Gjennomgått i samarbeid med Faglig råd for teknologi og industrifag 28. mars 2022

Gjenvinningsoperatør

En gjenvinningsoperatør samler inn, transporterer, sorterer og behandler avfall.

Arbeidsoppgaver

Gjenvinningsoperatører har ansvar for å ta hånd om avfall på en mest mulig økonomisk og miljøvennlig måte. Det betyr at du må vite hvordan du kan videreforedle avfallet og bruke avfallet som ressurser til nye råvarer.

Vanlige arbeidsoppgaver for gjenvinningsoperatører:

 • transportere avfall til riktig mottak
 • behandle, komprimere og sortere avfall etter gjeldende regelverk
 • håndtere og klargjøre avfallet for viderebehandling eller sluttbehandling
 • veilede kunder og leverandører om gjenvinning, avfallsredusering og sortering
 • registrere og rapportere avvik fra rutiner

Gjenvinningsvirksomheten er en bransje i endring, blant annet på grunn av den teknologiske utviklingen og utviklingen på miljøfeltet. Gjenvinning omfatter stadig flere avfallstyper.

Som gjenvinningsoperatør må du vite hvordan du skal skille ut og sikre alle typer avfall. Miljøfarlige stoffer skal fjernes fra kretsløpet, mens verdifulle råvarer skal utsorteres og tas vare på. Yrket krever derfor inngående fagkunnskap om blant annet de tekniske og miljøfaglige sidene ved jobben.

I dette yrket bør du være forberedt på å oppdatere kunnskapen din jevnlig.

Hvor jobber gjenvinningsoperatører?

Gjenvinningsoperatører kan jobbe i både private og offentlige avfallsmottak, og i gjenvinningsbedrifter.

Intervjuer

En mann i svarte og gule arbeidsklær smiler mot kamera. Han har mørkt, kort hår og bart og skjegg.

Gjenvinningsoperatør

Tim Ronny Stokkenes

– Mitt hovedansvar er sikkerheten for både kunder og ansatte, forteller Tim Ronny.

Viktige egenskaper

Som gjenvinningsoperatør må du like å jobbe praktisk og være interessert i å ta vare på miljøet. Siden du har mye kontakt med kunder og ulike samarbeidspartnere, må du være serviceinnstilt og tålmodig. Det er også en fordel om du er fleksibel og innstilt på endringer i arbeidshverdagen.

 

 

Lønn

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Etter- og videreutdanning:
Gjenvinningsoperatører har en rekke muligheter for videreutdanning, blant annet fagbrev som yrkessjåfør og fagbrev som anleggsmaskinfører.

De som jobber som gjenvinningsoperatører har som oftest studert:

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022.

De vanligste jobbene blant gjenvinningsoperatørutdannede

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 483306 - Gjenvinningsfaget, Vg3
 • 483302 - Gjenvinningsfaget, Vg2 og Vg3, særløp (gammel ordning)

Bedrifter som ansetter gjenvinningsoperatører

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med gjenvinningsoperatører

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 9160118 - GJENVINNINGSARBEIDER
 • 9160117 - MILJØSANERINGSARBEIDER
 • 9160116 - FAGARBEIDER (AVFALLSDEPONI)
 • 9160115 - DRIFTSLEDER (RENOVASJON)
 • 9160114 - MILJØOPERATØR (RENOVASJON)
 • 9160113 - RESIRKULERINGSARBEIDER (GJENNVINNINGSANLEGG)
 • 9160108 - BILOPPHOGGER
 • 9160107 - SØPPELTØMMER
 • 9160106 - SØPPELKJØRER
 • 9160104 - SJÅFØR (RENOVASJONSBIL)
 • 9160103 - RENOVASJONSKJØRER
 • 9160102 - RENOVATØR
 • 9160101 - RENOVASJONSARBEIDER
 • 8162118 - MASKINIST (FORBRENNINGSANLEGG)
 • 8162117 - OPERATØR (FORBRENNINGSANLEGG)
 • 8162113 - FORMANN (FORBRENNINGSANLEGG)
 • 8162106 - SPESIALARBEIDER (FORBRENNINGSANLEGG)
 • 8162105 - FAGARBEIDER (FORBRENNINGSANLEGG)
 • 8162102 - KJØLEMASKINIST (FORBRENNINGSANLEGG)
 • 8122102 - OPERATØR (PRESSVERK)
 • 8211115 - OPERATØR (METALLGJENVINNING)
 • 8211116 - PRODUKSJONSMEDARBEIDER (METALLGJENVINNING)
 • 1229121 - DRIFTSSJEF (RENOVASJON)
 • 8211118 - FORMANN (METALLGJENVINNING)
 • 8211119 - JERNSKJÆRER (METALLGJENVINNING)
 • 9160123 - MILJØASSISTENT (RENOVASJON, GJENVINNING)
 • 3152132 - OPPSYNSMANN (AVFALLSDEPONI)

Andre yrker

Advokat på kontoret.

Advokat

Advokater gir juridiske råd, forhandler på vegne av klienter, og fører saker for retten.
Kvinnelig bonde mater sauer

Agronom

Agronomer arbeider med driften av en gård.
Flagg frå ulike land.

Ambassadør

Ambassadørens hovedoppgave er å ivareta Norges interesser i landet han eller hun er utsendt til.
Verneverdige bygninger på Bryggen i Bergen.

Antikvar

Antikvaren ser til at kulturminner og historisk bebyggelse bevares.
Kvinnelig pasient konsulterer kvinnelig arbeidsmedisiner.

Arbeidsmedisiner

Som arbeidsmedisiner er du lege med spesialisering på sykdommer som oppstår i arbeidsmiljøet.
Arealplanlegger ser på tegning

Arealplanlegger

En arealplanlegger jobber med planlegging og utvikling av områder, ofte en kommune, en by eller en region.
Arkeolog grev etter gamle boplasser i leire. Han bruker både lita skei og stor spade

Arkeolog

Arkeologer jobber med gjenstander og andre materielle spor fra fortidige og moderne samfunn.
Akrivar sorterer filer i arkivet.

Arkivar

Arkivarer sørger for at informasjon bevares og gjøres tilgjengelig.
To bistandsarbeidere snakker sammen på et kontor

Bistandsarbeider

Som bistandsarbeider bidrar du til at mennesker i områder rammet av krise, konflikter eller nød, får den hjelpen de har behov for.
Flere mennesker med dokumenter i hånden som snakker sammen og går ned en korridor

Diplomat

Diplomater arbeider for å skape og opprettholde et godt forhold mellom Norge og landet man er stasjonert i.
Dommer i rettssal.

Dommer

Som dommer leder du rettsmøter, og avgjør utfallet i saker ved dom.
En familerådgiver i samtale med en klient

Familierådgiver

En familierådgiver hjelper familier i vanskelige situasjoner.