Kvalitetssikret av Faglig råd for naturbruk 16. februar 2022

Fisker

Fiskere driver med fangst av fisk. Arbeidet foregår på både små og store båter.

Arbeidsoppgaver

Fiskeri foregår fra båter av ulik størrelse, og med ulike redskaper. Noen fiskere har egen båt, mens de fleste er ansatte fiskere.

Mindre båter fisker vanligvis med garn, line, teiner og jukse. Større fartøy er utstyrt med tyngre redskap som not, snurrevad og trål, men enkelte driver også med line eller teiner. Noen driver også med fangst av sel og hval.

Vanlige arbeidsoppgaver for fiskeren:

 • manøvrere fiskefartøy
 • håndtering av redskap, fangst og utstyr på dekk
 • rense, fryse eller ise fiskefangst ute på havet eller på land
 • levere fangst til mottaksstasjon
 • vask og vedlikehold av fartøy og utstyr

De minste båtene fisker i kystnære farvann og de største båtene fisker oftest langt til havs, og ofte flere uker sammenhengende. Mange av arbeidsoppgavene er likevel de samme. Fiskeren er med på hele prosessen, fra redskapene tas om bord og klargjøres, til fangsten tas opp av sjøen og leveres på land.

Mindre fartøy kan ikke gå så langt ut og tar mindre fangst enn større fartøy. Dette gjør at de er avhengig av hyppigere leveringer på land og blir mer stedbunden enn større båter. Større fartøyer opererer ofte over store havområder, det er også vanlig å ha flere mannskap og skiftordninger som gjør at man får en forutsigbar fritid på disse fartøyene. De fleste fiskefartøy fisker hele året, men yrket preges av sesongfiske. Det vil si at man fisker ulike fiskeslag til ulike tider på året.

Hvor jobber fiskere ?

Fiskere med egne sjarker er gjerne bosatt langs kysten og driver fiske gjennom stort sett hele året. Fiskere som er ansatt eller eier større båter, har som regel flere "mannskap" slik at hvert skift er av en viss varighet, for eksempel en måned. 

Intervjuer

Fisker

Renat Besolov

Når Renat Besolov kjenner den kalde sjøvinden blåse i ansiktet hans den første dagen på sjøen, føler han seg som en superhelt fra Marvel.

Viktige egenskaper

Fiskere er gjerne på havet i lange perioder i strekk. Det er derfor en fordel å være glad i sjø, fiske og lagarbeid. Fiske er et fysisk krevende yrke hvor man ofte bor og jobber tett sammen med andre over tid.

Lønn

Utdanning

For å bli fisker kan du gå fiske og fangst på videregående og få fagbrev som fisker. Du lærer du å håndtere fartøy, redskap og fangst. For å bli yrkesfisker må du, og fartøyet som du ønsker å fiske fra, også oppfylle en del krav

Etter- og videreutdanning
Som fisker kan du videreutdanne deg i flere retninger innenfor maritim sektor. Du kan ta toårig teknisk fagskole for maritime fag og fiskerifag, eller treårig høyskoleutdanning, slik at du kvalifiserer deg til arbeid som styrmann/kaptein opp til klasse 1.

De vanligste jobbene blant fiske- og fangstutdannede

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 471902 - Fiskeskipperutdanning
 • 471199 - Fiske og havbruk, uspesifisert, videregående, avsluttende utdanning
 • 471101 - Fiske og fangst, Vg3

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med fiskere

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 6412107 - SELSKYTTER
 • 6412106 - SELFANGER
 • 6412103 - HVALSKYTTER
 • 6412102 - HVALFANGER
 • 6412101 - FANGSTMANN
 • 6411126 - TRÅLBAS
 • 6411125 - JUKSAFISKER
 • 6411119 - LINEEGNER
 • 6411117 - GARNFISKER
 • 6411113 - NETTMANN
 • 6411112 - NOTFISKER
 • 6411111 - SNURREVADFISKER
 • 6411109 - NOTBAS
 • 6411108 - AUTOLINEFISKER
 • 6411105 - FISKESKIPPER (KYST)
 • 6411104 - FISKER

Andre yrker

Agronom

Agronomer arbeider med driften av en gård.

Anleggsgartner

Anleggsgartnere bygger, drifter og vedlikeholder uteområder.

Ansatt i Forsvaret

Du kan være ansatt både sivilt og militært i Forsvaret og jobbe i en rekke forskjellig yrker.

Arealplanlegger

En arealplanlegger jobber med planlegging og utvikling av områder, ofte en kommune, en by eller en region.

Avløser

En avløser jobber i landbruket og tar over det daglige arbeidet for bonden på en gård.

Baker

Bakere jobber med å lage brød, bagetter, kaker og annet bakverk.

Barista

En barista lager ulike kaffedrikker i en kaffebar.

Bartender

Bartendere jobber i bar, og er en viktig servicemedarbeider som bedriftens ansikt utad.

Bas/Nettmann

En bas/nettmann er arbeidsleder på dekk på fiskefartøy.

Biokjemiker

En biokjemiker forsker på biokjemiske prosesser i levende organismer.

Biolog

Biologer jobber med dyre- og planteliv og arbeider både ute i felt og på laboratorier.

Bioteknolog

Bioteknologer bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkter.