Som anleggsrørlegger jobber du med å lage og vedlikeholde infrastruktur for vann, avløp og overvann på anleggsprosjekt.

Dette inkludere å legge rør i grøfter og sørge for rent drikkevann, samt at avløp håndteres på en etisk og miljømessig god måte.

Anleggsrørlegge skal også drifte rørsystemer for vann og avløp. Det innebærer og planlegge arbeidet ved etablering for nye rør og avløp, inspisere eksisterende rørsystem, rense, finne og reparere lekkasjer eller fortetninger. I noen tilfeller må du også bytte ut gamle rør.

Vanlige arbeidsoppgaver kan være:

 • montere kummer, enkle pumpesystemer og kloakkrenseanlegg
 • bygge fundament, sidefyllinger og vernelag i grøfter og kumgroper
 • utføre trykkprøving av rør
 • vannbehandling og avløpsrensing
 • sikre, avstive og rassikre grøfter
 • arbeid med masseforflyttingsmaskiner
 • enklere stikking og oppmålingsarbeid
 • betjene elektronisk driftsovervåking, utføre lekkasjesøk, trasésøk og rørinspeksjon
 • rense, stake, spyle og tine ledningsnett
 • renovere og fornye rørledninger

Anleggsrørleggeren må følge lover og forskrifter som gjelder miljø, helse, sikkerhet og tekniske installasjoner. 

Anleggsrørleggerfaget har samhandling med rørleggerfaget, vei- og anleggsfaget, anleggsmaskinførerfaget og betongfaget. Utøverne i disse fagene samarbeider nært, deltar ofte i arbeid på ett eller flere av disse fagområdene og er ofte knyttet til samme anleggs-/byggeplass.

Hvor jobber Anleggsrørleggere ?

Som anleggsrørlegger kan du jobber i kommuner med vann og avløp. Du kan også jobbe i entreprenørfimaer med større byggeprosjekt eller med vann og avløpstjenester. 

Personlige egenskaper

Som anleggsrørlegger bør du være strukturert og flink til å kunne følge rutiner og beskrivelser, Du må være nøyaktig i arbeidet og kunne dokumentere det. Det er også en fordel å være miljøbevisst og kunnskapssøkende.

Hva jobber anleggsrørfagutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå. Tall fra høsten 2022. Forklaring til statistikken

 • 457141 - Anleggsrørleggerfaget, Vg3

Bedrifter

Anleggsrørlegger i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 7134112 - ANLEGGSRØRLEGGER

Andre yrker

Sist kvalitetssikret den 01. mars 2022, av Faglig råd for bygg og anleggsteknikk