Image
Diakon snakker med medlem av menigheten

Yrkesbeskrivelse

Diakon

En diakon arbeider med sosiale tiltak og omsorgsoppgaver i Den norske kirke eller andre kristne trossamfunn.

Diakonen er kirkens omsorgs- og sosialarbeider og leder menighetens diakonale arbeid.

Arbeidet innebærer å ha kontakt med folk som trenger hjelp eller trenger noen å snakke med, gjennomføre fellesskapsbyggende tiltak og ha kontakt med kommunens øvrige hjelpetilbud.

Vanlige arbeidsoppgaver for en diakon:

 • følge opp frivillige medarbeidere
 • arrangere samtale- og støttegrupper for mennesker i sorg, som har rusproblemer eller er i en vanskelig livssituasjon
 • arrangere ekteskapskurs, babysang, home start-grupper, leksehjelp, treff for flyktninger eller eldretreff 
 • delta i konfirmant- og ungdomsarbeid  
 • delta i gudstjenester eller andre kirkelige handlinger
 • husbesøk og besøkstjeneste på for eksempel sykehus, sykehjem, hospice og fengsler

Arbeidsoppgavene varierer etter arbeidssted og om du jobber i en by eller i et lite bygdesamfunn. 

Diakoner deltar ofte i gudstjenester, og kan også holde begravelser. 

Som diakon i Den norske kirke vigsles du til diakontjeneste av biskopen.

Hvor jobber diakoner ?

Diakoner kan jobbe i en menighet, et prosti eller et annet kirkelig organ. Som diakon kan du også arbeide i andre kristne trossamfunn, for eksempel Frelsesarméen. Du kan også arbeide på sykehus, dag- og døgninstitusjoner eller i andre deler av helse- og sosialsektoren, eller du kan drive undervisnings- eller misjonsarbeid.

Personlige egenskaper

En diakon må ha gode kontaktskapende egenskaper og kunne kommunisere godt med mennesker i ulik livssituasjon. Som diakon må du ha evne til å jobbe både selvstendig og sammen med andre.

Utdanning

Diakoner har mastergrad i diakoni, som vanligvis bygger å en bachelorgrad i helsefag, sosialfag eller pedagogikk.

Du kan også få faglig godkjenning som diakon på annen måte. Kirkerådet må da gi godkjenning etter alternativ ordning etter søknad. Det forutsettes i dag at du har utdanning på masternivå. 

Undervisningsansatte i kirken som ikke er kvalifisert som diakon, kan være diakoniarbeider eller ha andre titler.

Hva jobber diakoniutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken

 • 761902 - Cand.san.-utdanning, diakoni
 • 714103 - Master, diakoni, toårig
 • 714102 - Master, profesjonsetikk og diakoni, toårig
 • 614101 - Diakonutdanning

Bedrifter

Diakon i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 3480116 - DIAKON
 • 3480115 - SOKNEDIAKON

Andre yrker

Sist kvalitetssikret den 25. september 2020, av Den norske kirke