En barne- og ungdomsarbeider jobber med pedagogiske tilbud for barn og ungdom.

En barne- og ungdomsarbeider er en relasjonsarbeider og kunnskapsformidler som skal gi barn og unge en god barndom. Barne- og ungdomsarbeideren skal bidra og delta i lek, aktiviteter og læringssituasjoner.

Som barne- og ungdomsarbeider planlegger, tilrettelegger og gjennomfører du ulike pedagogiske tilbud for barn og ungdom for å stimulere til vekst og utvikling. 

Barne- og ungdomsarbeideren jobber med grupper og enkeltpersoner med ulik bakgrunn. Du skal jobbe ut fra barn og unges forutsetninger som alder, funksjonsnivå og livssituasjon, og fremme hvert enkelt barn og unges fysiske og psykiske helse. 

Aktivitetene kan være blant annet lek, drama, litteratur, sang og musikk, formgivning, digital praksis og friluftsaktiviteter og andre daglige gjøremål som matlaging, stell og påkledning.

Barne- og ungdomsarbeid hjelper lærere og annet personell ved skolene, særlig med praktisk hjelp til enkeltelever. Du jobber også tett med barn, ungdom, foresatte og kolleger.

Vanlige arbeidsoppgaver for en barne- og ungdomsarbeider:

 • tilrettelegge for at barn og unge har reell innflytelse i eget liv gjennom å lytte, veilede, undre seg sammen, leke og la barna ta egne valg innenfor trygge rammer
 • sørge for at barn og unge opplever en meningsfull hverdag, gjennom å se hvert enkelt barn, delta i leken og gjøremålene deres, inkludere dem i planlegging og hverdagsaktiviteter og skape et sosialt fellesskap ut fra deres egne interesser
 • skape relasjoner med barna og lage plasser der barna møter tillit og inspirasjon til å utvikle seg individuelt og sosialt, og får erfare verden gjennom lek, utforsking og læring 

For å jobbe som barnehage, skole, skolefritidsordningen må du legge fram gyldig politiattest. 

Hvor jobber barne- og ungdomsarbeidere ?

Barne- og ungdomsarbeideren kan jobbe i barnehager, skoler, skolefritidsordninger, fritidsklubber og andre kommunale etater.

Personlige egenskaper

Som barne- og ungdomsarbeider må du være interessert i å jobbe med barn og ungdom. Du må være åpen, fleksibel og samarbeidsvillig, ha god relasjonskompetanse, kunne kommunisere med mennesker med ulik bakgrunn og i ulike livssituasjoner. Du må også være selvstendig og ansvarsbevisst, og ha god fysisk og psykisk helse. 

 

Utdanning

Etter- og videreutdanning
Ulike fagskoletilbud gir også mulighet for å få mer kunnskap om barne- og ungdomsarbeid. Se oversikt her.

Hva jobber barne- og ungdomsfagarbeiderutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå. Tall fra høsten 2022. Forklaring til statistikken

 • 462101 - Barne- og ungdomsarbeiderfaget, Vg3

Bedrifter

Barne- og ungdomsarbeider i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 5131106 - BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER
 • 5131132 - BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER (PSYKISK HELSEARBEID)
 • 5131110 - MILJØARBEIDER (BARNE- OG UNGDOMSARBEID)
 • 5131118 - SERVICEARBEIDER (BARNE- OG UNGDOMSARBEID)
 • 5131111 - AKTIVITETSLEDER (BARNE- OG UNGDOMSARBEID)
 • 5131113 - ARBEIDSLEDER (BARNE- OG UNGDOMSARBEID)
 • 5131124 - MILJØARBEIDER (BARNEHAGE)
 • 5131122 - ASSISTENT (FRITIDSKLUBB)
 • 5131117 - KLUBBARBEIDER (FRITIDSKLUBB)
 • 5131131 - BARNEHAGEMEDARBEIDER
 • 5131101 - BARNEHAGEASSISTENT
 • 5131102 - BARNEPARKLEDER
 • 5131103 - FAMILIEBARNEHAGEASSISTENT
 • 5131104 - FAMILIEBARNEHAGELEDER
 • 5131105 - UNDERVISNINGSASSISTENT
 • 5131109 - ASSISTENT (BARNEHAGE)
 • 5131112 - DISTRIKTSLEDER (BARNE- OG UNGDOMSARBEID)
 • 5131114 - ELEVASSISTENT
 • 5131115 - ASSISTENT (SKOLEFRITIDSORDNING)
 • 5131116 - SKOLEFRITIDSASSISTENT
 • 5131120 - FRITIDSKLUBBASSISTENT
 • 5131121 - BESTYRER (BARNE- OG UNGDOMSARBEID)
 • 5131125 - SKOLEASSISTENT
 • 5131126 - KLUBBASSISTENT (FRITIDSKLUBB)
 • 5131127 - ASSISTENT (BARNEPARK)
 • 5131129 - ASSISTENT (SKOLE)
 • 5131133 - FAGARBEIDER (BARNEHAGE)
 • 5132111 - BOKOLLEKTIVMEDARBEIDER
 • 5131128 - LÆRLING (BARNE- OG UNGDOMSARBEID)

Andre yrker

Sist kvalitetssikret den 17. februar 2022, av Faglig råd for helse og oppvekstfag