Image
Portør

Yrkesbeskrivelse

Portør

Portører transporterer pasienter, medisiner og utstyr på sykehus, sykehjem eller andre institusjoner.

Vanlige arbeidsoppgaver for portøren:

 • transportere pasienter og brukere på en sikker og omsorgsfull måte
 • bringe pasienter til og fra behandling inne på institusjonen
 • transportere matvogner, inventar, medisiner, prøver, blodprodukter, journaler og annen intern post mellom avdelingene
 • hjelpe til med forflytting og leiring av pasienter som trenger dette (leiring betyr å sikre stabilt og hensiktsmessig  liggeposisjon, i seng eller båre som opprettholder vitale funksjoner og hindrer komplikasjoner)
 • sørge for respektfull transport til kjølerom, nedleggelse i kiste og klargjøring for syning
 • hjelpe til med å gipse beinbrudd
 • gjennomføre grunnleggende sykepleie og andre tiltak ved akutt sykdom og skade i akutt-team og mottak
 • hjelpe til ved større operasjoner
 • mottak, oppbevaring, utlevering og transport av varer
 • behandle medikamenter og medisinteknisk utstyr
 • utføre førstehjelp, betjene hjertestarter og varsle etter gjeldende retningslinjer 
 • ta imot legehelikopter og transportere pasientene fra landingsplass til akuttmottak
 • gjennomføre tiltak for utagerende og urolige pasienter
 • transportere, sortere og lagre ulike typer avfall

Portøren kan i noen tilfeller ha noe administrativt ansvar, som for eksempel å administrere portøroppdrag, svare telefoner, ta imot varer, ha ansvar for lageret og sortere post.

Arbeidet kan være fysisk krevende og innebærer mye gåing. Du arbeider i nær kontakt med både pasienter og helsepersonell, og kommunikasjon med andre mennesker er derfor en sentral del av jobben.

Hvor jobber portører ?

Du kan jobbe på offentlige og private sykehus, pleiehjem og andre behandlingsinstitusjoner.

Personlige egenskaper

Du må like å arbeide med mennesker. Du må være i generelt god fysisk form. Dette fordi jobben innebærer å gå mye og at du kan ta noen tunge løft. Portørene har fått et stadig større ansvar og mer omfattende arbeidsoppgaver enn tidligere, noe som stiller større krav til både kompetanse og egnethet.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Bedrifter

Portør i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 5139106 - PORTØR

Andre yrker

Sist kvalitetssikret den 18. februar 2022, av Faglig råd for helse og oppvekstfag