Gjennomgått i samarbeid med Institutt for Geografi, NTNU 10. desember 2021

Geograf

Geografer studerer mennesker, samfunn og natur, og ser på sammenhengen mellom disse.

Arbeidsoppgaver

Geografer utforsker hvordan steder forandrer seg over tid og hvordan miljøet, mennesker og samfunn bidrar til disse endringene. De tar for seg komplekse spørsmål som krysser fagfelt, inkludert geologi, biologi, IT, arkitektur, planlegging, sosialantropologi, økonomi og innovasjon.

Typiske utfordringer en geograf jobber med kan være relatert til miljø- og klimaendringer, bærekraft, urban utvikling, forvaltning av naturressurser, befolkningsstudier, økonomisk utvikling, sosial ulikhet i Norge, eller endringer i landskapet.

Geografer står overfor varierte utfordringer, som kan inkludere:

 • Vindparker: Hvilken innvirkning har etableringen av vindparker på lokal turisme og fuglelivet?
 • Boligfelt og flomrisiko: Hvor bør et nytt boligfelt plasseres for å unngå fremtidige flomskader?
 • Industriell plassering: Hvor er det mest hensiktsmessig å plassere en batterifabrikk for å sikre tilgang til kvalifisert arbeidskraft og god infrastruktur?
 • Sosial utvikling: Hva kan gjøres for å forbedre oppvekstvilkårene for barn og unge i forstadsområder?
 • Universitetsdesign: Hvordan kan et universitet designe sin campus for å fremme sosial interaksjon blant studenter?
 • Kunstig intelligens: På hvilken måte kan kunstig intelligens bidra til kartlegging av vegetasjon og berggrunn i Norge?
 • Næringslivets rolle: Hvordan kan norsk næringsliv bidra til miljømessig bærekraft og forbedring av arbeidsforhold i det globale sør?

Innsamling av data og informasjon i forskningsfeltet, også kalt feltarbeid, er en viktig arbeidsmetode for geografer. Geografer bruker mange forskjellige metoder for å samle og analysere data fra natur og samfunn. Dette inkluderer blant annet satellittbilder, GIS (Geografiske Informasjonssystemer), bruk av droner og annet utstyr for kartlegging, utendørs feltarbeid, statistiske data og kvalitative intervjuer.

Arbeidsdagen for geografer kan endre seg betydelig, avhengig av spesialiseringen innen faget. Generelt sett deler vi geografer inn i to hovedgrupper:

 • Naturgeografer: 

  Disse geografene konsentrerer seg om å samle inn og analysere geografiske data, enten gjennom feltarbeid som landmåling eller ved å lage kart. De studerer ofte naturfenomener som vegetasjon og klima rundt om i verden. En viktig del av jobben kan være å undersøke hvordan naturlige krefter som vann, vind og is former landskapet.

 • Samfunnsgeografer: 

  Denne gruppen fokuserer på samspillet mellom miljøet og menneskelige faktorer som aktivitet, kultur, velferd og økonomi. De ser på hvordan mennesker påvirker og blir påvirket av sine omgivelser.

Vanlige arbeidsoppgaver kan være:

 • lage konsekvensutredninger
 • innsamling av data gjennom feltarbeid
 • utarbeide kart basert på for eksempel satellitt- eller flyfoto
 • statistisk analyse av demografiske data
 • prosjektledelse og saksbehandling innen byutvikling og planlegging
 • rådgivning og analyser i forbindelse med regional næringsutvikling
 • ta prøver for å avdekke lokal forurensning

Hvor jobber geografer?

Geografer kan arbeide både i offentlig og privat sektor. Noen jobber i kommuner, fylkeskommuner, direktorater og departementer, andre i statlige etater som Innovasjon Norge, Statens kartverk, Statistisk sentralbyrå, SIVA. Mange jobber også i skoleverket eller som forskere. Andre jobber som rådgivende ingeniører, konsulenter eller i næringslivet.

Hvordan er det å jobbe som geograf?

Intervjuer

Portrettfoto av kvinne med blondt hår

Geograf

Hedda Bakåsmoen Holm

– Å kunne svare på hvorfor det er som det er, akkurat her, er selve fundamentet i yrket, mener Hedda.

Passer jeg til å bli geograf?

Som geograf må du være nysgjerrig og kunne se aktuelle problemstillinger fra ulike sider. Du bør være strukturert og analytisk anlagt, men også kreativ og løsningsorientert.

Hva tjener geografer?

Hvordan utdanner du deg til geograf?

Du må ta bachelor eller master i geografi for å bli geograf. 

Hva jobber geografiutdannede med?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 8563 - Naturgeografi
 • 8331 - Samfunnsgeografi
 • 7563 - Naturgeografi
 • 733111 - Master, samfunnsgeografi, toårig
 • 7331 - Samfunnsgeografi
 • 656902 - Høgskolekandidat, geografiske informasjonssystemer (GIS), toårig
 • 656901 - Geografiske informasjonssystemer (GIS), ettårig
 • 656302 - Bachelor, naturgeografi, treårig

Bedrifter: Hvor jobber geografer?

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med geografer

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 2542104 - SAMFUNNSGEOGRAF
 • 2114108 - NATURGEOGRAF

Andre yrker

Advokat på kontoret.

Advokat

Advokater gir juridiske råd, forhandler på vegne av klienter, og fører saker for retten.
Kvinnelig bonde mater sauer

Agronom

Agronomer arbeider med driften av en gård.
Flagg frå ulike land.

Ambassadør

Ambassadørens hovedoppgave er å ivareta Norges interesser i landet han eller hun er utsendt til.
Menneske som ruller ferdigplen.

Anleggsgartner

Anleggsgartnere bygger, drifter og vedlikeholder uteområder.
Verneverdige bygninger på Bryggen i Bergen.

Antikvar

Antikvaren ser til at kulturminner og historisk bebyggelse bevares.
Kvinnelig pasient konsulterer kvinnelig arbeidsmedisiner.

Arbeidsmedisiner

Som arbeidsmedisiner er du lege med spesialisering på sykdommer som oppstår i arbeidsmiljøet.
Arealplanlegger ser på tegning

Arealplanlegger

En arealplanlegger jobber med planlegging og utvikling av områder, ofte en kommune, en by eller en region.
Arkeolog grev etter gamle boplasser i leire. Han bruker både lita skei og stor spade

Arkeolog

Arkeologer jobber med gjenstander og andre materielle spor fra fortidige og moderne samfunn.
Akrivar sorterer filer i arkivet.

Arkivar

Arkivarer sørger for at informasjon bevares og gjøres tilgjengelig.
Avløser på gård foran traktor.

Avløser

En avløser jobber i landbruket og tar over det daglige arbeidet for bonden på en gård.
Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemiker

En biokjemiker forsker på biokjemiske prosesser i levende organismer.
Kvinnelig biolog sitter på huk ved en bekk og ser på vannprøve i reagensglass

Biolog

Biologer jobber med dyre- og planteliv og arbeider både ute i felt og på laboratorier.