Kvalitetssikret av Fellesorganisasjonen 19. november 2021

Sosionom

En sosionom hjelper mennesker med å forebygge, løse og redusere sosiale problemer.

Arbeidsoppgaver

Sosionomen forebygger, løser og reduserer sosiale problemer for enkeltpersoner, familier og grupper i samfunnet. Et viktig prinsipp i sosialt arbeid er at den hjelpen som gis, skal være hjelp til selvhjelp. Hjelpen tar utgangspunkt i den enkeltes evner og situasjon.

Den viktigste arbeidsoppgaven for en sosionom er å hjelpe mennesker med å finne løsninger som kan forbedre livskvaliteten. Sosionomen fungerer også som bindeledd mellom enkeltmennesker og ulike hjelpetilbud som samfunnet tilbyr. Som sosionom må du kartlegge ressurser og behov, og bruke støtteordninger på best mulig måte for dem som har behov for det.

Sosionomen opptrer som rådgiver og saksbehandler, og jobber med å finne gode løsninger på politiske, juridiske og sosiale problemer for grupper og enkeltmennesker.

Sosionomer arbeider med:

 • individuelt arbeid med enkeltpersoner og deres familier, nettverk og omgivelser
 • gruppearbeid med mennesker med felles problemer og interesser
 • samfunnsarbeid i form av naboskaps-, grasrot- og reformarbeid
 • sosial administrasjon og planlegging

Samlebetegnelsen ”sosialarbeider” brukes om personer med ulik utdanning, som jobber innen sosial hjelpevirksomhet i enten private eller offentlige virksomheter. Som oftest er disse utdannet sosionomer eller barnevernspedagoger.

Hvor jobber sosionomer ?

Som sosionom kan du jobbe både i det private og det offentlige, deriblant NAV-kontorene, barnevernstjenesten, psykisk helsevern, fengselsvesenet, rusomsorgen, skolesektoren, krisesenter, familievern, arbeid med og for eldre, flyktning- og innvandrerarbeid og i frivillige organisasjoner.

Intervjuer

Sosionom

Sara Myksvoll

– En kjempeviktig egenskap i dette yrket er å kunne lytte til alle menneskene man møter og ha enorm respekt for dem, forteller Sara.

Sosionom

Fadi El- Kordi

Fadi El-Kordi jobber med barn som ikke opplever trygghet.

Viktige egenskaper

Som sosionom er det viktig at du bryr deg om mennesker, og at du har evnen til å se alle som enkeltindivider. Du bør være empatisk, og ha et genuint ønske om bruke din kunnskap til å hjelpe mennesker. I tillegg er det viktig å ha tålmodighet og gode kommunikasjonsegenskaper. 

Lønn

Utdanning

Etter- og videreutdanning
Etter endt sosionomutdanning kan du videreutdanne deg innen barne- og ungdomsvern, arbeid med eldre, psykisk helsearbeid, rehabilitering, coaching, konsultasjon og pedagogisk veiledning. Ved enkelte familievernkontorer og psykiatriske klinikker kan du også ta videreutdanninger som kvalifiserer til terapeutisk virksomhet. Det er mulig å ta master i sosialt arbeid.

Dersom du velger å videreutdanne deg innen klinisk sosialt arbeid, blir du klinisk sosionom.  
Slik blir du godkjent klinisk sosionom Fellesorganisasjonen: godkjenning som klinisk sosionom.

De vanligste jobbene blant sosialfagutdannede

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 762103 - Cand.sosion.-utdanning
 • 662106 - Sosionomutdanning, toårig
 • 662105 - Sosionomutdanning for døve, treårig
 • 662104 - Sosionomutdanning, treårig

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med sosionomer

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 3460148 - MILJØARBEIDER (SOSIALE FAGFELT)
 • 3460147 - RÅDGIVER (PASIENTRELATERT ARBEID)
 • 3460145 - SOSIONOM (PSYKISK HELSEARBEID)
 • 3460144 - INTEGRERINGSKONSULENT
 • 3460142 - RÅDGIVER (SOSIALKONTOR)
 • 3460140 - AVDELINGSSOSIONOM (BARNEVERNSSAKER)
 • 3460139 - KOORDINATOR (HUMANITÆRT ARBEID)
 • 3460131 - KONSULENT (SOSIALKONTOR)
 • 3460130 - FØRSTEKONSULENT (SOSIALKONTOR)
 • 3460123 - SOSIALRÅDGIVER (VEILEDNING)
 • 3460122 - SOSIALFULLMEKTIG (VEILEDNING)
 • 3460121 - SOSIALFAGLIG LEDER
 • 3460120 - RUSMIDDELKONSULENT (SOSIONOM)
 • 3460118 - MILJØTERAPEUT (BEHANDLING)
 • 3460117 - KOORDINATOR (SOSIAL)
 • 3460115 - FAGKONSULENT (BARNEVERNSSAKER)
 • 3460114 - MILJØTERAPEUT (VEILEDNING)
 • 3460113 - FAMILIEVEILEDER
 • 3460104 - SOSIONOM (MILJØARBEIDER)
 • 3460103 - SOSIALKURATOR
 • 3460102 - SOSIALKONSULENT

Andre yrker

Aktivitør

Aktivitøren tilrettelegger for aktiviteter for ulike brukere.

Allmennlege

Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobber som fastlege.

Ambulansearbeider

Som ambulansearbeider jobber du i ambulansetjenesten med akuttmedisin og rykker ut ved akutt sykdom eller skade.

Anestesilege

Anestesilegen har ansvar for å gi pasienter bedøvelse og smertelindring.

Anestesisykepleier

Anestesisykepleiere tar vare på og bedøver pasienter under operasjon, undersøkelser og ved akutte situasjoner.

Apoteker

Som apoteker er du daglig leder for et apotek, og har både faglig og administrativt ansvar.

Apotektekniker

Apotekteknikeren ekspederer legemidler og informerer kundene om trygg og riktig bruk av legemidler.

Arbeidsmedisiner

Som arbeidsmedisiner er du lege med spesialisering på sykdommer som oppstår i arbeidsmiljøet.

Audiograf

Som audiograf er du ekspert på hørsel og hjelper mennesker med hørselsproblemer.

Audiopedagog

En audiopedagog arbeider med mennesker som har utfordringer med hørsel og kommunikasjon.

Barne- og ungdomspsykiater

En barne- og ungdomspsykiater er lege med videreutdanning i behandling av barn og ungdom med psykiske lidelser.

Barne- og ungdomspsykolog

En psykolog som er spesialist i barne- og ungdomspsykologi undersøker, behandler og forsker på barn og ungdoms psykiske helse, og arbeider med forebyggende tiltak.