Gjennomgått i samarbeid med TiA - Tolkene i Akademikerforbundet, Norsk Tolkeforening 19. mai 2022

Tolk

En tolk arbeider med muntlig overføring av innholdet fra et språk til et annet.

Arbeidsoppgaver

En tolk arbeider for at mennesker som ikke snakker felles språk, skal kunne forstå hverandre. 

Det finnes både talespråkstolker og tolker for døve, hørselshemmede og personer med døvblindhet, også kalt tegnspråktolk. Denne siden handler om talespråkstolk.

Å tolke er å muntlig overføre innhold fra et språk til et annet, i en situasjon hvor to eller flere parter kommuniserer. Tolkingen kan gjøres enten konsekutivt eller simultant. Konsekutiv tolking er når samtaleparter tar pauser for å slippe til tolken innimellom, mens simultantolking er når tolken tolker samtidig som taleren snakker uavbrutt, da er tolkeutstyr nødvendig. Tolker kan også jobbe fra tekst, f.eks en brosjyre, til talespråk. Dette kaller vi tolking fra skrift til tale eller prima vista-tolking. Det er også mulig å tolke over telefon eller video. Dette kaller vi for fjerntolking.

Som tolk er det viktig at du stiller godt forberedt til et oppdrag. Før oppdraget må du gjøre ditt beste for å lære relevante begreper og kunnskap om fagområdet oppdraget skal gjelde. For eksempel må du gå gjennom sakspapirer og informasjon du får på forhånd. Du må også ha kjennskap til kultur, historie og institusjoner i de landene ditt tolkespråk snakkes i.

Tolker følger egne yrkesetiske regler der det stilles strenge krav til nøytralitet, upartiskhet og konfidensialitet. Det er en forutsetning at du alltid forsøker å få fram talerens budskap uten å påvirke det på noen måte, hverken ved å glemme deler av uttalelsen eller ved å la dine egne meninger komme til uttrykk.

Som tolk må du beherske dine arbeidsspråk på et meget høyt nivå. Tolker må være forberedt på å kunne tolke i krisesituasjoner og må kunne tilpasse seg raskt. 

Tolkeyrket er ikke det samme som oversetteryrket.

Hvor jobber tolker?

Etterspørselen etter tolker i de ulike språkene varierer. Fast ansettelse er veldig sjeldent i tolkeyrket og de fleste tolker i Norge arbeider frilans.

Aktuelle plasser for tolkeoppdrag er offentlige etater som helsevesenet og Nav, politi- og rettsvesenet og utlendingsforvaltningen. Tolking skjer også for organisasjoner, ved besøk eller møter mellom land, ved konferanser, i forbindelse med forskningssamarbeid og i privat næringsliv.  

Intervjuer

Tolk Patrick Bjorstad. Portrett

Tolk

Patrick Bjorstad

Tolk Patrick Bjorstad har alltid vært interessert i språk, mennesker og ulike kulturer.

Viktige egenskaper

God språkforståelse og evne til å tolke raskt og presist er nødvendige egenskaper for en tolk. Som tolk må du ha kompetanse utenom det vanlige innen de språkene du tolker. Det er også viktig at tolken har forståelse for temaet i det fagfeltet oppdraget skal gjelde.

En tolk må ha evne til å huske store mengder informasjon på en gang og kjenne til notatteknikker som avlaster hukommelsen. Som tolk må du være god til å holde konsentrasjonen og kunne uttrykke deg presist.

Du må kunne gjøre selvstendige vurderinger og ikke la deg påvirke av samtalepartene. Du skal opptre nøytralt og profesjonelt.

Lønn

Utdanning

Det er flere måter å bli tolk på. Du kan ta statsautorisasjonsprøve, tolkeutdanning eller Tospråkstesten. Fullfører du et eller flere av disse kvalifiseringstiltakene, vil du regnes som kvalifisert tolk og vil kunne søke om oppføring i Nasjonalt tolkeregister. Siden 1. januar 2022 har offentlige etater plikt til å bruke kvalifisert tolk i henhold til tolkeloven.

Tospråktesten er en tospråklig ordforrådsprøve. Består man den, kan man gjennomføre kurs i tolkens ansvarsområde. Man kan gjennomføre grunnutdanning i tolking, som tar et semester, eller et bachelorstudium ved OsloMet og Høgskulen på Vestlandet.

For å kunne kalle deg statsautorisert tolk, må du ta autorisasjonsprøve. Denne kan du ta ved OsloMET. Hvis du består, kan du søke Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) om bevilling som statsautorisert tolk.

Språkene det tilbys autorisasjonsprøve og utdanning i varierer fra år til år, dette blir offentliggjort i god tid på forhånd. 

Her kan du lese om de ulike kvalifiseringstiltakene på nettsiden til Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.

De som jobber som tolker har som oftest studert:

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022.

De vanligste jobbene blant tolkutdannede

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
  • 611604 - Tolkeutdanning, lavere nivå
  • 711903 - Master, språkutdanning, toårig

Bedrifter som ansetter tolker

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med tolker

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

  • 2544112 - TOLK
  • 2544109 - STATSAUTORISERT TOLK
  • 2544105 - RETTSTOLK

Andre yrker

Flagg frå ulike land.

Ambassadør

Ambassadørens hovedoppgave er å ivareta Norges interesser i landet han eller hun er utsendt til.
To personer i fullt militærutstyr med kamuflasje

Ansatt i Forsvaret

Du kan være ansatt både sivilt og militært i Forsvaret og jobbe i en rekke forskjellig yrker.
En kvinne leker på gulvet sammen med to barn.

Au pair

Som au pair bor du hos en vertsfamilie og passer barna deres og gjør litt husarbeid.
 Bibliotekar og bruker ved utlånsskranke.

Bibliotekar

Bibliotekarer hjelper brukere av biblioteket med å finne informasjonen de er ute etter.
To bistandsarbeidere snakker sammen på et kontor

Bistandsarbeider

Som bistandsarbeider bidrar du til at mennesker i områder rammet av krise, konflikter eller nød, får den hjelpen de har behov for.
Bokhandler viser fram bøker.

Bokhandler

Som bokhandler jobber du med kjøp og salg av bøker, og du har god kjennskap til ulike typer litteratur og forfattere.
Flere mennesker med dokumenter i hånden som snakker sammen og går ned en korridor

Diplomat

Diplomater arbeider for å skape og opprettholde et godt forhold mellom Norge og landet man er stasjonert i.
Filolog studerer en bok på et bibliotek

Filolog

En filolog studerer språk, litteratur og kultur med fokus på historie, spesielt eldre tekster i originalspråket.
Forfatter i ar­beid på kon­to­ret.

Forfatter

Forfattere skriver romaner, dikt, teaterstykker, fagbøker og lignende.
Mannleg forskar dypper slangar i reagensglas.

Forsker

Forskeren jobber systematisk og strukturert med å finne ny viten og øke kunnskap.
En naturguide peker på noe til turfølget

Guide

Som guide leder du omvisninger for besøkende.
Kabinansatt og passasjerer.

Kabinpersonale fly

Som kabinpersonale har du ansvaret for passasjerenes sikkerhet og service under flyreisen.