Gjennomgått i samarbeid med Revisorforeningen 29. juni 2022

Revisor

Som revisor kontrollerer du at bedrifters årsregnskap er riktig. Du kan også veilede og gi råd innen økonomi. En revisors hovedoppgave er å sikre at informasjon selskaper og organisasjoner gir er til å stole på.

Arbeidsoppgaver

Revisjon er uavhengig kontroll, det vil si å kontrollere at årsregnskapene eller årsrapporter er riktige. En regnskapsfører utarbeider regnskapet, mens en revisor kontrollerer det. Etter at revisjonen er utført, skriver revisoren en rapport, en revisjonsberetning, om den økonomiske situasjonen i bedriften. Rapporten gir eiere, ansatte, kreditorer, banker og myndigheter en bekreftelse på om den økonomiske situasjonen i bedriften stemmer med de offentliggjorte regnskapene.

Formålet med revisjon er å skape tillit til at lover og regler følges, og at det er gode rutiner i virksomhetene. Måten man reviderer et regnskap er lovbestemt. Bak en revisjonsberetning ligger kontrollhandlinger, analyser, vurderinger og diskusjoner med ledelsen om viktige forhold. Til sammen gir dette revisor et godt grunnlag for å uttale seg om regnskapet gir et riktig bilde av selskapets økonomi, og grunnlaget for fortsatt drift.

Som revisor jobber du mye i team, og tett opp mot ledelsen hos kundene dine. Teamene er ofte tverrfaglige.

Vanlige arbeidsoppgaver for revisorer kan være:

 • revisjon av virksomheter innen forskjellige bransjer
 • rådgivning
 • kontakt med kunder
 • utarbeide årsoppgjør og skattemelding
 • konsulenttjenester knyttet til revisjonsarbeidet
 • lede andre ved gjennomføring av revisjon

En statsautorisert revisor har mastergrad og tre års praksis. Les mer om godkjenning av disse titlene hos Finanstilsynet.

Revisoryrket er teknologidrevet og digitalisering av yrket gir nye muligheter. Analyse av regnskapet er en viktig del av en revisors arbeid. Digitalisering gjør det mulig å analysere store datamengder og finne mønstre og sammenhenger. Det kan være analyse av transaksjoner, statistikk og informasjon fra nettsider. Dette kan igjen brukes for å finne for eksempel finne svakheter i regnskapet, risikoområder for bedrifter. En annen viktig del av en revisors oppgaver er å gjennomføre stikkprøver av transaksjoner i regnskapet. Datanalyser gjør det mulig å teste alle transaksjoner og finne transaksjoner som avviker fra de vanlige. Det gjør at revisorer kan bruke mer tid på de komplekse oppgavene og kan gi en bedre kvalitet i arbeidet.

Revisjon er også internasjonal bransje. rammeverket og metodikken det jobbes etter er stort sett det samme over hele verden.

Hvor jobber revisorer?

Mange revisorer jobber i små, mellomstore eller internasjonale firmaer som tilbyr revisjon og rådgivning til revisjonspliktige foretak. Du kan også drive eget selskap. Andre velger en karriere innen regnskap, økonomi eller ledelse i næringslivet eller kommunal/offentlig forvaltning.

Hvordan er det å jobbe som revisor?

Intervjuer

Revisor

Petter Stedjeberg

– Jeg li­ker å lede og å være den som folk går til for å få et klart svar, forteller Petter.
Revisor Carl Anders Sjøli profil.

Revisor

Carl Anders Sjøli

– Jeg tror det er en misoppfattelse at revisorer kun sitter på kontoret og haker med pennen. Vi er mye ute blant folk, sier revisor Carl Anders Sjøli.

Passer jeg til å bli revisor?

Du må like å jobbe med tall, og være nøyaktig og tålmodig. Du bør like å være en diskusjonspartner og veileder for dine kunder. Mye av arbeidet foregår ute hos kundene, og som revisor må du være sosial og utadvendt. Du bør være analytisk, og like å jobbe med lover og regler.

Hva tjener revisorer?

Hvordan utdanner du deg til revisor?

En statsautorisert revisor må ha mastergrad i regnskap og revisjon og tre års variert revisjonspraksis. Et typisk studieløp vil være en bachelor i økonomi og administrasjon og master i regnskap og revisjon, eller en master i økonomi og administrasjon/ledelse. Med en master i økonomi og administrasjon, må du ha en ettårig master i regnskap og revisjon i tillegg for å bli statsautorisert revisor. Har du en annen bachelor- eller mastergrad, kan også disse kvalifisere til opptak på master i revisjon o regnskap. Sjekk med ditt studiested om hvilke krav som gjelder.

Les mer om kravene for godkjenning hos Finanstilsynet.

Videreutdanning

Etter- og videreutdanning
Det er viktig at en revisor til enhver tid er faglig oppdatert. Revisorer som reviderer årsregnskap for revisjonspliktige selskaper må gjennomføre etterutdanning for å opprettholde autorisasjon som registrert- eller statsautorisert revisor.

Alle børsnoterte selskaper krever at revisor må være statsautorisert revisor.

Hva jobber revisorutdannede med?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 741130 - Master, regnskap og revisjon – høyere revisorstudium, toårig
 • 741118 - Revisoreksamen, høyere, 1½-årig
 • 641142 - Bachelor, regnskap og revisjon, treårig
 • 641130 - Revisorutdanning, treårig
 • 641127 - Revisoreksamen, høyere, ettårig

Bedrifter: Hvor jobber revisorer?

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med revisorer

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 4121114 - REGNSKAPSKONTROLLØR
 • 3432123 - SPESIALREVISOR
 • 3432120 - TOLLREVISOR
 • 3432119 - LIGNINGSREVISOR (LIGNINGSKONTOR)
 • 3432118 - SKATTEREVISOR
 • 3432113 - REVISJONSLEDER
 • 3432111 - TRYGDEREVISOR
 • 3432110 - REVISORMEDARBEIDER
 • 3432109 - REVISOR (IKKE STATSAUTORISERT)
 • 3432108 - REVISJONSRÅDGIVER
 • 3432107 - POLITIREVISOR
 • 3432106 - INTERNREVISOR
 • 3432105 - FØRSTEREVISOR
 • 3432104 - BEDRIFTSREVISOR
 • 3432103 - BANKREVISOR
 • 2511114 - REGISTRERT REVISOR
 • 2511113 - SPESIALKONSULENT (REVISJON)
 • 2511110 - FAGKONSULENT (REVISJON)
 • 2511109 - SENIORRÅDGIVER (REVISJON)
 • 2511108 - RÅDGIVER (REVISJON)
 • 2511107 - SJEFSKONSULENT (REVISJON)
 • 2511106 - SENIOR KONSULENT (REVISJON)
 • 2511105 - KONSULENT (REVISJON)
 • 2511104 - STATSAUTORISERT REVISOR
 • 2511103 - REVISOR (STATSAUTORISERT)
 • 1231127 - REVISJONSSJEF
 • 1231120 - KOMMUNEREVISOR
 • 1231108 - FYLKESREVISOR

Andre yrker

Advokat på kontoret.

Advokat

Advokater gir juridiske råd, forhandler på vegne av klienter, og fører saker for retten.
Kolleger i prat på kontor

Advokatassistent

En advokatassistent avlaster advokater med praktiske og faglige oppgaver.
Advokatsekretær på kontoret.

Advokatsekretær

Advokatsekretærer sørger for at advokatkontoret fungerer på en effektiv måte.
Kvinnelig bonde mater sauer

Agronom

Agronomer arbeider med driften av en gård.
Fasaden av Oslo Børs.

Aksjemegler

En aksjemegler kjøper og selger aksjer og andre aksjelignende verdipapirer.
Aktuar jobber med analyse.

Aktuar

En aktuar regner ut finansiell risiko og jobber som oftest i et forsikringsselskap.
To personer i fullt militærutstyr med kamuflasje

Ansatt i Forsvaret

Du kan være ansatt både sivilt og militært i Forsvaret og jobbe i en rekke forskjellig yrker.
Arealplanlegger ser på tegning

Arealplanlegger

En arealplanlegger jobber med planlegging og utvikling av områder, ofte en kommune, en by eller en region.
Brannkonstabel slukker brann

Brannkonstabel

Som brannkonstabel slokker du branner, og driver med rednings- og sikkerhetsarbeid i brannvesenet.
Butikkhyller. I bakgrunnen går det to mennesker med handlevogn, de er ute av fokus.

Butikksjef

En butikksjef har ansvar for den daglige driften av en butikk.
Dommer i rettssal.

Dommer

Som dommer leder du rettsmøter, og avgjør utfallet i saker ved dom.
Eiendomsmegler bærer på et visningsskilt foran noen boligblokker

Eiendomsmegler

Eiendomsmegleren legger til rette for at kjøp og salg av eiendommer skjer på en trygg og effektiv måte.