Nynorsk

Her er en liste med innhold på utdanning.no som er tilgjengelig på nynorsk (288 innholdselementer).

Adjunkt

Ein adjunkt er ein lærer med ein fireårig lærarutdanning eller som har ein bachelorgrad og praktisk pedagogisk utdanning. Som lærer arbeider adjunktar med barn, unge og vaksne i skolen.

Advokat

Advokatar gir juridiske råd, forhandlar på vegner av klientar og fører saker for retten.

Advokatsekretær

Ein advokatsekretær sørger for at advokatkontoret fungerer på ein effektiv måte.

AFIS-fullmektig

Ein AFIS-fullmektig gir informasjon til fly og helikopter på flyplassen, og har oversikt over bakketrafikken.

Agronom

Agronomar arbeider praktisk med drifta av ein gard.

Aksjemeklar

Ein aksjemeklar kjøper og sel aksjar og andre aksjeliknande verdipapir.

Aktivitør

Aktivitøren legg til rette for aktivitetar for ulike brukargrupper.

Aktuar

Ein aktuar reknar ut finansiell risiko, og jobbar som oftast i eit forsikringsselskap.

Akupunktør

Ein akupunktør set nåler i bestemte punkt i kroppen for å behandle menneske.

Allmennlege

Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobbar som fastlege.

Ambassadør

Ambassadøren si hovudoppgåve er å ta vare på Noreg sine interesser i landet han eller ho er utsendt til.

Ambulansearbeidar

Som ambulansearbeidar arbeider du med akuttmedisin i ambulansetenesta, og rykker ut ved akutt sjukdom eller skade..

Anestesisjukepleiar

En anæstesisygeplejerske passer på de vigtigste funktioner til patienten. Dette sker i et avanceret teknologisk miljø. Sygeplejerske/sosu-hjælper/sosu-assistenten håndterer både planlagte situationer og nødssituationer, både på sygehuset og andre steder.

Animatør

Animasjon handlar om å skape liv og rørsle. Som animatør bør du vere kreativ og ha interesse for film og skodespel.

Anleggsgartnar

Anleggsgartnarar byggar, driftar og held ved like uteområde.

Anleggsmaskinførar

Som anleggsmaskinførar køyrer du maskiner som gravemaskin, hjullastar, anleggsdumpar, dosar, veghøvlar og traktorgravar.

Anleggsmaskinmekanikar

Anleggsmaskinmekanikarar reparerer og held ved like anleggsmaskiner.

Apotekteknikar

Apotekteknikaren ekspederer legemiddel og informerer om trygge og rette måtar å bruke legemiddel på.

Arkeolog

Arkeologar jobbar med gjenstandar og andre materielle spor frå fortidige og moderne samfunn.

Arkitekt

Arkitekten utformar hus og bygningar.

Arkivar

Ein arkivar syter for at dokumentasjon blir bevart og gjort tilgjengeleg.

Aromaterapeut

Aromaterapi er ei naturmedisinsk behandlingsform som bruker eteriske urteoljer i behandlinga av pasientar.

Art director

Ein art director utviklar idear og konsept for reklame, TV og radio.

Asfaltør

Ein asfaltør lagar, legg og held ved like asfaltdekke.

Astronaut

Ein astronaut er ein person som er utdanna til å manøvrere eller arbeide om bord i eit romfartøy.

Astronom

Astronomar studerer objekt og fenomen i universet, som planetar, galaksar og stjerner.

Audiograf

Som audiograf er du ekspert på høyrsel og hjelper menneske som har problem med å høyra.

Automatikar

Ein automatikar monterer og held ved like automatiserte system.

Avionikar

Ein avionikar arbeider på luftfarføyets elektriske, elektroniske og digitale systemar og komponentar.

Bakar

Bakarar arbeider med å laga brød, bagettar, kaker og anna bakverk.

Barne- og ungdomsarbeidar

Ein barne- og ungdomsarbeidar arbeider med pedagogiske tilbod for born og ungdom.

Barnehageassistent

Som barnehageassistent hjelper du til med de daglege aktivitetane og gjeremåla i ein barnehage.

Barnehagelærar

Som barnehagelærar er du med på å skapa eit trygt og omsorgsfullt miljø for barn gjennom leik, læring, omsorg og danning.

Barnesjukepleiar

Ein barnesjukepleiar pleier nyfødde, barn og unge som er alvorleg sjuke eller skadd.

Barnevernspedagog

Barnevernspedagogar førebyggjer, løyser konfliktar og gir omsorg til barn og unge.

Bartender

Bartenderar arbeider med å gjere klar og servere drikkevarer.

Bas/Nettmann

Ein bas/nettmann er arbeidsleiar på dekk på fiskefartøy.

Betongfagarbeidar

Ein betongfagarbeidar produserer betongkonstruksjonar til bygg- og anleggsverksemd.

Bibliotekar

Bibliotekarar hjelper dei som brukar biblioteket til å finne informasjonen dei leitar etter.

Billakkerar

Ein billakkerar reparerer eller endrar lakken på bilar.

Bilmekanikar (lette køyretøy)

Ein bilmekanikar for lette køyretøy reparerer og held ved like bilar.

Bilmekanikar (tunge køyretøy)

Ein bilmekanikar for tunge køyretøy arbeider med lastebilar, varebilar, bussar og andre køyretøy som veg meir enn 3500 kilo.

Bilseljar

Bilseljarar seljar bilar, gjerne frå ei avgrensa mengd bilmerke som dei kjenner godt.

Bilskadereparatør

Ein bilskadereparatør rettar opp skadar i karosseriet på skadde køyretøy.

Bioingeniør

Som bioingeniør samlar du inn og analyserer blodprøver og andre typar biologisk prøvemateriale.

Biokjemikar

Ein biokjemikar forskar på biokjemiske prosessar i levande organismar.

Biolog

Biologar jobbar med dyre- og planteliv, og arbeider både ute i felten og på laboratorium.

Bioteknolog

Bioteknologar bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkt.

Blomsterdekoratør

Ein blomsterdekoratør lager blomsterarbeidar til arrangement og hendingar.

Bonde

Som bonde er du sjølvstendig næringsdrivande og driv din eigen gard.

Brannførebyggar

Ein brannførebyggar, eller feiar som det heitte tidlegare, reingjer piper og ventilasjonsanlegg og har tilsyn med fyringsanlegg.

Branningeniør

Branningeniørar arbeider med bygnings- og branntryggleik. Å gi råd og gjennomføre kontrollar er blant dei viktigaste arbeidsoppgåvene.

Brannkonstabel

Som brannkonstabel sløkk du brannar, og driv med rednings- og tryggleiksarbeid i brannvesenet.

Brønnoperatør

Ein brønnoperatør arbeider i offshorebransjen med olje- eller gassutvinning.

Brønnoperatør havbotnsinstallasjonar

Ein brønnoperatør i havbotnsinstallasjonar installerer og betener undervassutstyr.

Brønnoperatør komplettering

Ein brønnoperatør i komplettering monterer, testar, installerer, held ved like og reparerer komponentar til brønnkomplettering.

Bussjåfør

Som bussjåfør er den viktigaste oppgåva di å transportere passasjerar på ein trygg, miljøvennleg og komfortabel måte.

Butikkmedarbeidar

Butikkmedarbeidaren hjelper kundar og yter service i ulike typar butikkar.

Byggingeniør

Byggingeniøren førebur, planlegg og gjennomfører byggeprosjekt. Ofte er byggingeniøren leiaren på ein byggeplass.

Børsemakar

Børsemakaren arbeider hovudsakleg med å reparere og tilpasse våpendelar og våpen.

Båtbyggar

Båtbyggarar produserer, reparerer og held ved like båtar.

CNC-operatør

CNC-operatøren brukar datamaskiner til å styre mekaniske maskiner og lage komplekse delar i metall eller andre materialar.

Dansar

Som dansar brukar du kroppen til å uttrykke deg gjennom rørsler. Ein dansar må ha rørsleglede, god fysikk, musikalitet og uthald. I tillegg må du vere kreativ og like å samarbeide.

Dataelektronikar

Ein dataelektroniker installerer, kontrollerer, held ved like og reparerer elektroniske installasjonar og utstyr.

Dataingeniør

Som dataingeniør jobbar du med systemutvikling og drift av maskiner eller system.

Designar

Som designar jobbar du med å gi gjenstandar eller produkt form og funksjon.

Diplomat

Diplomatar arbeidar for å skape og halde oppe eit godt forhold mellom Noreg og landet ein er stasjonert i.

Dykkar

Ein yrkesdykkar utfører arbeid under vatn.

Dyrepleiar

Som dyrepleiar hjelper du veterinæren i det daglege arbeidet. Arbeidsdagen består av omsorg, pleie og behandling av dyr.

Eigedomsmeklar

Eigedomsmeklaren legger til rette for at kjøp og sal av eigedommar skjer på ein trygg og effektiv måte.

Elektrikar

Elektrikarar monterer og reparerer elektriske anlegg.

Elektrofagarbeidar

Elektrofagarbeidaren har kompetanse innan ei rekke elektrofaglege område, mellom anna data- og elektronikksystem, elenergisystem og automatiseringssystem.

Elektroingeniør

Elektroingeniørar arbeider med forbetring av eksisterande teknologi og utvikling av nye teknologiske løysingar.

Energimontør

Ein energimontør arbeider med å bygge og halde ved like el-kraftnettet.

Ergoterapeut

Ergoterapeutar er ekspertar på aktivitet og deltaking, og arbeider for at alle skal kunne delta aktivt i samfunnet.

Ernæringskokk

Ernæringskokker lagar mat ved storkjøkken og institusjonar, basert på kunnskap om ernæring, kosthald og helse.

Fagoperatør akvakultur (fiskeoppdrettar)

Som fagoperatør i akvakultur (fiskeoppdrettar) har du ansvaret for den daglege drifta av et akvakulturanlegg.

Fagoperatør i grafisk produksjonsteknikk

Som fagoperatør i grafisk produksjonsteknikk produserer du ulike grafiske produkt.

Farmasøyt

Ein farmasøyt er ein ekspert på legemiddel.

Fengselsbetjent

Som fengselsbetjent har du ansvaret for å følge opp, rettleie og motivere menneske som sonar ei fengselsstraff.

Filolog

Filologen studerer språk, litteratur og kultur med fokus på historie, særleg eldre tekstar på originalspråket.

Filosof

Ein filosof studerer dei mest grunnleggande spørsmåla som har med mennesket sitt tilvære å gjere.

Finansanalytikar

Ein finansanalytikar hentar inn informasjon om finansiering og investering frå ulike firma, for så å gi dei råd og rettleiing på bakgrunn av dette.

Fiskar

Fiskarar driv med fangst av fisk. Arbeidet går føre seg på både små og store båtar

Fiskehelsebiolog

Som fiskehelsebiolog behandlar du sjukdommar hos fisk og andre organismar under vatn.

Flygeleiar

Ein flygeleiar overvaker og dirigerer flytrafikken i og rundt Noreg.

Flymotormekanikar

Ein flymotormekanikar arbeider med service, overhaling, reparasjon og testing av motorar i luftfartøy.

Forfattar

For­fat­ta­rar skriv ro­ma­nar, dikt, tea­ter­styk­ke, fag­bø­ker og lik­nan­de.

Forsikringsrådgivar

Hovudoppgåva til forsikringsrådgivarar er å tilby og gi råd til kundar om kva typar forsikring dei treng.

Forskar

Forskaren arbeider systematisk og strukturert med å auke den gjeldande kunnskapen vår og å finne ny kunnskap.

Fotballspelar

Som profesjonell fotballspelar er du tilsett i ein klubb, og arbeider som fotballspelar på heiltid.

Fotballtrenar

Profesjonelle fotballtrenarar arbeider med å utvikle fotballspelarar og fotballag.

Fotograf

Ein fotograf tek bilete av hendingar, natur, omgivnader eller menneske.

Fotojournalist

Som fotojournalist formidlar du situasjonar, hendingar og nyheiter gjennom bilde og video.

Fotterapeut

Den viktigaste arbeidsoppgåva til fotterapeuten er å behandle og førebygge fotproblem relatert til skobruk eller ulike sjukdommar.

Frisør

Frisøren klipper, formar, fargar og endrar strukturen til ulike typar hår.

FU-operatør

FU-operatøren styrer undervassfarkostar og andre undervassverktøy.

Fysikar

Som fysikar arbeider du med alt frå studiet av små partiklar til korleis universet fungerer.

Fysioterapeut

Fysioterapeutar jobbar med kropp og rørsle for å fremme god helse.

Førarhundtrenar

Førarhundtrenaren trenar opp førarhundar til blinde og svaksynte.

Førsteamanuensis

Ein førsteamanuensis har svært høg kompetanse innanfor fagfeltet sitt, og jobbar med undervising og forsking ved universitet og høgskular.

Gartnar

Som gartnar tar du vare på uteområde og parkar. Du kan òg arbeide innan plante- og grønsaksproduksjon.

Geofysikar

Geofysikarar skal forklare, og nokon gangar føresjå, det som skjer i jorda sitt indre og ytre.

Geograf

Geografar studerer korleis stad og rom utviklar seg, og korleis natur, menneske og samfunn påverkar denne utviklinga.

Geolog

Geologi er læra om jorda: hennar samansetjing, oppbygging og utvikling frå første byrjing og fram til i dag.

Geriatar

Som geriatar er du spesialist på sjukdommar hos eldre menneske.

Gestaltterapeut

Ein gestaltterapeut er ein person som bruker samtaleterapi i behandlinga av klientar.

Grafisk designar

Som grafisk designar arbeider du med visuell kommunikasjon og formidlar idear gjennom bilete og tekst.

Gravferdskonsulent

Ein gravferdskonsulent hjelper pårørande i samband med dødsfall og gravferder. Gravferdskonsulenten ordnar det praktiske, og vil vere ein støtte for pårørande ved dødsfall.

Grunnskolelærar

Ein grunnskolelærar arbeidar med elevar frå 1–10. klasse.

Guide

Som guide leiar du omvisingar for reisande.

Gullsmed

Som gullsmed skapar du smykke og andre gjenstandar av edle metall.

Gynekolog

Ein gynekolog er ein lege med spesialisering i faget kvinnesjukdommar og fødselshjelp.

Heimehjelp

Ei heimehjelp hjelper menneske som treng bistand til daglege gjeremål.

Heismontør

Heismontørar monterer, reparerer og held ved like heisar og rulletrapper.

Helsefagarbeidar

Som helsefagarbeidar gir du omsorg, og utfører grunnleggjande sjukepleie til menneske i alle aldrar.

Helsesekretær

Som helsesekretær er du utdanna sekretær tilpassa helsevesenet.

Helsesjukepleiar

Som helsesjukepleiar gjer du eit viktig arbeid med å ta vare på den fysiske og psykiske helsa til barn og unge.

Hestefaglært

Som hestefaglært kan du arbeide med mange ulike oppgåver innan hestehald, til dømes fôring og reinhald.

Historikar

Historikarar jobbar med å skape forståing for og kunnskap om den historiske utviklinga til menneska og verda.

HMS-ingeniør

Som HMS-ingeniør skal du bidra til å betre helse, miljø og sikkerheita på arbeidsplassen.

Hotelldirektør

Som hotelldirektør er du hotellet sin leiar og har hovudansvaret for økonomien og dei tilsette på hotellet.

Hovmeister

Hovmeisteren ser til at gjestene blir tekne godt imot, og at dei får den servicen dei skal ha.

Hovslagar

Hovslagarar arbeider med å sko hestar.

Hudpleiar

Ein hudpleiar behandlar hud og kropp, og førebygger hudproblem.

Husøkonom

Som husøkonom har du ansvar for reinhald i større verksemder.

Idrettskonsulent

Ein idrettskonsulent legger til rette for idrett og fysisk aktivitet i samfunnet.

Idrettstrenar

Ein idrettstrenar planlegg og legg til rette for trening og konkurranse.

Idrettsutøvar

Ein profesjonell idrettsutøvar lever av å trene og delta i konkurransar. Ofte har du mykje kontakt med sponsorar og andre samarbeidspartnarar.

IKT-servicemedarbeidar

Ein IKT-servicemedarbeidar jobbar med drift og vedlikehald av nettverk og programvare, brukarstøtte og service.

Illustratør

Som illustratør arbeider du med visuell kommunikasjon og lagar illustrasjonar med teknikkar som teikning, akvarell, collage eller foto.

Industridesignar

Industridesignarar utformar produkt, tenester, programvarer og system for privat næringsliv og offentleg sektor.

Industrimekanikar

Industrimekanikarar held ved like og monterer maskiner og utstyr.

Industrirøyrleggar

Industrirøyrleggaren er ein fagarbeidar som monterer røyropplegg, og utførar sveising og platearbeid.

Ingeniør

Ingeniørar utviklar nye teknologiske løysingar og sikrar teknologiske system vi har i dag.

Intensivsjukepleiar

Ein intensivsjukepleiar behandlar og pleier pasientar med akutte eller kritiske sjukdommar og skadar.

Interaksjonsdesignar

Interaksjonsdesignaren formar ut brukargrensesnitt for nettstader, programvare og andre tekniske system vi nyttar i kvardagen.

Interiørarkitekt

Ein interiørarkitekt planlegg korleis hus og bygningar skal sjå ut innvendig.

Interiørkonsulent

Interiørkonsulentar planlegg gode og funksjonelle løysingar for innreiing av rom, alt frå private heim til bedriftslokale.

IT-administrator

Som IT-administrator installerer og oppdaterer du maskinvare, programvare og nettverk.

IT-konsulent

Ein IT-konsulent har svært gode kunnskapar om datateknologi.

Jordmor

Som jordmor hjelper du til under fødselen, og tar deg av mora og det nyfødde barnet. Jordmødrer utfører også svangerskapskontrollar og oppfølging i barseltida.

Journalist

Journalisten samlar inn informasjon og formidlar han vidare i aviser, nettaviser, fjernsyn eller radio. Sakene omhandlar ofte nyhende eller aktuelle hendingar.

Jurist

Juristar gir råd og rettleiing om juridiske problemstillingar.

Kabintilsett fly

Som kabintilsett har du ansvaret for tryggleiken og servicen til passasjerane under flyreisa.

Kaptein

Ein kaptein er leiaren på eit skip. Han har ansvaret for navigasjonen, sikkerheita og fartøyet.

Kardiolog

Ein kardiolog er ein lege med spesialisering i hjartesjukdommar.

Karriererettleiar

Ein karriererettleiar hjelper menneske med å ta bevisste yrkes- og karriereval.

Kiropraktor

Ein kiropraktor diagnostiserer og behandlar smerter og sjukdomar i nerve-, muskel- og skjelettsystemet.

Kirurg

Ein kirurg er ein lege som opererer pasientar, i tillegg til anna behandlinga.

Kjemiingeniør

Ein kjemiingeniør arbeider med kjemiske prosessar.

Kjemikar

Ein kjemikar undersøker korleis verda rundt oss er konstruert helt ned til de minste bestanddelar.

Kjeveortoped

Ein kjeveortoped er ein tannlege som har spesialisert seg på å behandle feil i tannstillinga og bitet til pasientar.

Kjole- og draktsyar

Ein kjole- og draktsyar syr klede til enkeltkundar eller til små kolleksjonar.

Klesdesignar

Som klesdesignar utviklar og bestemmer du snitt, form, materialar, fargar og funksjon for klede.

Klinisk ernæringsfysiolog

Som klinisk ernæringsfysiolog hjelper du menneske til ei betre helse ved å gjere dei medvitne på maten dei et og kva for ei næring dei får i seg.

Klinisk sosionom

Som klinisk sosionom jobbar du for å forbetra evna menneske har til å fungera fysisk, psykisk og sosialt.

Kokk

Kokkar jobbar med å lage mat, setje opp menyar, planlegge innkjøp og velje ut råvarer.

Kommunikasjonsrådgjevar

Ein kommunikasjonsrådgjevar har ansvaret for å kommunisere bodskapen til bedrifta gjennom sosiale medium, nettsider, pressa og andre typar medium.

Komposittbåtbyggar

Komposittbåtbyggaren produserer, held ved like og reparerer båtar av materiale som glasfiber og plast.

Konditor

Som konditor arbeider du med å lage, pynte og setje saman kaker av ulikt slag.

Konduktør

Ein konduktør er ansvarleg for togpassasjeranes sikkerheit om bord i toget og ved av- og påstiging.

Kostøkonom

Kostøkonomar har ansvar for at storkjøkken serverer god og næringsrik mat til ein forsvarleg pris.

Kranførar

Kranførarar køyrer ulike kraner på byggeplassar, i hamner og i offshoreindustrien.

Kreftsjukepleiar

Kreftsjukepleiarar arbeider med kreftsjuke pasientar og deira pårørande.

Kriminolog

Kriminologar arbeider med å forstå forholdet mellom kriminalitet og samfunn.

Kulde- og varmepumpeteknikar

Ei kulde- og varmepumpeteknikar er ein elektrofagarbeider som monterer, held ved like og rettar feil på kuldeanlegg og varmepumper.

Landmålar

Ein landmålar måler opp og markerer grenser i terrenget.

Landskapsarkitekt

Ein landskapsarkitekt planlegg omgjevnadene vi har rundt oss.

Lege

Som lege stiller du diagnose og behandlar sjukdommar og skader hos menneske

Legemiddelkonsulent

Ein legemiddelkonsulent sel og marknadsfører legemiddel til legar, apotek og sjukehus.

Leiar

Leiaryrket er svært mangfaldig og finst innan dei fleste yrkesområda.

Lektor

Ein lektor er ein lærar med mastergrad frå universitet eller høgskole.

Lingvist

Ein lingvist er ein person som forskar på, eller jobbar med språk og tale. Lingvistar kan også kallast språkforskarar eller språkvitarar. Som lingvist har du utdanning innan språkvitskap.

Logistikkoperatør

Ein logistikkoperatør arbeider med varetransport. Arbeidsoppgåvene inneber mellom anna å laste, losse og klargjere frakt av gods.

Logoped

Ein logoped hjelper menneske som av ulike grunnar har problem med å kommunisere.

Lokomotivførar

Ein lokførar køyrer tog og passar på at det tekniske i toget fungerer som det skal.

Lós

Ein lós er ein navigatør som leier skip gjennom norske farvatn.

Lydteknikar

Som lydteknikar er du ansvarleg for at opptak, avspeling og formidling av lyd går føre seg på ein god måte.

Lærar

Ein lærar underviser born og vaksne i ulike fag.

Låsesmed

Låsesmeden prosjekterer, installerer, reparerer, held ved like og yter service på lås- og tryggleikssystem.

Manuellterapeut

Manuellterapeutar er vidareutdanna fysioterapeutar som er ekspertar på musklar- og skjelettsystemet.

Marinbiolog

Marinbiologar jobbar med å forske på vekstar, dyr og organismar i vatn.

Maritim elektrikar

Som maritim elektrikar er du spesialist på elektriske anlegg, komponentar og instrument om bord på skip.

Marknadsførar

Ein marknadsførar utarbeider, formar og lanserer kampanjar for bedrifter.

Marknadssjef

Marknadssjefen har ansvaret for marknadsaktivitetane i ei bedrift.

Maskiningeniør

Ein maskiningeniør designar produkt, lagar produksjonsutstyr og styrer produksjonsprosessar.

Maskinist

Som maskinist har du ansvar for drift og vedlikehald av teknisk utstyr og maskiner om bord på skip og plattformer.

Maskinsjef

Som maskinsjef er du teknisk sjef om bord på eit skip eller flyttbar rigg.

Massasjeterapeut

Ein massasjeterapeut løyser opp og førebygger spenningar i muskulaturen til klientar.

Matematiker

Ein matematikar arbeider vanlegvis med ulik bruk av matematikk, matematisk forsking eller undervising.

Matros

Matrosar jobbar med vedlikehald, vakthald, lasting og lossing om bord på båtar.

Mediedesignar

Ein mediedesignar jobbar med medium og kommunikasjon.

Mediegrafikar

Som mediegrafikar jobbar du med utforming og produksjon av visuell kommunikasjon.

Mekanikar

Som mekanikar arbeider du med vedlikehald, reparasjon og forbetring av mekanisk utstyr.

Meklar

Meklarar hjelper til med forhandling og rådgiving mellom kjøparar og seljarar. Meklarar er også med på å løyse konfliktar mellom partar.

Meteorolog

Meteorologen jobbar med å forstå og formidle vêr.

Mikrobiolog

Mikrobiologar studerer éin- og fåcella organismar slik som bakteriar, sopp, virus og amøbar.

Miljøterapeut

Miljøterapeutar planlegg og legg til rette kvardagen for menneske som treng behandling, oppfølging eller tilsyn.

Modell

Ein modell blir engasjert for å vise klede, smykkar eller andre gjenstandar. Modellar jobbar ofte i modellbyrå.

Mur- og flislegger

Mur- og flisleggeren bygger nytt murverk og restaurerer gammalt murverk.

Musikar

Musikarar skaper, framfører og koordinerer musikk innan ei rekke sjangrar og stilarter.

Musikkpedagog

Musikkpedagogen underviser i musikk. Som musikkpedagog må du ha ei evne til å inspirere og til å formidle vidare kunnskap.

Møbeldesignar

Møbeldesignaren designar møblar og interiør.

Møbelsnikkar

Ein møbelsnikkar vel, formar og set saman materiale til møblar og innreiingar.

Målar

Ein målar held ved like, fargelegg, dekorerer og restaurerer innvendige og utvendige overflater i bygningar og konstruksjonar.

Naprapat

Ein naprapat behandlar pasientar med smerter og problem i musklar og ledd.

Naturforvaltar

Naturforvaltaren tek vare på miljøet og naturressursane rundt oss.

Negledesignar

Ein nagledesignar jobbar som regel på naglesalongar med stell og pleie av negler og hender.

Nettverksteknikar

Ein nettverksteknikar feilsøker, driftar og forbetrar datanettverk.

Nevrolog

Som nevrolog er du lege med spesialisering på sjukdommar i nervesystemet.

Nevrosjukepleiar

Ein nevrosjukepleiar har spesialisering innanfor behandling av sjukdommar i hjernen og nervesystemet.

Obduksjonsteknikar

Autopsiteknikaren utfører obduksjonar og steller lik.

Omsetjar

Omsetjarar omset skrifter frå eit språk til eit anna.

Onkolog

Som onkolog er du en lege som behandlar pasientar med kreft.

Operasjonssjukepleiar

Ein operasjonssjukepleiar har spesiell kompetanse i kirurgi, hygiene og omsorg. Operasjonssjukepleiaren er alltid til stades når pasientar blir operert.

Optikar

Optikarar undersøker syn og avdekker synsfeil hos menneske.

Ortoped

Ein ortoped er ein lege som førebygger og behandlar sjukdommar og skadar i musklar og skjelett.

Ortopediingeniør

Ortopediingeniøren utviklar og tilpassar protesar og andre ortopediske hjelpemiddel.

Ortopediteknikar

Ortopediteknikaren lagar og reparerer ortopediske hjelpemiddel.

Osteopat

Osteopatar behandlar muskel – og skjelettplager og ser på samanhengane mellom fysiske, psykiske og sosiale faktorar som påverkar helsa vår.

Overstyrmann

Som overstyrmann har du ansvaret for stabiliteten til skip, samt lasting og lossing.

Patolog

Ein patolog er ein lege som undersøker vev og/eller celler for å sjå etter sjukelege forandringar.

Pedagog

Ein pedagog er ein person som har studert pedagogikk, enten i lærarutdanninga, barnevernsutdanninga eller som eige fag på universitetet.

Perfusjonist

Som perfusjonist handterer du hjarte- og lungemaskin i tillegg til andre maskinar under operasjonar.

Personalsjef

Som personalsjef har du ansvaret for personalsaker og løn i ein bedrift.

Petroleumsingeniør

Som petroleumsingeniør arbeider du innan olje- og gassbransjen, og har ansvar for område som produksjon, boring eller reservoar.

Pianostemmar

Ein pianostemmar utfører stemming og vedlikehald av piano og flygel.

Pilot

Ein pi­lot fø­rer eit fly, he­li­kop­ter eller fjernstyrt luftfartøy, og kan ar­bei­de både i sivil luft­fart og i Forsvaret.

Platearbeidar

Ein platearbeidar formar ut plater, røyr og profilar, og set dette saman til større konstruksjonar.

Politi

I politi- og påtalemyndigheita finst det ei rekkje yrkesvegar.

Politibetjent

Politibetjentar jobbar for å skapa tryggleik i samfunnet, og kan arbeida med alt frå patruljering og ordensteneste til etterforsking.

Politijurist

Politijuristar har leiarstillingar i politi- og påtalemyndigheitene.

Politikar

Politikarar jobbar mellom anna med fordeling av gode og plikter i samfunnet. Som politisk folkevald er du med på å gjennomføre den politikken du og ditt parti står for.

Portør

Portørar transporterer pasientar, medisinar og utstyr på sjukehus eller behandlingsinstitusjonar.

Postbod

Eit postbod jobbar med å sortere og distribuere post, både til privatpersonar og bedrifter.

Prest

Ein prest held gudstenester og har ansvar for kyrkjelege handlingar som viing, konfirmasjon, dåp og gravferd.

Produktutviklar fiskefôr

Som produktutviklar av fiskefôr jobbar du med å lage best mogleg fôr til fisk.

Professor

Professoren forskar, underviser og rettleiar studentar.

Prosessteknikar

Prosessteknikaren driftar og held ved like kjemiske prosessanlegg.

Psykiater

Psykiateren er ein lege som undersøker og behandlar personar med psykiske lidingar.

Psykoterapeut

Psykoterapeutar brukar samtaleterapi og andre metodar for å auke livskvalitet og betre menneske si mentale helse.

Radiograf

Radiografen tek bilete som blir brukte til å stille diagnosar eller som grunnlag for stråleterapi.

Radiolog

Ein radiolog er ein lege som har spesialisert seg på arbeid med røntgen, CT, MR og ultralyd.

Redaktør

Ein redaktør leier det redaksjonelle arbeidet i ein redaksjon, og avgjer kva dei skal publisere. Redaktøren kan også ha det faglege, etiske og rettslege ansvaret for innhaldet i mediet eller publikasjonen.

Regissør

Ein filmregissør førebur og styrer ei filminnspeling. Regissøren leier også etterarbeidet av det som er filma.

Rekneskapsførar

Rekneskapsføraren hjelper kundane med rekneskapen og gir økonomisk rådgiving som sikrar lønnsam drift.

Resepsjonist

Resepsjonisten er ansiktet til hotellet utover, og sørger for at gjestene får eit flott opphald ved å gi dei god service, og god informasjon.

Romteknolog

Som romteknolog arbeider du med forsking og utvikling av romrelatert teknologi.

Røyrleggar

Ein røyrleggar tilpassar, monterer, installerer og reparerer sanitær- og varmeanlegg og andre røyranlegg.

Rådgivar i offentleg sektor

Rådgivar er ein av dei vanlegaste titlane for offentleg tilsette i Noreg.

Saksbehandlar

Som saksbehandlar arbeider du med å greie ut og svare på søknader, notat og andre skriv.

Salmakar

Ein salmakar lager, reparerer og held ved like selety og bilinteriør.

Samfunnsøkonom

Samfunnsøkonomar spår den økonomiske utviklinga og gir råd basert på dette.

Sekretær

Ein sekretær svarer på telefonar og e-postar, utfører saksbehandling og andre administrative oppgåver.

Sivilingeniør

Sivilingeniørar utviklar teknologiske løysingar, og jobbar med forsking, utvikling, undervisning, prosjektarbeid og leiing.

Siviløkonom

Siviløkonomar jobbar med leiing og styring av bedrifter og organisasjonar.

Sjukepleiar

Som sjukepleiar jobbar du med menneske. Du førebygger og behandlar sjukdom.

Skipsmotormekanikar

Ein skipsmotormekanikar held ved like og reparerer skipets motorar og andre mekaniske delar.

Skodespelar

Som skodespelar jobbar du med innspelingar til film og TV eller på ein teaterscene. Du kan også opptre i høyrespel eller som stemme i dataspel.

Sosiolog

Sosiologen har kunnskap om mennesket som individ og mennesket som ein del av ei gruppe, og brukar dette til å forstå korleis menneske fungerer saman.

Sosionom

Ein sosionom hjelper menneske med å førebyggje, løyse og redusere problem.

Speldesignar

Ein speldesignar lagar dataspel.

Spelprogrammerar

Ein spelprogrammerar jobbar med å lage spelopplevingar.

Spesialpedagog

Ein spesialpedagog legg til rette for gode lærings- og oppvekstvilkår for personar som har særskilde læringsbehov.

Spesialsjukepleiar innan psykisk helse

Som spesialsjukepleiar innan psykisk helse hjelper du menneske som har psykiske helseutfordringar.

Statsvitar

Som statsvitar har du kunnskap om korleis samfunn vert organisert og styrt politisk og av den politiske åtferda til samfunnsborgarane.

Styrmann

Som styrmann jobbar du på eit passasjerskip eller eit handelsskip, innanlands eller utanlands. Du har eit stort ansvar, blant anna for navigasjon og lasteoperasjoner.

Supportkonsulent

Ein supportkonsulent gir teknisk støtte til kundar eller tilsette internt i bedrifta.

Sveisar

Ein sveisar fører metalliske materiale saman ved press eller ved hjelp av varme.

Tannhelsesekretær

Tannhelsesekretæren assisterer tannlegen, og har hovudansvaret for hygiene og smittevern på tannklinikken.

Tannlege

Som tannlege behandlar du sjukdommar i munnhòle og kjeve.

Tannpleiar

Tannpleiaren behandlar tennene og tannkjøtet til pasientar, og gir rettleiing i god munnhygiene og gode tannhelsevanar.

Tanntekniker

Ein tannteknikar lagar tannerstatningar til pasientar som har mista eller skadt tennene sine.

Taxisjåfør

Som taxisjåfør transporterer du passasjerar.

Teknisk forfattar

Tekniske forfattarar utarbeider bruksrettleiingar, handbøker, installasjonsrettleiing, katalogar og tekniske rapportar.

Teknisk teiknar

Ein teknisk teiknar lagar arbeidsteikningar for blant anna bygg, maskiner og anleggsprosjekt.

Tekstforfattar

Ein tekstforfattar formar idear og skriv tekstar til alt frå reklameannonsar til scene og TV-program.

Tolk

Ein tolk arbeider med munnleg omsetting av innhaldet i eit språk til eit anna.

Tollar

Som tollar kan du blant anna jobbe med kontroll av reisande, reisegods, køyretøy og båtar.

Tømrar

Tømrarar bygger trehus og andre trekonstruksjonar.

Vektar

Jobben til vektaren eller tryggleiksmedarbeidaren er å skape tryggleik gjennom å førebygge ulukker og lovbrot.

Vernepleiar

Som vernepleiar rettleier og tilrettelegg du for menneske med fysiske, psykiske eller sosiale funksjonsnedsettingar.

Veterinær

Veterinæren behandlar og førebygger sjukdommar hos dyr, men jobbar og med mattryggleik og dyrevelferd.

Webdesignar

Som webdesignar lagar du internettsider og kan arbeide med både innhald og design.

Yrkesfaglærar

Ein yrkesfaglærar er ein lærar med spesiell kompetanse innanfor eit fagfelt.

Økonomikonsulent

Økonomikonsulentar har ansvaret for økonomiske arbeidsoppgåver som budsjettering, saksbehandling, fakturering eller rekneskapsføring.

Økonomisjef

Økonomisjefen har ansvaret for økonomien i ei bedrift.