Gjennomgått i samarbeid med Norsk Sjøoffiserforbund 01. juni 2022

Overstyrmann

Som overstyrmann har du ansvar for skipets stabilitet, og for lasting og lossing.

Arbeidsoppgaver

Som overstyrmann er du kapteinens nestkommanderende og stedfortreder på handels- og passasjerskip. Du jobber skift og må regne med å være om bord i lengre perioder.

Vanlige arbeidsoppgaver for en overstyrmann:

  • hovedansvar for laste- og losseoperasjoner og behandling av last
  • ansvar for skipets stabilitet, sikkerhet og vedlikehold på dekk
  • administrativt arbeid
  • være medisinsk ansvarlig om bord
  • beherske elektroniske kart, radar og andre høyteknologiske verktøy for å navigere og gjennomføre en sikker reise

Overstyrmann tilhører skipets ledergruppe sammen med kaptein, maskinsjef og førstemaskinist. På et skip er det som regel en kaptein, en overstyrmann og to-tre styrmenn. Antallet ansatte om bord varierer mellom skipstyper og fartsområder.

Den naturlige karriereveien på et skip er at du etter utdanningen starter som kadett, deretter blir du styrmann, så overstyrmann og til slutt kaptein.

Overstyrmannen samarbeider tett med de andre styrmennene. De følger overstyrmannens plan for lasting og lossing, og sørger for at det blir lastet i henhold til denne.

Styrmann, los, overstyrmann og kaptein går under betegnelsen dekksoffiser. Arbeidet som dekksoffiser varierer ut fra hvilken type skip du arbeider på. Det er stor forskjell på å arbeide som styrmann på en ferje i en trang norsk fjordarm og på en tankbåt som frakter lass rundt i verden. I yrket samarbeider du med flere yrkesgrupper, som for eksempel matroser, losermotormenn og maskinister.

Alle som skal jobbe på skip, og andre flyttbare innretninger til havs, må ha en helseerklæring som viser at du kan jobbe om bord på et skip. Da skal en sjømannslege sjekke blant annet syn, hørsel, din fysiske funksjonsevne. Dette gjelder også lærlinger som skal jobbe om bord.

Hvor jobber overstyrmenn?

Overstyrmannen arbeider på handels- og passasjerskip i norske og internasjonale farvann, for eksempel tankskip, offshorefartøy og hurtigbåt. Hvis du vil seile i internasjonale farvann, må du være oppmerksom på at plettfri vandel ofte er et krav for å få visum i flere land. Etter lengre tid som styrmann kan du også arbeide på land med administrasjon, personalledelse, kvalitets- og sikkerhetsarbeid, i rederiadministrasjon, maritime bedrifter eller i offentlig sjøforvaltning.

Hvordan er det å jobbe som overstyrmann?

Intervjuer

Overstyrmann Ken Roger Klovning er avbildet i styrhuset på M/S Utsira. Han er iført en svart piquet-trøye med o.styrmann i hvite bokstaver på brystet.

Overstyrmann

Ken Roger Klovning

Jeg syns det er utrolig fint å seile på kysten. Det er lite som slår å sitte i styrehuset med en kaffekopp og se på utsikten, sier overstyrmann Ken Roger.

Viktige egenskaper for en overstyrmann

Som overstyrmann er det viktig å være besluttsom, effektiv og nøyaktig. Du må være serviceinnstilt, glad i å samarbeide og like å arbeide tett med mange mennesker. Du bør være glad i å inspirere og lede andre.

Hva tjener overstyrmenn?

Hvordan utdanner du deg til overstyrmann?

Du kan først ta fagbrev i matrosfag på videregående skole med to år i lære i bedrift. Deretter kan du ta en toårig dekksoffiserutdanning ved en fagskole. Etterpå må du ha seilingstid (fartstid) som kadett og få systematisk opplæring, i tillegg til å ta nødvendige sertifikater for å bli styrmann, og deretter overstyrmann. Du må også ha godkjent helseattest, godt fargesyn og god hørsel. Dersom du har diabetes, allergi og/eller astma vil du bli vurdert spesielt før du får godkjent helseattest. 

Fartstid som kreves som kadett for å få sertifikat:

• 6 måneder effektiv fartstid (tid om bord) med opplæring for dem som har fagbrev som matros/fisker
• 12 måneder effektiv fartstid (tid om bord) med opplæring for dem som ikke har fagbrev som matros/fisker
• 1 måned effektiv fartstid (tid om bord) for dem som har 36 måneder fartstid som matros/fisker før de begynner på sin utdanning

Fartstiden for kadetter omregnes slik at det passer med et årsverk på land. Timene omregnes til fartstid dager etter formelen D = (x/1867) * 365, der «D» står for fartstid dager, «x» står for timer og 1867 er antall timer i basis årsverk basert på 8-timers dag. Det vil si at en 12 timers arbeidsdag tilsvarer 2,35 fartstid dager. 

Videreutdanning

Etter- og videreutdanning
Overstyrmannen må holde seg oppdatert innen fagområdet. Det er derfor jevnlig tilbud om spesialkurs og oppdateringskurs. Det er også mulig å videreutdanne seg til kaptein, men som regel kommer forfremmelsen etter hvert som du opparbeider deg erfaring.

Hvilke utdanninger er vanligst for overstyrmenn?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022.

Hva jobber nautikkutdannede med?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
  • 681309 - Bachelor, nautikkutdanning, treårig
  • 681304 - Maritim høgskole, maritim drift, nautisk linje, toårig
  • 681303 - Høgskolekandidat, nautisk studium, treårig
  • 581304 - Teknisk fagskole, maritime fag med fordypning i nautiske fag/fiskerifag

Bedrifter: Hvor jobber overstyrmenn?

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med overstyrmenn

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

  • 3142115 - OVERSTYRMANN

Andre yrker

To personer i fullt militærutstyr med kamuflasje

Ansatt i Forsvaret

Du kan være ansatt både sivilt og militært i Forsvaret og jobbe i en rekke forskjellig yrker.
To ansatte på et apotek som hjelper en kunde over disken

Apoteker

Som apoteker er du daglig leder for et apotek, og har både faglig og administrativt ansvar.
En mann står med ryggen til på en byggeplass. Han har hjelm og refleksvest og leser på noen papirer.

Arbeidsleder bygg og anlegg

Som arbeidsleder i bygg og anlegg har du en sentral rolle i planlegging og gjennomføring av prosjekter på bygg – og anleggsplasser.
To menn på fisketråler, trålen er satt

Bas/Nettmann

En bas/nettmann er arbeidsleder på dekk på fiskefartøy.
Båtbygger jobber på båt.

Båtbygger

Båtbyggere produserer, reparerer og vedlikeholder båter.
Dirigent i aksjon

Dirigent

Som dirigent instruerer og leder du et orkester eller et kor.
Fabrikksjef instruerer på land.

Fabrikksjef, fiske

Som fabrikksjef har du det øverste ansvaret for fiskeproduksjonen om bord på fiskefartøy.
Fiskebåt på feltet utenfor Senja i Troms.

Fisker

Fiskere driver med fangst av fisk. Arbeidet foregår på både små og store båter.
Gründer jobber på laptop samtidig som han snakker i telefon

Gründer

En gründer er en person som har startet og driver egen virksomhet.
Havnesjef foran hurtigruteskip.

Havnesjef

Havnesjefen har det økonomiske og administrative ansvaret for havnen. Denne personen overvåker og administrerer trafikk i og rundt norske havner.
En hotelldirektør snakker med sine ansatte

Hotelldirektør

Som hotelldirektør er du hotellets leder og har hovedansvaret for drift, økonomi og de ansatte på hotellet.
Industrimontør

Industrimontør

En industrimontør monterer, tester og kontrollerer maskiner og utstyr til et bredt spekter av virksomheter i industrien.