Image
Trafikkbetjent inspirerer en parkert bil

Yrkesbeskrivelse

Trafikkbetjent (parkering)

Trafikkbetjenter jobber med trafikksikkerhet, parkering og trafikkavvikling.

Som trafikkbetjent jobber du for trafikksikkerhet ved å kontrollere at kjøretøy er lovlig og riktig parkert etter vegtrafikkloven, trafikkreglene og parkeringsforskriften. Trafikkbetjenten kontrollerer også parkeringer på fortau, i kryss og gangfelt, og rydder disse områdene slik at synshemmede, rullestolavhengige og barnevogner kan passere uten å måtte bevege seg ut i kjørebanen.

En trafikkbetjent sørger for god trafikkavvikling ved å håndheve parkering forbudt og passe på at yrkestransportører plasserer kjøretøyene på en sikker måte ved vareleveringer og stans, slik at annen trafikk ikke hindres.

Som trafikkbetjent har du fastsatte ruter du kontrollerer, både til fots og med bil. Ulike ferdsels- og parkeringssoner kan ha forskjellige regler, for eksempel private veier, parkeringsanlegg tilknyttet boligblokker eller kjøpesenter og reserverte p-plasser.

Trafikkbetjenter kan også jobbe for å ivareta miljøet ved å sørge for at bilene ikke står for lenge på parkeringsplasser mens andre bilister leter etter plass, og de kan fjerne avskiltet kjøretøy eller andre kjøretøy som forurenser med for eksempel lekkasjer eller forsøpling på offentlige plasser.

Vanlige arbeidsoppgaver for en trafikkbetjent/parkeringsvakt:

  • kontrollere parkerte kjøretøy
  • kontrollere leveringsplasser ved skoler og at parker eller friluftsområder ikke benyttes til parkering
  • informere og veilede publikum
  • bistå publikum med fjerning av ulovlig parkerte eller hensatte kjøretøy
  • skrive ut kontrollsanksjon eller parkeringsgebyr ved avvik/ulovlig parkering
  • drift av parkeringsanlegg
  • service og vedlikehold av parkeringsautomater
  • kontrollere at fortau er fri for hinder (f.eks. butikkskilt) for blinde og svaksynte

Trafikkbetjenter som er ansatt i det offentlige (ansatt i en kommune), kan også ha delegert politimyndighet. Det betyr at de for eksempel håndhever ansvaret gårdeiere er pålagt for snømåking og strøing av fortau. 

Som trafikkbetjent må du være forberedt på å jobbe turnus. Det vil være en fordel å være godt kjent i området du har ansvar for.

Yrket kalles også parkeringsvakt, og i noen byer for byvert. Det er vanlig å bruke tittelen trafikkbetjent på offentlig ansatte og parkeringsvakt for ansatte i private bedrifter. Dette fordi det er forskjell på hvilken myndighet de har rett til å utøve.

Hvor jobber trafikkbetjenter ?

Trafikkbetjenter/parkeringsvakter kan jobbe i private parkeringsselskaper eller i en kommune. Større virksomheter, som for eksempel kjøpesenter og alpinsenter, kan ha egne parkeringsvakter ansatt.

Personlige egenskaper

Som trafikkbetjent bør du være ansvarsbevisst, nøyaktig og selvstendig. Du må være serviceinnstilt, samtidig som du må kunne være bestemt når situasjonen krever det. Du må kunne uttrykke deg godt både skriftlig og muntlig.

Utdanning

Det finnes ingen formell utdanning for å bli trafikkbetjent. Noen arbeidsgivere krever for eksempel vekterkurs og at du har førerkort.

For å utføre kontrolltjeneste med vilkårsparkering, må du ha gjennomført og bestått godkjent opplæring. Opplæringen er både teoretisk og praktisk og har en varighet på minst 70 skoletimer. Opplæringen er regulert i parkeringsforskriften. Les mer om opplæring hos Statens vegvesen

 

Bedrifter

Trafikkbetjent (parkering) i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 9152110 - PARKERINGSVAKT
  • 9152130 - TRAFIKKBETJENT (PARKERING)

Sist kvalitetssikret den 26. januar 2022, av Tromsø Parkering, Fagforbundet, Yrkesseksjon samferdsel og teknisk, Kongsberg kommune