Image
Geograf foretar landmåling
Lenke
iStock

Yrkesbeskrivelse

Geograf

Geografer studerer mennesker, samfunn og natur, og ser på sammenhengen mellom disse.

Som geograf undersøker du sammenhengen mellom mennesker, samfunn og natur. Geografer kan jobbe med mye forskjellig, som for eksempel arealplanlegging, miljøforvaltning, regional utvikling og samferdsel.

Som geograf har du mye kunnskap om både naturen og samfunnet. Det vil si at geografer kan jobbe med vanskelige problemstillinger som går på tvers av natur- og samfunnsfag. Innsamling av data og informasjon i forskningsfeltet, også kalt feltarbeid, er en viktig arbeidsmetode for geografer. 

Vi skiller mellom to typer geografer:

 • Naturgeografer jobber hovedsakelig med innsamling og bearbeiding/fortolkning av geografiske data, ved landmålinger eller ved kartproduksjon. Ofte jobber naturgeografer med vegetasjon og klima i ulike deler av verden. Som naturgeograf kan oppgaven din være å se på hvordan vann, vind og is endrer landskapet. 
 • Samfunnsgeografer har fokus på hvordan omgivelsene påvirker menneskelig aktivitet, kultur og velferd. Som samfunnsgeografer ser du også på hvordan mennesket påvirker sine omgivelser.  

Vanlige arbeidsoppgaver for en geograf:

 • studere miljøproblemer og klimaendringer
 • jobbe med byutvikling og landskapsendring
 • knytte det som skjer på lokalt plan, til endringer på nasjonalt og globalt plan
 • se på sammenhenger mellom bosted, yrke og inntekt
 • studere migrasjons- og flyttemønstre
 • se på sammenhenger og forskjeller mellom ulike steder i verden
 • kartlegge jordforholdene ved større utbygginger
 • framstille kart basert på for eksempel satellitt- eller flyfoto

Arbeidshverdagen kan variere mye avhengig av hvilken fordypning innenfor geografi du har.

Hvor jobber geografer ?

Geografer kan arbeide både innen det offentlige og det private næringsliv. Geografer jobber i kommuner, fylkeskommuner og departementer. Geografer kan også jobbe i for eksempel Statens kartverk, Statistisk sentralbyrå, SIVA eller andre statlige etater. Mange geografer jobber også i skoleverket eller som forskere.

Personlige egenskaper

Som geograf må du være nysgjerrig og kunne se aktuelle problemstillinger fra ulike sider. Du bør være nøyaktig, strukturert og analytisk anlagt. 

Utdanning

Du må ta bachelor eller master i geografi for å bli geograf. 

Hva jobber geografiutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tall fra høsten 2019. Forklaring til statistikken

 • 8563 - Naturgeografi
 • 8331 - Samfunnsgeografi
 • 7563 - Naturgeografi
 • 7331 - Samfunnsgeografi
 • 733111 - Master, samfunnsgeografi, toårig
 • 656901 - Geografiske informasjonssystemer (GIS), ettårig
 • 656902 - Høgskolekandidat, geografiske informasjonssystemer (GIS), toårig
 • 656302 - Bachelor, naturgeografi, treårig

Bedrifter

Geograf i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 2114108 - NATURGEOGRAF
 • 2542104 - SAMFUNNSGEOGRAF
 • 2542106 - FORSKER (SOSIOLOGI, SOSIALANTROPOLOGI, SAMFUNNSGEOGRAFI OG STATSVITENSKAP)
 • 2542109 - FORSKNINGSASSISTENT (SOSIOLOGI, SOSIALANTROPOLOGI, SAMFUNNSGEOGRAFI OG STATSVITENSKAP)

Sist kvalitetssikret den 21. august 2019, av Institutt for Geografi, NTNU