Gjennomgått i samarbeid med KS, avdeling Samferdsel, plan og miljø 21. oktober 2022

Samfunnsplanlegger

Som samfunnsplanlegger arbeider du med planlegging og utvikling av regioner, byer, lokalsamfunn eller en bestemt sektor i samfunnet.

Arbeidsoppgaver

En samfunnsplanlegger jobber med samfunnsutfordringer som for eksempel vekst, fraflytting, utbyggingsmønster, klima og miljø, folkehelse, næringsutvikling eller samferdsel.

Som samfunnsplanlegger i kommunesektoren jobber du med planlegging og samfunnsutvikling i en kommune eller region. Du tilrettelegger slik at innbyggere kan delta, slik at planlegging fungerer som et politisk styringsverktøy og slik at ulike aktører kan samarbeide for å få til den samfunnsutviklingen de ønsker.

Hvis du er samfunnsplanlegger i staten, for eksempel i et departement eller et direktorat, jobber du med utvikling av en bestemt sektor. For eksempel transport, folkehelse eller med klima. Samfunnsplanleggere i privat sektor jobber ofte i konsulentselskap som gjør plan- og utredningsoppdrag for stat, kommune og private.

Arbeidsoppgavene varierer avhengig av hvor du er ansatt.

Vanlige arbeidsoppgaver for en samfunnsplanlegger kan være:  

 • utrede og fremskaffe fakta som blir beslutningsgrunnlag for politikere og ledere
 • økonomisk planlegging eller bærekraft-/miljøplanlegging
 • lokaliseringsanalyser, hva som skjer ved utbygging op ulike steder
 • utvikling av offentlige tjenester

Som samfunnsplanlegger har du god kompetanse i prosessledelse, og er ofte prosessleder for et plan- eller utviklingsarbeid. 

Samfunnsplanlegging skjer ofte i samarbeid mellom offentlige, private og frivillige organisasjoner, og du samarbeider med personer i andre sektorer og på ulike nivåer.  

Yrket samfunnsplanlegger har mye til felles med arealplanlegger. Begge yrkesgruppene har kunnskaper om planteori, historikk, lover og system på feltet.

Forskjeller er at samfunnsplanleggeren arbeider mer på samfunnsnivå, med tema som sosial og økonomisk bærekraft, demokratisk medvirkning, politisk ledelse og styring.

Hvor jobber samfunnsplanleggere?

Samfunnsplanleggere arbeider i kommuner, i staten eller i private selskaper som driver med plan- og utredningsarbeid. 

Hvordan er det å jobbe som samfunnsplanlegger?

Intervjuer

For Kirsti Jansson var ikke det å bli samfunnsplanlegger et bevisst valg, men en konsekvens av kunnskap og erfaringer. På bildet smiler hun pent inn i kamera.

Samfunnsplanlegger

Kirsti Jansson

En evne og interesse til å innta et fugleperspektiv, for så å dykke ned i detaljene og så igjen å fly opp til fugleperspektivet – er selve essensen i jobben til Kirsti.

Passer jeg til å bli samfunnsplanlegger?

Du bør ha god samfunnsforståelse, evne til analytisk tenkning og interesse for samfunnsutvikling. Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner er også viktig. 

Hva tjener samfunnsplanleggere?

Hvordan utdanner du deg til samfunnsplanlegger?

Du kan studere samfunnsplanlegging på både bachelor og masternivå. Utdanningen er tverrfaglig og knytter sammen fag som samfunnsøkonomi, samfunnsgeografi, sosiologi, pedagogikk og statsvitenskap.

Tittelen samfunnsplanlegger er ikke beskyttet og krever derfor ingen spesiell utdanning. Ofte krever arbeidsgiver minimum bachelor, noen ganger utdanning på masternivå. 

Hva jobber samfunnsplanleggerutdannede med?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 633105 - Bachelor, samfunnsplanlegging og kommunikasjon, treårig
 • 633104 - Bachelor, samfunnsplanlegging og kulturforståelse, treårig
 • 733108 - Hovedfagskandidat, samfunnsplanlegging
 • 631103 - Høgskolekandidat, samfunnsplanlegging, toårig
 • 733113 - Master, samfunnsplanlegging og kulturforståelse, toårig
 • 731109 - Master, samfunnsplanlegging, toårig
 • 833105 - Ph.d.-program, samfunnsplanlegging og kulturforståelse
 • 631107 - Samfunnsplanlegging, lavere nivå
 • 731110 - Samfunnsplanlegging, toårig videreutdanning
 • 733103 - Cand.polit.-utdanning, planlegging og lokalsamfunnsforskning
 • 631104 - Høgskolekandidat, kommunal planlegging og administrasjon, toårig

Bedrifter: Hvor jobber samfunnsplanleggere?

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med samfunnsplanleggere

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 2141126 - KOMMUNEPLANLEGGER
 • 2141114 - TRAFIKKPLANLEGGER
 • 2141113 - AREALPLANLEGGER
 • 2141108 - ØKOLOGISK PLANLEGGER
 • 2141105 - BYPLANLEGGER

Andre yrker

Advokat på kontoret.

Advokat

Advokater gir juridiske råd, forhandler på vegne av klienter, og fører saker for retten.
Flagg frå ulike land.

Ambassadør

Ambassadørens hovedoppgave er å ivareta Norges interesser i landet han eller hun er utsendt til.
To personer i fullt militærutstyr med kamuflasje

Ansatt i Forsvaret

Du kan være ansatt både sivilt og militært i Forsvaret og jobbe i en rekke forskjellig yrker.
Verneverdige bygninger på Bryggen i Bergen.

Antikvar

Antikvaren ser til at kulturminner og historisk bebyggelse bevares.
To ansatte på et apotek som hjelper en kunde over disken

Apoteker

Som apoteker er du daglig leder for et apotek, og har både faglig og administrativt ansvar.
En mann står med ryggen til på en byggeplass. Han har hjelm og refleksvest og leser på noen papirer.

Arbeidsleder bygg og anlegg

Som arbeidsleder i bygg og anlegg har du en sentral rolle i planlegging og gjennomføring av prosjekter på bygg – og anleggsplasser.
Kvinnelig pasient konsulterer kvinnelig arbeidsmedisiner.

Arbeidsmedisiner

Som arbeidsmedisiner er du lege med spesialisering på sykdommer som oppstår i arbeidsmiljøet.
Arealplanlegger ser på tegning

Arealplanlegger

En arealplanlegger jobber med planlegging og utvikling av områder, ofte en kommune, en by eller en region.
Arkeolog grev etter gamle boplasser i leire. Han bruker både lita skei og stor spade

Arkeolog

Arkeologer jobber med gjenstander og andre materielle spor fra fortidige og moderne samfunn.
Akrivar sorterer filer i arkivet.

Arkivar

Arkivarer sørger for at informasjon bevares og gjøres tilgjengelig.
To menn på fisketråler, trålen er satt

Bas/Nettmann

En bas/nettmann er arbeidsleder på dekk på fiskefartøy.
To bistandsarbeidere snakker sammen på et kontor

Bistandsarbeider

Som bistandsarbeider bidrar du til at mennesker i områder rammet av krise, konflikter eller nød, får den hjelpen de har behov for.

Relaterte lenker