Image
En styrmann i uniform jobber med navigering inne på dekk.
Lenke
Creatas

Yrkesbeskrivelse

Styrmann

Som styrmann jobber du på et passasjerskip eller et handelsskip, enten i Norge eller i utlandet. Du har et stort ansvar, blant annet for navigasjon og lasteoperasjoner.

Som styrmann er du, i likhet med skipsføreren, en dekksoffiser som jobber på båt. Båtene kan være passasjerbåter så vel som offshore- og handelsskip. Du kan jobbe på båter som befinner seg over hele verden, alt fra fjerne verdenshav til Nordsjøen og norske fjorder. 

Vanlige arbeidsoppgaver for styrmannen:

 • navigere og føre båten
 • kommunisere med andre båter og myndigheter, blant annet via radio
 • ansvar for skipets kart og navigasjonsinstrumenter
 • ansvar for sikkerheten om bord, som for eksempel vedlikehold av brann- og redningsutstyr
 • samarbeide med kaptein og andre styrmenn om navigering
 • bistå overstyrmannen ved lasting og lossing i havner

I jobben som styrmann må du beherske elektroniske kart, radar og andre høyteknologiske verktøy for å navigere og gjennomføre en sikker reise. Jobben innebærer mange forskjellige arbeidsoppgaver.

Styrmenn deles inn i 1. styrmann og 2. styrmann, der 2. styrmann som regel har mindre erfaring enn 1. styrmannen. Det er som regel 1. styrmann som planlegger skipets rute og får dette godkjent av kapteinen.

Jobben er organisert i skiftordninger, og du må regne med å være om bord i lengre perioder. Spesielt på handelsskip jobber du lenge på havet i slengen, men etterpå har du lange friperioder. Maritimt Forum har laget en film som forteller mer om styrmannsyrket.

Mannskapet på båten er ofte fra flere land. På større skip er det som regel en kaptein, en overstyrmann og to-tre styrmenn. Antall ansatte om bord varierer mellom skipstyper og fartsområder. Skip som går kystfart har oftest bare en kaptein og en overstyrmann.

Både styrmann, overstyrmann, los og kaptein går under betegnelsen dekksoffiser. Arbeidet som dekksoffiser varierer ut fra hvilken type skip du arbeider på. Det er stor forskjell på å arbeide som styrmann på en ferge i en trang norsk fjordarm, og på en tankbåt som krysser de store verdenshavene. I yrket samarbeider du med flere yrkesgrupper, som for eksempel matros, los og motormann.

Den naturlige karriereveien på et skip er at du etter utdanningen starter som kadett, deretter kan du bli styrmann, så overstyrmann og så eventuelt kaptein.

Betegnelsen styrmann brukes også om piloter

Alle som skal jobbe på skip, og andre flyttbare innretninger til havs, må ha en helseerklæring som viser at du kan jobbe om bord på et skip. Da skal en sjømannslege sjekke blant annet syn, hørsel, din fysiske funksjonsevne. Dette gjelder også lærlinger som skal jobbe om bord.

Hvor jobber styrmenn ?

En styrmann arbeider på handels- og passasjerskip i norske og internasjonale farvann. Det kan være tankskip, offshorefartøy, hurtigbåt og i havbruksnæringen (f.eks. brønnbåter og servicefartøy).

Personlige egenskaper

Som styrmann er det viktig å være besluttsom og nøyaktig. En uoppmerksomhet eller feil beslutning kan medføre farlige situasjoner.

Du må være serviceinnstilt og like å arbeide tett med mange mennesker. Du vil tilbringe mange døgn på havet, og mange mener at det å arbeide som styrmann er mer en livsstil enn en jobb. For å trives i jobben er det derfor viktig at du liker å være på havet, og at du kan være borte fra hjemmet over lengre perioder.

Du bør ha plettfri vandel ettersom dette er et krav for å få visum til mange land som skipene kommer innom.

Utdanning

Du kan først ta fagbrev i matrosfag på videregående skole med to år i lære i bedrift. Deretter kan du ta en toårig dekksoffiserutdanning ved en fagskole. Etterpå må du ha seilingstid, eller fartstid som det kalles, som kadett og få systematisk opplæring, i tillegg til å ta nødvendige sertifikater for å bli styrmann. 

Fartstid som kreves for å få sertifikat:

 • 6 måneder effektiv fartstid (tid om bord på båt) med opplæring for dem som har fagbrev som matros/fisker
 • 12 måneder effektiv fartstid (tid om bord på båt) med opplæring for dem som ikke har fagbrev som matros/fisker
 • 1 måned effektiv fartstid (tid om bord på båt) for dem som har 36 måneder fartstid som matros/fisker før de begynner på sin utdanning

Fartstiden for kadetter omregnes slik at det passer med et årsverk på land. Timene omregnes til fartstid dager etter formelen D = (x/1867) * 365, der «D» står for fartstid dager, «x» står for timer og 1867 er antall timer i basis årsverk basert på 8-timers dag.
Det vil si at en 12 timers arbeidsdag tilsvarer 2,35 fartstid dager. Du må også ha bestått helseattest, og ha godt fargesyn og god hørsel. Hvis du har diabetes, allergi og/eller astma vil bli vurdert spesielt før du får godkjent helseattest.

Etter- og videreutdanning
Styrmannen må holde seg oppdatert innen fagområdet. Det er derfor jevnlig tilbud om spesialkurs og oppdateringskurs. Det er også mulig å videreutdanne seg til overstyrmann og kapteinmen som regel kommer opprykket eller forfremmelsen etter hvert som du opparbeider deg erfaring.

De som har utdanning for yrket jobber som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken

 • 581306 - Fagskoleutdanning, nautikk
 • 581310 - Fagskoleutdanning, skipsoffiser, nautisk linje – overstyrmann, 1½-årig
 • 581301 - Skipsførerkurs
 • 581304 - Teknisk fagskole, maritime fag med fordypning i nautiske fag/fiskerifag
 • 681310 - Bachelor, ingeniørfag, nautikk, treårig
 • 681309 - Bachelor, nautikkutdanning, treårig
 • 681302 - Høgskoleingeniørutdanning, nautikk, treårig
 • 681304 - Maritim høgskole, maritim drift, nautisk linje, toårig
 • 681399 - Maritime navigasjonsfag, uspesifiserte, lavere nivå
 • 681306 - Skipsfartsstudium, toårig
 • 681307 - Skipsførerutdanning
 • 481304 - Styrmannsutdanning

Hva er de vanligste utdanningene for styrmenn ?

Kilde: Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021.

Bedrifter

Styrmann i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 3142122 - STYRMANN
 • 3142108 - FØRSTESTYRMANN
 • 3142118 - SKIPSFØRER
 • 3142114 - ANDRESTYRMANN

Sist kvalitetssikret den 13. juni 2022, av Norsk Sjøoffiserforbund