Gjennomgått i samarbeid med Utdanningsforbundet 11. september 2023

Lærer

En lærer underviser både barn og voksne i ulike fag.

Arbeidsoppgaver

Lærer er et samlebegrep om alle som jobber med undervisning, og gjelder både de som jobber i grunnskole, videregående skoler, folkehøgskoler og voksenopplæring.   

En lærer støtter barn og voksne i deres læring, utvikling og danning. Som lærer er det viktig å ha gode faglige, pedagogiske og sosiale ferdigheter.

Det er mange måter å bli lærer på og det avhenger av hvem du vil undervise eller hva du vil undervise i.  

Grunnskolelærer

For å bli lærer i grunnskolen kan du gå grunnskulelærerutdanningene for 1.-7. trinn eller 5.-10. trinn. Begge utdanningen er femårige og gir deg en mastergrad. I utdanningen for 1.-7. trinn er fokuset på begynneropplæring og rollen som kontaktlærer. I 5.-10. trinn blir det lagt vekt på grunnleggende ferdigheter, klasseledelse og vurdering av elevers læring. Samisk grunnskolelærerutdanning er bygd opp på samme måte, men fokuserer i tillegg på samisk språk og kultur. 

Mer om yrket grunnskolelærer

Lektor

En lektor er en lærer med mastergrad. For å bli lektor kan du gå lektorutdanningen for 8. – 13. trinn. Forskjellen på en lektorutdanning og vanlig grunnskolelærerutdanning er hvilket trinn i utdanningssystemet man utdanner seg for å være lærer i. Man får også lektortittelen med grunnskolelærerutdanning. 
Med lektorutdanningen kan du undervise på mellomtrinnet, i ungdomsskolen, i videregående opplæring, og voksenopplæringen. Gjennom lektorutdanningen får du kompetanse til å undervise i to fag i skolen. I utdanningen fordyper du deg i et av fagene du skal undervise i, mens det andre faget utgjør 60 studiepoeng

Mer om yrket lektor 

Yrkesfaglærer

Yrkesfaglærere har spisskompetanse innen en rekke ulike fagfelt, som for eksempel bygg- og anleggsteknikk eller helse- og oppvekstfag. 

Yrkesfaglærerutdanningene krever fagbrev og arbeidserfaring.

For å bli yrkesfaglærer kan du også ta årsstudium i praktisk pedagogisk utdanning for yrkesfag (PPU-Y). Det krever også fagbrev og ofte to års relevant arbeidserfaring. 

Hvis du har en bachelor i utøvende eller skapende kunstfag, kan du søke på årstudium i praktisk pedagogisk utdanning (PPU) og bli faglærer. For utøvende eller skapende kunstfag, som for eksempel musikk og formgiving, er opptakskravet til PPU bachelorgrad frem til 2024. Faglærerutdanning holder på å bli faset ut. Fra 2023 kan man nå tas opp på et femårig studie; lærerutdanning i praktiske og estetiske fag (som forkortes til LUPE). LUPE erstatter det som tidligere het faglærerutdanning. 

Mer om yrket yrkesfaglærer

Adjunkt

Adjunkt er en lærer med en fireåring grunnskolelærerutdanning. Du kan også få tittelen adjunkt med en bachelorgrad fra universitet eller høgskole i tillegg til 1-årig praktisk pedagogisk utdanning (PPU). I dag er det krav om å ha mastergrad før du kan søke om praktisk pedagogisk utdanning, men fram til 2024 er det unntak hvis du har bachelorgrad i utøvende eller skapende kunstfag.

Mer om yrket adjunkt

Pedagog

En pedagog kan være en betegnelse på en lærer, men du kan også være pedagog uten å være lærer. 
Det er flere utdanningsløp som leder til tittelen pedagog. Du kan ta pedagogikkutdanning på universitet eller høgskoler. Lærere, barnehagelærere og barnevernspedagoger har hatt pedagogikk som en del av utdanningen, og kan også kalle seg pedagoger. 

Selv om du tar en utdanning i pedagogikk, er du ikke automatisk kvalifisert til å undervise i skolen. Pedagogikk-utdanningen er ikke det samme som praktisk-pedagogisk utdanning (PPU). Pedagogikk kan kombineres med andre akademiske studier. 

Pedagoger kan også arbeide som konsulenter, med organisasjonsutvikling og opplæring som spesialfelt, eller innen kartleggings- og forskningsarbeid For ansatte i barnehage og skole med barnehagelærer- eller lærerutdanning er pedagogikkfaget gjerne en videreutdanning. 

Mer om yrket pedagog

Spesialpedagog

Spesialpedagogen fungerer ofte som en støtte for læreren og legger til rette for elever med spesielle læringsbehov. Det kan være elever som har psykososiale vansker, lese- og skrivevansker, språkvansker, syns- eller hørselsvansker, generelle lærevansker (utviklingshemming) og autismespekterforstyrrelser.

For å bli spesialpedagog kan du ta en bachelor eller masterutdanning på universitet eller høgskole. En del spesialpedagoger har gjerne spesialisering innenfor fagområder som logopedi, synsskader, hørselsskader eller utviklingshemming eller andre utfordringer. 

Mer om yrket spesialpedagog

Morsmålslærer

Morsmålslærere, eller tospråklige lærere, underviser elever i særskilt språkopplæring. En morsmålslærer underviser elever som har et annet morsmål enn norsk og samisk, og som ikke klarer å følge vanlig undervisning på norsk. De får da undervisning på sitt eget morsmål, helt til de kan følge den ordinære undervisningen. For å bli morsmålslærer må du enten ha lærerutdanningen fra hjemlandet til eleven, treårig lærerutdanning for morsmålslærere, eller høyere utdanning på minst tre år som inkluderer pedagogikk og språket og kulturen til eleven.

Mastergrad + praktisk pedagogisk utdanning

Med fullført mastergrad innenfor relevante undervisningsfag i skolen kan du også ta praktisk-pedagogisk utdannelse (PPU). Relevante undervisningsfag kan være engelsk, fremmedspråk, historie, matematikk, naturfag, norsk, religion og etikk, samfunnsfag.

Det vil gi deg tittelen lektor. Det gis unntak fra masterkravet hvis du søker med en bachelorgrad i utøvende eller skapende kunstfag. Det vil gi deg tittelen adjunkt. Dette unntaket gjelder til 2024.

 

Bli med en lærer på jobb

Hvordan er det å jobbe som lærer?

Intervjuer

Portettfoto av Faglærer i design, kunst og håndverk Lisa Tomren

Faglærer i design, kunst og håndverk

Lisa Vik Tomren

Jeg har alltid hatt interesse for å skape og være kreativ, sier Lisa Vik Tomren.

Hva tjener lærere?

Bedrifter: Hvor jobber lærere?

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med lærere

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 3349127 - LÆRER (SPRÅKKURS)
 • 3349113 - LÆRER (FOLKEHØYSKOLE)
 • 3341103 - ADJUNKT (YRKESFAG)
 • 3341102 - YRKESFAGLÆRER
 • 3341101 - FAGLÆRER (VIDEREGÅENDE SKOLE)
 • 3320104 - SKOLEFRITIDSLEDER
 • 3310115 - PEDAGOG (GRUNNSKOLE)
 • 3310114 - LEKTOR (GRUNNSKOLE)
 • 3310113 - LÆRERVIKAR (GRUNNSKOLE)
 • 3310112 - ADJUNKT (GRUNNSKOLE)
 • 3310111 - MORSMÅLSLÆRER (GRUNNSKOLE)
 • 3310108 - GRUNNSKOLELÆRER
 • 3310107 - LÆRER (SMÅSKOLEPEDAGOGIKK)
 • 3310106 - SANGLÆRER
 • 3310105 - MUSIKKLÆRER
 • 3310104 - LÆRER (GRUNNSKOLE)
 • 3310103 - SOSIALLÆRER (GRUNNSKOLE)
 • 3310102 - FAGLÆRER (GRUNNSKOLE)
 • 3310101 - ALLMENNLÆRER
 • 2351102 - PEDAGOG (VIDEREGÅENDE SKOLE)
 • 2340107 - SPESIALLÆRER (LÆREVANSKER)
 • 2340102 - SPESIALLÆRER
 • 2320106 - LEKTOR (FAGSKOLE)
 • 2320105 - LÆRERVIKAR (VIDEREGÅENDE SKOLE)
 • 2320104 - ADJUNKT (VIDEREGÅENDE SKOLE)
 • 2320103 - LEKTOR (I VIDEREGÅENDE SKOLE)
 • 2320102 - LÆRER (VIDEREGÅENDE SKOLE)
 • 2310118 - LÆRER (UNIVERSITET OG HØYSKOLE)
 • 2310117 - UNIVERSITETSLEKTOR
 • 2310114 - HØYSKOLELÆRER
 • 2310112 - LEKTOR (UNIVERSITET OG HØYSKOLE)
 • 2310108 - FØRSTELEKTOR (UNIVERSITET OG HØYSKOLE)
 • 2310106 - HØYSKOLELEKTOR
 • 3349132 - MATEMATIKKINSTRUKTØR
 • 2340105 - SPESIALPEDAGOG

Andre yrker

Kvinnelig adjunkt som underviser i klasserom

Adjunkt

En adjunkt er en lærer med en fireårig lærerutdanning eller som har en bachelorgrad og praktisk pedagogisk utdanning. Som lærer arbeider adjunkter med barn, unge og voksne i skolen.
Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren tilrettelegger for aktiviteter for ulike brukere.
Aktuar jobber med analyse.

Aktuar

En aktuar regner ut finansiell risiko og jobber som oftest i et forsikringsselskap.
Astronauter

Astronaut

En astronaut er utdannet til å enten manøvrere eller arbeide ombord i et romfartøy.
En astronom kikker på stjernene på nattehimmelen.

Astronom

Astronomer studerer objekter og fenomener i universet, som planeter, galakser og stjerner.
En kvinne leker på gulvet sammen med to barn.

Au pair

Som au pair bor du hos en vertsfamilie og passer barna deres og gjør litt husarbeid.
Illustrasjonsbilde av ei jente med cochlea implantat som leker med et annet barn.

Audiopedagog

En audiopedagog arbeider med mennesker som har utfordringer med hørsel og kommunikasjon.
Barne- og ungdomsarbeider leker med barn.

Barne- og ungdomsarbeider

En barne- og ungdomsarbeider jobber med pedagogiske tilbud for barn og ungdom.
En kvinnelig psykiater snakker med en liten jente på kontoret

Barne- og ungdomspsykiater

En barne- og ungdomspsykiater er lege med videreutdanning i behandling av barn og ungdom med psykiske lidelser.
En voksen og et barn ser på en tegning sammen

Barne- og ungdomspsykolog

En psykolog som er spesialist i barne- og ungdomspsykologi tilbyr undersøkning og behandling til barn og ungdom som opplever ulike psykiske helseutfordringer. Psykologen kan også arbeide med forebyggende og helsefremmende tiltak.
Barnehageassistent leser med barna.

Barnehageassistent

Som barnehageassistent hjelper du til med de daglige aktivitetene og gjøremålene i en barnehage.
Barnehagelærar saman med barn.

Barnehagelærer

Som barnehagelærer er du med på å skape et trygt og omsorgsfullt miljø for barn gjennom lek, læring, omsorg og dannelse.