Geokjemiker jobber med apparater
Yrkesbeskrivelse

Geokjemiker

favoritt ikon

En geokjemiker undersøker kjemiske prosesser i jordoverflaten, havet og atmosfæren.

Som geokjemiker er du en kjemiker som undersøker kjemiske prosesser i jordoverflate, havdyp, atmosfære og andre planeters kjemiske sammensetning. 

Geokjemi er en fagdisiplin innenfor geologi og kjemi. Analysemetodene er kjemiske, mens selve faget er geologi. Geokjemien undersøker alle aspekter av kjemi i geosfæren, det vil si i jord, vann, luft og atmosfære.

Geokjemiske metoder brukes til kartlegging av mineralressurser, utvinning av kull, olje og gass, men også til analyse av forurensning i jord, vann og luft. Gjennom kjemiske analysemetoder kan geokjemikere finne ut hvordan vi effektivt kan finne ressurser i naturen.

Vanlige arbeidsoppgaver for geokjemikeren:

  • lete etter olje
  • kartlegge mineralressurser
  • hjelpe vannverk som vil forbedre vannkvaliteten
  • bistå bedrifter og miljøorganisasjoner i å utarbeide gode planer for en trygg og effektiv håndtering av giftige stoffer og annen forurensning

En del geokjemikere tilbringer mye av arbeidsdagen ute på feltarbeid i naturen. Her samler de data og analyserer funn på stedet. Andre geokjemikere forsker på kjemiske data som andre har samlet, og skriver forskningsrapporter og vitenskapelige artikler. Det er ofte stor forskjell på arbeidet en kjemiker og en geokjemiker utfører.

Hvor jobber geokjemikere?

De fleste geokjemikere i Norge jobber med oljeleting, og er ansatt i olje- og gassindustrien. En del jobber med mineralleting og gruveindustri. Som geokjemiker kan du bli ansatt i direktorater og etater for miljø, forurensning, helse, landbruk, strålevern, vassdrag og bistand.

Geokjemikere kan ha undervisnings- eller forskerstillinger ved universiteter og høgskoler, eller jobbe som konsulenter i private firmaer, fylker eller kommuner.

Personlige egenskaper

Du bør være nysgjerrig og ha evne til analytisk og systematisk arbeid.

Yrket krever at du er selvstendig, men også at du har evne til å samarbeide med kolleger og andre. Laboratoriearbeid krever tålmodighet, nøyaktighet og konsentrasjon.

Utdanning

Du kan spesialisere deg innenfor geokjemi med utgangspunkt i ulike bachelorgrader. Det kan være alt fra matte, fysikk, kjemi og geologi. Geokjemi er som regel en spesialisering på masternivå. Dersom du vil drive med forskning må du ta en doktorgrad.

Hva jobber geokjemiutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

For dette yrket finnes det ikke tilgjengelig lønnsdata. Les mer om hvordan utdanning.no samler inn lønnsstatistikk.

Andre yrker

Illustrasjonsbilde av kjemiingeniører i arbeid

Kjemi­ingeniør

En kjemi­ingeniør arbeider med kjemiske prosesser.

Bioteknolog i laboratorium

Bio­teknolog

Bio­teknologer bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkter.

Kjemiker

Kjemiker

En kjemiker undersøker hvordan verden rundt oss er konstruert helt ned til de minste bestanddeler.

Geolog inni Pulpi-geoden i Almeria, Spania.

Geolog

Geologi er læren om jordens sammensetning, oppbygging og utvikling fra opprinnelsen og fram til i dag.

Petroleumsingeniør i arbeid

Petroleums­ingeniør

Som petroleums­ingeniør arbeider du innenfor olje- og gassbransjen, gjerne med ansvar for områder som produksjon, boring eller reservoar.

Sivilingeniører på byggeplass.

Sivil­ingeniør

Sivil­ingeniører utvikler teknologiske løsninger, og jobber med forskning, undervisning, prosjektarbeid og ledelse.

Brønnoperatør jobber offshore.

Brønn­operatør

En brønn­operatør jobber i offshorebransjen med olje- eller gassutvinning.

Satellitteknologi.

Rom­teknolog

Som rom­teknolog jobber du med alle typer romrelatert teknologi.

Illustrasjonsbilde av fysiker i arbeid

Fysiker

Fysikere jobber med alt fra studiet av små partikler til hvordan universet fungerer.

Mikrobiolog i laboratoriet

Mikrobiolog

Mikrobiologer studerer én- og fåcellede organismer slik som bakterier, sopp, virus og amøber.

Havbunnsinstallatør jobbar med stor hydraulisk installasjon

Brønn­operatør havbunnsinstallasjoner

En brønn­operatør i havbunnsinstallasjoner installerer og vedlikeholder utstyr på havbunnen.

Illustrasjonsbilde av arbeidere på et raffineri

Prosess­tekniker

Prosess­teknikeren drifter og vedlikeholder kjemiske prosessanlegg.