kristin Eike

– Å være etterforsker innebærer mye kontakt med mennesker fra alle samfunnslag, forteller Laila Kristin Eike.

Viktige egenskaper

Åpen, inkluderende, modig, handlekraftig og analytisk er viktige egenskaper å ha som politibetjent. Du må ha integritet og samarbeide godt med andre.

Lønn

Statistikken viser lønnsstatistikk for politibetjenter, politioverbetjent og flere lignende stillinger. Tallet viser medianlønnen til alle disse samlet, med overtid og turnustillegg. Tallet vil derfor være høyere enn grunnlønnen til for eksempel en nyutdannet politibetjent.

Utdanning

Politiutdanningen i Norge er en treårig yrkesutdanning som tilbys ved Politihøgskolen. Du går ett år på skole før du tar ett år i praksis i et politi- eller lensmannsdistrikt. Det siste året er du tilbake på skolen. Studiet gir deg en bachelorgrad.

Opptakskrav

Politihøgskolen har en rekke formelle opptakskrav som søkeren må oppfylle:

 • norsk statsborgerskap
 • plettfri vandel
 • generell studiekompetanse 
 • førerkort klasse B
 • karakterkrav i norsk
 • medisinske krav
 • fysiske krav
 • bli funnet egnet

Se informasjon om opptakskrav hos politihogskolen.no

Det er ikke et krav om at du må ha gjennomført førstegangstjenesten for å søke politihøgskolen. Dette er en vanlig misforståelse. 

Etter- og videreutdanning

Politihøgskolen har et omfattende etterutdanningstilbud, deriblant muligheten for å ta mastergrad. Videreutdanningskursene ved Politihøgskolen varierer fra år til år. Gjennomgående er temaene for videreutdanningstilbudene operative disipliner, etterforskning, ledelse og organisasjonsutvikling og pedagogikk.

Se informasjon om etterutdanning på politihogskolen.no

De vanligste jobbene blant politihøgskoleutdannede

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 682303 - Bachelor, politiutdanning, treårig grunnutdanning
 • 682304 - Videreutdanning, Politihøgskolen
 • 682301 - Politiaspirantutdanning
 • 782302 - Master, etterforskning, 1½-årig
 • 782301 - Master, politivitenskap, toårig
 • 682302 - Politihøgskole, treårig grunnutdanning

Bedrifter som ansetter politibetjenter

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med politibetjenter

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 3450105 - POLITIBETJENT
 • 3450106 - POLITIOVERBETJENT
 • 3450101 - POLITIFØRSTEBETJENT
 • 3450109 - POLITITJENESTEMANN
 • 3450108 - POLITIOVERKONSTABEL
 • 3450107 - POLITIKONSTABEL
 • 3450104 - LENSMANNSFULLMEKTIG
 • 3450103 - LENSMANNSFØRSTEBETJENT
 • 3450102 - LENSMANNSBETJENT

Andre yrker

Advokat på kontoret.

Advokat

Advokater gir juridiske råd, forhandler på vegne av klienter, og fører saker for retten.
Kolleger i prat på kontor

Advokatassistent

En advokatassistent avlaster advokater med praktiske og faglige oppgaver.
Advokatsekretær på kontoret.

Advokatsekretær

Advokatsekretærer sørger for at advokatkontoret fungerer på en effektiv måte.
Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeider

Som ambulansearbeider jobber du i ambulansetjenesten med akuttmedisin og rykker ut ved akutt sykdom eller skade.
To personer i fullt militærutstyr med kamuflasje

Ansatt i Forsvaret

Du kan være ansatt både sivilt og militært i Forsvaret og jobbe i en rekke forskjellig yrker.
Arealplanlegger ser på tegning

Arealplanlegger

En arealplanlegger jobber med planlegging og utvikling av områder, ofte en kommune, en by eller en region.
Badevakt står foran basseng

Badevakt

Badevakten skal sørge for publikums sikkerhet i et bade- og svømmeanlegg, og må kunne grunnleggende livredning og førstehjelp.
Branningeniør sjekker brannvarslingssystem

Branningeniør

Branningeniører jobber med bygnings- og brannsikkerhet. Blant de viktigste arbeidsoppgavene er å gjennomføre kontroller og gi råd.
Brannkonstabel slukker brann

Brannkonstabel

Som brannkonstabel slokker du branner, og driver med rednings- og sikkerhetsarbeid i brannvesenet.
Dommer i rettssal.

Dommer

Som dommer leder du rettsmøter, og avgjør utfallet i saker ved dom.
Yrkesdykker som jobber under vann

Dykker

En yrkesdykker utfører arbeid under vann.
Etterforsker samler bevis fra en bil.

Etterforsker

En etterforsker samler opplysninger for å finne ut om noe ulovlig har skjedd.