Yrkesbeskrivelse

Aktuar

En aktuar regner ut finansiell risiko og jobber som oftest i et forsikringsselskap.

Som aktuar er din hovedoppgave å analysere finansiell risiko. Aktuarer jobber ofte i forsikringsselskap eller konsulentselskap.

En aktuar gjennomfører analyser som danner grunnlaget for prisingen av risikoprodukter og kontroll av selskapenes finansielle forpliktelser. 

Aktuarer er statistikere som regner ut risiko. Et forsikringsselskap må regne ut hvor mye en kunde skal betale for en forsikring på forhånd. For å regne ut dette, bruker aktuaren forsikringsmatematikk og risikoteori. Slik kan aktuaren bestemme pris under usikkerhet. 

En viktig del av arbeidet er å kommunisere resultater til ledelse og kolleger slik at man kan treffe gode beslutninger og håndtere risiko på en god måte. 

Vanlige arbeidsoppgaver for en aktuar:

 • beregne tekniske avsetninger
 • gjøre aktiva-passivastyring (ALM)
 • drive risiko- og kapitalstyring
 • lage datasystemer
 • fastsette pris og utforme produkter

Det finnes flere typer aktuarer:

 • en livaktuar arbeider i et livsforsikringsselskap
 • en skadeaktuar arbeider i et skadeforsikringsselskap
 • en finansaktuar jobber med finansmatematikk

Hvor jobber aktuarer ?

En aktuar jobber gjerne innenfor finansindustrien, for eksempel i banker, forsikringsselskaper, fonds- og aksjemeglerfirma eller i konsulentselskaper. De fleste aktuarer jobber med livsforsikring og skadeforsikring. Noen aktuarer jobber også i IT-industrien eller annen industri, for eksempel offshore eller som data scientist. Som aktuar er det også mulig å jobbe i offentlig forvaltning eller med undervisning og forskning. Det er også mulig å finne jobb som aktuar i utlandet, siden utdanningen er internasjonal. 

Personlige egenskaper

Som aktuar bør du ha gode ferdigheter i og interesse for matematikk, statistikk og økonomi. For å håndtere risiko, må du kombinere analytiske evner med forretningskunnskap og praktisk erfaring. Du bør også kunne tenke logisk, og ha gode muntlige og skriftlige framstillingsevner, slik at du er i stand til å gjøre rede for dine analyser og konklusjoner til oppdragsgiverne dine.

Utdanning

Etter- og videreutdanning
Den Norske Aktuarforening arrangerer kurs for sine medlemmer. Man kan også velge å bygge på utdanningen sin med andre beslektede fag på universiteter og høgskoler.

Hva jobber aktuarutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2021. Tall fra høsten 2020. Forklaring til statistikken

 • 753201 - Cand.act.-utdanning, aktuar
 • 649908 - Forsikringseksamen, lavere nivå

Bedrifter

Aktuar i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 2121101 - AKTUAR
 • 2121103 - SJEFSAKTUAR

Sist kvalitetssikret den 23. mars 2021, av Den Norske Aktuarforening