Image
Oppdrettsanlegg med servicebåter rundt
Lenke
Adobe stock / mariusltu

Yrkesbeskrivelse

Havbrukstekniker

En havbrukstekniker jobber med drift og vedlikehold av oppdrettsanlegg og tekniske løsninger knyttet til det.

Å være havbrukstekniker betyr at du utfører kontroller, vedlikeholdsarbeid og drift av tekniske innretninger som anvendes i akvakulturnæringa.

Som havbrukstekniker skal du både planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere arbeidet etter gjeldende regelverk og prosedyrer.

For å sikre både mennesker, oppdrettsorganismene og det ytre miljøet må havbruksteknikerne kjenne til hvordan anleggene er bygget opp og fungerer. Man må også ha kunnskap om materialenes egenskaper, tåleevne, og hvordan akvakulturvirksomheten påvirker miljøet i og rundt anleggene.

Som havbrukstekniker skal du kjenne til beredskapsplaner, vurdere risiko og ivareta sikkerheten i arbeidet.

Vanlige arbeidsoppgaver kan være:

  • fortøye og montere akvakulturanlegg i sjø
  • utføre service og reparasjoner på akvakulturinstallasjoner
  • klargjøre anlegg for utsett av fisk og andre akvakulturorganismer
  • rengjøre og desinfisere anlegg, fartøy og utstyr
  • håndtere akvakulturorganismer og ivareta dyrevelferd i alle operasjoner
  • gjennomføre miljømålinger, tolke resultater og iverksette nødvendige tiltak
  • bruke, justere og kalibrere styrings- og overvåkingssystemer
  • bistå ved krisesituasjoner og iverksette skadebegrensende tiltak ved uønskede hendelser
  • foreta daglig ettersyn og vedlikehold av teknisk utstyr

Mens havbruksteknikeren i hovedsak jobber med teknologi knyttet til akvakultur, vil fagoperatør i akvakultur ha et større ansvar for akvakulturorganismene og den biologiske oppfølgingen av disse.

Hvor jobber Havbruksteknikere ?

Havbruksteknikere jobber på akvakulturanlegg eller i bedrifter som leverer tekniske tjenester til akvakulturnæringen.

Personlige egenskaper

Som havbruksteknikker bør du interessere deg for teknologi. Du må like å jobbe med fysiske arbeidsoppgaver og å jobbe ute. Du jobber tett sammen med andre, og bør derfor like å jobbe i team og ha gode samarbeidsevner.

Bedrifter

Havbrukstekniker i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 6310111 - DRIFTSOPERATØR HAVBRUKSTEKNIKK

Sist kvalitetssikret den 16. februar 2022, av Faglig råd for naturbruk