Gjennomgått i samarbeid med Faglig råd for naturbruk 16. februar 2022

Havbrukstekniker

En havbrukstekniker jobber med drift og vedlikehold av oppdrettsanlegg og tekniske løsninger knyttet til det.

Arbeidsoppgaver

Å være havbrukstekniker betyr at du utfører kontroller, vedlikeholdsarbeid og drift av tekniske innretninger som anvendes i akvakulturnæringa.

Som havbrukstekniker skal du både planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere arbeidet etter gjeldende regelverk og prosedyrer.

For å sikre både mennesker, oppdrettsorganismene og det ytre miljøet må havbruksteknikerne kjenne til hvordan anleggene er bygget opp og fungerer. Man må også ha kunnskap om materialenes egenskaper, tåleevne, og hvordan akvakulturvirksomheten påvirker miljøet i og rundt anleggene.

Som havbrukstekniker skal du kjenne til beredskapsplaner, vurdere risiko og ivareta sikkerheten i arbeidet.

Vanlige arbeidsoppgaver kan være:

  • fortøye og montere akvakulturanlegg i sjø
  • utføre service og reparasjoner på akvakulturinstallasjoner
  • klargjøre anlegg for utsett av fisk og andre akvakulturorganismer
  • rengjøre og desinfisere anlegg, fartøy og utstyr
  • håndtere akvakulturorganismer og ivareta dyrevelferd i alle operasjoner
  • gjennomføre miljømålinger, tolke resultater og iverksette nødvendige tiltak
  • bruke, justere og kalibrere styrings- og overvåkingssystemer
  • bistå ved krisesituasjoner og iverksette skadebegrensende tiltak ved uønskede hendelser
  • foreta daglig ettersyn og vedlikehold av teknisk utstyr

Mens havbruksteknikeren i hovedsak jobber med teknologi knyttet til akvakultur, vil fagoperatør i akvakultur ha et større ansvar for akvakulturorganismene og den biologiske oppfølgingen av disse.

Hvor jobber Havbruksteknikere?

Havbruksteknikere jobber på akvakulturanlegg eller i bedrifter som leverer tekniske tjenester til akvakulturnæringen.

Hvordan er det å jobbe som havbrukstekniker?

Passer jeg til å bli havbrukstekniker?

Som havbrukstekniker er det viktig å ha en interesse for teknologi og å trives med praktisk arbeid. Du vil ofte jobbe utendørs, så det å være komfortabel med dette er nødvendig. Siden arbeidet innebærer mye samarbeid, er det essensielt å være god til å jobbe i team og ha sterke samarbeidsevner.

Hvordan utdanner du deg til havbrukstekniker?

Utdanning til havbrukstekniker er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Videreutdanning

Du kan ta videre utdanning på fagskole etter du har fullført fag- eller svennebrev, eller har tilsvarende realkompetanse.

Bedrifter: Hvor jobber Havbruksteknikere?

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med Havbruksteknikere

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

  • 6310111 - DRIFTSOPERATØR HAVBRUKSTEKNIKK

Andre yrker

To menn på fisketråler, trålen er satt

Bas/Nettmann

En bas/nettmann er arbeidsleder på dekk på fiskefartøy.
Kvinnelig biolog sitter på huk ved en bekk og ser på vannprøve i reagensglass

Biolog

Biologer jobber med dyre- og planteliv og arbeider både ute i felt og på laboratorier.
Yrkesdykker som jobber under vann

Dykker

En yrkesdykker utfører arbeid under vann.
Fabrikksjef instruerer på land.

Fabrikksjef, fiske

Som fabrikksjef har du det øverste ansvaret for fiskeproduksjonen om bord på fiskefartøy.
Oppskjæring av fisk

Fagarbeider sjømatproduksjon

Fagarbeidere innen sjømatproduksjon fremstiller sjømatprodukter, ofte helt frem til ferdig produkt.
Fiskeoppdretter som holder opp en fisk han har henta opp fra merden bak.

Fagoperatør akvakultur (fiskeoppdretter)

Som fagoperatør i akvakultur har du ansvaret for den daglige driften av et akvakulturanlegg.
Fiskeredskap

Fagoperatør i fiskeredskapsfaget

En fagoperatør i fiskeredskapsfaget produserer og utvikler fiskeredskaper som brukes på alle typer fiskebåter.
Fiskehelsebiolog sjekker tank med fisk

Fiskehelsebiolog

Som fiskehelsebiolog jobber du med ivaretakelse av fiskehelse og fiskevelferd.
Fiskebåt på feltet utenfor Senja i Troms.

Fisker

Fiskere driver med fangst av fisk. Arbeidet foregår på både små og store båter.
Fu-operatør styrer undervannsfarkoster

FU-operatør

FU-operatøren betjener undervannsfarkoster og andre undervannsverktøy.
Kystskipper på brua holder i radio.

Kystskipper

Kystskippere har det overordnede ansvaret over mindre båter.
En matros på en supplybåt.

Matros

Matroser jobber med vedlikehold, vakthold, lasting og lossing om bord på skip.