Kvalitetssikret av Norsk Forening For Musikkterapi 31. oktober 2022

Musikkterapeut

Som musikkterapeut bruker du musikk og musikkopplevelser for å fremme helse, trivsel og utvikling hos mennesker.

Arbeidsoppgaver

Musikkterapeuter jobber med barn, unge, voksne og eldre, med både fysiske og psykiske utfordringer. Musikkterapeuter kan jobbe i institusjoner, skoler, sykehus, fengsler eller i privatpraksis.

Det viktigste verktøyet til musikkterapien er musikken og musikkopplevelsene, og forbindelsene som skapes i et musikalsk samspill med musikkterapeuten. Målgruppen sine behov er alltid utgangspunktet når musikkterapeuten setter mål for terapien. Vanlige mål for musikkterapeuten kan være å forbedre ulike deler ved fysisk og/eller psykisk helse, legge til rette for mestring og deltakelse, eller fremme utvikling og livskvalitet.

Vanlige aktiviteter i musikkterapi er musikklytting, sang, musikkutøvelse på forskjellige instrumenter, og musikalsk improvisasjon. Arbeidet foregår både individuelt og i forskjellige typer grupper (for eksempel kor, band, trommegrupper, improvisasjonsgrupper). Musikkterapeutene jobber både med personer, miljøer og samfunnet.

Vanlige arbeidsoppgaver for en musikkterapeut:

  • Kartlegge målgruppen sine behov, ønsker og musikkpreferanser
  • Formulere langsiktige og kortsiktige mål sammen med brukerne
  • Forberede og gjennomføre/lede opplegg og aktiviteter for individuelle samlinger og gruppesamlinger.
  • Dokumentere terapi over tid og brukerne sin utvikling.
  • Formidle faget til relevante faggrupper og delta i tverrfaglig dialog om brukerne.

Som musikkterapeut samarbeider du gjerne med leger, sykepleiere, ergoterapeuterfysioterapeuter, psykologer og miljøarbeidere.

 

 

Hvor jobber musikkterapeuter ?

Musikkterapeuter jobber i barnehager, skoler, kulturskoler, sykehus, eldreomsorgen, rusomsorgen, psykisk helsevern, barnevern og fengsler. 

 

Intervjuer

Musikkterapeut

Guri Dypvik

Guri har vært på skattejakt i musikkhistorien for at beboerne på sykehjemmet skal kjenne seg igjen i og få gode assosiasjoner til livet de har levd.

Viktige egenskaper

I dette yrket må du være musikalsk, kreativ, reflekterende og empatisk. Du må også like å arbeide med mennesker, være god til å kommunisere og ha gode samarbeidsevner. 

Lønn

Utdanning

De vanligste jobbene blant musikkterapiutdannede

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
  • 715136 - Master, musikkterapi, femårig
  • 715131 - Master, musikkterapi, toårig
  • 715109 - Cand.musicae.-utdanning, musikkterapi

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med musikkterapeuter

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 2359103 - MUSIKKTERAPEUT

Andre yrker

Aktivitør

Aktivitøren tilrettelegger for aktiviteter for ulike brukere.

Allmennlege

Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobber som fastlege.

Ambulansearbeider

Som ambulansearbeider jobber du i ambulansetjenesten med akuttmedisin og rykker ut ved akutt sykdom eller skade.

Anestesilege

Anestesilegen har ansvar for å gi pasienter bedøvelse og smertelindring.

Anestesisykepleier

Anestesisykepleiere tar vare på og bedøver pasienter under operasjon, undersøkelser og ved akutte situasjoner.

Animatør

Animasjon handler om å skape liv og bevegelse. Som animatør bør du være kreativ og ha interesse for film og skuespill.

Antikvar

Antikvaren ser til at kulturminner og historisk bebyggelse bevares.

Apoteker

Som apoteker er du daglig leder for et apotek, og har både faglig og administrativt ansvar.

Apotektekniker

Apotekteknikeren ekspederer legemidler og informerer kundene om trygg og riktig bruk av legemidler.

Arbeidsmedisiner

Som arbeidsmedisiner er du lege med spesialisering på sykdommer som oppstår i arbeidsmiljøet.

Arrangementsplanlegger

Som arrangementsplanlegger har du ansvar for planleggingen og gjennomføringen av ulike typer arrangementer.

Audiograf

Som audiograf er du ekspert på hørsel og hjelper mennesker med hørselsproblemer.