Yrkesbeskrivelse

Tolk

En tolk arbeider med muntlig oversetting av innholdet i et språk til et annet.

En tolk arbeider for at mennesker, som ikke snakker felles språk, skal kunne forstå hverandre. 

Det finnes to typer tolk: talespråkstolk og tegnspråktolk. Talespråkstolk, som denne siden handler om, må ikke forveksles med tegnspråktolk

Å tolke er å oversette muntlig fra et språk til et annet, direkte i en situasjon hvor noen kommuniserer. Tolkningen kan gjøres enten konsekutivt eller simultant. Konsekutiv tolkning er når samtalepartner tar pauser for å slippe til tolken innimellom og simultantolking er når tolken tolker samtidig som taleren snakker uavbrutt.

Som tolk er det viktig at du stiller godt forberedt til et oppdrag. For eksempel må du tilegne deg kunnskap om ulike fagområder, kultur, historie og bakgrunn.

Tolker følger en egen yrkesetisk standard der det stilles strenge krav til nøytralitet, upartiskhet og konfidensialitet. Det er en forutsetning at du alltid forsøker å få fram det riktige budskapet i hva taleren ønsker å si.

Som tolk må du beherske dine arbeidsspråk på et meget høyt nivå. Tolker må være forberedt på å kunne tolke i krisesituasjoner og situasjoner som krever spesiell fagkompetanse. 

Tolkeyrket er ikke det samme som oversetteryrket.

Hvor jobber tolker ?

Etterspørselen etter tolker i de ulike språkene varierer. Fast ansettelse er veldig sjeldent i tolkeyrket og de aller fleste tolker i Norge arbeider frilans.

Aktuelle arbeidsplasser for tolkeoppdrag er offentlig tjenesteyting som helsevesenet og Nav, politi- og rettsvesenet og utlendingsforvaltningen. Tolkning skjer også for organisasjoner, ved besøk eller møter mellom land, ved konferanser, i forbindelse med forskningssamarbeid og i privat næringsliv.  

Personlige egenskaper

God språkforståelse og evne til å arbeide raskt og presist er nødvendige egenskaper for en tolk. Som tolk har du kompetanse utenom det vanlige innen de språkene du tolker. Det er også viktig at tolken har forståelse for temaet i det fagfeltet der tolkninga skal foregå.

En tolk må være konsentrert, nøyaktig og ha evne til å huske store mengder informasjon på en gang. Som tolk må du være god til å holde konsentrasjonen og kunne uttrykke deg presist.

Utdanning

Det er flere måter å bli tolk på. Du kan være statsautorisert tolk eller ta tolkeutdanning. 

For å kunne kalle deg statsautorisert tolk, må du ta autorisasjonsprøve. Denne kan du ta ved OsloMET. Hvis du består, kan du søke Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) om bevilling som statsautorisert tolk.

Autorisasjonsordningen er den eneste offentlige godkjenningsordning for tolker i Norge. Språkene det tilbys autorisasjonsprøve i varierer fra år til år, dette blir offentliggjort i god tid på forhånd. 

Hva jobber tolkutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tall fra høsten 2019. Forklaring til statistikken

  • 611604 - Tolkeutdanning, lavere nivå

Hva er de vanligste utdanningene for tolker ?

Kilde: Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tall fra høsten 2019.

Bedrifter

Tolk i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 2544105 - RETTSTOLK
  • 2544109 - STATSAUTORISERT TOLK
  • 2544112 - TOLK

Andre yrker

Sist kvalitetssikret den 08. september 2017, av Norsk Tolkeforening, Norsk tolkeforening