Image
Oppdrettsanlegg med servicebåter rundt
Lenke
Adobe stock / mariusltu

Yrkesbeskrivelse

Havbrukstekniker

En havbrukstekniker jobber med drift og vedlikehold av oppdrettsanlegg og tekniske løsninger knyttet til det.

Havbruksteknikeren utfører kontroll og vedlikeholder akvakulturanlegg med tilhørende installasjoner. Som havbrukstekniker skal du både planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere arbeidet etter gjeldende regelverk og prosedyrer.

For å sikre både mennesker, oppdrettsorganismene og det ytre miljøet må havbruksteknikerne kjenne til hvordan anleggene er bygget opp og fungerer, materialenes egenskaper og tåleevne, og hvordan forskjellige kjemiske stoffer påvirker livet i og rundt anleggene.

Som havbrukstekniker skal du også ivareta sikkerheten på anlegget ved å gjennomføre brannforebyggende tiltak og kjenne til beredskapsplanene.

Vanlige arbeidsoppgaver kan være:

  • klargjøre anlegg for mottak av fisk
  • rengjøre og desinfisere anlegg, fartøy og utstyr
  • gjennomføre miljømålinger, tolke resultater og iverksette nødvendige tiltak
  • bruke, justere og kalibrere styrings- og overvåkingssystemer
  • bistå ved krisesituasjoner og iverksette skadebegrensende tiltak ved uønskede hendelser
  • foreta daglig ettersyn av framkomstmidler og redskaper etter gjeldende prosedyrer og regelverk

Forskjellen på en havbrukstekniker og en fagoperatør i akvakultur er at havbruksteknikeren fokuserer mer på det tekniske og selve anlegget. Fagoperatøren i akvakultur har mer fokus på biologi og organismene i havbruksanleggene.

Hvor jobber Havbruksteknikere ?

Havbruksteknikere jobber på oppdrettsanlegg eller i bedrifter som leverer tjenester til oppdrettsanleggene.

Utdanning

Bedrifter

Havbrukstekniker i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.