Kvalitetssikret av Norsk institutt for kulturminneforskning 31. oktober 2022

Kulturhistoriker / kulturviter

En kulturhistoriker undersøker menneskets samspill med omgivelsene.

Arbeidsoppgaver

En kulturhistoriker er interessert i menneskenes liv og historie, og samspillet mellom natur og kultur. Mennesket betraktes som et kulturskapende og kulturbærende vesen. Det både skaper og viderefører kultur. 

Kulturhistorikeren studerer hvordan menneskers forestillinger, vaner og vurderinger både former og formes av omgivelsene, oppvekstmiljøet og historien. Variasjon i tid, rom og sosial plassering er sentrale tema i kulturhistorie/kulturvitenskap.

Vanlige arbeidsoppgaver for en kulturhistoriker:

  • forske ved bruk av metoder som intervju, deltakende observasjon, feltarbeid, arkivstudier og medieanalyse
  • planlegge og gjennomføre formidlingsopplegg ved museer og andre institusjoner
  • forvalte museumssamlinger
  • skrive rapporter, notater og utredninger
  • samarbeide med andre historikere, antropologer, arkeologer og forskere
  • jobbe med fagfolk knyttet til forskning, utredning og kulturarbeid i andre samfunnsvitenskapelige og humanistiske fag

Kulturhistorikere i Norge er vanligvis opptatt av de nordeuropeiske og norske forholdene, der de ser på dagliglivets kulturer. De ser både på kulturens materielle, mentale og sosiale sider. De kan fordype seg innenfor ulike felt som arbeidsliv, byggeskikk, sosial organisering, ressursbruk, mat- og klesvaner og lignende. 

Som med andre historiske fag, ser du i kulturhistorie tilbake til fortiden for å finne informasjon som kan bidra til at du forstår dagens samfunn. Forholdet mellom fortid og nåtid, eller fortidens plass i nåtida, er interessant for en kulturhistoriker.

Yrket ble tidligere kalt etnolog eller folklorist.

Hvor jobber kulturhistorikere?

Du kan jobbe i offentlig forvaltning, i media eller ved kulturinstitusjoner som museer eller kulturminnesektoren. Med høyere grad (master), kan du søke om stipendiatstilling på universitet eller høgskole.

Intervjuer

Ei dame i grønn genser står foran et bilde. Hun er på et kontor.

Kulturviter/kulturhistoriker

Camilla Brattland

Særlig sjøsamisk kultur har vært en veldig usynlig del av den samiske kulturen, forteller kulturviter Camilla Brattland.
Kulturhistoriker Hilde Serine ved Østfoldmuseene er kledd opp etter alle kunstens regler fra sitt eget lager av historiske klær.

Kulturhistoriker

Hilde Serine Krogstad

– Vi kan lære mye av fortiden og hvordan de løste utfordringene de stod i tidligere, mener Hilde.

Viktige egenskaper

Som kulturhistoriker bør du være interessert i kultur og historie, og du bør ha evne og interesse for teoretisk arbeid. Du bør være i stand til å arbeide selvstendig og i team. Du bør også være organisert og kunne jobbe med et prosjekt over tid.

Lønn

Utdanning

Innen kulturhistorie og kulturvitenskap, som ofte omfatter folkloristikk, kan du ta bachelor, master og doktorgrad. Undervisningsemner i f.eks. museologi og kulturarv er relevant. 

Arbeidsmarked

Bedrifter med kulturhistorikere

  • 2543105 - FOLKELIVSGRANSKER
  • 2543104 - FOLKLORIST
  • 2543102 - ETNOLOG

Andre yrker

Advokat på kontoret.

Advokat

Advokater gir juridiske råd, forhandler på vegne av klienter, og fører saker for retten.
Flagg frå ulike land.

Ambassadør

Ambassadørens hovedoppgave er å ivareta Norges interesser i landet han eller hun er utsendt til.
En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

Animatør

Animasjon handler om å skape liv og bevegelse. Som animatør bør du være kreativ og ha interesse for film og skuespill.
Verneverdige bygninger på Bryggen i Bergen.

Antikvar

Antikvaren ser til at kulturminner og historisk bebyggelse bevares.
Kvinnelig pasient konsulterer kvinnelig arbeidsmedisiner.

Arbeidsmedisiner

Som arbeidsmedisiner er du lege med spesialisering på sykdommer som oppstår i arbeidsmiljøet.
Arealplanlegger ser på tegning

Arealplanlegger

En arealplanlegger jobber med planlegging og utvikling av områder, ofte en kommune, en by eller en region.
Arkeolog grev etter gamle boplasser i leire. Han bruker både lita skei og stor spade

Arkeolog

Arkeologer jobber med gjenstander og andre materielle spor fra fortidige og moderne samfunn.
Akrivar sorterer filer i arkivet.

Arkivar

Arkivarer sørger for at informasjon bevares og gjøres tilgjengelig.
Voksen dame og ung dame jobber sammen på datamaskin

Arrangementsplanlegger

Som arrangementsplanlegger har du ansvar for planleggingen og gjennomføringen av ulike typer arrangementer.
 Bibliotekar og bruker ved utlånsskranke.

Bibliotekar

Bibliotekarer hjelper brukere av biblioteket med å finne informasjonen de er ute etter.
Billedkunstner i studio

Billedkunstner

En billedkunster jobber med å skape visuell kunst. Kunstformen inkluderer eller omfatter en rekke ulike sjangre.
To bistandsarbeidere snakker sammen på et kontor

Bistandsarbeider

Som bistandsarbeider bidrar du til at mennesker i områder rammet av krise, konflikter eller nød, får den hjelpen de har behov for.