Antikvaren ser til at kulturminner og historisk bebyggelse bevares.

Antikvaren jobber med bevaring og utvikling av kulturminner og kulturmiljøer.

Som antikvar jobber du innenfor rammen av kulturminneloven og plan- og bygningsloven. Det vil si at antikvaren følger etablerte lover og forskrifter i arbeidet med å se til at kulturminner, historisk bebyggelse, kulturlandskap, miljø og den generelle egenarten blir bevart.

Vanlige arbeidsoppgaver for antikvaren:

  • sikre at objekter eller områder fredes eller vernes slik de skal ifølge plan- og bygningsloven
  • informasjons- og folkeopplysningsarbeid
  • vurdere rutinemessig arealplaner, reguleringsplaner og bebyggelsesplaner
  • saksbehandling

Antikvaren skal også være en rådgivende instans når det gjelder vedlikehold og rehabilitering av bygninger med kulturhistorisk og antikvarisk verdi.

En byantikvar er ofte den øverste lederen ved instansen i kommunen og har antikvarer ansatt under seg. Antikvarer samarbeider med Riksantikvaren, som har ansvar for statlige og nasjonal grunn. Antikvaren plikter å holde Riksantikvaren orientert hvis nasjonale kulturminneinteresser er truet. 

Hvor jobber antikvarer ?

En byantikvar er ansatt i kommunen, og er ofte en del av byrådsavdelingen for byutvikling i større byer. Antikvarer jobber også i fylkeskommunen. Riksantikvaren arbeider i direktoratet for kulturminneforvaltning og har ansvar for forvaltning av nasjonale kulturminner og kulturmiljøer.

Personlige egenskaper

Som antikvar bør du være interessert i kulturhistorie og kulturminnevern. Du bør være innstilt på at enkelte ganger kan arbeidet med å verne og restaurere eldre bygninger, landskap og miljø komme i konflikt med interesser på eierskapssiden og i lokalsamfunnet. Du bør derfor kunne opptre og arbeide saklig i alle situasjoner.

Utdanning

Det er flere aktuelle utdanninger innenfor feltet, men høyere utdanning innenfor arkitektur, ingeniørfag, kunsthistorie, arkeologi og kulturhistorie (tidligere kalt etnologi) er alle relevante utdanninger. Samfunnsgeografi og historie kan også være aktuelt. Det stilles krav til eksamen av høyere grad (master eller tilsvarende). 

Bedrifter

Antikvar i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 2531101 - ANTIKVAR
  • 1227191 - BYANTIKVAR
  • 1210153 - RIKSANTIKVAR

Sist kvalitetssikret den 29. mars 2019, av Byantikvaren i Bergen, Byantikvaren i Oslo