Kvalitetssikret av Samfunnsøkonomene 13. oktober 2022

Samfunnsøkonom

Samfunnsøkonomer forutsier den økonomiske utviklingen og gir råd basert på dette.

Arbeidsoppgaver

Samfunnsøkonomer skal se et helhetlig bilde av økonomien i samfunnet. Som samfunnsøkonom kan du jobbe med både mikroøkonomi og makroøkonomi. 

Mikroøkonomi ser for eksempel på hvordan husholdninger og bedrifter tilpasser seg markedet og hvordan knappe ressurser brukes. Makroøkonomi betyr at du ser på større enheter, for eksempel sammenhenger mellom nasjonalprodukt, rentenivå, arbeidsledighet og inflasjon. 

Vanlige arbeidsoppgaver for en samfunnsøkonom:

 • gi råd til myndighetene, for eksempel om offentlige utgifter, arbeidsmarkedstiltak og næringspolitikk
 • lage prognoser, for eksempel av renta og arbeidsmarkedet eller arbeidsledighet
 • passe på at samfunnsøkonomiske hensyn ivaretas i regelverk, for eksempel innenfor skatt og konkurransepolitikk
 • bidra til et godt faglig grunnlag gjennom tall- og utredningsarbeid
 • skrive notater, artikler og rapporter, og presentere dem.

En samfunnsøkonom kan jobbe innenfor en rekke områder og arbeidsoppgavene varierer etter hvor du arbeider. 

I det private næringslivet jobber samfunnsøkonomer ofte med å forutsi hvordan økonomien vil utvikle seg. Da bruker de makroøkonomiske modeller for å utrede problemstillinger. De kan eksempelvis arbeide i konsulentvirksomhet eller oppdragsforskning. 

I offentlig sektor kan ulike arbeidsområder være for eksempel pengepolitikk, finanspolitikk, finansmarkeder, arbeidsmarked, energi og næring.

Forskjellen på samfunnsøkonomer og andre økonomer er hva som studeres. Grovt sett har bedriftsøkonomer bedriften som studieobjekt, mens samfunnsøkonomer har økonomien i samfunn som studieobjekt.

Samfunnsøkonom er ikke en beskyttet tittel

Hvor jobber samfunnsøkonomer?

Typiske arbeidssteder er den delen av offentlig sektor som har ansvar for makroøkonomisk politikk og modellframskrivninger, som eksempelvis Finansdepartementet, Norges Bank, Statistisk sentralbyrå og Finanstilsynet. Samfunnsøkonomer jobber også i mer mikroorienterte departementer og etater, som Arbeidsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Olje- og energidepartementet, Konkurransetilsynet, NAV og NVE.

Mange samfunnsøkonomer jobber i privat sektor. Store banker og andre finansinstitusjoner har ofte egne makroøkonomer. Næringslivet sysselsetter også samfunnsøkonomer med spesialisering på andre områder, for eksempel foretaks- og ressursøkonomi. Andre store arbeidsgivere er konsulentselskaper og private forskningsinstitusjoner.

Intervjuer

Gards jobb i NITO er å vurdere medlemmenes innspill til styresmaktene i klima -og miljøpolitiske saker.

Samfunnsøkonom

Gard Løken Frøvoll

– Samfunnsøkonomien gir noen nyttige briller å analysere samfunnet gjennom, og dette er briller man har glede av hele livet, sier Gard.

Viktige egenskaper

Samfunnsøkonomen bør være analytisk anlagt, flink til å finne kjernen i komplekse problemstillinger og til å se ulike ting i en større sammenheng. Det er viktig å trives med matematikk.

Lønn

Utdanning

De vanligste jobbene blant samfunnsøkonomiutdannede

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 734903 - Mag.art.-utdanning, samfunnsøkonomi
 • 734902 - Høyere avdeling for siviløkonomer, samfunnsøkonomi
 • 7349 - Samfunnsøkonomiske fag, andre
 • 734104 - Master, samfunnsøkonomi, femårig
 • 734103 - Master, samfunnsøkonomi, toårig
 • 734102 - Cand.polit.-utdanning, samfunnsøkonomi
 • 734101 - Cand.oecon.-utdanning, samfunnsøkonomi
 • 7341 - Samfunnsøkonomi
 • 8349 - Samfunnsøkonomiske fag, andre

Arbeidsmarked

Bedrifter med samfunnsøkonomer

 • 2541143 - FORSKER (SAMFUNNSØKONOMI)
 • 2541140 - UTREDNINGSLEDER (SAMFUNNSØKONOMI)
 • 2541139 - RÅDGIVER (SAMFUNNSØKONOMI)
 • 2541118 - SOSIALØKONOM
 • 2541115 - ØKONOMIRÅDGIVER (SAMFUNNSØKONOMI)
 • 2541102 - SAMFUNNSØKONOM

Andre yrker

Advokat på kontoret.

Advokat

Advokater gir juridiske råd, forhandler på vegne av klienter, og fører saker for retten.
Kvinnelig bonde mater sauer

Agronom

Agronomer arbeider med driften av en gård.
Fasaden av Oslo Børs.

Aksjemegler

En aksjemegler kjøper og selger aksjer og andre aksjelignende verdipapirer.
Aktuar jobber med analyse.

Aktuar

En aktuar regner ut finansiell risiko og jobber som oftest i et forsikringsselskap.
Flagg frå ulike land.

Ambassadør

Ambassadørens hovedoppgave er å ivareta Norges interesser i landet han eller hun er utsendt til.
Verneverdige bygninger på Bryggen i Bergen.

Antikvar

Antikvaren ser til at kulturminner og historisk bebyggelse bevares.
Kvinnelig pasient konsulterer kvinnelig arbeidsmedisiner.

Arbeidsmedisiner

Som arbeidsmedisiner er du lege med spesialisering på sykdommer som oppstår i arbeidsmiljøet.
Arealplanlegger ser på tegning

Arealplanlegger

En arealplanlegger jobber med planlegging og utvikling av områder, ofte en kommune, en by eller en region.
Arkeolog grev etter gamle boplasser i leire. Han bruker både lita skei og stor spade

Arkeolog

Arkeologer jobber med gjenstander og andre materielle spor fra fortidige og moderne samfunn.
Akrivar sorterer filer i arkivet.

Arkivar

Arkivarer sørger for at informasjon bevares og gjøres tilgjengelig.
To bistandsarbeidere snakker sammen på et kontor

Bistandsarbeider

Som bistandsarbeider bidrar du til at mennesker i områder rammet av krise, konflikter eller nød, får den hjelpen de har behov for.
Butikkhyller. I bakgrunnen går det to mennesker med handlevogn, de er ute av fokus.

Butikksjef

En butikksjef har ansvar for den daglige driften av en butikk.

Relaterte lenker