Gjennomgått i samarbeid med Kirminalomsorgens høgskole og utdanningssenter (KRUS) 14. november 2023

Fengselsbetjent

Fengselsbetjenter har ansvar for å følge opp, veilede og motivere mennesker som soner fengselsstraff.

Arbeidsoppgaver

En fengselsbetjent skal motvirke nye straffbare handlinger gjennom å gjøre oppholdet i fengselet meningsfullt, bevisstgjørende og rehabiliterende for den innsatte.

Som fengselsbetjent skal du balansere det å utøve makt og vise omsorg. Du har ansvaret for sikkerheten til innsatte og domfelte, som gjennomgår forskjellige former for straff. Du bidrar også til å sikre et trygt arbeidsmiljø for kolleger og samarbeidspartnere.

En fengselsbetjent skal bidra til at den innsatte selv kan ta ansvar for sitt eget liv og gjøre en egen innsats for å endre sitt kriminelle handlingsmønster.

Vanlige arbeidsoppgaver for en fengselsbetjent

 • veilede, motivere og samtale med de innsatte
 • legge til rette for en meningsfylt hverdag for de innsatte
 • ivareta sikkerheten i fengselet
 • organisere og delta i aktiviteter og sosiale arrangementer

Fengselsbetjenten møter mange ulike typer mennesker. Noen har begått alvorlige kriminelle handlinger, mens andre sliter med psykiske problemer eller atferdsvansker av forskjellig art. Du må dermed være forberedt på arbeidsdager der sikkerhet, grensesetting og konfliktløsning står sentralt.

Jobben som fengselsbetjent stiller store krav til personlig egnethet og modenhet, og innebærer myndighetsutøvelse og makt over mennesker i en vanskelig situasjon. Samtidig kreves det grunnleggende gode holdninger og verdier, og troen på at mennesker kan forandre sitt handlingsmønster. I dette yrket er det vanlig å jobbe turnus.

Hvor jobber fengselsbetjenter?

De fleste fengselsbetjenter jobber i fengsler. I Norge har vi fengsler med høyt og lavt sikkerhetsnivå. Fengselsbetjenter jobber også i friomsorgen med elektronisk kontroll (fotlenkesoning) og i overgangsboliger.

Bli med en fengselsbetjent på jobb

Hvordan er det å jobbe som fengselsbetjent?

Intervjuer

Julie foran et gittervindu i høysikkerhetsfengselet i Horten.

Fengselsbetjent

Julie Grønvold Gunneng

- Jeg har ansvar for å følge opp, motivere og veilede de innsatte, ikke straffe dem ytterligere - selve frihetsberøvelsen er straffen, sier Julie.

Passer jeg til å bli fengselsbetjent?

Som fengselsbetjent må du være ansvarsbevisst og kunne jobbe selvstendig. Du må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Du må kunne sette grenser og kunne håndtere krisesituasjoner, trusler og fysisk risiko.

Hva tjener fengselsbetjenter?

Hvordan utdanner du deg til fengselsbetjent?

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter (KRUS) utdanner fengselsbetjenter i Norge. Utdanningsløpet er toårig.

 • Utdanningen er lønnet, men man må gjennomføre ett års plikttjeneste i kriminalomsorgen etter endt utdanning. Søknadsfristen for opptak kunngjøres på Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS sine nettsider.

Opptakskrav
Det finnes en rekke opptakskrav for å bli tatt opp som aspirant:

 • generell studiekompetanse eller realkompetanse
 • å være 20 år eller eldre
 • plettfri vandel 
 • førerkort klasse B
 • god fysisk og psykisk helse 
 • bestått fysisk funksjonstest med styrkeøvelser og utholdenhetsprøve

De som har utdanning for yrket jobber som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 682201 - Høgskolekandidat, fengselsbetjentutdanning, toårig
 • 682299 - Fengselsfag, uspesifiserte, lavere nivå

Bedrifter: Hvor jobber fengselsbetjenter?

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med fengselsbetjenter

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 5162103 - FENGSELSBETJENT
 • 5162104 - FENGSELSFØRSTEBETJENT
 • 5162107 - FENGSELSNATTEVAKT
 • 5162101 - FENGSELSASPIRANT
 • 1227243 - FENGSELSINSPEKTØR
 • 1210180 - FENGSELSDIREKTØR

Andre yrker

Advokat på kontoret.

Advokat

Advokater gir juridiske råd, forhandler på vegne av klienter, og fører saker for retten.
Kolleger i prat på kontor

Advokatassistent

En advokatassistent avlaster advokater med praktiske og faglige oppgaver.
Advokatsekretær på kontoret.

Advokatsekretær

Advokatsekretærer sørger for at advokatkontoret fungerer på en effektiv måte.
Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeider

Som ambulansearbeider jobber du i ambulansetjenesten med akuttmedisin og rykker ut ved akutt sykdom eller skade.
To personer i fullt militærutstyr med kamuflasje

Ansatt i Forsvaret

Du kan være ansatt både sivilt og militært i Forsvaret og jobbe i en rekke forskjellig yrker.
Arealplanlegger ser på tegning

Arealplanlegger

En arealplanlegger jobber med planlegging og utvikling av områder, ofte en kommune, en by eller en region.
Badevakt står foran basseng

Badevakt

Badevakten skal sørge for publikums sikkerhet i et bade- og svømmeanlegg, og må kunne grunnleggende livredning og førstehjelp.
Branningeniør sjekker brannvarslingssystem

Branningeniør

Branningeniører jobber med bygnings- og brannsikkerhet. Blant de viktigste arbeidsoppgavene er å gjennomføre kontroller og gi råd.
Brannkonstabel slukker brann

Brannkonstabel

Som brannkonstabel slokker du branner, og driver med rednings- og sikkerhetsarbeid i brannvesenet.
Dommer i rettssal.

Dommer

Som dommer leder du rettsmøter, og avgjør utfallet i saker ved dom.
Yrkesdykker som jobber under vann

Dykker

En yrkesdykker utfører arbeid under vann.
Etterforsker samler bevis fra en bil.

Etterforsker

En etterforsker samler opplysninger for å finne ut om noe ulovlig har skjedd.