Gjennomgått i samarbeid med Seksjon for byutvikling, Tromsø kommune. 30. august 2023

Arealplanlegger

En arealplanlegger jobber med planlegging og utvikling av områder, ofte en kommune, en by eller en region.

Arbeidsoppgaver

Arealplanleggeren jobber med arealforvaltning og utvikling på lokalt og regionalt nivå. En arealplanlegger jobber etter plan – og bygningsloven og må derfor ha god innsikt i, og forståelse for rammene i denne loven.

Arealplanleggeren har kunnskap om natur-, miljø- og landskapsgeografiske problemstillinger og om hensyn til vern av områder. Du kan arbeide med planer på ulike nivåer og med ulik detaljeringsgrad, og du kan analysere konsekvenser av ulike alternativer.

En arealplanlegger har spesialisert kunnskap om infrastruktur og spiller en viktig rolle i planleggingen av gode, trygge og effektive områder for samferdsel.

Vanlige arbeidsoppgaver for en arealplanlegger:

 • utarbeide for eksempel reguleringsplaner og kommuneplanens arealdel
 • saksbehandle private reguleringsplaner
 • arbeid med by- og stedsutvikling
 • fremskaffe beslutningsgrunnlag for politikere og ledere som skal fatte beslutninger
 • nærings – og lokaliseringsanalyser
 • informasjon og publikumskontakt

Som arealplanlegger må du håndtere avveininger mellom vekst, vern og klimahensyn i planlegging.

Arealplanleggeren samarbeider ofte med politikere, næringsliv, utbyggere, innbyggere og offentlige aktører som har oppgaver innen arealforvaltningen. 

Yrket arealplanlegger har mange fellestrekk med samfunnsplanlegger. Begge yrkesgruppene har kunnskaper om planteori, historikk, lover og system på feltet.

Forskjeller mellom de to yrkene er at arealplanleggeren blant annet arbeider mer med kart, fysisk infrastruktur, GIS (Geografisk informasjonssystem), plan- og eiendomsforhold og med byer.

Hvor jobber Arealplanleggere?

Arealplanleggere arbeider på ulike nivå i det offentlige, som kommuner, fylkeskommuner og i etater som Statens vegvesen eller Jernbaneverket.

I det private næringsliv kan du jobbe som arealplanlegger i konsulentselskaper som utarbeider reguleringsplaner for eksempelvis utbyggere eller kommuner. 

Hvordan er det å jobbe som arealplanlegger?

Intervjuer

Portrettbilde av arealplanlegger Iselin Heggheim

Arealplanlegger

Iselin Heggheim

– Arealplanlegging handler om noe som skal skje langt frem i tid og det gjør at du må ha et overordnet blikk på prosjektet, samtidig som du har et øye for detaljene forteller Iselin Heggheim

Passer jeg til å bli arealplanlegger?

Du bør ha god samfunnsforståelse og interesse for samfunnsutvikling. Du bør like utrednings- og analysearbeid. Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner er viktig, og du må kunne håndtere interessekonflikter som kan oppstå i arbeidet. 

Hva tjener Arealplanleggere?

Hvordan utdanner du deg til arealplanlegger?

Du kan studere samfunns- og arealplanlegging på bachelor og masternivå. Utdanningen er flerfaglig. Selv om sammensetningen av fag varierer noe, har alle utdanninger elementer av samfunnsfag og av fysisk planlegging og teknologi, som geografiske informasjonssystemer (GIS). Utdanningen gir deg også kunnskaper innen planleggingsmetode og ledelse av planprosesser. 

Tittelen arealplanlegger er ikke beskyttet og krever derfor ingen spesiell utdanning. Ofte krever arbeidsgiver minimum bachelor, noen ganger utdanning på masternivå. Arkitektutdannede kan også bli ansatt som arealplanlegger. 

Hvilke utdanninger er vanligst for Arealplanleggere?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022.

Hva jobber arealplanleggerutdannede med?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 739916 - Master, by- og regionplanlegging, femårig
 • 757904 - Master, teknologi, byutvikling og urban design, toårig
 • 757206 - Master, landskapsarkitektur, femårig
 • 757110 - Master, fysisk planlegging, toårig
 • 757109 - Master, arealplanlegging og eiendomsfag, femårig
 • 757102 - Cand.agric.-utdanning, landskapsarkitektur
 • 757101 - Cand.agric.-utdanning, arealplanlegging og eiendomsfag
 • 657109 - Bachelor, landmåling og eiendomsdesign, treårig
 • 657102 - Høgskolekandidat, jordskifte, toårig
 • 656901 - Geografiske informasjonssystemer (GIS), ettårig
 • 651419 - Bachelor, landskapsplanlegging, treårig
 • 651412 - Landskapsforvaltning og planlegging, treårig
 • 781401 - Master, veg og jernbane, studieretning veg, 1½-årig
 • 733113 - Master, samfunnsplanlegging og kulturforståelse, toårig

Bedrifter: Hvor jobber Arealplanleggere?

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med Arealplanleggere

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 2141126 - KOMMUNEPLANLEGGER
 • 2141113 - AREALPLANLEGGER
 • 2141105 - BYPLANLEGGER

Andre yrker

Advokat på kontoret.

Advokat

Advokater gir juridiske råd, forhandler på vegne av klienter, og fører saker for retten.
Kolleger i prat på kontor

Advokatassistent

En advokatassistent avlaster advokater med praktiske og faglige oppgaver.
Advokatsekretær på kontoret.

Advokatsekretær

Advokatsekretærer sørger for at advokatkontoret fungerer på en effektiv måte.
Kvinnelig bonde mater sauer

Agronom

Agronomer arbeider med driften av en gård.
Flagg frå ulike land.

Ambassadør

Ambassadørens hovedoppgave er å ivareta Norges interesser i landet han eller hun er utsendt til.
En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

Animatør

Animasjon handler om å skape liv og bevegelse. Som animatør bør du være kreativ og ha interesse for film og skuespill.
Menneske som ruller ferdigplen.

Anleggsgartner

Anleggsgartnere bygger, drifter og vedlikeholder uteområder.
To personer i fullt militærutstyr med kamuflasje

Ansatt i Forsvaret

Du kan være ansatt både sivilt og militært i Forsvaret og jobbe i en rekke forskjellig yrker.
Verneverdige bygninger på Bryggen i Bergen.

Antikvar

Antikvaren ser til at kulturminner og historisk bebyggelse bevares.
Kvinnelig pasient konsulterer kvinnelig arbeidsmedisiner.

Arbeidsmedisiner

Som arbeidsmedisiner er du lege med spesialisering på sykdommer som oppstår i arbeidsmiljøet.
Arkeolog grev etter gamle boplasser i leire. Han bruker både lita skei og stor spade

Arkeolog

Arkeologer jobber med gjenstander og andre materielle spor fra fortidige og moderne samfunn.
En arkitekt ser på tegninger av et hus på en datamaskin

Arkitekt

Arkitekter jobber med å utforme hus, bygninger og byer og steder.

Relaterte lenker