Image
Barne- og ungdomspsykolog i samtale med et barn som gråter

Yrkesbeskrivelse

Barne- og ungdomspsykolog

En psykolog som er spesialist i barne- og ungdomspsykologi undersøker, behandler og forsker på barn og ungdoms psykiske helse, og arbeider med forebyggende tiltak.

En barne- og ungdomspsykolog er en psykolog med videreutdanning i barne- og ungdomspsykologi.

Som barne- og ungdomspsykolog har du spesialisert deg på barns utvikling og psykiske helse. Du møter barn og ungdom som er eller har vært i vanskelige situasjoner, og en del av jobben er også å ha kontakt med barnas foresatte.

Vanlige arbeidsoppgaver for psykologen:

  • kartlegge barnets følelser og personlighet
  • kartlegge barnets omgivelser og hvordan barnet fungerer i familien, barnehage eller skole
  • komme fram til tiltak og behandling for barnet
  • iverksette forebyggende tiltak
  • veilede barn og foresatte
  • veilede ansatte i barnehage, skole, barnevern og helsevesen 
  • forskningsformidling

Psykologspesialist i barne- og ungdomspsykologi er en beskyttet tittel for dem som har tatt profesjonsstudiet i psykologi og spesialisering i barne- og ungdomspsykologi.

Som barne- og ungdomspsykolog samarbeider du ofte med yrkesgrupper som barneleger, logopeder, fysioterapeuter, ergoterapeuter, spesialpedagoger, sosionomer og vernepleiere.

Spesialister i barne- og ungdomspsykologi må til enhver tid være oppdaterte på hva som er den nyeste forskningen innen barne- og ungdomspsykologi.

Hvor jobber barne- og ungdomspsykologer ?

Spesialister i barne- og ungdomspsykologi har varierte arbeidsmuligheter. De fleste arbeider innen psykisk helsevern for barn og unge. I tillegg kan en jobbe i kommunale helsetjenester, kommunalt barnevern og pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT). Du kan også jobbe ved statlige kompetansesentre, innen statlig barne- og familievern eller innen privat praksis.

Personlige egenskaper

Som barne- og ungdomspsykolog vil du møte personer som har det vanskelig. En viktig del av arbeidet er samtaler med barn og ungdom, foreldre, andre pårørende, andre yrkesgrupper og offentlige myndigheter. Psykologen må derfor ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner og ha evnen til å omgås andre mennesker tillitsfullt. Du må også være ansvarsbevisst og ha en strukturert tilnærming til arbeidet ditt.

Utdanning

For å bli psykolog med spesialisering i klinisk barne- og ungdomspsykologi, må du velge det seksårige profesjonsstudiet i psykologi.

Som psykologistudent kan du spesialisere deg innen organisasjonspsykologi eller klinisk psykologi. Dersom du ønsker å bli barnepsykolog, velger du klinisk psykologi. Når du etter profesjonsstudiet skal ta spesialistutdanning, velger du klinisk barne- og ungdomspsykologi.

Etter- og videreutdanning

Du kan utdanne deg til psykologspesialist. Norsk psykologforening tilbyr blant annet spesialisering innenfor barne- og ungdomspsykologi. Spesialistutdanningen tar fem år. Se også liste over andre spesialiseringer hos Norsk psykologforening

Hva jobber psykologutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken

  • 7361 - Psykologi

Bedrifter

Barne- og ungdomspsykolog i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

Andre yrker

Sist kvalitetssikret den 18. november 2016, av Norsk Psykologforening, Norsk Psykologforening