Image
Spesialpedagog underviser barn.

Yrkesbeskrivelse

Spesialpedagog

En spesialpedagog legger til rette for gode lærings- og oppvekstvilkår for personer som har særskilte læringsbehov.

Spesialpedagogen er spesialist i å tilrettelegge for mennesker med spesielle læringsbehov. 

Spesialpedagogen har kunnskap om ulike funksjonsnedsettelser, som for eksempel psykososiale vansker, spesifikke lærevansker (lese- og skrivevansker, matematikkvansker eller språkvansker), synsvansker, hørselsvansker, generelle lærevansker (utviklingshemming) og autismespekterforstyrrelser.

Som spesialpedagog fungerer du ofte som en støtte for læreren og har kompetanse i å kartlegge, planlegge, gjennomføre og evaluere spesialpedagogisk arbeid i barnehager og skoler. 

Det vil si at du kan finne ut hvilke vansker eller utfordringer eleven har og hjelpe lærere og andre med å tilpasse aktiviteter, undervisningen og arbeids- og opplæringsplaner etter elevens behov. 

Spesialpedagogen jobber også med å tilpasse og lære bruken av forskjellige hjelpemidler for eleven. 

Det er også vanlig at spesialpedagoger samarbeider og veileder andre voksne som eleven har rundt seg til daglig. Det kan være assistenter, lærere, barnehagelærere og foreldre. Spesialpedagoger samarbeider også med pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT).

Spesialpedagoger ansatt i undervisningsstillinger i skolen er oftest lærerutdannede som har valgt spesialpedagogikk som emne i grunnutdanninga eller som videreutdanning. Har du kun bachelor eller master i spesialpedagogikk, kan du bli ansatt som assistent eller andre stillinger i skolen. Vil du bli lærer, kan du eksempelvis ta lærerutdanning og søke innpass om spesialpedagogikk i grunnutdanninga. Det er blant annet mulig å ta master i spesialpedagogikk i grunnskolelærerutdanninga.

En del spesialpedagoger har spesialisering innenfor fagområder som logopedi, synsskader, hørselsskader eller utviklingshemming.

Hvor jobber spesialpedagoger ?

Spesialpedagoger jobber gjerne i barnehagen og skolen, men kan jobbe på alle nivåer. Mange spesialpedagoger jobber på utdanningsinstitusjoner spesielt tilrettelagt for barn, unge og voksne med spesielle læringsbehov. Mange jobber også i pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste (PPT), NAV, kompetansesentre eller spesialisthelsetjenesten der det er behov for kompetanse knyttet til spesialpedagogisk tilrettelegging.

Spesialpedagoger kan også arbeide i det private næringsliv, i internasjonale organisasjoner og med forskning.

Personlige egenskaper

Evne til å lære bort og til å se enkeltpersoners styrker og særskilte behov er viktig for en spesialpedagog. Gode kommunikasjonsferdigheter, samarbeidsevne og evne til planlegging er nyttig.

En spesialpedagog bør ha god tålmodighet og forståelse. Du må også ha kjennskap til hvordan mennesker fungerer, og være glad i å omgås mennesker. 

Utdanning

Hva jobber spesialpedagogikkutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2021. Tall fra høsten 2020. Forklaring til statistikken

 • 824299 - Spesialpedagogikk, uspesifisert, forskerutdanning
 • 724299 - Spesialpedagogikk, uspesifisert, høyere nivå
 • 625304 - Spesialpedagogikk, videreutdanning for lærere
 • 624206 - Videreutdanning, spesialpedagogikk
 • 624205 - Bachelor, spesialpedagogikk, treårig
 • 724203 - Cand.polit.-utdanning, spesialpedagogikk
 • 824202 - Dr.philos.-utdanning, spesialpedagogikk
 • 824203 - Dr.polit.-utdanning, spesialpedagogikk
 • 824201 - Dr.scient.-utdanning, spesialpedagogikk
 • 724204 - Hovedfagskandidat, spesialpedagogikk
 • 725302 - Lærerspesialist, spesialpedagogikk, videreutdanning for lærere
 • 724209 - Master, spesialpedagogikk, 1½-årig
 • 724207 - Master, spesialpedagogikk, toårig
 • 824204 - Ph.d.-program, spesialpedagogikk
 • 624202 - Spesialpedagogikk, lavere nivå

Hva er de vanligste utdanningene for spesialpedagoger ?

Kilde: Kilde: Statistisk sentralbyrå 2021. Tall fra høsten 2020.

Bedrifter

Spesialpedagog i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 2340105 - SPESIALPEDAGOG
 • 2340106 - KLINISK PEDAGOG (OFFENTLIG VIRKSOMHET)

Andre yrker

Sist kvalitetssikret den 20. april 2021, av Utdanningsforbundet, seksjon for utdanning og forskning