Gjennomgått i samarbeid med Lederne 28. april 2022

Personalsjef

Som personalsjef har du ansvar for personalsaker og lønn i en bedrift.

Arbeidsoppgaver

En personalsjef eller personalleder har ansvar for personalsaker og lønn, og styrer for eksempel avlønning, kompetanseutvikling, helse, miljø og sikkerhet (HMS) og rekruttering. Det er også forventet at personalsjefen arbeider strategisk for å utvikle virksomheten for å møte fremtidige behov. Hvilke arbeidsoppgaver personalsjefen har, vil variere noe fra arbeidsplass til arbeidsplass. 

Vanlige arbeidsområder for personalsjefen:

 • personal- og lønnspolitikk
 • rekrutteringsstrategier
 • kompetanse- og organisasjonsutvikling
 • helse-, miljø og sikkerhet
 • arbeidsrett
 • medarbeidersamtaler
 • lønnsforhandlinger
 • samarbeidsplattformer mellom arbeidsgiver og arbeidstakers organisasjoner

Personalsjefen kan også representere bedriften utad i ulike sammenhenger. Stillingstittelen kan også kalles HR-ansvarlig eller HR-sjef (Human Resources).

For personalsjefer i norske virksomheter er det viktig å ha kunnskap om hvordan det norske arbeidslivet fungerer. Det innebærer god kunnskap om arbeidsmiljøloven og «den norske arbeidslivsmodellen» som legger godt samarbeid mellom myndigheter, arbeidsgiverorganisasjoner og arbeidstakerorganisasjoner til grunn.

Hvor jobber personalsjefer?

Personalsjefer jobber i private eller offentlige institusjoner, bedrifter og etater. 

Hvordan er det å jobbe som personalsjef?

Intervjuer

HR- og organisasjonssjef Henriette Høie i rød goretex jakke med hette

HR- og organisasjonssjef

Henriette Høie

Å være HR- og organisasjonssjef (HR står for Human Resources) krever at du har interesse for å utvikle mennesker. Henriette Høie har jobbet både i store bedrifter og mindre organisasjoner og liker å få til resultater gjennom andre.

Viktige egenskaper for en personalsjef

Som personalsjef må du ha gode kommunikasjonsevner, og ha evnen til å gjøre at ansatte føler seg sett og verdsatt. Du bør også være strukturert og tydelig i din framtoning. Du må kunne samarbeide godt med andre. Videre bør du ha evnen til å lede, motivere, prioritere og delegere.

 

Hva tjener personalsjefer?

Hvordan utdanner du deg til personalsjef?

Personalsjefer har forskjellig yrkes- og utdanningsbakgrunn som pedagogikk, økonomi og administrasjon. Personalsjefer har ofte lang erfaring fra arbeidslivet, og utlysningstekstene for personalsjefstillingene sier gjerne hvilken utdanning og kvalifikasjoner arbeidsplassen søker.

Flere høgskoler og universitet tilbyr utdanning innen personalledelse, administrasjon og økonomi.

Søk etter studiesteder

Det tilbys også ulike kurs i lønns- og personalpolitikk.

Videreutdanning

Etter- og videreutdanning
Hvilken videreutdanning som er aktuelt avhenger av hvilken praksis og utdanning du har fra før, men det er vanlig å ta noe innenfor økonomi og administrasjon. Flere institusjoner tilbyr ulike kurs innen, lønn, personal og administrasjon.

Hvilke utdanninger er vanligst for personalsjefer?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022.

Bedrifter: Hvor jobber personalsjefer?

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med personalsjefer

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 1232103 - PERSONALSJEF
 • 1232102 - PERSONALDIREKTØR
 • 1232111 - PERSONALLEDER
 • 2512142 - HR-LEDER
 • 2512134 - BEMANNINGSKOORDINATOR
 • 1232115 - HR-DIREKTØR
 • 1232114 - LØNNINGSSJEF
 • 1232113 - STAFFCAPTAIN
 • 1232112 - STABSSJEF
 • 1232109 - FYLKESPERSONALSJEF
 • 1232110 - ORGANISASJONSSJEF
 • 1232101 - OPPLÆRINGSLEDER
 • 1232116 - KOMMUNALSJEF (HR)
 • 1232117 - FYLKESDIREKTØR (HR)
 • 1231113 - PERSONAL-OG ØKONOMIDIREKTØR
 • 3492104 - GRUPPELEDER (FJERNSYN)
 • 1232107 - HOFFSJEF

Andre yrker

Kolleger i prat på kontor

Advokatassistent

En advokatassistent avlaster advokater med praktiske og faglige oppgaver.
Advokatsekretær på kontoret.

Advokatsekretær

Advokatsekretærer sørger for at advokatkontoret fungerer på en effektiv måte.
Kvinnelig bonde mater sauer

Agronom

Agronomer arbeider med driften av en gård.
Fasaden av Oslo Børs.

Aksjemegler

En aksjemegler kjøper og selger aksjer og andre aksjelignende verdipapirer.
Aktuar jobber med analyse.

Aktuar

En aktuar regner ut finansiell risiko og jobber som oftest i et forsikringsselskap.
To personer i fullt militærutstyr med kamuflasje

Ansatt i Forsvaret

Du kan være ansatt både sivilt og militært i Forsvaret og jobbe i en rekke forskjellig yrker.
To ansatte på et apotek som hjelper en kunde over disken

Apoteker

Som apoteker er du daglig leder for et apotek, og har både faglig og administrativt ansvar.
En mann står med ryggen til på en byggeplass. Han har hjelm og refleksvest og leser på noen papirer.

Arbeidsleder bygg og anlegg

Som arbeidsleder i bygg og anlegg har du en sentral rolle i planlegging og gjennomføring av prosjekter på bygg – og anleggsplasser.
Akrivar sorterer filer i arkivet.

Arkivar

Arkivarer sørger for at informasjon bevares og gjøres tilgjengelig.
To menn på fisketråler, trålen er satt

Bas/Nettmann

En bas/nettmann er arbeidsleder på dekk på fiskefartøy.
Butikkhyller. I bakgrunnen går det to mennesker med handlevogn, de er ute av fokus.

Butikksjef

En butikksjef har ansvar for den daglige driften av en butikk.
Dirigent i aksjon

Dirigent

Som dirigent instruerer og leder du et orkester eller et kor.