Gjennomgått i samarbeid med Utmarksforvaltningen AS 30. november 2022

Utmarksforvalter

Utmarksforvalteren følger opp lover om jakt og fangst av vilt, fiske, naturmangfold, friluftsliv, skogbruk og motorferdsel.

Arbeidsoppgaver

Som utmarksforvalter arbeider du med spørsmål og oppgaver knyttet til utmark. Jobben innebærer arbeid med saker som gjelder natur og miljø, vilt og innlandsfiske, arealplanlegging eller bistand til grunneiere.

Arbeidsoppgaver og ansvarsområde varierer mye avhengig av hvor du er ansatt. I privat næringsliv er utmarkforvaltere oppdragsbaserte, og er avhengige av å få oppdrag, ofte fra statsforvaltere, kommuner og vannområder. Oppdragene går ofte ut på å kartlegge naturtyper, arter og fremmedarter, og å vurdere tiltak for å bevare og forbedre leveområder. 

Vanlige arbeidsoppgaver for en utmarksforvalter:

 • ansvar for saker som handler om utmarksområdene i kommunen
 • ansvar for daglig drift og oppfølging av blant annet naturmangfoldslov, friluftslov, lakse- og innlandsfiskelov, skogbrukslov, viltlov og motorferdselslov
 • administrativt ansvarlig for blant annet konsesjonssaker
 • hjelpe grunneiere med å utvikle turisme og utmarksaktiviteter på eiendommene 
 • planlegge, gjennomføre og rapportere feltarbeid.
 • skrive søknader og tilbud i anbudsrunder. 

Utmarksforvalteren er ofte leder eller deltaker i flere utviklingsprosjekter som skal bedre forholdene for næringsdrift i utmark. Som utmarksforvalter samarbeider du tett med representanter fra statlige direktorater.

Hvor jobber utmarksforvaltere?

Du kan jobbe både i det offentlige og for private aktører. Eksempler på arbeidsplasser kan være kommuner, bedrifter knyttet til utmarksvirksomhet eller skogeierforeninger.

Intervjuer

Portrettbilde av utmarkskonsulent Nikolai Aarseth Krøgenes

Utmarkskonsulent

Nikolai Aarseth Krøgenes

I sommerhalvåret har jeg mange dager hvor jeg er ute og samler inn data hele dagen, mens i vinterhalvåret er det mer kontordager med planlegging og møter, forteller utmarkskonsulent Nikolai Aarseth Krøgenes.

Viktige egenskaper

Du må kunne arbeide systematisk, være ansvarsbevisst og resultatorientert. Du må ha god kompetanse innen alle deler av utmarksvirksomheten. Du må også ha gode administrative egenskaper, og være i stand til å lede prosjekter og nå mål.

Lønn

Utdanning

Det er ingen formelle krav til hva en utmarksforvalter skal være utdannet som, men i de fleste tilfeller kreves det høyere utdanning i et relevant fag. Det kan være skogfag, naturressurser eller miljørelaterte fag. 

Etter- og videreutdanning
Utmarksforvalteren kan ta videreutdanning innen relevante fagfelt. Blant disse kan være ulike skogbruksrelaterte emner, samt ledelse, økonomi eller administrasjon.

De vanligste jobbene blant skogbruksutdannede

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 774102 - Master, skogbruksfag, toårig
 • 751411 - Master, økologi og naturforvaltning, toårig
 • 674105 - Bachelor, utmarksforvaltning, treårig
 • 674103 - Høgskolekandidat, utmarksforvaltning, treårig
 • 6741 - Skogbruk
 • 651905 - Bachelor, biologi, treårig
 • 651418 - Bachelor, økologi og naturforvaltning, treårig
 • 574101 - Utmarkstekniker, toårig
 • 474901 - Utdanning i utmarksfag
 • 751401 - Cand.agric.-utdanning, naturforvaltning
 • 651415 - Høgskolekandidat, naturforvaltning, treårig
 • 379902 - Landbruk og naturforvaltning, VK I
 • 851405 - Ph.d.-program, naturforvaltning

Bedrifter som ansetter utmarksforvaltere

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med utmarksforvaltere

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 3213120 - UTMARKSKONSULENT

Andre yrker

Kolleger i prat på kontor

Advokatassistent

En advokatassistent avlaster advokater med praktiske og faglige oppgaver.
Advokatsekretær på kontoret.

Advokatsekretær

Advokatsekretærer sørger for at advokatkontoret fungerer på en effektiv måte.
Kvinnelig bonde mater sauer

Agronom

Agronomer arbeider med driften av en gård.
Menneske som ruller ferdigplen.

Anleggsgartner

Anleggsgartnere bygger, drifter og vedlikeholder uteområder.
To ansatte på et apotek som hjelper en kunde over disken

Apoteker

Som apoteker er du daglig leder for et apotek, og har både faglig og administrativt ansvar.
Arealplanlegger ser på tegning

Arealplanlegger

En arealplanlegger jobber med planlegging og utvikling av områder, ofte en kommune, en by eller en region.
Akrivar sorterer filer i arkivet.

Arkivar

Arkivarer sørger for at informasjon bevares og gjøres tilgjengelig.
Avløser på gård foran traktor.

Avløser

En avløser jobber i landbruket og tar over det daglige arbeidet for bonden på en gård.
Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemiker

En biokjemiker forsker på biokjemiske prosesser i levende organismer.
Kvinnelig biolog sitter på huk ved en bekk og ser på vannprøve i reagensglass

Biolog

Biologer jobber med dyre- og planteliv og arbeider både ute i felt og på laboratorier.
Bioteknolog i laboratorium

Bioteknolog

Bioteknologer bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkter.
Blomsterdekoratør velger ut blomster

Blomsterdekoratør

Som blomsterdekoratør lager du blomsterarbeider til små og store begivenheter og arrangementer.