Gjennomgått i samarbeid med Politiets Fellesforbund Troms 14. desember 2022

Etterforsker

En etterforsker samler opplysninger for å finne ut om noe ulovlig har skjedd.

Arbeidsoppgaver

Som etterforsker innhenter du informasjon som kan avsløre straffbare forhold. De aller fleste i dette yrket jobber som politietterforskere. Noen arbeider som privatetterforsker. 

Tidligere var det vanlig å måtte jobbe som politibetjent først, før du kunne få jobb som politietterforsker. Nå er det like vanlig å begynne direkte på en etterforskningsavdeling etter fullført utdannelse fra Politihøgskolen. 

Vanlige arbeidsoppgaver:

 • avhøre vitner og mistenkte
 • vurdere tips
 • gjennomføre rundspørringer
 • undersøke åsted
 • ransake boliger
 • søke i politiets registre og gå gjennom dokumenter
 • samle inn og granske tekniske spor

På mindre steder i Norge vil du både ha etterforskeroppgaver og patruljeoppgaver. På større steder jobber du som spesialetterforsker. Du kan spesialisere deg innenfor teknisk eller taktisk etterforskning. En teknisk etterforsker innhenter og gransker tekniske spor. En taktisk etterforsker vurderer den informasjonen som er tilgjengelig og tar stilling til hva slags etterforskning som må settes i gang.

Privatetterforskere benytter mange av de samme metodene som politietterforskere. Forskjellen er at de jobber på oppdrag fra privatpersoner. Privatetterforskere er ikke involvert i politiets arbeid. De har ikke anledning til å bruke maktmidler som ransakelser, pågripelser og beslag. Privatetterforskere jobber i private firma, og de tar ofte på seg oppdrag som søk etter savnede personer eller etterforskning av økonomisk utroskap, svinn og tyverier fra bedrifter.

Hvor jobber etterforskere?

Politietterforskere trengs over hele landet, men større enheter finnes bare i de store byene. Det er ansatt mange etterforskere hos Kripos, som bistår lokalt politi i komplekse og alvorlige saker. Kripos forebygger og bekjemper organisert og annen alvorlig kriminalitet.

Enkelte jobber som privatetterforskere, mens andre med etterforskningserfaring blir ansatt av et forsikringsselskap, i NAV eller av skatteetaten. De etterforsker forsikringssvindel, trygdemisbruk eller skattesvindel.

Intervjuer

Mann med briller og brunt hår ser inn i kamera. Han har skjegg og lysegrønn skjorte over en hvit t-skjorte. Hvit vegg i bakgrunnen.

Etterforsker

Lars Dulsrud

– Du må ha et ønske om å finne ut hva, hvordan og hvorfor noe har skjedd, mener Lars.
Portrettfoto av kvinne med politiuniform

Etterforsker

Laila Kristin Eike

– Å være etterforsker innebærer mye kontakt med mennesker fra alle samfunnslag, forteller Laila Kristin Eike.

Viktige egenskaper

Tålmodighet og nøyaktighet er nødvendig for å bli en god etterforsker. Du må ha evnen til å analysere store mengder informasjon for så å legge sammen alle bitene i puslespillet. Yrkesetikk, integritet og respekt for lover og regler er viktig for en etterforsker. Du trenger gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, og det er viktig at du vekker tillit hos menneskene du møter.

Lønn

Utdanning

Grunnutdanningen for politi er veien å gå for å bli etterforsker.

Politiutdanningen i Norge er en treårig yrkesutdanning som tilbys ved Politihøgskolen. Du går ett år på skole før du tar ett år i praksis i et politi- eller lensmannsdistrikt. Det siste året er du tilbake på skolen. Studiet gir deg en bachelorgrad.

Opptakskrav

Politihøgskolen har en rekke formelle opptakskrav som søkeren må oppfylle:

 • norsk statsborgerskap
 • plettfri vandel
 • generell studiekompetanse 
 • førerkort klasse B
 • karakterkrav i norsk
 • medisinske krav
 • fysiske krav
 • bli funnet egnet

Se informasjon om opptakskrav hos politihogskolen.no

Det er ikke et krav om at du må ha gjennomført førstegangstjenesten for å søke politihøgskolen. Dette er en vanlig misforståelse. 

Etterutdanning

Politihøgskolen har en rekke etterutdanningstilbud, og mange av dem retter seg mot etterforskning og kriminalteknikk. Det kreves ofte videreutdanning for å jobbe innenfor spesialiserte saksfelt, som for eksempel etterforskning av grov vold eller datakriminalitet. 

Se informasjon om etterutdanning på politihogskolen.no

De vanligste jobbene blant politihøgskoleutdannede

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 682399 - Politifag, uspesifiserte, lavere nivå
 • 682302 - Politihøgskole, treårig grunnutdanning
 • 682301 - Politiaspirantutdanning

Bedrifter som ansetter etterforskere

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med etterforskere

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 5149107 - ETTERFORSKER (PRIVAT)
 • 5149106 - PRIVATETTERFORSKER
 • 3450111 - ETTERFORSKER (POLITI)

Andre yrker

Advokat på kontoret.

Advokat

Advokater gir juridiske råd, forhandler på vegne av klienter, og fører saker for retten.
Kolleger i prat på kontor

Advokatassistent

En advokatassistent avlaster advokater med praktiske og faglige oppgaver.
Advokatsekretær på kontoret.

Advokatsekretær

Advokatsekretærer sørger for at advokatkontoret fungerer på en effektiv måte.
Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeider

Som ambulansearbeider jobber du i ambulansetjenesten med akuttmedisin og rykker ut ved akutt sykdom eller skade.
To personer i fullt militærutstyr med kamuflasje

Ansatt i Forsvaret

Du kan være ansatt både sivilt og militært i Forsvaret og jobbe i en rekke forskjellig yrker.
Arealplanlegger ser på tegning

Arealplanlegger

En arealplanlegger jobber med planlegging og utvikling av områder, ofte en kommune, en by eller en region.
Badevakt står foran basseng

Badevakt

Badevakten skal sørge for publikums sikkerhet i et bade- og svømmeanlegg, og må kunne grunnleggende livredning og førstehjelp.
Branningeniør sjekker brannvarslingssystem

Branningeniør

Branningeniører jobber med bygnings- og brannsikkerhet. Blant de viktigste arbeidsoppgavene er å gjennomføre kontroller og gi råd.
Brannkonstabel slukker brann

Brannkonstabel

Som brannkonstabel slokker du branner, og driver med rednings- og sikkerhetsarbeid i brannvesenet.
Dommer i rettssal.

Dommer

Som dommer leder du rettsmøter, og avgjør utfallet i saker ved dom.
Yrkesdykker som jobber under vann

Dykker

En yrkesdykker utfører arbeid under vann.
En kvinnelig fengselsbetjent i uniform står ute og snakker med en mannlig innsatt i oransje klær.

Fengselsbetjent

Fengselsbetjenter har ansvar for å følge opp, veilede og motivere mennesker som soner fengselsstraff.