Gjennomgått i samarbeid med Advokatforeningen 21. juni 2023

Advokatassistent

En advokatassistent avlaster advokater med praktiske og faglige oppgaver.

Arbeidsoppgaver

Som advokatassistent har du spesialisert deg til å jobbe i team med advokater og jurister, og du er advokatens medhjelper.

Advokatassistenten har gode kunnskaper om lover og forskrifter, og har både erfaring og utdanning til å kunne gjøre selvstendige arbeidsoppgaver.

Vanlige arbeidsoppgaver for en advokatassistent:

 • jobbe med kontraktsrett, kjøpsrett, arbeidsrett og personrett
 • innhente opplysninger fra offentlige registre, som for eksempel Brønnøysundregistrene
 • dokumentere og sende inn meldinger til for eksempel Altinn og Brønnøysundregistrene
 • skrive grunnleggende selskapsdokumenter (stiftelsesdokument, selskapsvedtak, aksjeeierbok, aksjebevis m.m.)
 • skrive og sende inn skjøter, pantobligasjon og lignende dokumentasjon knyttet til fast eiendom
 • hjelpe til under eiendomsmegling
 • skrive skjøter, testamenter og ektepakter
 • arbeide med konkurs- og dødsbo
 • skrive klientkontakt og delta på møter

Stillingstitlene advokatassistent og advokatsekretær, brukes ofte om hverandre. Vanligvis har advokatassistenter arbeidsoppgaver som er mer jusrelatert, mens advokatsekretærer tilrettelegger for det daglige arbeidet på kontoret.

Advokatassistent DNA er en beskyttet tittel som kan bare brukes av de som har gjennomført advokatforeningens advokatassistentutdanning og har jobbet som advokatsekretær i tre år.

Hvor jobber advokatassistenter?

Advokatassistenter jobber på advokatkontor, i offentlig forvaltning eller i næringslivet. Du kan også utføre oppgaver i domstolene eller i politiet.

Bli med en advokatassistent på jobb

Hvordan er det å jobbe som advokatassistent?

Intervjuer

Advokatassistent DNA

Hege Karin Rødfjell

Advokatassistentene hos LO er i en særstilling erfaringsmessig, vi får virkelig bruke utdannelsen vår og jobber mye juridisk.

Viktige egenskaper for en advokatassistent

Du bør ha gode kommunikasjonsevner både muntlig og skriftlig. Du jobber med mennesker, og diskresjon er viktig. Du bør beherske engelsk og gjerne flere fremmedspråk. Jobben krever at du kan arbeide selvstendig, og at du er rask og nøyaktig.

Hva tjener advokatassistenter?

Hvordan utdanner du deg til advokatassistent?

En advokatassistent har ikke juss-utdanning, men en kortere juridisk relatert utdanning, som kvalifiserer for noen typer juridisk arbeid. Det er flere skoler som tilbyr kortere utdanninger, se oversikten nedenfor. 

For å kunne bruke tittelen advokatassistent DNA må du ta advokatassistent utdanningen i regi av juristenes utdanningssenter.  I tillegg til utdanningen må du ha minimum tre års praksis som advokatsekretær i full stilling. Du kan imidlertid avlegge eksamen før praksiskravet er oppfylt hundre prosent. Deltidsstudiet tar 1,5 år.

Hvilke utdanninger er vanligst for advokatassistenter?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022.

Hva jobber advokatassistentutdannede med?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 543104 - Fagskoleutdanning, advokatassistent, ettårig
 • 543110 - Fagskoleutdanning, advokatassistent, halvårig
 • 543207 - Fagskoleutdanning, juridisk assistent, ettårig
 • 543203 - Fagskoleutdanning, juridisk kontormedarbeider, halvårig

Bedrifter: Hvor jobber advokatassistenter?

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med advokatassistenter

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 4113103 - ADVOKATSEKRETÆR
 • 4113127 - ADVOKATASSISTENT

Andre yrker

Advokat på kontoret.

Advokat

Advokater gir juridiske råd, forhandler på vegne av klienter, og fører saker for retten.
Advokatsekretær på kontoret.

Advokatsekretær

Advokatsekretærer sørger for at advokatkontoret fungerer på en effektiv måte.
To personer i fullt militærutstyr med kamuflasje

Ansatt i Forsvaret

Du kan være ansatt både sivilt og militært i Forsvaret og jobbe i en rekke forskjellig yrker.
To ansatte på et apotek som hjelper en kunde over disken

Apoteker

Som apoteker er du daglig leder for et apotek, og har både faglig og administrativt ansvar.
Arealplanlegger ser på tegning

Arealplanlegger

En arealplanlegger jobber med planlegging og utvikling av områder, ofte en kommune, en by eller en region.
Akrivar sorterer filer i arkivet.

Arkivar

Arkivarer sørger for at informasjon bevares og gjøres tilgjengelig.
Brannkonstabel slukker brann

Brannkonstabel

Som brannkonstabel slokker du branner, og driver med rednings- og sikkerhetsarbeid i brannvesenet.
Dommer i rettssal.

Dommer

Som dommer leder du rettsmøter, og avgjør utfallet i saker ved dom.
Etterforsker samler bevis fra en bil.

Etterforsker

En etterforsker samler opplysninger for å finne ut om noe ulovlig har skjedd.
En kvinnelig fengselsbetjent i uniform står ute og snakker med en mannlig innsatt i oransje klær.

Fengselsbetjent

Fengselsbetjenter har ansvar for å følge opp, veilede og motivere mennesker som soner fengselsstraff.
Forsikringsrådgiver snakker med kunde.

Forsikringsrådgiver

Forsikringsrådgivere gir informasjon, tilbud og råd til kunder om hvilke forsikringer de har behov for, og inngår forsikringsavtaler.
Fylkesskogmester som ser på en avkappet granstamme

Fylkesskogmester

En fylkesskogmester jobber med skogbruk, miljøtiltak og næringsutvikling knyttet til skog.