Image
Grunnskolelærer underviser barn i klasserom

Yrkesbeskrivelse

Grunnskolelærer

En grunnskolelærer arbeider med elever fra 1–10. klasse.

Grunnskolelærere er lærere i grunnskolen, og spesialiserer seg til å jobbe med 1. til 7. trinn eller 5. til 10.

Som grunnskolelærer skal du tilrettelegge for læring, utvikling og gode holdninger hos barn og unge. Det betyr at du skal forberede, gjennomføre og vurdere undervisningen på bakgrunn av skolens verdigrunnlag og læreplanene for fagene.

Du bruker den faglige, pedagogiske og profesjonsetiske kompetansen din for å legge til rette for at alle elever kan lære på en best mulig måte. Med profesjonsetikk menes at du baserer ditt arbeid på etiske verdier som for eksempel respekt, personvern, menneskeverd og profesjonell integritet. 

Noen elever kan ha behov for ekstra hjelp, og da skal du bidra til å få laget et pedagogisk opplegg som gjør det enklere for disse barna å lære. Dette kan gjerne gjøres i samarbeid med en spesialpedagog

I tillegg til undervisning i ulike skolefag spiller læreren en viktig rolle i barn og unges sosialisering. Grunnskolelæreren skal engasjere seg i elevenes skolehverdag, og følge med på hver enkelt elevs personlige utvikling – både faglig og sosialt. Som lærer må du også håndtere mange ulike situasjoner, for eksempel mobbing.

Grunnskolelæreren samarbeider tett med lærerkolleger, rektor/skoleleder, undervisningsinspektør, avdelingsleder og andre ansatte ved skolen. Det er også viktig å ha et godt samarbeid med foreldre.

Grunnskolelærer var tidligere kalt allmennlærer. Tittelen allmennlærer vil sannsynligvis brukes i mange år fremover for lærere som underviser i grunnskolen. Grunnskolelærerutdanningen er nå en mastergrad, og nyutdannede grunnskolelærere er lektorer. Lektor er egentlig tittelen på en lærer som har tatt en mastergrad, men brukes ofte om lærere som underviser i videregående opplæring.

Grunnskolelærere kan også ha tittelen adjunkt.

 

Hvor jobber grunnskolelærere ?

Som grunnskolelærer kan du jobbe i grunnskolen, det vil si barne- og ungdomsskolen. Du er også kvalifisert til å jobbe i voksenopplæringen.

Med ekstra pedagogisk utdanning kan du også jobbe i barnehage, og med barn med lærevansker eller forskjellige utviklingshemminger.

Personlige egenskaper

Som lærer er det viktig at du liker å jobbe med mennesker og takler godt at arbeidshverdagen ofte er litt uforutsigbar. Du må ha evnen til å se elevene som en gruppe som skal fungere godt sammen, og styrke hverandre. Samtidig må du klare å se hver enkelt elev sine evner, interesser og behov. Det er også viktig å holde seg oppdatert på ny tilgjengelig kunnskap og forskning på området.

Utdanning

Etter- og videreutdanning
Som lærer har du en rekke muligheter dersom du ønsker videreutdanning. Du kan eksempelvis videreutdanne deg innen pedagogikk eller du kan fordype deg videre i enkeltfag. Slike videreutdanningsmuligheter tilbys ved de fleste høgskoler og universiteter i Norge.

Du kan også lese mer om etter- og videreutdanning for lærer hos Utdanningsdirektoratet.

Hva jobber lærerutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tall fra høsten 2019. Forklaring til statistikken

 • 7221 - Allmenn-/grunnskolelærerutdanninger
 • 722101 - Master, grunnskolens norskfag, toårig
 • 6221 - Allmenn-/grunnskolelærerutdanninger
 • 622199 - Allmenn-/grunnskolelærerutdanning, uspesifisert, lavere nivå
 • 622101 - Allmennlærerutdanning, fireårig
 • 622104 - Lærerhøgskole, treårig
 • 6234 - Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag, lærerutdanninger
 • 623801 - Praktisk-pedagogisk utdanning for universitets- og høgskolekandidater
 • 6252 - Videreutdanninger for lærere, humanistiske og estetiske fag
 • 6256 - Videreutdanninger for lærere, naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag
 • 6253 - Videreutdanninger for lærere, pedagogikk
 • 6254 - Videreutdanninger for lærere, samfunnsfag og juridiske fag
 • 6251 - Videreutdanninger for lærere, uspesifisert
 • 625101 - Videreutdanning for allmenn-/grunnskolelærere og førskole-/barnehagelærere, uspesifisert
 • 6255 - Videreutdanninger for lærere, økonomiske og administrative fag

Hva er de vanligste utdanningene for grunnskolelærere ?

Kilde: Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tall fra høsten 2019.

Bedrifter

Grunnskolelærer i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 3310108 - GRUNNSKOLELÆRER
 • 3310101 - ALLMENNLÆRER
 • 3310104 - LÆRER (GRUNNSKOLE)
 • 3310115 - PEDAGOG (GRUNNSKOLE)
 • 3310102 - FAGLÆRER (GRUNNSKOLE)
 • 3310112 - ADJUNKT (GRUNNSKOLE)

Andre yrker

Sist kvalitetsikret den 20. april 2021, av Utdanningsforbundet, seksjon for utdanning og forskning