Gjennomgått i samarbeid med TiA - Tolkene i Akademikerforbundet 03. mars 2021

Tegnspråktolk

Som tolk for døve, døvblinde eller hørselshemmede arbeider du med mennesker som trenger tolk for å kommunisere med andre.

Arbeidsoppgaver

Når personer med ulikt språk møtes, er det behov for tolk. Som for eksempel hvis en ikke-tegnspråklig lege skal informere en tegnspråklig døv pasient om noe. Da blir tegnspråktolken det språklige bindeleddet mellom de to.

Personer med hørselsnedsettelser har behov for tolk i mange situasjoner: i møter, arbeidssituasjoner, ved legebesøk, under utdanning og i ulike sosiale sammenhenger. Døve, døvblinde og hørselshemmede i Norge har rett til tolk i alle disse situasjonene, og det dekkes av folketrygden.

For å bli en god tolk er det viktig å ha gode kunnskaper i både norsk og de ulike tolkemetodene. 

Det finnes flere ulike tolkemetoder:

 • Tolkning til og fra tegnspråk
 • Tolkning fra talespråk til skriftspråk (skrivetolkning)
 • Tolkning til taktilt tegnspråk (for synshemmede tegnspråkbrukere)
 • Tolkning til tydelig tale (for ikke tegnspråklige syns- og hørselshemmede)
 • Ledsaging og beskrivelse for døvblinde/kombinert syns- og hørselshemmede, inkludert haptisk kommunikasjon

Hvilken tolkemetode som benyttes kommer an på situasjonen, hvilken type hørselshemming personen har og om hørselshemmingen er kombinert med synshemming. Noen tolkeoppdrag kan også løses via fjerntolking på skjerm.

Hvor jobber tegnspråktolker?

Som tegnspråktolk kan du jobbe som frilanser eller være ansatt på en arbeidsplass. Jobbmulighetene varierer ut fra hvor du bor. Du kan arbeide i både offentlig og kommunal sektor, som for eksempel i tolketjenester, skoler, institusjoner eller i organisasjoner/stiftelser. Mange tolker er ansatt ved tolketjenesten, som er en del av Nav Hjelpemiddelsentral. Tolketjenesten er hovedformidleren av tolkeoppdrag i Norge. Mange tegnspråktolker jobber også som frilansere som tar oppdrag for Nav. 

Intervjuer

Portrett av tegnspråktolk Rachel Skarshaug. Hun har lyst hår i hestehale og svart høyhalset genser, og er avbildet i kontormiljø.

Tegnspråktolk

Rachel Skarshaug

– Vi pleier å si at vi tolker fra fødsel til begravelse, sier Rachel. Hun er tegnspråktolk, og kommer tett på mennesker i ulike situasjoner.
Kvinne vinker

Tegnspråktolk

Katherine Joakimsen

Som liten elsket Katherine Joakimsen tegnspråknyhetene. I dag er hun tegnspråktolk selv.

Viktige egenskaper

Som tolk jobber du med mennesker og er til stede i mange ulike situasjoner der tegnspråkbrukere møter hørende som ikke kan tegnspråk. En tegnspråktolk må like å arbeide med mennesker og med språk.

Når du jobber som tolk, jobber du også mye med å forberede deg til oppdrag. Du jobber enten alene eller med en annen tolk, og det er viktig at man er flink til å samarbeide. Det er anbefalt at du har normalt syn, normal hørsel og god bevegelighet slik at du kan ledsage døvblinde, men det er ikke et krav om normal hørsel, og flere døve tolker mellom ulike tegnspråk. 

Lønn

Utdanning

Med bachelor i tegnspråk og tolkning får du sertifisering som offentlig godkjent tolk for døve, døvblinde og døvblitte. Som student lærer du tegnspråk, ulike kommunikasjonsmetoder for personer med døvblindhet, desaging og beskrivelse for døvblinde, skrivetolkning for hørselshemmede og en tolkeform som heter "tegn som støtte til munnavlesning" (TSS), som er en blandingsform. Studiet gir både teoretisk undervisning og praktisk trening, samt praksis ved bedrifter med både ansatte tolker og frilanstolker.

De vanligste jobbene blant tegnspråktolkutdannede

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 611903 - Bachelor, tegnspråk og tolking, treårig
 • 611902 - Utdanning av tolker for døve, døvblinde og døvblitte, toårig
 • 611901 - Tegnspråkutdanning, lavere nivå
 • 625211 - Norsk tegnspråk, videreutdanning for lærere

Bedrifter som ansetter tegnspråktolker

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med tegnspråktolker

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 2544110 - DØVETOLK
 • 3349114 - TEGNSPRÅKINSTRUKTØR

Andre yrker

En kvinne leker på gulvet sammen med to barn.

Au pair

Som au pair bor du hos en vertsfamilie og passer barna deres og gjør litt husarbeid.
 Bibliotekar og bruker ved utlånsskranke.

Bibliotekar

Bibliotekarer hjelper brukere av biblioteket med å finne informasjonen de er ute etter.
Bokhandler viser fram bøker.

Bokhandler

Som bokhandler jobber du med kjøp og salg av bøker, og du har god kjennskap til ulike typer litteratur og forfattere.
Flere mennesker med dokumenter i hånden som snakker sammen og går ned en korridor

Diplomat

Diplomater arbeider for å skape og opprettholde et godt forhold mellom Norge og landet man er stasjonert i.
Filolog studerer en bok på et bibliotek

Filolog

En filolog studerer språk, litteratur og kultur med fokus på historie, spesielt eldre tekster i originalspråket.
Forfatter i ar­beid på kon­to­ret.

Forfatter

Forfattere skriver romaner, dikt, teaterstykker, fagbøker og lignende.
Kommunikasjonsrådgiver i møte.

Kommunikasjonsrådgiver

En kommunikasjonsrådgiver har ansvaret for å kommunisere bedriftens budskap gjennom sosiale medier, nettsider, pressen og andre typer media.
Lektor gir musikkundervisning.

Lektor

En lektor er en lærer med mastergrad fra universitet eller høgskole.
En voksen og et barn ser sammen i en åpen bok. Begge holder en blyant.

Lingvist

En lingvist er en person som forsker på, eller jobber med språk og tale. Lingvister kan også kalles språkforskere eller språkvitere. Som lingvist har du utdanning innen språkvitenskap.
Kvinnelig litteraturviter leser bok i et bibliotek

Litteraturviter

En litteraturviter har studert litteraturvitenskap, som er studiet av litterære tekster. Litteraturvitenskap har spesiell vekt på skjønnlitteratur.
Illustrasjonsbilde av logoped som forklarer ordlyd til et barn

Logoped

En logoped hjelper mennesker som av ulike grunner har problemer med å kommunisere.
En dame sitter foran en PC, foran skjermen ligger en åpen bok med tekst

Oversetter

Oversettere oversetter innhold fra ett språk til et annet.