Gjennomgått i samarbeid med Naturviterne 21. juni 2022

Landbrukssjef

Landbrukssjefen har det landbruksfaglige ansvaret i en kommune.

Arbeidsoppgaver

En landbrukssjef eller jordbrukssjef gir råd og veiledning i spørsmål knyttet til jordbruk, bidrar til  næringsutvikling knyttet til landbruket i kommunen, behandler saker etter eiendomslovgivningen for landbruket og er den landbruksfaglige representanten for kommunen i saker etter plan- og bygningsloven.

Vanlige arbeidsoppgaver for landbrukssjefen:

  • administrere konsesjoner (tillatelser) for landbrukseiendommer og bo- og driveplikt
  • behandle saker og sørge for at jordlov, konsesjonslov og andre relaterte lover følges
  • administrere løyver til omdisponering av landbruksareal
  • behandle landbruksrelaterte plan- og byggesaker etter plan- og bygningsloven
  • delta i kommunens kommuneplanarbeid og i arbeidet med relevante reguleringsplaner
  • behandle landbruksrelaterte saker etter naturmangfoldloven, vassdragslovgivning med mer
  • behandle saker knyttet til beitebruk, utmark, naturbasert reiseliv og behandle søknader om motorferdsel i utmark
  • planlegge og gjennomføre tiltak i kulturlandskapet (det landskapet som helt eller delvis er blitt omformet av menneskers virksomhet)

Arbeidsoppgavene kan variere mye fra kommune til kommune. 

En landbrukssjef må ha høy kompetanse innen alle aspekter ved landbruket, både det praktiske og det administrative.

Landbrukssjefen vil samarbeide tett med annet fagpersonell. Dette kan eksempelvis være rådgivere i Norsk Landbruksrådgiving, representanter fra andre kommuner, Mattilsynet, Fylkesmannen og fylkeskommunen.

Stillingen kalles også jordbrukssjef. I noen kommuner er stillingen slått sammen med stillingen som skogbrukssjef.

Hvor jobber landbrukssjefer?

Landbrukssjefen eller jordbrukssjefen arbeider i en kommune.

Hvordan er det å jobbe som landbrukssjef?

Intervjuer

Portrett av Gudbrand Teigen

Jordbrukssjef

Gudbrand Teigen

Gudbrand Teigen er oppvokst i landbruket og har mange gode minner fra melkerampa. Ved å være jordbrukssjef kan han kombinere interessen for landbruk, økonomi og innovasjon.

Passer jeg til å bli landbrukssjef?

Som landbrukssjef må du trives med å lede og ta beslutninger. Du må være ansvarsbevisst, ha gode samarbeidsevner og kunne arbeide systematisk.

Hva tjener landbrukssjefer?

Hvordan utdanner du deg til landbrukssjef?

Ansettelse som landbrukssjef krever gjerne høyere utdanning innen et relevant fagfelt. Det er ingen formelle krav til hva en landbrukssjef skal være utdannet innenfor, men fagområder som landbruksfag, naturressurser eller miljørelaterte fag er vanlige.

Videreutdanning

Etter- og videreutdanning

Landbrukssjefen kan ta videreutdanning innen relevante fagfelt. Blant disse kan være ulike landbruksrelaterte emner, samt ledelse, økonomi eller administrasjon.

Bedrifter: Hvor jobber landbrukssjefer?

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med landbrukssjefer

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

  • 1227175 - JORDBRUKSSJEF
  • 1227161 - LANDBRUKSSJEF

Andre yrker

Kvinnelig bonde mater sauer

Agronom

Agronomer arbeider med driften av en gård.
Menneske som ruller ferdigplen.

Anleggsgartner

Anleggsgartnere bygger, drifter og vedlikeholder uteområder.
Avløser på gård foran traktor.

Avløser

En avløser jobber i landbruket og tar over det daglige arbeidet for bonden på en gård.
Kvinnelig biolog sitter på huk ved en bekk og ser på vannprøve i reagensglass

Biolog

Biologer jobber med dyre- og planteliv og arbeider både ute i felt og på laboratorier.
Bonde bak gjerde med kyr i bakgrunnen.

Bonde

Som bonde er du selvstendig næringsdrivende og driver din egen gård.
Fylkesskogmester som ser på en avkappet granstamme

Fylkesskogmester

En fylkesskogmester jobber med skogbruk, miljøtiltak og næringsutvikling knyttet til skog.
En mann inspirerer grønnsaker i en veksthall

Gartner

Som gartner jobber du innen plante- og grønnsaksproduksjon og har god kunnskap om plantenes vekst og utvikling.
Gjenvinningsoperatør

Gjenvinningsoperatør

En gjenvinningsoperatør samler inn, transporterer, sorterer og behandler avfall.
Hestefaglært forer hest ute på paddock.

Hestefaglært

Som hestefaglært jobber du med foring, trening, rengjøring og annet stell av hest.
En kvinne og en mann studerer plantegninger på en pc-skjerm

Ingeniør i energi og miljø i bygg

Ingeniører i energi- og miljø i bygg jobber med å lage gode løsninger innen energi og miljø i nye og gamle bygninger.
To kollegaer snakker sammen på et kontor

Landbruksdirektør

Landbruksdirektøren har ansvar for spørsmål og oppgaver innen jordbruk i fylket.
En landbruksmaskinmekaniker monter en stor maskin

Landbruksmaskinmekaniker

Landbruksmaskinmekanikeren vedlikeholder og reparerer maskiner til landbruket. Arbeidet foregår oftest på spesialverksteder.

Relaterte lenker