Image
Arealplanlegger ser på tegning
Lenke

Yrkesbeskrivelse

Arealplanlegger

En arealplanlegger jobber med planlegging og utvikling av områder, ofte en kommune, en by eller en region.

Som arealplanlegger jobber du med arealforvaltning og utvikling på lokalt og regionalt nivå. 

Arealplanleggeren har kunnskap om natur-, miljø- og landskapsgeografiske problemstillinger og om hensyn til vern av områder. Du kan arbeide med planer på ulike nivåer og med ulik detaljeringsgrad, og du kan analysere konsekvenser av ulike alternativer.

Vanlige arbeidsoppgaver for en arealplanlegger:

 • utarbeide for eksempel reguleringsplaner og kommuneplanens arealdel
 • saksbehandle private reguleringsplaner
 • arbeid med by- og stedsutvikling
 • fremskaffe beslutningsgrunnlag for politikere og ledere som skal fatte beslutninger
 • nærings – og lokaliseringsanalyser
 • informasjon og publikumskontakt

Som arealplanlegger må du håndtere avveininger mellom vekst, vern og klimahensyn i planlegging.

Arealplanleggeren samarbeider ofte med politikere, næringsliv, utbyggere, innbyggere/publikum og offentlige aktører som har oppgaver innen arealforvaltningen. 

Yrket arealplanlegger har mange fellestrekk med samfunnsplanlegger. Begge yrkesgruppene har kunnskaper om planteori, historikk, lover og system på feltet.

Forskjeller mellom de to yrkene er at arealplanleggeren blant annet arbeider mer med kart, fysisk infrastruktur, GIS (Geografisk informasjonssystem), plan- og eiendomsforhold og med urbanitet/byform.

Hvor jobber Arealplanleggere ?

Arealplanleggere arbeider på ulike nivå i det offentlige, som kommuner, fylkeskommuner og i etater som Statens vegvesen eller Jernbaneverket.

I det private næringsliv kan du jobbe som arealplanlegger i konsulentselskaper som utarbeider reguleringsplaner for eksempelvis utbyggere eller kommuner. 

Personlige egenskaper

Du bør ha god samfunnsforståelse og interesse for samfunnsutvikling. Du bør like utrednings- og analysearbeid. Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner er viktig, og du må kunne håndtere interessekonflikter som kan oppstå i arbeidet. 

Utdanning

Du kan studere samfunns- og arealplanlegging på bachelor og masternivå. Utdanningen er flerfaglig. Selv om sammensetningen av fag varierer noe, har alle utdanninger elementer av samfunnsfag og av fysisk planlegging og teknologi, som geografiske informasjonssystemer (GIS). Utdanningen gir deg også kunnskaper innen planleggingsmetode og ledelse av planprosesser. 

Tittelen arealplanlegger er ikke beskyttet og krever derfor ingen spesiell utdanning. Ofte krever arbeidsgiver minimum bachelor, noen ganger utdanning på masternivå. Arkitektutdannede kan også bli ansatt som arealplanlegger. 

Hva jobber arealplanleggerutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå. Tall fra høsten 2022. Forklaring til statistikken

 • 757206 - Master, landskapsarkitektur, femårig
 • 757101 - Cand.agric.-utdanning, arealplanlegging og eiendomsfag
 • 757102 - Cand.agric.-utdanning, landskapsarkitektur
 • 757109 - Master, arealplanlegging og eiendomsfag, femårig
 • 757110 - Master, fysisk planlegging, toårig
 • 757904 - Master, teknologi, byutvikling og urban design, toårig
 • 739916 - Master, by- og regionplanlegging, femårig
 • 651419 - Bachelor, landskapsplanlegging, treårig
 • 651412 - Landskapsforvaltning og planlegging, treårig
 • 657109 - Bachelor, landmåling og eiendomsdesign, treårig
 • 657102 - Høgskolekandidat, jordskifte, toårig
 • 656901 - Geografiske informasjonssystemer (GIS), ettårig

Bedrifter

Arealplanlegger i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 2141113 - AREALPLANLEGGER
 • 2141105 - BYPLANLEGGER
 • 2141126 - KOMMUNEPLANLEGGER

Sist kvalitetssikret den 31. mai 2019, av KS, avdeling Samferdsel, plan og miljø