Image
Dommer i rettssal.

Yrkesbeskrivelse

Dommer

Som dommer leder du rettsmøter, og avgjør utfallet i saker ved dom.

En dommer jobber i domstolene i det norske rettssystemet. Dommere til tingrettene, lagmannsrettene og Høyesterett utnevnes i statsråd.

Vanlige arbeidsoppgaver for en dommer:

 • behandle straffesaker og sivile saker 
 • forberede saker som bringes inn for domstolene
 • lede møter i retten der saken behandles
 • avgjøre utfallet i saken ved dom
 • behandling av f.eks. dødsbo, skilsmissebo eller konkursbo

Fast ansatte dommere i Norge er embetsmenn utnevnt av Kongen i statsråd etter innstilling fra Innstillingsrådet for dommere. I Norge kan dommere kun avsettes ved dom. Dette gjelder ikke meddommere.

Hvor jobber dommere ?

En dommer jobber i tingrett, jordskifterett, lagmannsrett eller i Høyesterett. 

Det er i dag 60 tingretter, 34 jordskifteretter og 6 lagmannsretter i Norge. Høyesterett er domstol for hele landet og den øverste rettsinstansen.

Personlige egenskaper

Som dommer må du ha god menneskekunnskap, høy etisk standard og evne til å uttrykke deg godt både skriftlig og muntlig. Grunnleggende respekt for lov og orden er en selvfølge.

Utdanning

For å bli dommer må du:

 • ha avlagt juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap
 • være norsk statsborger
 • ikke ha blitt fradømt stemmerett i offentlige saker
 • ha orden i egen økonomi
 • ha fylt 30 år for å bli dommer i høyesterett og 25 år for de øvrige domstolene

For å bli utnevnt til dommer stilles høye krav til faglig dyktighet. Normalt kreves også praksis fra andre juridiske stillinger, for eksempel som advokat, i minst 10–15 år. For å bli jordskiftedommer er kravene noe annerledes

Det stilles også krav til rent rulleblad.

Juridisk embetseksamen tilbys ved flere av universitetene i Norge. Studieforløpet kan variere noe ved de ulike studiestedene.

Hva jobber juristutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken

 • 837101 - Dr.jur.-utdanning, juridiske fag
 • 837107 - Ph.d.-program, juridiske fag
 • 757101 - Cand.agric.-utdanning, arealplanlegging og eiendomsfag
 • 737101 - Cand.jur.-utdanning, profesjonsstudiet
 • 737102 - Master, rettsvitenskap, femårig

Bedrifter

Dommer i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 2522121 - BYRETTSDOMMER
 • 2522101 - DOMMER
 • 2522102 - DOMMERFULLMEKTIG
 • 2522104 - HERREDSRETTSDOMMER
 • 2522106 - HØYESTERETTSDOMMER
 • 2522123 - JORDSKIFTEDOMMER
 • 2522127 - JORDSKIFTEDOMMERFULLMEKTIG
 • 2522124 - JORDSKIFTEOVERDOMMER
 • 2522108 - LAGDOMMER
 • 2522117 - SKIFTERETTSDOMMER
 • 2522107 - HØYESTERETTSJUSTITIARIUS
 • 2522115 - JUSTITIARIUS
 • 2522116 - LAGMANN
 • 2522118 - SKIFTERETTSJUSTITIARIUS
 • 2522119 - SORENSKRIVER
 • 2522122 - BYRETTSJUSTITIARIUS
 • 2522105 - HERREDSRETTSJUSTITIARIUS
 • 2522109 - HERREDSSKRIVER
 • 2522128 - JORDSKIFTERETTSLEDER

Sist kvalitetssikret den 06. mai 2019, av Domstoladministrasjonen