Image
En PP-rådgiver i samtale med en forelder

Yrkesbeskrivelse

Pedagogisk-psykologisk rådgiver (PP-rådgiver)

En PP-rådgiver jobber i pedagogisk-psykologisk tjeneste i kommunen og skal hjelpe barn, ungdom og voksne som har behov for tilrettelegging og spesialundervisning.

En PP-rådgiver hjelper skoler og barnehager med å legge til rette for barn og unge som har spesielle behov. Som pedagogisk-psykologisk rådgiver gir du råd om trivsel, utvikling og læring. Rådgiveren gir også råd til voksne i grunnskoleopplæringen.

PP-rådgiveren vurderer for eksempel om det er behov for:

 • ​spesialundervisning eller andre spesialpedagogiske tiltak
 • tidlig eller utsatt skolestart
 • opplæring i tegnspråk
 • opplæring i punktskrift for blinde og svaksynte elever
 • opptak til videregående skole på særskilt grunnlag

I tillegg vurderer pedagogisk-psykologiske rådgivere om det er behov for særskilt tilrettelegging av undervisning for elever som for eksempel har ulike sansetap. Eksempler på dette er barn og unge med fysiske funksjonshemninger, er blinde eller hørselshemmede. I vurderingen legger også PP-rådgiveren vekt på hva eleven og foreldrene mener.

Videre veileder også rådgiveren barn, unge og voksne som har problemer med fag, lesing, konsentrasjon, språk eller atferd. PP-tjenesten samarbeider med blant annet barnevernet, skolehelsetjenesten og barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker. 

Som PP-rådgiver driver du også systemrettet arbeid overfor skoler og barnehager. Det vil si at du hjelper skoler og barnehager med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling, slik at de kan gi et godt tilbud til barn med spesielle behov.

Vanlige arbeidsoppgaver kan være:

 • Utarbeide sakkyndige vurderinger om barn eller elever trenger spesialpedagogisk hjelp eller tilrettelegging. Det betyr å vurdere hva slags utbytte eleven får i vanlig undervisning og hva slags tilbud eleven bør få. 
 • Styrke barnehagens og skolens kompetanse til å oppdage vansker tidligere, og til å sette i gang tiltak tidligere.
 • Holde innlegg og arrangere møter for foreldre, pedagoger, lærere og ledere om faglige og sosiale temaer, for eksempel om bruk av digitale hjelpemidler, alternativ- og supplerende kommunikasjon, psykososial utvikling.
 • Lage rutiner, holde innlegg, arrangere møter for pedagoger, lærere og ledere om strukturelle- og organisasjonsmessige temaer, for eksempel om individuelle opplæringsplaner, bruk av kartleggingsverktøy, spesialpedagogiske regler og rutiner.
 • Gi skolen og foreldre informasjon om andre aktuelle hjelpeinstanser.

Hvor jobber PP-rådgiveren ?

PP-rådgivere er ansatt i kommuner og fylkeskommuner i den pedagogisk-psykologiske tjenesten (PPT).

Personlige egenskaper

Du bør være selvstendig, strukturert, fleksibel og kreativ. Du bør også være flink til å kommunisere med andre mennesker og til å bygge relasjoner.

Utdanning

Du kan ta flere ulike utdanninger for å bli pedagogisk-psykologisk rådgiver. Videreutdanning innen spesialpedagogikk kombinert med lærerutdanninger også være relevant. 

Hva er de vanligste utdanningene for PP-rådgiveren ?

Kilde: Kilde: Statistisk sentralbyrå 2021. Tall fra høsten 2020.

Bedrifter

Pedagogisk-psykologisk rådgiver (PP-rådgiver) i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 2545110 - PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK RÅDGIVER
 • 2545119 - PEDAGOGISK PSYKOLOG

Andre yrker

Sist kvalitetssikret den 22. april 2021, av Utdanningsforbundet, seksjon for utdanning og forskning