Gjennomgått i samarbeid med Røros Kommune 07. november 2022

Antikvar

Antikvaren ser til at kulturminner og historisk bebyggelse bevares.

Arbeidsoppgaver

Antikvaren jobber med bevaring og utvikling av kulturminner og kulturmiljøer.

Som antikvar jobber du innenfor rammen av kulturminneloven og plan- og bygningsloven. Det vil si at antikvaren følger etablerte lover og forskrifter i arbeidet med å se til at kulturminner, historisk bebyggelse, kulturlandskap, miljø og den generelle egenarten blir bevart.

Vanlige arbeidsoppgaver for antikvaren:

  • tilskuddsbehandling
  • informasjons- og folkeopplysningsarbeid
  • gi innspill til/uttale seg til arealplaner, reguleringsplaner og bebyggelsesplaner
  • saksbehandling etter kulturminneloven og plan- og bygningsloven

Antikvaren skal også være en rådgivende instans når det gjelder vedlikehold og rehabilitering av bygninger med kulturhistorisk og antikvarisk verdi.

En byantikvar er ofte den øverste lederen ved instansen i kommunen og har antikvarer ansatt under seg. Antikvarer samarbeider med Riksantikvaren, som blant annet har ansvar for fredete kulturminner. Antikvaren plikter å holde Riksantikvaren orientert hvis nasjonale kulturminneinteresser er truet. 

Hvor jobber antikvarer?

En byantikvar er ansatt i kommunen, og kan for eksempel være en del av byrådsavdelingen for byutvikling i større byer. Antikvarer jobber også i fylkeskommunen. Riksantikvaren/direktoratet for kulturminneforvaltning har ansvar for forvaltning av nasjonale kulturminner og kulturmiljøer.

Hvordan er det å jobbe som antikvar?

Intervjuer

Portrettbilde av antikvar Magnus Borgos

Antikvar

Magnus Borgos

Byantikvar Magnus Borgos synes at det å ha en arbeidsplass på verdensarvlisten gjør jobben ekstra spennende.

Viktige egenskaper for en antikvar

Som antikvar bør du være interessert i kulturhistorie og kulturminnevern. Du bør være innstilt på at enkelte ganger kan arbeidet med å verne og restaurere eldre bygninger, landskap og miljø komme i konflikt med interesser på eierskapssiden og i lokalsamfunnet. Du bør derfor kunne opptre og arbeide saklig i alle situasjoner.

Hva tjener antikvarer?

Hvordan utdanner du deg til antikvar?

Det er flere aktuelle utdanninger innenfor feltet, men høyere utdanning innenfor arkitektur, ingeniørfag, kunsthistorie, arkeologi og kulturhistorie (tidligere kalt etnologi) er alle relevante utdanninger. Samfunnsgeografi og historie kan også være aktuelt. Det stilles krav til eksamen av høyere grad (master eller tilsvarende). 

Bedrifter: Hvor jobber antikvarer?

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med antikvarer

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

  • 2531101 - ANTIKVAR
  • 1227191 - BYANTIKVAR
  • 1210153 - RIKSANTIKVAR
  • 3449104 - KULTURMINNEKONSULENT

Andre yrker

Advokat på kontoret.

Advokat

Advokater gir juridiske råd, forhandler på vegne av klienter, og fører saker for retten.
Flagg frå ulike land.

Ambassadør

Ambassadørens hovedoppgave er å ivareta Norges interesser i landet han eller hun er utsendt til.
En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

Animatør

Animasjon handler om å skape liv og bevegelse. Som animatør bør du være kreativ og ha interesse for film og skuespill.
Kvinnelig pasient konsulterer kvinnelig arbeidsmedisiner.

Arbeidsmedisiner

Som arbeidsmedisiner er du lege med spesialisering på sykdommer som oppstår i arbeidsmiljøet.
Arealplanlegger ser på tegning

Arealplanlegger

En arealplanlegger jobber med planlegging og utvikling av områder, ofte en kommune, en by eller en region.
Arkeolog grev etter gamle boplasser i leire. Han bruker både lita skei og stor spade

Arkeolog

Arkeologer jobber med gjenstander og andre materielle spor fra fortidige og moderne samfunn.
Akrivar sorterer filer i arkivet.

Arkivar

Arkivarer sørger for at informasjon bevares og gjøres tilgjengelig.
Voksen dame og ung dame jobber sammen på datamaskin

Arrangementsplanlegger

Som arrangementsplanlegger har du ansvar for planleggingen og gjennomføringen av ulike typer arrangementer.
 Bibliotekar og bruker ved utlånsskranke.

Bibliotekar

Bibliotekarer hjelper brukere av biblioteket med å finne informasjonen de er ute etter.
Billedkunstner i studio

Billedkunstner

En billedkunster jobber med å skape visuell kunst. Kunstformen inkluderer eller omfatter en rekke ulike sjangre.
To bistandsarbeidere snakker sammen på et kontor

Bistandsarbeider

Som bistandsarbeider bidrar du til at mennesker i områder rammet av krise, konflikter eller nød, får den hjelpen de har behov for.
Bokhandler viser fram bøker.

Bokhandler

Som bokhandler jobber du med kjøp og salg av bøker, og du har god kjennskap til ulike typer litteratur og forfattere.