Gjennomgått i samarbeid med Domstoladministrasjonen 06. mai 2019

Dommer

Som dommer leder du rettsmøter, og avgjør utfallet i saker ved dom.

Arbeidsoppgaver

En dommer jobber i domstolene i det norske rettssystemet. Dommere til tingrettene, lagmannsrettene og Høyesterett utnevnes i statsråd.

Vanlige arbeidsoppgaver for en dommer:

 • behandle straffesaker og sivile saker 
 • forberede saker som bringes inn for domstolene
 • lede møter i retten der saken behandles
 • avgjøre utfallet i saken ved dom
 • behandling av f.eks. dødsbo, skilsmissebo eller konkursbo

Fast ansatte dommere i Norge er embetsmenn utnevnt av Kongen i statsråd etter innstilling fra Innstillingsrådet for dommere. I Norge kan dommere kun avsettes ved dom. Dette gjelder ikke meddommere.

Hvor jobber dommere?

En dommer jobber i tingrett, jordskifterett, lagmannsrett eller i Høyesterett. 

Det er i dag 60 tingretter, 34 jordskifteretter og 6 lagmannsretter i Norge. Høyesterett er domstol for hele landet og den øverste rettsinstansen.

Hvordan er det å jobbe som dommer?

Intervjuer

Dommeren skuer utover Oslo by fra taket på Tingretten. I bakgrunnen ligger Oslobassenget og Rådhuset.

Dommer

Endre Skjelbred Refsdal

Det er mange skjebner i retten og de aller fleste som må møte i rettssalen, ønsker ikke å være der. Da er det viktig å møte alle med respekt og kunne lytte med et åpent sinn, sier Endre Skjelbred Refsdal.

Viktige egenskaper for en dommer

Som dommer må du ha god menneskekunnskap, høy etisk standard og evne til å uttrykke deg godt både skriftlig og muntlig. Grunnleggende respekt for lov og orden er en selvfølge.

Hva tjener dommere?

Hvordan utdanner du deg til dommer?

For å bli dommer må du:

 • ha avlagt juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap
 • være norsk statsborger
 • ikke ha blitt fradømt stemmerett i offentlige saker
 • ha orden i egen økonomi
 • ha fylt 30 år for å bli dommer i høyesterett og 25 år for de øvrige domstolene

For å bli utnevnt til dommer stilles høye krav til faglig dyktighet. Normalt kreves også praksis fra andre juridiske stillinger, for eksempel som advokat, i minst 10–15 år. For å bli jordskiftedommer er kravene noe annerledes

Det stilles også krav til rent rulleblad.

Juridisk embetseksamen tilbys ved flere av universitetene i Norge. Studieforløpet kan variere noe ved de ulike studiestedene.

Hva jobber juristutdannede med?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 837107 - Ph.d.-program, juridiske fag
 • 837101 - Dr.jur.-utdanning, juridiske fag
 • 757101 - Cand.agric.-utdanning, arealplanlegging og eiendomsfag
 • 737102 - Master, rettsvitenskap, femårig
 • 737101 - Cand.jur.-utdanning, profesjonsstudiet

Bedrifter: Hvor jobber dommere?

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med dommere

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 2522101 - DOMMER
 • 2522108 - LAGDOMMER
 • 2522102 - DOMMERFULLMEKTIG
 • 2522123 - JORDSKIFTEDOMMER
 • 2522128 - JORDSKIFTERETTSLEDER
 • 2522127 - JORDSKIFTEDOMMERFULLMEKTIG
 • 2522124 - JORDSKIFTEOVERDOMMER
 • 2522122 - BYRETTSJUSTITIARIUS
 • 2522121 - BYRETTSDOMMER
 • 2522119 - SORENSKRIVER
 • 2522118 - SKIFTERETTSJUSTITIARIUS
 • 2522117 - SKIFTERETTSDOMMER
 • 2522116 - LAGMANN
 • 2522115 - JUSTITIARIUS
 • 2522109 - HERREDSSKRIVER
 • 2522107 - HØYESTERETTSJUSTITIARIUS
 • 2522106 - HØYESTERETTSDOMMER
 • 2522105 - HERREDSRETTSJUSTITIARIUS
 • 2522104 - HERREDSRETTSDOMMER
 • 2412123 - RETTSFULLMEKTIG
 • 2522111 - FØRSTELAGMANN

Andre yrker

Advokat på kontoret.

Advokat

Advokater gir juridiske råd, forhandler på vegne av klienter, og fører saker for retten.
Kolleger i prat på kontor

Advokatassistent

En advokatassistent avlaster advokater med praktiske og faglige oppgaver.
Advokatsekretær på kontoret.

Advokatsekretær

Advokatsekretærer sørger for at advokatkontoret fungerer på en effektiv måte.
Flagg frå ulike land.

Ambassadør

Ambassadørens hovedoppgave er å ivareta Norges interesser i landet han eller hun er utsendt til.
To personer i fullt militærutstyr med kamuflasje

Ansatt i Forsvaret

Du kan være ansatt både sivilt og militært i Forsvaret og jobbe i en rekke forskjellig yrker.
Verneverdige bygninger på Bryggen i Bergen.

Antikvar

Antikvaren ser til at kulturminner og historisk bebyggelse bevares.
Kvinnelig pasient konsulterer kvinnelig arbeidsmedisiner.

Arbeidsmedisiner

Som arbeidsmedisiner er du lege med spesialisering på sykdommer som oppstår i arbeidsmiljøet.
Arealplanlegger ser på tegning

Arealplanlegger

En arealplanlegger jobber med planlegging og utvikling av områder, ofte en kommune, en by eller en region.
Arkeolog grev etter gamle boplasser i leire. Han bruker både lita skei og stor spade

Arkeolog

Arkeologer jobber med gjenstander og andre materielle spor fra fortidige og moderne samfunn.
Akrivar sorterer filer i arkivet.

Arkivar

Arkivarer sørger for at informasjon bevares og gjøres tilgjengelig.
To bistandsarbeidere snakker sammen på et kontor

Bistandsarbeider

Som bistandsarbeider bidrar du til at mennesker i områder rammet av krise, konflikter eller nød, får den hjelpen de har behov for.
Brannkonstabel slukker brann

Brannkonstabel

Som brannkonstabel slokker du branner, og driver med rednings- og sikkerhetsarbeid i brannvesenet.