Gjennomgått i samarbeid med Tollerutdanningen ved Universitetet i Stavanger 14. oktober 2022

Toller

Som toller kan du blant annet jobbe med kontroll av reisende, reisegods, kjøretøy og båter.

Arbeidsoppgaver

Som toller sørger du for at inn- og utførte varer blir deklarert korrekt. Tollere kontrollerer grensepasseringer, varetransport, reisende og reisegodssendinger. Dette gjøres blant annet for å hindre ulovlig import og eksport av varer. Som toller beregner du også toll og avgifter, og sørger for at disse blir innbetalt til rett tid.

Tollere sikrer at kritiske, og mindre kritiske produkter kommer inn til landet og videre ut til norske bedrifter, organisasjoner, samfunnskritiske instanser – og til deg som privatperson. Samtidig beskytter tollere mot at ulovlige og farlige varer (f.eks narkotika, våpen, helseskadelige piratvarer, utrydningstruede dyrearter, falske medisiner og smittefarlig mat) smugles inn i landet. Det er tollernes jobb å sikre at varer og verdier registreres og krysser den norske grensen på en sikker og lovlig måte.

Vanlige arbeidsoppgaver for en toller er:

 • kontrollere passasjerer, varetransport og reisegods
 • kontrollere kjøretøy og båter
 • gi veiledning til næringslivet og privatpersoner om toll
 • gi opplæring og undervisning
 • etterretning og saksbehandling

Tollere kan også være med på aksjoner sammen Politiet, Vegvesenet, Mattilsynet, Skatteetaten og Kystvakta. 

Noen få tollere blir etter hvert hundeførere. Disse har hundene boende hjemme hos seg, og bruker dem i kontrollarbeid hver dag. Som toller i grensekontrollen må du regne med å jobbe turnus.

Hvor jobber tollere?

Alle tollere er ansatt i Tolletaten som er en etat under Finansdepartementet. Tollere jobber i tollregionene, blant annet ved grenseoverganger, havner og flyplasser rundt omkring i Norge.

Hvordan er det å jobbe som toller?

Intervjuer

Toller Line Hansaas, portrett. Hun har uniform på og håret i en hestehale. Hun smiler i kameraet.

Toller

Line Hamsaas

– Jeg synes samfunnsoppdraget vårt er veldig viktig, sier Line som jobber som toller.

Passer jeg til å bli toller?

Du bør være selvstendig, fleksibel og utadvendt. I tillegg bør du være reflektert, ha evne til å ta initiativ, samt ha god muntlig og skriftlig framstillingsevne, i både norsk, engelsk og eventuelt andre språk. Du må være nøyaktig og årvåken, og ha høy integritet og lovlydighet.

Hva tjener tollere?

Hvordan utdanner du deg til toller?

Utdanningen for å bli toller har endret seg, og det er ikke lenger et betalt studium. Fra høsten 2021 kan du studere bachelor i Toll, vareførsel og grensekontroll ved Universitetet i Stavanger. Studiet er det eneste i Norge og utviklet i samarbeid med Tolletaten. 

Hva jobber tollerutdannede med?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 582499 - Tollfag, uspesifiserte, påbygging til videregående utdanning
 • 582405 - Tollkontrollørkurs
 • 582404 - Tollrevisorutdanning
 • 582403 - Tollinspektørkurs
 • 582402 - Tollinspektørkurs, nivå 2
 • 582401 - Tollbetjentkurs, tollvesenets grunnutdanning, nivå 1

Bedrifter: Hvor jobber tollere?

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med tollere

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 3441103 - TOLLER
 • 3441113 - GRENSEKONTROLLØR
 • 3441108 - KONSULENT (TOLLVESNET)
 • 3441112 - FORTOLLER (TOLLVESNET)
 • 3441111 - TOLLOVERINSPEKTØR
 • 3441109 - FØRSTETOLLINSPEKTØR
 • 3441107 - FØRSTESEKRETÆR (TOLLVESNET)
 • 3441106 - TOLLINSPEKTØR
 • 3441105 - TOLLBETJENT
 • 3441104 - TOLLASPIRANT
 • 3441102 - TOLLKONTROLLØR
 • 3441101 - TOLLKASSERER

Andre yrker

Advokat på kontoret.

Advokat

Advokater gir juridiske råd, forhandler på vegne av klienter, og fører saker for retten.
Kolleger i prat på kontor

Advokatassistent

En advokatassistent avlaster advokater med praktiske og faglige oppgaver.
Advokatsekretær på kontoret.

Advokatsekretær

Advokatsekretærer sørger for at advokatkontoret fungerer på en effektiv måte.
Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeider

Som ambulansearbeider jobber du i ambulansetjenesten med akuttmedisin og rykker ut ved akutt sykdom eller skade.
To personer i fullt militærutstyr med kamuflasje

Ansatt i Forsvaret

Du kan være ansatt både sivilt og militært i Forsvaret og jobbe i en rekke forskjellig yrker.
Arealplanlegger ser på tegning

Arealplanlegger

En arealplanlegger jobber med planlegging og utvikling av områder, ofte en kommune, en by eller en region.
Badevakt står foran basseng

Badevakt

Badevakten skal sørge for publikums sikkerhet i et bade- og svømmeanlegg, og må kunne grunnleggende livredning og førstehjelp.
Branningeniør sjekker brannvarslingssystem

Branningeniør

Branningeniører jobber med bygnings- og brannsikkerhet. Blant de viktigste arbeidsoppgavene er å gjennomføre kontroller og gi råd.
Brannkonstabel slukker brann

Brannkonstabel

Som brannkonstabel slokker du branner, og driver med rednings- og sikkerhetsarbeid i brannvesenet.
Dommer i rettssal.

Dommer

Som dommer leder du rettsmøter, og avgjør utfallet i saker ved dom.
Yrkesdykker som jobber under vann

Dykker

En yrkesdykker utfører arbeid under vann.
Etterforsker samler bevis fra en bil.

Etterforsker

En etterforsker samler opplysninger for å finne ut om noe ulovlig har skjedd.

Relaterte lenker