Dommer i rettssal.
Yrkesbeskrivelse

Dommer

favoritt ikon

Som dommer leder du rettsmøter, og avgjør utfallet i saker ved dom.

En dommer jobber i domstolene i det norske rettssystemet. Dommere til tingrettene, lagmannsrettene og Høyesterett utnevnes i statsråd.

Vanlige arbeidsoppgaver for en dommer:

  • behandle straffesaker og sivile saker 
  • forberede saker som bringes inn for domstolene
  • lede møter i retten der saken behandles
  • avgjøre utfallet i saken ved dom
  • behandling av f.eks. dødsbo, skilsmissebo eller konkursbo

Fast ansatte dommere i Norge er embetsmenn utnevnt av Kongen i statsråd etter innstilling fra Innstillingsrådet for dommere. I Norge kan dommere kun avsettes ved dom. Dette gjelder ikke meddommere.

 

 

 

 


 

Hvor jobber dommere?

En dommer jobber i tingrett, jordskifterett, lagmannsrett eller i Høyesterett. 

Det er i dag 60 tingretter, 34 jordskifteretter og 6 lagmannsretter i Norge. Høyesterett er domstol for hele landet og den øverste rettsinstansen.

 

 

Personlige egenskaper

Som dommer må du ha god menneskekunnskap, høy etisk standard og evne til å uttrykke deg godt både skriftlig og muntlig. Grunnleggende respekt for lov og orden er en selvfølge.

Utdanning

For å bli dommer må du:

  • ha avlagt juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap
  • være norsk statsborger
  • ikke ha blitt fradømt stemmerett i offentlige saker
  • ha ordnet økonomi
  • ha fylt 30 år for å bli dommer i høyesterett og 25 år for de øvrige domstolene

For å bli utnevnt til dommer stilles høye krav til faglig dyktighet. Normalt kreves også praksis fra andre juridiske stillinger, for eksempel som advokat, i minst 10–15 år. For å bli jordskiftedommer er kravene noe annerledes

Det stilles også krav til rent rulleblad.

Juridisk embetseksamen tilbys ved flere av universitetene i Norge. Studieforløpet kan variere noe ved de ulike studiestedene.

Hva jobber juristutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Dommer
Heltid
Alle sektorer
831 personer
381 personer
450 personer
Ca 591 kr
Ca 591 kr
Ca 591 kr
95 670 kr
95 670 kr
95 670 kr
1 148 040 kr
1 148 040 kr
1 148 040 kr
Ca 591 kr
Ca 591 kr
Ca 591 kr
95 670 kr
95 670 kr
95 670 kr
1 148 040 kr
1 148 040 kr
1 148 040 kr
Ca 501 kr
Ca 479 kr
Ca 519 kr
81 120 kr
77 600 kr
84 090 kr
973 440 kr
931 200 kr
1 009 080 kr
Ca 501 kr
Ca 479 kr
Ca 519 kr
81 160 kr
77 650 kr
84 120 kr
973 920 kr
931 800 kr
1 009 440 kr
Dommer
Heltid
Statlig
830 personer
381 personer
449 personer
Ca 591 kr
Ca 591 kr
Ca 591 kr
95 670 kr
95 670 kr
95 670 kr
1 148 040 kr
1 148 040 kr
1 148 040 kr
Ca 591 kr
Ca 591 kr
Ca 591 kr
95 670 kr
95 670 kr
95 670 kr
1 148 040 kr
1 148 040 kr
1 148 040 kr
Ca 501 kr
Ca 479 kr
Ca 519 kr
81 140 kr
77 600 kr
84 150 kr
973 680 kr
931 200 kr
1 009 800 kr
Ca 501 kr
Ca 479 kr
Ca 519 kr
81 180 kr
77 650 kr
84 180 kr
974 160 kr
931 800 kr
1 010 160 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Illustrasjonsbilde av Stortinget i Oslo.

Politiker

Politikere jobber blant annet med fordeling av goder og plikter i samfunnet. Som politisk folkevalgt er du med på å gjennomføre den politikken du og ditt parti står for.

Mann går under skilt kor det står "Kriminalomsorgen – Oslo fengsel".

Kriminolog

Kriminologer jobber med å forstå forholdet mellom kriminalitet og samfunn.

Advokat på kontoret.

Advokat

Advokater gir juridiske råd, forhandler på vegne av klienter, og fører saker for retten.

Politijurist i rettsak.

Politijurist

Politijurister har lederstillinger i politi- og påtalemyndigheten.

Samfunnsøkonom

Samfunns­økonom

Samfunns­økonomer forutsier den økonomiske utviklingen og gir råd basert på dette.

Jurist i diskusjon med kollega.

Jurist

Jurister gir råd og veiledning om juridiske problemstillinger.

Journalist intervjuer kvinne

Journalist

En journalist samler informasjon som formidles videre i aviser, nettaviser, TV eller radio. Sakene omhandler ofte nyheter eller aktuelle begivenheter.

Flagg frå ulike land.

Ambassadør

Ambassadørens hovedoppgave er å ivareta Norges interesser i landet han eller hun er utsendt til.

En jente og en gutt snakker sammen ute på gata.

Sosiolog

Sosiologen har kunnskap om mennesket som individ og mennesket som en del av en gruppe, og bruker dette til å forstå hvordan mennesker fungerer sammen.

Advokatsekretær på kontoret.

Advokat­sekretær

Advokat­sekretærer sørger for at advokatkontoret fungerer på en effektiv måte.

Mannlig forsker dypper slanger i reagensglass.

Forsker

Forskeren jobber systematisk og strukturert med å finne ny viten og øke kunnskap.

Akrivar sorterer filer i arkivet.

Arkivar

Arkivarer sørger for at informasjon bevares og gjøres tilgjengelig.