Kvalitetssikret av Institutt for Geografi, NTNU 10. desember 2021

Geograf

Geografer studerer mennesker, samfunn og natur, og ser på sammenhengen mellom disse.

Arbeidsoppgaver

Geografer studerer hvordan sted og rom utvikler seg, og hvordan natur, mennesker og samfunn påvirker denne utviklingen.

Geografer jobber ofte med krevende problemstillinger som inkluderer en rekke andre fag, som for eksempel geologi, biologi, IT, arkitektur og planleggingsfag, sosialantropologi, økonomi og innovasjonsstudier.

Det kan være problemstillinger knyttet miljø og klimaendringer, bærekraftig utvikling, byutvikling og planlegging, forvaltning av natur og naturresurser, demografi, økonomi, sosial ulikhet i Norge eller landskapsendringer.

Problemstillingene varierer og kan være for eksempel;

 • Hvilke konsekvenser vil utbygging av en vindpark ha for lokal turisme og fugleliv? Eller hvor bør kommunen planlegge det nye boligfeltet for å være sikker på det ikke vil bli rammet av flom i fremtiden?
 • Det kan handle om hvor bør batterifabrikken ligge for å ha best mulig tilgang på kompetent lokal arbeidskraft og infrastruktur?
 • Hva kan kommunen gjøre for å sikre barn og unge bedre oppvekstvilkår i drabantbyen? Eller hvordan bør et universitet utforme sin nye campus for å tilrettelegge for mer og bedre sosial kontakt mellom studenter?
 • Hvordan kan kunstig intelligens bidra til å kartlegge vegetasjon og berggrunn i Norge?
 • Hva kan norsk næringsliv gjøre for å bidra til positiv utvikling for miljø og arbeideres rettigheter i det globale sør?

Innsamling av data og informasjon i forskningsfeltet, også kalt feltarbeid, er en viktig arbeidsmetode for geografer. Geografer bruker mange forskjellige metoder for å samle og analysere data fra natur og samfunn. Dette inkluderer blant annet satellittbilder, GIS (Geografiske Informasjonssystemer), bruk av droner og annet utstyr for kartlegging, utendørs feltarbeid, statistiske data og kvalitative intervjuer.

Arbeidshverdagen kan variere mye avhengig av hvilken fordypning innenfor geografi du har. I utgangspunktet skiller vi ofte mellom to typer geografer:

 • Naturgeografer jobber hovedsakelig med innsamling og bearbeiding/fortolkning av geografiske data, ved landmålinger eller ved kartproduksjon. Ofte jobber naturgeografer med vegetasjon og klima i ulike deler av verden. Som naturgeograf kan oppgaven din være å se på hvordan vann, vind og is endrer landskapet.
 • Samfunnsgeografer har fokus på hvordan omgivelsene påvirker menneskelig aktivitet, kultur, velferd og økonomi. Som samfunnsgeografer ser du også på hvordan mennesket påvirker sine omgivelser.

Vanlige arbeidsoppgaver kan være:

 • lage konsekvensutredninger
 • innsamling av data gjennom feltarbeid
 • utarbeide kart basert på for eksempel satellitt- eller flyfoto
 • statistisk analyse av demografiske data
 • prosjektledelse og saksbehandling innen byutvikling og planlegging
 • rådgivning og analyser i forbindelse med regional næringsutvikling
 • ta prøver for å avdekke lokal forurensning

Hvor jobber geografer?

Geografer kan arbeide både i offentlig og privat sektor. Noen jobber i kommuner, fylkeskommuner, direktorater og departementer, andre i statlige etater som Innovasjon Norge, Statens kartverk, Statistisk sentralbyrå, SIVA. Mange jobber også i skoleverket eller som forskere. Andre jobber som rådgivende ingeniører, konsulenter eller i næringslivet.

Intervjuer

Portrettfoto av kvinne med blondt hår

Geograf

Hedda Bakåsmoen Holm

– Å kunne svare på hvorfor det er som det er, akkurat her, er selve fundamentet i yrket, mener Hedda.

Viktige egenskaper

Som geograf må du være nysgjerrig og kunne se aktuelle problemstillinger fra ulike sider. Du bør være strukturert og analytisk anlagt, men også kreativ og løsningsorientert.

Lønn

Utdanning

Du må ta bachelor eller master i geografi for å bli geograf. 

De vanligste jobbene blant geografiutdannede

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 8563 - Naturgeografi
 • 8331 - Samfunnsgeografi
 • 7563 - Naturgeografi
 • 733111 - Master, samfunnsgeografi, toårig
 • 7331 - Samfunnsgeografi
 • 656902 - Høgskolekandidat, geografiske informasjonssystemer (GIS), toårig
 • 656901 - Geografiske informasjonssystemer (GIS), ettårig
 • 656302 - Bachelor, naturgeografi, treårig

Bedrifter som ansetter geografer

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med geografer

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 2542104 - SAMFUNNSGEOGRAF
 • 2114108 - NATURGEOGRAF

Andre yrker

Advokat på kontoret.

Advokat

Advokater gir juridiske råd, forhandler på vegne av klienter, og fører saker for retten.
Kvinnelig bonde mater sauer

Agronom

Agronomer arbeider med driften av en gård.
Flagg frå ulike land.

Ambassadør

Ambassadørens hovedoppgave er å ivareta Norges interesser i landet han eller hun er utsendt til.
Menneske som ruller ferdigplen.

Anleggsgartner

Anleggsgartnere bygger, drifter og vedlikeholder uteområder.
Verneverdige bygninger på Bryggen i Bergen.

Antikvar

Antikvaren ser til at kulturminner og historisk bebyggelse bevares.
Kvinnelig pasient konsulterer kvinnelig arbeidsmedisiner.

Arbeidsmedisiner

Som arbeidsmedisiner er du lege med spesialisering på sykdommer som oppstår i arbeidsmiljøet.
Arealplanlegger ser på tegning

Arealplanlegger

En arealplanlegger jobber med planlegging og utvikling av områder, ofte en kommune, en by eller en region.
Arkeolog grev etter gamle boplasser i leire. Han bruker både lita skei og stor spade

Arkeolog

Arkeologer jobber med gjenstander og andre materielle spor fra fortidige og moderne samfunn.
Akrivar sorterer filer i arkivet.

Arkivar

Arkivarer sørger for at informasjon bevares og gjøres tilgjengelig.
Avløser på gård foran traktor.

Avløser

En avløser jobber i landbruket og tar over det daglige arbeidet for bonden på en gård.
Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemiker

En biokjemiker forsker på biokjemiske prosesser i levende organismer.
Kvinnelig biolog sitter på huk ved en bekk og ser på vannprøve i reagensglass

Biolog

Biologer jobber med dyre- og planteliv og arbeider både ute i felt og på laboratorier.