Image
Akrivar sorterer filer i arkivet.

Yrkesbeskrivelse

Arkivar

Arkivarer sørger for at informasjon bevares og gjøres tilgjengelig.

En arkivar kan jobbe med arkiv og dokumentasjonsbehandling i forvaltningen eller i en arkivinstitusjon som bevarer historiske arkiver. Arbeidsoppgaver avhenger av arbeidssted. 

Arkivarer i arkivdanningen/forvaltningen: 

Arkivdanning handler om å skape arkiver. Som arkivar her, jobber du med dokumentforvaltning i virksomheten du er ansatt i. Her kan du ha ulike stillingsbetegnelser, som for eksempel konsulent og rådgiver.

Vanlige arbeidsoppgaver:

 • journalføring og registrering
 • kvalitetssikring
 • gjenfinning av dokumentasjon
 • oppfølging av rutiner knyttet til dokumenthåndtering

Arkivarer i arkivinstitusjoner: 

Som arkivar i arkivinstitusjoner (også kalt depotinstitusjoner) jobber du som arkivar med arkiver som er levert til arkivinstitusjoner. Det vil si arkiver som ikke lenger er i aktiv bruk i en virksomhet.

Vanlige arbeidsoppgaver:

 • katalogisering og beskrivelse av arkivene og deres historiske kontekst
 • gjøre arkiver tilgjengelig som kilder for forskere og andre
 • saksbehandling knyttet til innsyn i arkivene
 • formidling av arkiver og historie til ulike målgrupper

Arkivarer må kunne ta i bruk ny teknologi slik at man kan tilpasse arkivvirksomheten til utviklingen i faget. Det finnes IT-arkivar-stillinger i de fleste depotinstitusjonene, med krav om IT-faglig kompetanse. 

For arkivaryrket etterspørres det høyere utdanning og for arkivarer i depotinstitusjoner kreves ofte mastergrad eller lignende. 

Hvor jobber arkivarer ?

En arkivar kan jobbe både i offentlig og privat sektor. Det finnes ulike arkivarstillinger innenfor eksempelvis Arkivverket, kommunale arkivinstitusjoner, museer og andre offentlige virksomheter.

Stadig flere private bedrifter ansetter også arkivarer for å kunne ta vare på bedriftens voksende informasjonsmasse. Her kan arkivaren gjerne kalles Records Information Manager eller Document Manager.

Personlige egenskaper

Du bør være nøyaktig, strukturert og ryddig, og til enhver tid kunne ha oversikt over store mengder informasjon. Du bør like å omgås mennesker, være serviceinnstilt og kunne formidle kunnskap.

Utdanning

Arkivaren må ha høyere utdanning, gjerne arkivrelevante fag som arkivfag, historie, samfunnsvitenskapelige fag, jus, økonomi og IT. Arkivar er ikke en beskyttet tittel, og det er mange måter å skaffe seg arkivkompetanse på.

Etter- og videreutdanning
Norsk Arkivråd tilbyr kurs og seminarer til arkivarer.

 

Hva jobber arkiv- og historikerutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2021. Tall fra høsten 2020. Forklaring til statistikken

 • 7131 - Historieutdanninger
 • 713909 - Master, arkeologi, kunsthistorie og konservering, toårig
 • 713413 - Master, kultur- og idéstudier, toårig
 • 713412 - Master, kulturvitenskap, toårig
 • 613402 - Arkivkunnskap, lavere nivå

Hva er de vanligste utdanningene for arkivarer ?

Kilde: Kilde: Statistisk sentralbyrå 2021. Tall fra høsten 2020.

Bedrifter

Arkivar i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 2531102 - ARKIVAR (MUSEUM, OFF.ARKIV. OL.)
 • 3492108 - FJERNSYNSARKIVAR
 • 2531109 - FYLKESARKIVAR
 • 2531107 - KOMMUNEARKIVAR
 • 1210177 - RIKSARKIVAR
 • 1227290 - STATSARKIVAR
 • 4141101 - ARKIVMEDARBEIDER
 • 4141112 - MEDARBEIDER (ARKIV)

Sist kvalitetssikret den 12. august 2021, av Arkivarforeningen