Få gratis karriereveiledning på Karriereveiledning.no

Image

Yrkesbeskrivelse

Leder

Lederyrket er svært allsidig og finnes innenfor de fleste yrkesområder.

Rollen og oppgavene til en leder kan variere mye fra bedrift til bedrift – og fra nivå til nivå. Rundt 300 000 norske arbeidstakere har lederansvar, og blant disse finner vi ledere på alle nivå. 

Vanlige arbeidsoppgaver og ansvarsområder for lederen kan være:

 • ha det overordnede ansvaret for bedriften eller virksomheten
 • fremstå som bedriftens ansikt utad
 • ansvar for at bedriften går godt
 • ansvar for at medarbeidere trives på jobb
 • ansvar for at bedriften følger de lover og regler den plikter å følge
 • fastsette mål og jobbe for å innfri disse
 • planlegge budsjettet og overholde det
 • sørge for at bedriften fører godt regnskap  

Som leder kan du være ansatt i alt fra store multinasjonale selskaper til små selskap med én eller to ansatte. Ledelsesbegrepet innebærer derfor mye variasjon, og det vil kreves ulike egenskaper for ulike typer roller.

Du kan være leder på mange nivåer. I en stor bedrift vil det ofte finnes ulike ledere med ulike ansvarsområder. Disse vil fungere som mellomleder, avdelingsleder, prosjektleder, personalleder eller lignende.

Din faglige bakgrunn vil som regel avgjøre hvilket arbeidsområde du har som leder. Vanlige arbeidsområder kan være økonomi, juss, IKT, produksjon, logistikk, salg og service, personal, produksjon, kommunikasjon, forskning, media, kultur (teater, kino, museum, bibliotek) – eller du kan ha hele bedriften som ansvarsområde.

Andre vanlige stillingsbetegnelser kan være direktør, avdelingsleder, teamleder, daglig leder, sjef, manager, personalsjef, markedssjef, økonomisjef, bestyrer og annet.

En leder må ha inngående kunnskap om det bedriften leverer, produserer eller tilbyr, og bedriftens ansatte. Som leder må du være brennende opptatt av at bedriften eller organisasjonen skal lykkes.

Hvor jobber ledere ?

Ledere finner vi overalt, både i det offentlige og i det private næringsliv, i små og store bedrifter, og på en rekke forskjellige nivåer innad i bedriftene.

Personlige egenskaper

Som leder må du ha evnen til å lede andre, ta beslutninger og inspirere dine ansatte til å gjøre en best mulig innsats. Du må være god til å samarbeide og kunne kommunisere godt med både medarbeiderne dine og for eksempel investorer, politikere og media. 

Utdanning

Det finnes ingen formelle utdanningskrav for å være leder. Noen ledere har lite utdanning, mens andre har lang utdanning og mye arbeidserfaring. Generelt stilles det imidlertid stadig strengere krav fra bedrifter som ansetter personer i lederposisjoner.

Det finnes mange studieløp innenfor organisasjon og ledelse. Mange ledere har dessuten økonomisk eller administrativ utdannelse.

Det finnes også en rekke tilbud til lederutdannelse utenfor de vanlige utdanningsinstitusjonene, eksempelvis i Forsvaret og gjennom politiske partier.

Etter- og videreutdanning
Det tilbys en rekke muligheter for etter- og videreutdanning for ledere. Både universiteter, høgskoler og andre institusjoner tilbyr dette.

Se kurs- og etterutdanningstilbud hos organisasjonen Lederne

Bedrifter

Leder i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 1219 - Andre administrative ledere
 • 1211 - Finans- og økonomisjefer
 • 1212 - Personalsjefer
 • 1213 - Strategi- og planleggingssjefer
 • 1223 - Forsknings- og utviklingsledere
 • 1221 - Salgs- og markedssjefer
 • 1330 - Ledere av IKT-enheter
 • 1323 - Ledere av bygge- og anleggsvirksomhet
 • 1321 - Ledere av industriproduksjon mv.
 • 1324 - Ledere av logistikk og transport mv.
 • 1322 - Ledere av olje- og gassutvinning mv.
 • 1343 - Ledere av eldreomsorg
 • 1346 - Ledere av forsikring og finansvirksomhet
 • 1342 - Ledere av helsetjenester
 • 1341 - Ledere av omsorgstjenester for barn
 • 1344 - Ledere av sosialomsorg
 • 1345 - Ledere av utdanning og undervisning
 • 1312 - Ledere innen akvakultur mv.
 • 1439 - Andre daglige ledere i tjenesteytende virksomheter
 • 1431 - Sports-, rekreasjons- og kultursenterledere
 • 1411 - Hotellsjefer
 • 1412 - Restaurantsjefer
 • 1420 - Varehandelssjefer
 • 1120 - Administrerende direktører
 • 1114 - Toppledere i interesseorganisasjoner
 • 1112 - Toppledere i offentlig administrasjon

Sist kvalitetsikret den 23. november 2016, av Lederne