Image
En marinbiolog undersøker tang i fjæra

Yrkesbeskrivelse

Marinbiolog

Marinbiologer forsker på vekster, dyr og organismer i vann.

Som marinbiolog er du utdannet biolog, og forsker og analyserer funn innen fiskeri- og akvakultur. 

Mye av arbeidshverdagen kan innebære feltarbeid. Da reiser du til et sted for å undersøke, samle inn prøver og observere. Etterpå analyserer du funnene, og skriver rapport om dette. Ofte vil rapporten være med på å skape ny kunnskap.

Arbeidshverdagen kan variere mye avhengig av hvor du er ansatt. Marinbiologen kan være ansatt i et offentlig forvaltningsorgan og overvåke de forskjellige artene i havet, eller arbeide som konsulent for bedrifter som har behov for kunnskap om marine miljøer.

Som marinbiolog kan du forske på blant annet fiskearters bestand, muligheter for oppdrett av nye arter, økologiske konsekvenser for maritimt liv ved oljeutvinning, og veldig mye annet.

Fagfeltet er beslektet med blant annet fiskehelsebiologi og havforskning.

Hvor jobber marinbiologer ?

Marinbiologer jobber i fiskerinæringen, forskningsinstitusjoner, utdanningssektoren og i konsulentfirma. Det er også mulig å jobbe i offentlig sektor hvor det tas avgjørelser om reguleringer av bestander og forvaltning av marine ressurser, som for eksempel Fiskeridirektoratet.

Personlige egenskaper

Som marinbiolog må du være interessert i biologi, og da spesielt i livet i havet. Du må like å jobbe ute i felten, det vil si å være ute i naturen og utføre forskningsarbeid. En del av arbeidet handler om å analysere og rapportere, og du må være i stand til å jobbe analytisk og strukturert.

Utdanning

Utdanningen som marinbiolog er en mastergrad. Denne bygger på en bachelorgrad i biologi. For å jobbe som forsker er det vanlig å ha doktorgrad.

Hva jobber marinbiologutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tall fra høsten 2019. Forklaring til statistikken

  • 8515 - Marin- og ferskvannsbiologi
  • 7515 - Marin- og ferskvannsbiologi

Hva er de vanligste utdanningene for marinbiologer ?

Kilde: Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tall fra høsten 2019.

Bedrifter

Marinbiolog i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 2211111 - MARINBIOLOG

Sist kvalitetsikret den 22. januar 2013, av Biologforeningen, NMBU