Kvalitetssikret av Faglig råd for helse og oppvekstfag 17. februar 2022

Barne- og ungdomsarbeider

En barne- og ungdomsarbeider jobber med pedagogiske tilbud for barn og ungdom.

Arbeidsoppgaver

En barne- og ungdomsarbeider er en relasjonsarbeider og kunnskapsformidler som skal gi barn og unge en god barndom. Barne- og ungdomsarbeideren skal bidra og delta i lek, aktiviteter og læringssituasjoner.

Som barne- og ungdomsarbeider planlegger, tilrettelegger og gjennomfører du ulike pedagogiske tilbud for barn og ungdom for å stimulere til vekst og utvikling. 

Barne- og ungdomsarbeideren jobber med grupper og enkeltpersoner med ulik bakgrunn. Du skal jobbe ut fra barn og unges forutsetninger som alder, funksjonsnivå og livssituasjon, og fremme hvert enkelt barn og unges fysiske og psykiske helse. 

Aktivitetene kan være blant annet lek, drama, litteratur, sang og musikk, formgivning, digital praksis og friluftsaktiviteter og andre daglige gjøremål som matlaging, stell og påkledning.

Barne- og ungdomsarbeid hjelper lærere og annet personell ved skolene, særlig med praktisk hjelp til enkeltelever. Du jobber også tett med barn, ungdom, foresatte og kolleger.

Vanlige arbeidsoppgaver for en barne- og ungdomsarbeider:

 • tilrettelegge for at barn og unge har reell innflytelse i eget liv gjennom å lytte, veilede, undre seg sammen, leke og la barna ta egne valg innenfor trygge rammer
 • sørge for at barn og unge opplever en meningsfull hverdag, gjennom å se hvert enkelt barn, delta i leken og gjøremålene deres, inkludere dem i planlegging og hverdagsaktiviteter og skape et sosialt fellesskap ut fra deres egne interesser
 • skape relasjoner med barna og lage plasser der barna møter tillit og inspirasjon til å utvikle seg individuelt og sosialt, og får erfare verden gjennom lek, utforsking og læring 

For å jobbe som barnehage, skole, skolefritidsordningen må du legge fram gyldig politiattest. 

Hvor jobber barne- og ungdomsarbeidere?

Barne- og ungdomsarbeideren kan jobbe i barnehager, skoler, skolefritidsordninger, fritidsklubber og andre kommunale etater.

Intervjuer

Portrettbilde av barne- og ungdomsarbeider Mari-Ann Antonsen

Barne- og ungdomsarbeider

Mari-Ann Antonsen

– Dette er en hektisk jobb, men jeg liker at det er litt hektisk, sier Mari-Ann Antonsen.

Viktige egenskaper

Som barne- og ungdomsarbeider må du være interessert i å jobbe med barn og ungdom. Du må være åpen, fleksibel og samarbeidsvillig, ha god relasjonskompetanse, kunne kommunisere med mennesker med ulik bakgrunn og i ulike livssituasjoner. Du må også være selvstendig og ansvarsbevisst, og ha god fysisk og psykisk helse. 

 

Lønn

Utdanning

Etter- og videreutdanning
Ulike fagskoletilbud gir også mulighet for å få mer kunnskap om barne- og ungdomsarbeid. Se oversikt her.

De vanligste jobbene blant barne- og ungdomsfagarbeiderutdannede

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 462101 - Barne- og ungdomsarbeiderfaget, Vg3

Bedrifter som ansetter barne- og ungdomsarbeidere

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med barne- og ungdomsarbeidere

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 5132111 - BOKOLLEKTIVMEDARBEIDER
 • 5131133 - FAGARBEIDER (BARNEHAGE)
 • 5131132 - BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER (PSYKISK HELSEARBEID)
 • 5131131 - BARNEHAGEMEDARBEIDER
 • 5131129 - ASSISTENT (SKOLE)
 • 5131128 - LÆRLING (BARNE- OG UNGDOMSARBEID)
 • 5131127 - ASSISTENT (BARNEPARK)
 • 5131126 - KLUBBASSISTENT (FRITIDSKLUBB)
 • 5131125 - SKOLEASSISTENT
 • 5131124 - MILJØARBEIDER (BARNEHAGE)
 • 5131122 - ASSISTENT (FRITIDSKLUBB)
 • 5131121 - BESTYRER (BARNE- OG UNGDOMSARBEID)
 • 5131120 - FRITIDSKLUBBASSISTENT
 • 5131118 - SERVICEARBEIDER (BARNE- OG UNGDOMSARBEID)
 • 5131117 - KLUBBARBEIDER (FRITIDSKLUBB)
 • 5131116 - SKOLEFRITIDSASSISTENT
 • 5131115 - ASSISTENT (SKOLEFRITIDSORDNING)
 • 5131114 - ELEVASSISTENT
 • 5131113 - ARBEIDSLEDER (BARNE- OG UNGDOMSARBEID)
 • 5131112 - DISTRIKTSLEDER (BARNE- OG UNGDOMSARBEID)
 • 5131111 - AKTIVITETSLEDER (BARNE- OG UNGDOMSARBEID)
 • 5131110 - MILJØARBEIDER (BARNE- OG UNGDOMSARBEID)
 • 5131109 - ASSISTENT (BARNEHAGE)
 • 5131106 - BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER
 • 5131105 - UNDERVISNINGSASSISTENT
 • 5131104 - FAMILIEBARNEHAGELEDER
 • 5131103 - FAMILIEBARNEHAGEASSISTENT
 • 5131102 - BARNEPARKLEDER
 • 5131101 - BARNEHAGEASSISTENT

Andre yrker

Kvinnelig adjunkt som underviser i klasserom

Adjunkt

En adjunkt er en lærer med en fireårig lærerutdanning eller som har en bachelorgrad og praktisk pedagogisk utdanning. Som lærer arbeider adjunkter med barn, unge og voksne i skolen.
Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren tilrettelegger for aktiviteter for ulike brukere.
En kvinne leker på gulvet sammen med to barn.

Au pair

Som au pair bor du hos en vertsfamilie og passer barna deres og gjør litt husarbeid.
Illustrasjonsbilde av ei jente med cochlea implantat som leker med et annet barn.

Audiopedagog

En audiopedagog arbeider med mennesker som har utfordringer med hørsel og kommunikasjon.
En kvinnelig psykiater snakker med en liten jente på kontoret

Barne- og ungdomspsykiater

En barne- og ungdomspsykiater er lege med videreutdanning i behandling av barn og ungdom med psykiske lidelser.
En voksen og et barn ser på en tegning sammen

Barne- og ungdomspsykolog

En psykolog som er spesialist i barne- og ungdomspsykologi tilbyr undersøkning og behandling til barn og ungdom som opplever ulike psykiske helseutfordringer. Psykologen kan også arbeide med forebyggende og helsefremmende tiltak.
Barnehageassistent leser med barna.

Barnehageassistent

Som barnehageassistent hjelper du til med de daglige aktivitetene og gjøremålene i en barnehage.
Barnehagelærar saman med barn.

Barnehagelærer

Som barnehagelærer er du med på å skape et trygt og omsorgsfullt miljø for barn gjennom lek, læring, omsorg og dannelse.
Portrett av styrer i en barnehage.

Barnehagestyrer

En barnehagestyrer har ansvar for pedagogisk, personal- og administrativ ledelse i en barnehage.
En kirurg ser til et for tidlig født barn i en inkubator. Inkubatorer brukes til for tidlig fødte (premature) barn, eller barn som er syke.

Barnekirurg

En barnekirurg er en lege som har spesialisert seg på operasjoner hos barn.
Mannlig lege prater med gutt som sitter på undersøkelsesbenk.

Barnelege

Som barnelege er du lege med spesialisering på barnesykdommer.
Barnesykepleier Caroline Klemp har satt inn en veneflon i hånden til en baby.

Barnesykepleier

En barnesykepleier pleier og behandler nyfødte, barn og unge som er alvorlig syke eller skadet.