Image
Bioingeniør i arbeid på preanalytisk prøvemottak.
Lenke
Annette Larsen

Yrkesbeskrivelse

Bioingeniør

Som bioingeniør samler du inn og analyserer blodprøver og andre typer biologisk prøvemateriale.

En bioingeniørs kjerneoppgaver er å samle inn blodprøver og andre typer biologisk prøvemateriale, og preparere, analysere og kvalitetssikre analyseresultatene. Kvalitetssikrede analyseresultater danner et viktig grunnlag for å stille diagnoser og gi riktig behandling.

Som bioingeniør bruker du avansert teknologisk utstyr, og du må drifte og vedlikeholde alle typer analysemaskiner. Maskinene er alt fra små håndholdte pasientnære apparater til store automatiserte analysehaller. 

Vanlige arbeidsoppgaver for en bioingeniør:

 • undersøke biokjemiske, fysiologiske og cellulære prosesser i kroppen, både normale og unormale
 • påvise sopp, bakterier og virus
 • undersøke om bakterier har utviklet antibiotikaresistens
 • tappe blodgivere, lage blodprodukter og påvise ulike blodtyper hos givere og mottakere
 • gjennomføre gentester og gi genetisk veiledning til de som har fått gjennomført en gentest
 • bearbeide og preparere celle-, vevsprøver og organer fra pasienter for videre undersøkelse
 • analysere legemidler for å se etter forgiftninger, rusmisbruk eller å fastsette riktig mengde medisin
 • undersøke fysiologiske prosesser i kroppen med radioaktive isotoper.

En bioingeniør jobber tett med pasienter, og du må ta deg av dem på en god måte. Bioingeniører jobber også sammen med annet helsepersonell, som for eksempel leger og forskere.

Bioingeniører er en beskyttet tittel som krever autorisasjon fra Helsedirektoratet. Bioingeniører arbeider etter egne yrkesetiske retningslinjer. Yrkesetiske retningslinjer skal styrke og hjelpe den enkelte bioingeniør i vanskelige situasjoner.

Hvor jobber bioingeniører ?

Som autorisert bioingeniør kan du arbeide i alle typer offentlige og private medisinske laboratorier, i forskningsinstitusjoner og i medisinsk tekniske firma. Eksempler på arbeidsplasser er sykehusenes medisinske laboratorier, i private medisinske laboratorier, med veterinærmedisin, salg av medisinsk utstyr, på legekontor og i alle typer laboratorier med biologisk materiale.

Noen jobber også med produksjon av medisiner eller mat, forskning eller næringsmiddelkontroll. 

Personlige egenskaper

Bioingeniørene må være ryddige, nøyaktige og systematiske. Du må også være opptatt av hygiene og sikkerhet på laboratoriene. Du bør også være opptatt av etikk. 

Utdanning

Etter- og videreutdanning
Flere av høgskolene og universitetene har tilbud om masterstudier for bioingeniører eller masterstudier som er bioingeniørfaglig relatert.

Oversikt over videreutdanningstilbud hos NITO

Hva jobber bioingeniørutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2021. Tall fra høsten 2020. Forklaring til statistikken

 • 669937 - Bachelor, bioingeniørfag, treårig
 • 669906 - Høgskoleingeniørutdanning, bioingeniør, treårig
 • 669907 - Ingeniørutdanning, bioingeniør, toårig
 • 669912 - Videreutdanning for bioingeniører, biologiske fag

Bedrifter

Bioingeniør i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 3211117 - AVDELINGSBIOINGENIØR
 • 3211113 - AVDELINGSINGENIØR (BIOINGENIØR)
 • 3211101 - BIOINGENIØR
 • 3211105 - BIOINGENIØR I
 • 3211112 - BIOINGENIØR II
 • 3211106 - BIOINGENIØR III
 • 3211118 - FØRSTELABORATORIETEKNIKER (BIOINGENIØR)
 • 3211111 - OVERBIOINGENIØR
 • 3211107 - OVERINGENIØR (BIOINGENIØR)
 • 3211104 - SJEFBIOINGENIØR
 • 3211110 - SPESIALBIOINGENIØR
 • 3211102 - FYSIOKJEMIKER
 • 3211109 - FØRSTEPREPARANT
 • 3211115 - PREPARANT
 • 3211124 - PREPARANT (LEDENDE)
 • 3211122 - PREPARANT I
 • 3211123 - PREPARANT II
 • 3211116 - PREPARANTASSISTENT
 • 3211127 - BIOKJEMITEKNIKER

Sist kvalitetssikret den 29. november 2018, av NITO