Yrkesbeskrivelse

Sosionom

En sosionom hjelper mennesker med å forebygge, løse og redusere sosiale problemer.

Sosionomen forebygger, løser og reduserer sosiale problemer for enkeltpersoner, familier og grupper i samfunnet. Et viktig prinsipp i sosialt arbeid er at den hjelpen som gis, skal være hjelp til selvhjelp. Hjelpen tar utgangspunkt i den enkeltes evner og situasjon.

Den viktigste arbeidsoppgaven for en sosionom er å hjelpe mennesker med å finne løsninger som kan forbedre livskvaliteten. Sosionomen fungerer også som bindeledd mellom enkeltmennesker og ulike hjelpetilbud som samfunnet tilbyr. Som sosionom må du kartlegge ressurser og behov, og bruke støtteordninger på best mulig måte for dem som har behov for det.

Sosionomen opptrer som rådgiver og saksbehandler, og jobber med å finne gode løsninger på politiske, juridiske og sosiale problemer for grupper og enkeltmennesker.

Sosionomer arbeider med:

 • individuelt arbeid med enkeltpersoner og deres familier, nettverk og omgivelser
 • gruppearbeid med mennesker med felles problemer og interesser
 • samfunnsarbeid i form av naboskaps-, grasrot- og reformarbeid
 • sosial administrasjon og planlegging

Samlebetegnelsen ”sosialarbeider” brukes om personer med ulik utdanning, som jobber innen sosial hjelpevirksomhet i enten private eller offentlige virksomheter. Som oftest er disse utdannet sosionomer eller barnevernspedagoger.

Hvor jobber sosionomer ?

Som sosionom kan du jobbe både i det private og det offentlige, deriblant NAV-kontorene, barnevernstjenesten, psykisk helsevern, fengselsvesenet, rusomsorgen, skolesektoren, krisesenter, familievern, arbeid med og for eldre, flyktning- og innvandrerarbeid og i frivillige organisasjoner.

Personlige egenskaper

Som sosionom er det viktig at du bryr deg om mennesker, og at du har evnen til å se alle som enkeltindivider. Du bør være empatisk, og ha et genuint ønske om bruke din kunnskap til å hjelpe mennesker. I tillegg er det viktig å ha tålmodighet og gode kommunikasjonsegenskaper. 

Utdanning

Etter- og videreutdanning
Etter endt sosionomutdanning kan du videreutdanne deg innen barne- og ungdomsvern, arbeid med eldre, psykisk helsearbeid, rehabilitering, coaching, konsultasjon og pedagogisk veiledning. Ved enkelte familievernkontorer og psykiatriske klinikker kan du også ta videreutdanninger som kvalifiserer til terapeutisk virksomhet. Det er mulig å ta master i sosialt arbeid.

Dersom du velger å videreutdanne deg innen klinisk sosialt arbeid, blir du klinisk sosionom.  
Slik blir du godkjent klinisk sosionom Fellesorganisasjonen: godkjenning som klinisk sosionom.

Hva jobber sosialfagutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2021. Tall fra høsten 2020. Forklaring til statistikken

 • 762103 - Cand.sosion.-utdanning
 • 662104 - Sosionomutdanning, treårig
 • 662105 - Sosionomutdanning for døve, treårig
 • 662106 - Sosionomutdanning, toårig

Bedrifter

Sosionom i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 3460140 - AVDELINGSSOSIONOM (BARNEVERNSSAKER)
 • 3460115 - FAGKONSULENT (BARNEVERNSSAKER)
 • 3460118 - MILJØTERAPEUT (BEHANDLING)
 • 3460114 - MILJØTERAPEUT (VEILEDNING)
 • 3460120 - RUSMIDDELKONSULENT (SOSIONOM)
 • 3460122 - SOSIALFULLMEKTIG (VEILEDNING)
 • 3460123 - SOSIALRÅDGIVER (VEILEDNING)
 • 3460104 - SOSIONOM (MILJØARBEIDER)
 • 3460145 - SOSIONOM (PSYKISK HELSEARBEID)
 • 3460130 - FØRSTEKONSULENT (SOSIALKONTOR)
 • 3460144 - INTEGRERINGSKONSULENT
 • 3460102 - SOSIALKONSULENT
 • 3460103 - SOSIALKURATOR
 • 3460148 - MILJØARBEIDER (SOSIALE FAGFELT)
 • 3460117 - KOORDINATOR (SOSIAL)
 • 3460142 - RÅDGIVER (SOSIALKONTOR)
 • 3460147 - RÅDGIVER (PASIENTRELATERT ARBEID)
 • 3460131 - KONSULENT (SOSIALKONTOR)
 • 3460139 - KOORDINATOR (HUMANITÆRT ARBEID)
 • 3460113 - FAMILIEVEILEDER
 • 3460121 - SOSIALFAGLIG LEDER

Andre yrker

Sist kvalitetssikret den 19. november 2021, av Fellesorganisasjonen