Image
Brønnoperatør offshore

Yrkesbeskrivelse

Brønnoperatør for mekaniske kabeloperasjoner

En brønnoperatør for mekaniske kabeloperasjoner monterer, tester og vedlikeholder mekanisk utstyr i forbindelse med olje- og gassutvinning.

 

Vanlige arbeidsoppgaver for brønnoperatører i mekaniske kabeloperasjoner:

 • installere avansert utstyr nede i brønnene for å innhente informasjon om formasjon, reservoar, produksjonsegenskaper og forandringer i løpet av olje-/gassfeltets levetid
 • koble sammen, teste og vedlikeholde mekaniske kabler og brønnverktøy
 • velge ut og klargjøre mekanisk trekke- og setteverktøy
 • klargjøre og rigge opp trykkontrollutstyr og annet utstyr på faste og flytende innretninger
 • vurdere og velge ut mekaniske kabeltyper, plugger, låser, ventiler og annet utstyr
 • planlegge og utføre arbeid på en måte som tar hensyn til egen og andres sikkerhet
 • kunne iverksette nødvendige tiltak for å avverge farlige situasjoner

Brønnoperatøren for mekaniske kabeloperasjoner skal også følge nødprosedyrer og betjene utstyr for stengning av brønn i en nødssituasjon.

Arbeidet er rettet mot brønner som har direkte kommunikasjon med olje- og gassreservoarer. Arbeidet foregår under krevende forhold, og det stilles svært strenge krav til helse, miljø og sikkerhet.

Vanligvis oppholder man seg 14 dager i strekk på båt, rigg eller plattform. Dette innebærer at du må regne med lange arbeidsdager, og du må være innstilt på å jobbe turnus.

Ettersom arbeidet utføres i et internasjonalt miljø, er gode engelskkunnskaper en fordel.

Det stilles krav til helse og funksjonsdyktighet.

Yrket har mange likhetstrekk med brønnoperatør for elektriske kabeloperasjoner.

Hvor jobber brønnoperatører for mekaniske kabeloperasjoner ?

En fagarbeider i kabeloperasjonsfaget arbeider på faste installasjoner og flyttbare plattformer hvor det drives med leteboring, produksjonsboring og produksjon av olje og gass. Kabeloperatøren vil også kunne arbeide på land med klargjøring, vedlikehold og reparasjon av kabelutstyr. 

Personlige egenskaper

Som brønnoperatør for elektriske kabeloperasjoner må du kunne arbeide planmessig, rasjonelt og ansvarlig. Samarbeid er en viktig del av jobben for å ivareta egen og andres sikkerhet under krevende og kritiske operasjoner. Derfor må du ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Du må også være fleksibel, for å kunne tilpasse deg nye metoder og nytt utstyr.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Med fagbrev i brønnfag, mekaniske kabeloperasjoner, er det mulig å ta ingeniørutdanning via y-veien.

Hva jobber brønnoperatør for mekaniske kabeloperasjonerutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2021. Tall fra høsten 2020. Forklaring til statistikken

 • 558409 - Fagskoleutdanning, boreteknologi, toårig
 • 558401 - Teknisk fagskole, linje for boreteknikk
 • 458404 - Brønnfaget, kabeloperasjoner, VK II
 • 458412 - Brønnfaget, mekaniske kabeloperasjoner, Vg3

Hva er de vanligste utdanningene for brønnoperatører for mekaniske kabeloperasjoner ?

Kilde: Kilde: Statistisk sentralbyrå 2021. Tall fra høsten 2020.

Bedrifter

Brønnoperatør for mekaniske kabeloperasjoner i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 8114107 - MEKANISK KABELOPERASJONSOPERATØR (OLJE- OG GASSUTVINNING)
 • 8114109 - MEKANISK KABELOPERASJONSTEKNIKER (OLJE- OG GASSUTVINNING)
 • 8114105 - WIRELINETEKNIKER (OLJE- OG GASSUTVINNING)

Andre yrker

Sist kvalitetssikret den 28. januar 2022, av Faglig råd for teknologi og industrifag