Kvalitetssikret av Maritimt Opplæringskontor Sør/Vest (Maropp), Nasjonalt fagråd for maritime fagskoler 14. oktober 2021

Maskinist

Som maskinist har du ansvar for drift og vedlikehold av teknisk utstyr og maskiner om bord på skip og plattformer.

Arbeidsoppgaver

Om bord på et skip kan det være flere i maskinbesetningen. Dette varierer etter hvor stort maskineriet er. På større fartøy er det både 1. maskinist og 2. maskinister. Fellesbetegnelsen for de som jobber som maskinist eller maskinsjef er maskinoffiser. 

Som maskinist har du mulighet å jobbe på skip, plattform eller på landanlegg der det er behov for ansatte med maskinistutdanning.

Som 1. maskinist er du maskinsjefens nestkommanderende om bord, og jobber i maskinrommet med å holde maskineriet i god teknisk stand.

Vanlige arbeidsoppgaver for maskinister:

 • daglig ansvar for drift, reparasjon, overhaling og vedlikehold av maskineri og tekniske systemer på hele fartøyet
 • planlegge større og mindre vedlikeholdsarbeider
 • vakthold i kontrollrom
 • hovedansvar for sikkerheten i maskinrommet
 • bunkring (Fylle drivstoff)
 • opplæring av nye i maskinbesetningen

I dette yrket må du være forberedt på å arbeide turnus og kanskje være lengre perioder om bord, for eksempel fire uker om bord, fire uker fri.

Alle som skal jobbe på skip, og andre flyttbare innretninger til havs, må ha en helseerklæring som viser at du kan jobbe om bord på et skip. Da skal en sjømannslege sjekke blant annet syn, hørsel, din fysiske funksjonsevne. Dette gjelder også lærlinger som skal jobbe om bord.

Hvor jobber maskinister ?

Maskinisten arbeider om bord på skip eller offshore. Som maskinist kan du også jobbe på land, i rederier, offentlig sjøforvaltning eller maritime bedrifter som for eksempel Veritas. Et maskinistsertifikat gir deg muligheter til å jobbe over hele verden.

Intervjuer

Maskinist Anders Aasmundsen. Portrett

Maskinist/maskinoffiser

Anders Aasmundsen

Som maskinist i Kystverket gjør Anders både tekniske oppgaver på båten, og vedlikeholdsarbeid langs kysten.

Viktige egenskaper

Som maskinist er det viktig å ha teknisk interesse og ha lett for å skjønne hvordan maskiner fungerer. Du må være serviceinnstilt og like å arbeide tett med andre mennesker. For å trives i jobben er det også en fordel at du liker å være på havet. 

Lønn

Utdanning

Du kan først ta fagbrev og ferdighetssertifikat som motormann ved å ta videregående utdanning med to år lære i bedrift. Deretter kan du ta en toårig grad i maskinteknisk drift ved en teknisk fagskole. Etterpå må du ha seilingstid som maskinkadett og få opplæring fram til første sertifikat som maskinist. 

Fartstid som kreves for å få sertifikat:

 • seks måneder effektiv fartstid (tid ombord på båt) med opplæring for de som har fagbrev som motormann
 • tolv måneder effektiv fartstid med opplæring for de som ikke har fagbrev som motormann
 • en måned effektiv fartstid for de som har 36 måneder fartstid som motormann før de begynner på sin utdanning

Som maskinist må du ha bestått helseattest, og ha godt fargesyn og god hørsel. 

De som jobber som maskinister har som oftest studert:

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021.

De som har utdanning for yrket jobber som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 681308 - Høgskolekandidat, marinteknisk drift, treårig
 • 655215 - Bachelor, ingeniørfag, marinteknisk drift, treårig
 • 655214 - Bachelor, marinteknisk drift, treårig
 • 655205 - Høgskoleingeniørutdanning, maskin, treårig
 • 581305 - Teknisk fagskole, linje for maritime fag og fiskerifag, toårig
 • 555220 - Fagskoleutdanning, maskinoffiser på ledelsesnivå, toårig
 • 555217 - Fagskoleutdanning, maskinoffiser på ledelsesnivå
 • 555213 - Fagskoleutdanning, skipsteknisk drift
 • 555202 - Maritime maskinistfag, påbygging til videregående utdanning
 • 555201 - Enemaskinistkurs
 • 455225 - Maskinarbeiderfaget, VK II
 • 455224 - Maritime maskinistfag, videregående, avsluttende utdanning

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med maskinister

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 8342104 - MASKINPASSER (SKIP)
 • 8162118 - MASKINIST (FORBRENNINGSANLEGG)
 • 8162117 - OPERATØR (FORBRENNINGSANLEGG)
 • 8162115 - KULDEMASKINIST
 • 8162109 - DRIFTSOPERATØR (VANNRENSEANLEGG)
 • 8162107 - FRYSEMASKINIST (STASJONÆRE ANLEGG)
 • 8162102 - KJØLEMASKINIST (FORBRENNINGSANLEGG)
 • 5163139 - MASKINIST (DRIFT AV MASKINER)
 • 3141115 - SUPERVISOR (VEDLIKEHOLD SKIP)
 • 3141112 - MASKINOFFISER (SKIP)
 • 3141110 - KJØLEMASKINIST (SKIP)
 • 3141109 - SKIPSMASKINIST
 • 3141107 - ANDREMASKINIST (SKIP)
 • 3141106 - OFFISERSASPIRANT (MASKIN)
 • 3141105 - TEKNISK ASSISTENT (BORE- OG ENTREPENØRFARTØY)
 • 3141104 - ENEMASKINIST
 • 3141103 - MASKINIST (SKIP)
 • 3141102 - FØRSTEMASKINIST (SKIP)
 • 3141101 - ANNENMASKINIST

Andre yrker

Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskinmekaniker

Anleggsmaskinmekanikere reparerer og vedlikeholder anleggsmaskiner.
To personer i fullt militærutstyr med kamuflasje

Ansatt i Forsvaret

Du kan være ansatt både sivilt og militært i Forsvaret og jobbe i en rekke forskjellig yrker.
Automatiker i arbeid.

Automatiker

En automatiker monterer og vedlikeholder robot-, styre- og reguleringssystemer i industrielle og automatiserte anlegg.
To menn på fisketråler, trålen er satt

Bas/Nettmann

En bas/nettmann er arbeidsleder på dekk på fiskefartøy.
En kvinne rep

Bilmekaniker (lette kjøretøy)

En bilmekaniker for lette kjøretøy reparerer og vedlikeholder biler.
Bilmekaniker jobber med motor til trailer

Bilmekaniker (tunge kjøretøy)

En bilmekaniker for tunge kjøretøy jobber med lastebiler, varebiler, busser og andre kjøretøy som veier mer enn 3500 kilo.
Bilskadereperatør pusser lakk på bil

Bilskadereparatør

En bilskadereparatør retter opp skader i karosseriet på skadde kjøretøy.
Bore- og vedlikeholdsoperatør i arbeid

Bore- og vedlikeholdsoperatør

En bore- og vedlikeholdsoperatør arbeider i alle faser av boreoperasjoner på rigg, plattform eller båt.
Brønnoperatør offshore

Brønnoperatør for mekaniske kabeloperasjoner

En brønnoperatør for mekaniske kabeloperasjoner monterer, tester og vedlikeholder mekanisk utstyr i forbindelse med olje- og gassutvinning.
Havbunnsinstallatør jobbar med stor hydraulisk installasjon

Brønnoperatør havbunnsinstallasjoner

En brønnoperatør i havbunnsinstallasjoner installerer og vedlikeholder utstyr på havbunnen.
Brønnoperatør jobber offshore

Brønnoperatør komplettering

En brønnoperatør i komplettering monterer, tester, installerer, vedlikeholder og reparerer komponenter for brønnkomplettering.
Brønnoperatør jobber offshore

Brønnoperatør kveilerør

En brønnoperatør i kveilerøroperasjoner vedlikeholder, reparerer, klargjør og feilsøker hydraulisk utstyr. Arbeidet foregår både til havs og på land.