Som sykepleier jobber du med mennesker. Du forebygger og behandler sykdom.

Som sykepleier kan du forebygge og behandle sykdom, du kan jobbe med akutt eller kronisk syke og med personer som har utfordringer med sin psykiske helse og/eller rus.

Sykepleiere jobber med mennesker i alle aldre, fra fødsel til alderdom og død, og mennesker fra alle kulturer og samfunnslag. Derfor er det viktig med gode ferdigheter i kommunikasjon og samhandling.

En sykepleier skal ha kompetanse og holdninger som danner grunnlag for likeverdige tilbud om helsehjelp for alle grupper i samfunnet. 

Vanlige arbeidsoppgaver for en sykepleier:

 • helsefremmende og forebyggende arbeid gjennom undervisning, råd og veiledning
 • behandle sykdom, og lindre plager og ubehag, gi omsorg og redde liv
 • observere og vurdere pasienter tilstand og behov
 • administrere medikamenter og utføre prosedyrer
 • lære folk å leve et liv med sykdom, mestring og rehabilitering
 • utføre helsekontroller
 • ivareta både pasienten og de pårørende
 • delta i fagutvikling, forbedrings- og endringsarbeid 
 • bruke teknologi og digitale løsninger som understøtter pasienters- og pårørendes ressurser, mestringsmuligheter og medvirkning

En viktig del av sykepleieres arbeid er å koordinere pasientens helsetjenester og samhandle med andre yrkesgrupper som er involvert i pasientbehandlingen. Det kan være pårørende, annet helsepersonell, politi, brannvesen, teknisk personell og lignende. Som sykepleier må du kunne lede og ta ansvar for samarbeidet.

Når du har bestått alle eksamener og praksisperioder inkludert bachelorgraden, må du søke om autorisasjon for å jobbe som sykepleier. Dette får du gjennom Helsedirektoratet.

Noen sykepleiere velger etter hvert å ta en mastergrad eller videreutdanning og spesialisere seg. Da kan du blant annet bli jordmor, helsesykepleier, barnesykepleier, anestesi-, operasjon- eller intensivsykepleier, kreftsykepleier, avansert Klinisk allmennsykepleier (AKS) eller sykepleiere innen psykisk helse- og rusfeltet 
 

Hvor jobber sykepleiere ?

På sykehus jobber sykepleiere på alle avdelinger, på akuttmottak, fødestuer og kirurgiske og medisinske avdelinger.

Sykepleiere jobber også på sykehjem, bo- og rehabiliteringssentre, helsestasjoner, i skolehelsetjenesten, psykisk helsevern, i bedriftshelsetjenester, rådgivningstjenester og i Forsvaret. Sykepleiere har hovedansvaret innenfor helsetjenesten i kommunene og leder sykehjemmene og hjemmesykepleien. 

Det er også mulig å jobbe med forskning og undervisning. Det er også mulig å jobbe i utlandet, for eksempel i en hjelpeorganisasjon.

Det finnes mange sykepleiespesialiseringer.

Se oversikt

Personlige egenskaper

En sykepleier må være omgjengelig, snarrådig, selvstendig og kunne ta ledelsen i kritiske situasjoner. Du må tørre å ta ansvar og kunne sette deg inn pasientens situasjon, slik at du klarer å hjelpe pasienten på best mulig måte. Du må også være flink til å kommunisere med både pasient, pårørende og kollegaer. I tillegg må du være innstilt på å lære å bruke datateknologi og teknisk utstyr, og følge med på forskning innen det du jobber med.

Utdanning

Hvis du ikke har studiekompetanse kan du på noen høgskoler og universiteter søke på sykepleieutdanningen på grunnlag av realkompetanse. (Kravet til gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk og matematikk gjelder også ved opptak gjennom realkompetanse.)

Sykepleiere kan ta videreutdanning og spesialisere seg innen mange ulike retninger. Videreutdanningene stiller krav til fullført grunnutdanningautorisasjon som sykepleier og praksis med direkte utøvelse av sykepleie overfor pasienter etter endt utdanning. 

Hva jobber sykepleieutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå. Tall fra høsten 2022. Forklaring til statistikken

 • 6611 - Sykepleiefag

Hva er de vanligste utdanningene for sykepleiere ?

Kilde: Statistisk sentralbyrå. Tall fra høsten 2022.

Bedrifter

Sykepleier i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 3231104 - ASSISTERENDE AVDELINGSSYKEPLEIER
 • 3231101 - BEDRIFTSSYKEPLEIER
 • 3231111 - LEDENDE SYKEPLEIER
 • 3231103 - OFFENTLIG GODKJENT SYKEPLEIER
 • 3231112 - OPPLÆRINGSSYKEPLEIER
 • 3231108 - POLIKLINIKKSYKEPLEIER
 • 3231109 - SYKEPLEIER
 • 3231114 - SYKEPLEIER (PSYKISK HELSEAREID)
 • 2230123 - ANESTESISYKEPLEIER
 • 2230124 - AVDELINGSSYKEPLEIER
 • 2230116 - BARNESYKEPLEIER
 • 2230110 - GERIATRISYKEPLEIER
 • 2230101 - INTENSIVSYKEPLEIER
 • 2230114 - KREFTSYKEPLEIER
 • 2230117 - NARKOSESYKEPLEIER
 • 2230103 - ONKOLOGISYKEPLEIER
 • 2230104 - OPERASJONSSYKEPLEIER
 • 2230121 - PEDIATRISYKEPLEIER
 • 2230119 - PEDRIATISK SYKEPLEIER
 • 2230122 - PSYKIATRISK SYKEPLEIER
 • 2230127 - RØNTGENSYKEPLEIER
 • 2230107 - SPESIALSYKEPLEIER
 • 2230115 - FAGUTVIKLINGSSYKEPLEIER
 • 3231102 - HJEMMESYKEPLEIER
 • 3231105 - HYGIENESYKEPLEIER
 • 2230128 - LEDENDE SPESIALSYKEPLEIER
 • 2230106 - OVERSYKEPLEIER
 • 3231113 - FAGKONSULENT (SYKEPLEIER)
 • 2230112 - KLINISK SPESIALIST (SYKEPLEIE)
 • 1228146 - SJEFSSYKEPLEIER (OFFENTLIG VIRKSOMHET)
 • 3231106 - ASSISTERENDE OVERSYKEPLEIER
 • 3231107 - DISTRIKTSLEDER (SYKEPLEIER)
 • 3231110 - DAGSENTERLEDER (SYKEHJEM)

Andre yrker

Sist kvalitetssikret den 27. april 2021, av Norsk sykepleierforening