Yrkesbeskrivelse

Forsker

Forskeren jobber systematisk og strukturert med å finne ny viten og øke kunnskap.

En person som driver med forskning kalles en forsker. Forskning er en aktiv, grundig og systematisk gransking for å finne ny viten og øke kunnskap. 

Du kan utdanne deg til forsker innenfor de aller fleste felt. 

Vanlige arbeidsoppgaver for en forsker:

 • forskning og publisering av forskningsresultater
 • utføre forskningsarbeid
 • redigere og vurdere vitenskapelige artikler i forskningstidsskrifter
 • samarbeide med myndigheter, organisasjoner eller næringsliv om forskningsbaserte løsninger og innovasjon
 • holde foredrag og seminarer
 • undervisning

En forsker kan ha svært ulike arbeidsoppgaver, avhengig av arbeidssted og fagfelt. Jobber du som forsker kan du ha forsker som stillingstittel eller så kan du være ansatt som professor, førsteamanuensis, universitetslektor.

Hvor jobber forskere ?

En forsker jobber først og fremst ved universiteter, høgskoler, sykehus og andre offentlige og private forskerinstitusjoner. Men forskeren kan også arbeide i offentlig forvaltning, som departementer og direktorater, i industrien (blant annet legemiddel- og petroleumsindustrien) og i miljøvernorganisasjoner.

Personlige egenskaper

Som forsker må du være nysgjerrig, like å finne ut av ting og like å ta til deg store mengder teori. Du bør også kunne jobbe strukturert og systematisk. Du må like å jobbe alene, men også være interessert i å knytte kontakter med andre i samme forskningsmiljø verden rundt.

Utdanning

Det er fire ulike stillingskoder for personer med tittelen forsker ved høyskole og universitet. Kompetansekravene varierer etter hvilken stillingskode du ansettes i. 

Ofte er kravet doktorgrad. Utdanningen varer tre til fire år etter fullført mastergrad. Organisert forskerutdanning kan du ta ved alle universitetene i Norge, samt flere høgskoler. Det er også mulig å ta en doktorgrad uten å delta på et organisert doktorgradsprogram.

Doktorgradsutdanningen består av en vitenskapelig avhandling og en opplæringsdel. Opplæringsdelen tilsvarer ett semester med fulltidsstudier. Deretter går du opp til en doktorgradsprøve eller disputas, det vil si en prøveforelesning og et offentlig forsvar av avhandlingen.

Se en oversikt over doktorgradsprogrammer

Les mer om ansettelse i undervisnings- og forskerstillinger. 

Opptakskrav
For å søke opptak til et doktorgradsprogram må du ha fullført en mastergrad.

Hva jobber forskerutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2021. Tall fra høsten 2020. Forklaring til statistikken

 • 8599 - Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag, andre
 • 8631 - Medisin
 • 8999 - Uoppgitt utdanningsgruppe
 • 8199 - Humanistiske og estetiske fag, andre
 • 8699 - Helse-, sosial- og idrettsfag, andre
 • 8499 - Økonomiske og administrative fag, andre
 • 8399 - Samfunnsfag og juridiske fag, andre
 • 8319 - Statsvitenskapelige fag, andre
 • 8799 - Primærnæringsfag, andre
 • 8299 - Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk, andre
 • 8552 - Mekaniske fag
 • 8551 - Elektro
 • 8361 - Psykologi
 • 8522 - Kjemiske fag
 • 8671 - Veterinær
 • 8371 - Rettsstudiet
 • 8139 - Historisk-filosofiske utdanninger, andre
 • 8519 - Biologiske fag, andre
 • 8571 - Bygg og anlegg
 • 8142 - Kristendom og andre religionsutdanninger
 • 8899 - Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag, andre
 • 8681 - Idrettsfag
 • 8641 - Odontologi
 • 8541 - Informasjons- og datateknologi
 • 8572 - Arkitektur
 • 8241 - Pedagogikk
 • 8521 - Fysiske fag
 • 8711 - Fiske og havbruk
 • 8531 - Matematikk
 • 8159 - Musikk, dans og drama, andre
 • 8321 - Sosiologiske fag
 • 8411 - Økonomisk-administrative fag
 • 8514 - Miljø- og forurensningsstudier
 • 8584 - Gruvedrift og utvinning
 • 8117 - Språkvitenskapelige utdanninger
 • 8311 - Statsvitenskapelige fag
 • 8561 - Geologi
 • 8131 - Historieutdanninger
 • 8341 - Samfunnsøkonomi
 • 8829 - Sikkerhet, andre
 • 8134 - Kulturutdanninger
 • 8621 - Sosialfag
 • 8611 - Sykepleiefag
 • 8151 - Sang- og musikkutdanninger
 • 8331 - Samfunnsgeografi
 • 8381 - Sosialantropologiske fag
 • 8242 - Spesialpedagogikk
 • 8229 - Allmenn-/grunnskolelærerutdanninger, andre
 • 8639 - Medisin, andre
 • 8441 - Reiselivsfag
 • 8819 - Samferdsel, andre
 • 8515 - Marin- og ferskvannsbiologi
 • 8449 - Hotell- og reiselivsfag, andre
 • 8349 - Samfunnsøkonomiske fag, andre
 • 8549 - Informasjons- og datateknologi, andre
 • 8379 - Juridiske fag, andre
 • 8559 - Utdanninger i elektrofag, mekaniske fag og maskinfag, andre
 • 8239 - Fag- og yrkesfaglærerutdanninger, andre
 • 8539 - Matematikk og statistikk, andre
 • 8169 - Bildende kunst og kunsthåndverk, andre
 • 8249 - Utdanninger i pedagogikk, andre
 • 8579 - Bygg- og anleggsfag, andre
 • 8661 - Farmasi
 • 8721 - Jordbruk
 • 8619 - Pleie- og omsorgsfag, andre
 • 8135 - Filosofi og etikk
 • 8219 - Førskole-/barnehagelærerutdanninger, andre
 • 8121 - Litteraturutdanninger
 • 8122 - Bibliotekutdanninger
 • 8529 - Fysiske og kjemiske fag, andre
 • 8165 - Interiør- og dekoratørutdanninger
 • 8369 - Psykologiske fag, andre
 • 8422 - Markedsføring
 • 8589 - Fabrikasjon og utvinning, andre
 • 8813 - Maritime navigasjonsfag
 • 8119 - Språkutdanninger, andre
 • 8161 - Husflid, brukskunst og industridesign
 • 8429 - Handel og markedsføring, andre
 • 8729 - Jordbruk, andre
 • 8133 - Arkeologi
 • 8581 - Næringsmiddelproduksjon
 • 8238 - Praktisk-pedagogiske utdanninger
 • 8211 - Førskole-/barnehagelærerutdanninger
 • 8419 - Økonomisk-administrative fag, andre
 • 8532 - Statistikk
 • 8234 - Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag, lærerutdanninger
 • 8235 - Helse-, sosial- og idrettsfag, lærerutdanninger
 • 8351 - Media og kommunikasjon
 • 8352 - Journalistikk
 • 8569 - Geofag, andre
 • 8652 - Fysioterapi
 • 8679 - Veterinærfag, andre
 • 8163 - Fotofag
 • 8359 - Medie- og informasjonsfag, andre
 • 8749 - Skogbruk, andre
 • 8839 - Andre servicefag, andre, uoppgitt utdanningsgruppe
 • 8111 - Utdanninger i germanske og romanske språk
 • 8123 - Forfatterutdanninger
 • 8153 - Danse- og ballettutdanninger
 • 8329 - Sosiologiske fag, andre
 • 8421 - Handel
 • 8821 - Militære fag
 • 8823 - Politifag

Bedrifter

Forsker i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 2211106 - FISKEFORSKER
 • 2211121 - FORSKER (BIOLOGI, BOTANIKK OG ZOOLOGI)
 • 2144109 - FORSKER (ELEKTRONIKK)
 • 2211108 - FORSKER (FISK)
 • 2111108 - FORSKER (FYSIKK OG ASTRONOMI)
 • 2147112 - FORSKER (GEOFAG OG PETROLEUMSTEKNOLOGI)
 • 2114114 - FORSKER (GEOLOGI OG GEOFYSIKK)
 • 2149119 - FORSKER (ANDRE SIVILINGENIØRER)
 • 2130143 - FORSKER (INFORMATIKK)
 • 2113105 - FORSKER (KJEMI)
 • 2113111 - FORSKER (KJEMIKER)
 • 2212107 - FORSKER (LANDBRUK)
 • 2121106 - FORSKER (MATEMATIKK)
 • 2147111 - FORSKER (METALLURGI)
 • 2112109 - FORSKER (METROLOGI)
 • 2212108 - FORSKER (NÆRINGSMIDDELFAG)
 • 2222106 - FORSKER (ODONTOLOGI)
 • 2351101 - FORSKER (PEDAGOGIKK)
 • 2148105 - FORSKER (PLANFAG)
 • 2149139 - FORSKER (PRODUKSJONS- OG KVALITETSTEKNIKK)
 • 2545116 - FORSKER (PSYKOLOGI)
 • 2541143 - FORSKER (SAMFUNNSØKONOMI)
 • 2212111 - FORSKER (SKOGFAG)
 • 2542106 - FORSKER (SOSIOLOGI, SOSIALANTROPOLOGI, SAMFUNNSGEOGRAFI OG STATSVITENSKAP)
 • 2544106 - FORSKER (SPRÅK)
 • 2122107 - FORSKER (STATISTIKK)
 • 2411123 - FORSKER (TELEKOMMUNIKASJON)
 • 2144136 - FORSKER (TELEKOMMUNIKASJON)
 • 2141125 - FORSKER (TRAFIKKPLANLEGGING)
 • 2310120 - FORSKER (UNIVERSITETS- OG HØYSKOLESEKTOREN)
 • 2223113 - FORSKER (VETERINÆR)
 • 2541134 - FORSKER (ØKONOMI - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 2212105 - HAGEBRUKSFORSKER
 • 2211109 - HAVFORSKER
 • 2212114 - JORDBRUKSFORSKER
 • 2519101 - MARKEDSFORSKER
 • 2221111 - MEDISINSK FORSKER
 • 2222114 - ODONTOLOGISK FORSKER
 • 2545105 - PSYKOLOG (FORSKER)
 • 2212116 - SKOGBRUKSFORSKER
 • 2544104 - SPRÅKFORSKER
 • 2519105 - TRENDFORSKER
 • 2310101 - VITENSKAPELIG ASSISTENT
 • 2310119 - POSTDOKTOR (POSTDOC)
 • 1237101 - FORSKNINGSSJEF (STØTTEFUNKSJON)
 • 2310105 - DOSENT (UNIVERSITETS- OG HØYSKOLESEKTOREN)
 • 1237105 - LABORATORIELEDER (FORSKNING)
 • 1237102 - LABORATORIESJEF
 • 1237110 - UTVIKLINGSDIREKTØR
 • 2122108 - SENIORRÅDGIVER (STATISTIKKARBEID)
 • 3119101 - ARBEIDSFORSKNINGSINGENIØR
 • 1226138 - AVDELINGSDIREKTØR (FORSKNINGSINSTITUSJON)
 • 2212122 - AVDELINGSINGENIØR (MATFORSKNING)
 • 2144128 - FORSKNINGSASSISTENT (ELEKTRONIKK)
 • 2211123 - FORSKNINGSASSISTENT (FISKE, HAVBRUK)
 • 2130153 - FORSKNINGSASSISTENT (INFORMATIKK)
 • 2542109 - FORSKNINGSASSISTENT (SOSIOLOGI, SOSIALANTROPOLOGI, SAMFUNNSGEOGRAFI OG STATSVITENSKAP)
 • 2144137 - FORSKNINGSASSISTENT (TELEKOMMUNIKASJON)
 • 2141127 - FORSKNINGSASSISTENT (TRAFIKKPLANLEGGING)
 • 1226136 - FORSKNINGSDIREKTØR (FORSKNINGSINSTITUSJON)
 • 1237107 - FORSKNINGSDIREKTØR (STØTTEFUNKSJON)
 • 3211121 - FORSKNINGSTEKNIKER (BIOLOGI)
 • 3212115 - FORSKNINGSTEKNIKER (JORDBRUK,SKOGBRUK)
 • 3115124 - FORSKNINGSTEKNIKER (KJEMI)
 • 1237103 - INSTITUTTLEDER (FORSKNING OG UTVIKLING)
 • 1237104 - INSTITUTTSJEF (FORSKNING OG UTVIKLING)
 • 2147165 - KOORDINATOR (FORSKNINGSPROSJEKTER PETROLEUMSTEKNOLOGI)

Sist kvalitetssikret den 08. september 2020, av Forskerforbundet