Som bonde er du selvstendig næringsdrivende og driver din egen gård.

Bonden har et allsidig yrke og må beherske mange ulike arbeidsoppgaver. Som bonde planlegger du driften av gården, steller dyra, dyrker jorda, utfører annet praktisk arbeid og har ansvar for økonomi og driftsledelse. Du kan være bonde på heltid eller i kombinasjon med annet yrke.

Vanlige arbeidsoppgaver for bonden kan være:

 • husdyrproduksjon og planteproduksjon
 • bruk og vedlikehold av maskiner, utstyr og bygninger
 • forvalting av innmark og utmark
 • drift av landbrukseiendom
 • tjenesteyting tilknyttet landbruket
 • salg og distribusjon av gårdens produkter
 • driftsledelse, planlegging, dokumentasjon, økonomi og regnskap

Arbeidet på gården vil variere etter sesongene, og etter hva som produseres. På de fleste gårdene i Norge har man flere produksjoner i kombinasjon. Det kan være flere plante- og husdyrproduksjoner, skogbruk eller tilleggsnæringer med utgangspunkt i gårdens ressurser.

Hvor jobber bønder ?

Som bonde vil du i de fleste tilfeller være selvstendig næringsdrivende og eie og arbeide på din egen gård. Du kan også leie (forpakte) gård eller jord fra andre.

Personlige egenskaper

For å være bonde må du kunne arbeide selvstendig, takle uforutsette hendelser og uregelmessig arbeidstid. Du må ha praktiske ferdigheter, interesse for og kunnskap om dyr og planter, teknisk innsikt og interesse for økonomi og driftsledelse. Du må kunne planlegge og lede arbeidet på gården. Du må også kunne instruere andre, for eksempel avløser eller annen ansatt i sikker utførelse av ulike arbeidsoppgaver.

Utdanning

En bonde trenger en allsidig kompetanse. Bonden må kunne dokumentere kompetanse som produsent av mat og tjenester, for eksempel innenfor helse, miljø og sikkerhet, dyrevelferd og tekniske sertifikater. Utdanning som agronom er god grunnutdanning for den praktiske bonden.

Fullført og bestått utdanning fører fram til yrkeskompetanse som agronom.

Mange bønder har et annet yrke før de blir bønder eller de har et annet yrke i tillegg. Mange skoler tilbyr komprimert agronomutdanning for voksne.

 

Etter- og videreutdanning
Fagskoler, landbruks- og rådgivningsorganisasjoner tilbyr bonden etterutdanning innen driftsledelse, ulike landbruksproduksjoner og tilknyttede næringer. For den som ønsker å bli bonde og har valgt Vg3 studieforberedende naturbruk vil yrkesrettede etterutdanningskurs innen landbruk og driftsledelse være viktige for å få god kompetanse tilpasset driften på gården.

Flere høyskoler tilbyr kurs som kan være god etterutdanning for bonden.

Bedrifter

Bonde i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 6130111 - GÅRDSARBEIDER (KOMBINASJONSBRUK)
 • 6130110 - SMÅBRUKER (KOMBINASJONSBRUK)
 • 6130109 - LANDBRUKSVIKAR (KOMBINASJONSBRUK)
 • 6130108 - JORDBRUKSAVLØSER (KOMBINASJONSBRUK)
 • 6130107 - GÅRDSBESTYRER (KOMBINASJONSBRUK)
 • 6130106 - GÅRDSFULLMEKTIG
 • 6130105 - ARBEIDSLEDER (JORDBRUK - KOMBINASJONSBRUK)
 • 6130104 - GÅRDBRUKER (KOMBINASJONSBRUK)
 • 6130103 - FORPAKTER (KOMBINASJONSBRUK)
 • 6130102 - BONDE (KOMBINASJONSBRUK)
 • 6130101 - AVLØSER (KOMBINASJONSBRUK)
 • 6122106 - AVLØSER (HØNSERI)
 • 6122104 - GÅRDSARBEIDER (FJÆRFE)
 • 6122101 - BONDE (FJÆRFE)
 • 6121138 - GJETER
 • 6121136 - AVLØSER (KJØTTPRODUKSJON)
 • 6121135 - AVLØSER (SAUEHOLD)
 • 6121132 - AVLØSER (SVINEOPPDRETT)
 • 6121131 - GÅRDSSTYRER
 • 6121128 - SMÅBRUKER (MELKEPRODUKSJON)
 • 6121126 - HUSDYRRØKTER
 • 6121125 - HUSDYROPPDRETTER
 • 6121124 - GÅRDSBESTYRER (MELKEPRODUKSJON)
 • 6121122 - GÅRDSARBEIDER (MELKEPRODUKSJON)
 • 6121121 - GÅRDSARBEIDER (HUSDYRPRODUKSJON)
 • 6121119 - ARBEIDSLEDER (JORDBRUK - HUSDYR)
 • 6121117 - JORDBRUKSAVLØSER (MELKEPRODUKSJON)
 • 6121115 - GÅRDBRUKER (HUSDYRPRODUKSJON)
 • 6121114 - BONDE (HUSDYRPRODUKSJON)
 • 6121113 - FORPAKTER (HUSDYRPRODUKSJON)
 • 6121112 - GÅRDSBESTYRER (HUSDYRPRODUKSJON)
 • 6121111 - SMÅBRUKER (HUSDYRPRODUKSJON)
 • 6121110 - OPPDRETTER (HUSDYRPRODUKSJON)
 • 6121109 - HJELPERØKTER
 • 6121108 - AVLØSER (MELKEPRODUKSJON)
 • 6121107 - GÅRDBRUKER (MELKEPRODUKSJON)
 • 6121106 - FORPAKTER (MELKEPRODUKSJON)
 • 6121105 - FJØSRØKTER
 • 6121104 - FJØSMESTER
 • 6121103 - BUDEIE
 • 6121102 - BONDE (MELKEPRODUKSJON)
 • 6111120 - BESKJÆRER (FRUKTTRÆR)
 • 6111119 - GRØNNSAKSPRODUSENT
 • 6111118 - PLANTESKOLEARBEIDER
 • 6111117 - GÅRDSHJELP (DYRKING AV HAGEBRUKSVEKSTER)
 • 6111115 - SMÅBRUKER (KORNPRODUKSJON)
 • 6111114 - LANDBRUKSVIKAR (KORNPRODUKSJON)
 • 6111113 - JORDBRUKSAVLØSER (KORNPRODUKSJON)
 • 6111112 - GÅRDSBESTYRER (KORNPRODUKSJON)
 • 6111110 - ARBEIDSLEDER (JORDBRUK - KORN)
 • 6111109 - POTETPRODUSENT
 • 6111108 - GÅRDSARBEIDER (KORNPRODUKSJON)
 • 6111107 - BÆRPRODUSENT
 • 6111106 - FRUKTPRODUSENT
 • 6111105 - GÅRDBRUKER (KORNPRODUKSJON)
 • 6111104 - FRUKTDYRKER
 • 6111103 - FORPAKTER (KORNPRODUKSJON)
 • 6111102 - BONDE (KORNPRODUKSJON)
 • 3212101 - AGRONOM

Sist kvalitetssikret den 05. februar 2019, av Bondelaget